Documents

biomecanica handbal

Description
5 Biomecanica exercipilor fizice si sportului cuprinde : biiomeoanioa genera la — care studiaza legite obiective generate ale miscarilor ; biomecanica specia'la — dedicata particularitaplor miscarilor in diferite domenii ale activitatii motrice. Preocupari in direcpa studierii miscarilor omuiui au existat din cele mai vechi timpuri si au fost concretizate inca de Leonardo Da Vinci. In epoca moderna e/e s-au ampli-ficat si diversificat, abordind aspectele medicate ate reedu-carii motrice ; de a
Categories
Published
of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  5  Biomecanica exercipilor fizice si sportului cuprinde : biiomeoanioa genera la — care studiaza legite obiective generate alemiscarilor  ; biomecanica specia'la — dedicata particularitaplor miscarilor in diferite domenii ale activitatii motrice.Preocupari in direcpa studierii miscarilor omuiui au existat dincele mai vechi timpuri si au fost concretizate inca de Leonardo DaVinci. In epoca moderna e/e s-au ampli-ficat si diversificat, abordind aspectele medicate ate reedu-carii motrice ; de asemenea, a aparut si o biomecanica a muncii etc. In unele tari, biomecanica este denumitac'me-ziologie, domeniul ei fiind studierea efortului fizic la omul sanatossi la eel bolnav.La noi in \ara, cercetarea biomecanica a aparut ca m mure aorientarii functionate a anatomiei datorita iui l i l-'ninor si a fost continuata de scoala creata de acesta. Lucrari valoroase in acest domeniu sau in domenii apropiate mi ()/d/)oinl -.i prof. dr. I. Repciuc, I.Th. Riga, Kromecher, < r/ii>|/n -.i  (//[/;. /),- asemenea, in Institutul deeducatie fizica si sport s-au intreprins cercetari atit la disciplinelemetodice, cit si la cele medicate. Datele furnizate de cercetarile efec-tuate pe  plan mondial, ca si rezultatele propriiter studii au permisfundamentarea si dezvoltarea acestei stiinte, impli-cata in vastul domeniu al educatiei fizice si sportului, capa-bila sa informeze si sainarmeze specialism cu cunostinte deosebit de utile, careconditioneaza eficacitatea procesu-lui de perfectionare motrica,indiferent de nivelul la care acesta se organizeaza.  AUTORII  GRUPE $1 lANfURI MUSCULARE , : .. '■'''.' ' ' ■■ ' ■ Ouplurile §i lan^urile cinematice — formate din pirghii OSOasearticulate mobil — au ca organe motorii muschii striati In jurularticula1,iilor. Un cuplu cinematic este mobilizat de mai miilti mu§chi, carealcatuiesc pentru fiecare grad de libertate al cuplului cite o  grupd musculara functionala. Astfel, la arti-■ ulatia cotului, care are doua grade de libertate,exista doua grupe, musculare : a flexorilor si a extensorilor. La articulatiile MI mai multe grade de libertate vom avea mai multe grupe muscularefunctionale. De exemplu, la articulatia eoxofemurala lint sase grupemusculare functionale : a flexorilor, extensori-l i, abductorilor, adductorilor,rqtatorilor mediali si cea a rota-l mi lor laterali.IVntru mobilizarea lanturilor cinematice, muschii formeazami(nr/ musculare care sint o inlantuire de grupe musculare cuHI In mo sinergica sau antagonists. Intrucit miscarile lanturilor .......matice sint complexe, participarea grupelor musculare lanarea diferitelor lanturi este si ea variata. Ceea ce caracteri-inturilemusculare este modalitatea foarte variata de lecture functionala ce sestabileste intre diferitele grupe''muscu-■ :>c poate afirma ca sint putinemiscari complexe care sa I i [ectuate de acelasi lant muscular ã, pentrufiecare variatie mi-,., arii se adauga alte componente musculare. De acee.a,in ludlul miscarilor complexe, de exemplu, este necesar sa se pre-[g{ t' pentru fiecare in parte lantul muscular care asigura mis-I 'n exemplu de lantmuscular, care intervine constant in ■ili- <le impulsie de la sol, caracteristicmersului, alerga-turii etc., este lantul triplei extensii, format din contrac-■i......>iLi'tita a musehilor extensori ai coapsei pe bazin, ai ■I- ■ pe coapsfi 9] a Elexbrilor plantari. Un alt exemplu de M-uliii pi..ii.- 11 dill In miscarea de lovire a mingii de fot- v  Ii.ilctl piciorul (Jig. I); acest lant esteformat din flexorii coapsei pe bazin,extensorii gambei pe coapsa si flexoriidorsali ai labei piciorului. Pot fienumerate o serie de exemple de lanturimusculare, cu atit mai variate, cu citmisca-rea este mai eomplexa.Modalitatea de dispunere amuschilor in jurul lan^urilor cine-maticeare o deosebita important^ mecanica.Muschii asigura misca-rile permise deconformatia arti-culatiilor; la articulatiilecu un singur grad de libertate, muschiisint dispusi de ambele parti ale axului demiscare ; la articulatiile cu doua grade delibertate, ei for-  Fig. 1. Lantu'l triplei flexii ?i al meazfi patru grupe functionale,triplei extensii la membrele in- dispuse in asa fel incit pot'realizafenoaremiscari atit alternativ, cit si si-multan. La articulatiile sferoidale,grupele musculare sint numeroase si asigura miscari in jurulmultor axe, participind integral sau numai cu o parte dinfibrele lor.In functie de modul cum se grupeaza in jurul articulatiilor,muschii indeplinesc roluri diferite ; ei pot fi agonisti, sinergicisau antagonisti. Muschii agonisti indeplinesc aceeasi miscare : de flexie, extensie,abduc^ie, adductie etc. ; in aceasta categorie intra pu-tini muschi intrucitmajoritatea produc sau pot participa la mai multe categorii de miscari. Muschii sinergici indeplinesc in comun anumite miscari, dar  fiecare in parte  poate efectua actiuni diferite ; din insumarea lucrului lor mecanic rezulta miscarea respectiva. Muschii sinergici, neavind aceeasidirec^ie de tractiune, joaca si rolul de orientare a miscarilor, de reglare adirec^iei miscarii in ca-drul miscarilor complexe ale lan^urilor cinematice.Ca exemple de muschi sinergici avem marele pectoral si marele dorsal inmiscarea de coborire a centurii scapulare ; de asemenea, la ri-dicareacoastelor, muschii sinergici sint : marele pectoral, marele din^at si scalenii.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x