Documents

biomecanica

Description
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCA IE FIZICĂ ŞI SPORT SPECIALIZAREA EDUCA IE FIZICĂ ŞI SPORT CURS DE STUDIU PENTRU CICLUL I DE LICEN A BIOMECANICA 1. PRECIZĂRI ŞI RECOMANDĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂ ILOR Codul cursului Denumirea cursului Tip curs Durata cursului / Nr. credite Perioada de accesare a cursului EK 1202 Biomecanica Obligatoriu 14 săptămâni / 5 credite 1. 02. 2007- 15. 09. 2007 Prelegeri: 1. 02. 07 – 19. 05. 07 Seminarii: 1. 02. 07 - 19.05. 07 Manualul recomandat 1.
Categories
Published
of 58
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  UNIVERSITATEA SPIRU HARETFACULTATEA DE EDUCAIE FIZICĂ ŞI SPORTSPECIALIZAREA EDUCAIE FIZICĂ ŞI SPORTCURS DE STUDIU PENTRU CICLUL I DE LICENA BIOMECANICA1. PRECIZĂRI ŞI RECOMANDĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂILORCodul cursului EK 1202 Denumirea cursului Biomecanica Tip curs Obligatoriu Durata cursului / Nr. credite 14 săptămâni / 5 credite Perioada de accesare a cursului 1. 02. 2007- 15. 09. 2007 Prelegeri  : 1. 02. 07 – 19. 05. 07 Seminarii: 1. 02. 07 - 19.05. 07 Manualul recomandat  1. Nenciu, G. – Biomecanica în educaie fizică şi sportEd. Fundaiei România de Mâine, Bucureşti, 2005 Obiectivele cursului 1. Dobândirea cunoştinelor despre mecanismul fiziologic de producere a mişcărilor organismului uman, în diferite planuri şi cu diferite amplitudini, viteze, energii şi forede executare.2. Însuşirea corectă a mişcărilor segmentelor corpului şi ale corpului în general, învederea perfecionării tehnicilor şi metodelor de aplicare a exerciiilor folosite înkinetoterapie. Modul de stabilire a notei finale - evaluare prin test grilă pe suport electronic 80 % - evaluare prin activitate la curs (vizitarea cursului) 20% Adrese e-mail responsabil pentru contactul cu studenii ushefs@spiruharet.rogeorgetanenciu@spiruharet.roliviutimbuş@spiruharet.ro Titularul cursului Conf.univ.dr. Georgeta Nenciu  Disciplină obligatorie: semestrul 3; ore semestru: 28 curs; 14 seminarii; 5 crediteexamenConinutul tematic al cursului(Programa analitică)I. Obiectivele disciplinei 1. Dobândirea cunoştinelor pentru înelegerea mecanismului fiziologic de producerea mişcărilor organismului uman, în diferite planuri şi cu diferite amplitudini, viteze, energii şifore de executare;2. Însuşirea corectă a mişcărilor segmentelor corpului şi a corpului în general,contribuie la perfecionarea tehnicilor şi metodelor de aplicare a exerciiilor folosite înkinetoterapie. Structura disciplinei Anul destudiiSemestrul CursLucrăripracticeOre demuncaindependentaCredite Forme de verificareI4. II 28 14 83 5  Examen Total ore 28 14 83 III. Coninutul disciplineiA. Curs teoretic  Nr.Crt TEMATICĂ  1 Forele implicate în mişcările corpului 2 Cupluri şi lanuri cinematice  3 Articulaiile, caracteristici generale, clasificare,  4 Biomecanica articulaiilor capului - articulaia temporo-mandibulară  5 Biomecanica articulaiilor coloanei vertebrale  6 Biomecanica articulaiilor toracelui  7 Biomecanica centurii scapulare şi a articulaiei scapulo-humerale  8 Biomecanica articulaiei humero-cubito-radiale  9 Biomecanica articulaiilor antebraului  10 Biomecanica articulaiilor gâtului mâinii şi ale mâinii  11 Biomecanica centurii pelvine şi a articulaiei coxo-femurale  12 Biomecanica articulaiilor genunchiului 13 Biomecanica articulaiilor gambei  14 Biomecanica articulaiilor gleznei şi ale piciorului B. Lucrări practice  Nr.Crt.TEMATICĂ1. Elemente de analiză biomecanică a mişcărilor.2. Realizarea practică a mişcărilor coloanei şi bazinului3. Realizarea practică a mişcărilor membrului superior (umăr, cot şi mână)4. Realizarea practică a mişcărilor membr.inferior (şold, genunchi, picior )5. Echilibrul cu sprijin superior şi inferior 6. Mişcările de deplasare, mers, alergare, sărituri7. Verificare practica. Bibliografie obligatorie  Nenciu, G - Biomecanica în educaie fizică şi sport,Ed. Fundaiei România de Mâine 2005    Bibliografie facultativă Sidenco, El-L. – Evaluarea articulară şi musculară a membrului superior.Aplicaii în kinetoterapie şi în medicina sportivă.Ed. Fundaiei România de Mâine , Bucureşti, 2003Sidenco, El-L. – Coloana vertebrală şi membrul inferior.Evaluare mioarticulară în kinetoterapie şi în medicina sportivă.Ed. Fundaiei România de Mâine , Bucureşti, 2003   Prezentarea leciei 1Titlul lecieiForele implicate în mişcările corpuluiObiectivele leciei -  însuşirea cunoştinelor despre factorii care iniiază şi determină mişcărilecorpului omenesc - cunoaşterea rolului forelor interne şi externe în mişcările corpului Concepte cheie   - impuls nervos - contracie musculară - pârghii osteoarticulare Rezumatul temei tratate Forele implicate în mişcările   corpului   sunt de două feluri: interne şi externe1) Forele interne sunt reprezentate prin impulsul nervos, contracia musculară şipârghiile osteo-articulare. a) Impulsul nervos este fenomenul ce se transmite pe traseul unui arc reflex care larândul lui prezintă receptori, cale aferentă, centru nervos, cale eferentă şi placa motorie(sinapsa neuro-musculară) prin care se transmite impulsul motor celulei musculare.Mecanismule care stau la baza mişcărilor sunt de natură neuromusculară, sunt acte reflexe.Un arc reflex, cel mai elementar, specific impulsului nervos motor este alcătuit din: receptori(proprioceptori), cale aferentă (de transmitere a sensibilităii proprioceptive), centrii nervoşi(medulari şi supramedulari), căile eferente (motorii) şi placa motorie (sinapsaneuromusculară) prin care se transmite comanda motorie, efectorilor (muşchii).Proprioceptorii se găsesc la nivelul tuturor organelor aparatului locomotor ( oase, articulaii,muşchi), reprezintă elementele materiale ale sensibilităii proprioceptive, sunt deosebit denumeroşi şi au funcii polivalente, înregistrând modificările cele mai variate: termice,mecanice, chimice, osmotice, inclusiv alungirea muşchiului şi rata acesteia. Împreună cuanalizatorii vizual şi acustico-vestibular aduc o mare contribuie în orientare, în modificărilede poziie şi de tonus muscular, fiind indispensabili în meninerea echilibrului şi realizareacorectă a mişcărilor. b) Contracia musculară este a doua foră interioară care intervine în realizarea mişcării, ca o reacie de răspuns la stimulare, prin impulsul nervos.Motoneuronul alfa primeşte toate impulsurile motorii, indiferent de srcinea lor şi când stareade excitaie care rezultă din această sumaie a atins un prag suficient, neuronul reacioneazăstereotip, trimiând un impuls motor fibrelor musculare pe care le inervează prin terminaiilesale. Conform legii ”tot sau nimic”, fiecare fibră musculară răspunde printr-o contracie totalăşi eliberează astfel, maximum de energie de care este capabilă în acel moment. Întregulmuşchi se contractă cu intensităi variabile, activitate explicabilă prin două mecanisme: prin sumaie în timp, în legătură cu frecvena cu care se succed impulsurile şi prin sumaie înspaiu, în legătură cu un număr din ce în ce mai mare de unităi motorii care intră în aciune.Contracia musculară reprezintă o manifestare legată de schimbarea elasticităiimusculare. Ea se manifestă fie ca o întărire a muşchiului, fie ca o modificare şi de tărie şi deformă a acestuia. c) Pârghiile osteo-articulare reprezintă cea de a treia foră internă care intervine înrealizarea mişcării. Impulsurile nervoase produc contracii musculare, care la rândul lor atragdeplasarea segmentelor osoase la nivelul inseriilor musculare transformând astfel, energiachimică în energie mecanică. Segmentele osoase asupra cărora acionează muşchii secomportă, la prima vedere, ca pârghiile din fizică.   Există trei feluri de pârghii: Pârghii de gradul I  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x