Documents

Biserica Locas de Inchinare

Description
descrierea bisericii
Categories
Published
of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  clasa a VIII   -   a     Spre sfârșitul sec. al II   -   lea   creștinii au început să zidească   primele locașuri de cult proprii.      Sfânta biserică este locașul   unde creștinii se adună în zilele   de duminică și de sărbătoare ca   să se roage și să   -   L preamărească   pe Dumnezeu prin sfintele slujbe.      Biserica reprezintă și totalitatea   de credincioși care se unesc cu   Hristos prin Sfintele Taine.    Biserica a fost întemeiată, în   chip văzut, de Mântuitorul Iisus   Hristos, în momentul pogorârii   Sfântului Duh peste Apostoli, la   Cincizecime.    Înainte de a putea fi folosită ca locaș de cult, biserica este sfințită de către episcopul locului.   Sfințirea sau   târnosirea bisericii imprimă locașului de cult pecetea sfințeniei.  Frumusețea bisericii este dată și de pictura de pe pereți, care reprezentând scene din Sfânta Scriptură, dar și chipuri ale sfinților, este ca o carte ce ne vorbește de opera de mântuire săvârșită pentru noi.     Biserica are formă de   cruce   sau de   corabie   .     Întotdeauna biserica este   orientată cu altarul spre   răsărit şi poate avea fie   formă de cruce (stil   bizantin) fie de navă.    Numită şi casa lui   Dumnezeu în care toată   suflarea să laude pe   Domnul , biserica este   imaginea sensibilă a   Bisericii cereşti, este cerul   pe pământ   .  de cruce:  de corabie:
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x