Documents

Biserica_Ortodoxă_Rom_1915_38_01_nr10

Description
Jurnal periodic BOR 1915
Categories
Published
of 121
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  ANUL XXXVIII. No. 10. IANUARIE 1915. / 91 BISERICA ORTOBOXA ROMANA REVISTA PERIODICA ECLESIASTICA A SFANTULUI SINOD AL SFINTEI BISERICI AUTOCEFALE ORTODOXE ROMANE U Pag. I. P. S. Mitropolit Primal, Pastorala ......... t - 973 I. P. S. Mitropolit al Moldovei si Sucevei. Scrisoare Pastorala.Telegrama trimisa de I. P. S. Mitropolit Pimen al Moldovei si Sucevei M. S. Re- gelui cu prilejul anului nou 1915 si raspunsul M. S Regelui catre I. P. S. Mitropolit , 978 Arhiereul Teojil M. Ploesleanu. Paza de unile rataciri contimporane. 982 M. P. Profetia pi Psalmul. 992 G... Anul 1915 si rasboiul . 999 Dr. Dragomir Demelrescu. Sa cade a ne inching cand trecem pe langa biserica 1007 B. Mangaru. Tot spre Biserica 1020 I. Mihalcescu. Steaua Magilor 1037 G... Familia Luptatorilor 1047 I. Chiru-Nanov. Zidurile Ierichonului cad. 1051 T. G. B. Cateva marturii straine despre starea morals a poporului romanin trecut. , 1063 Diac. Nic. M. Popescu. Catagrafia eparhiei Ungrovlahia. 1072 Diac. Nic. M. Popescu. Carti noi. 1087 1089 ficiale. DonatiuniComiletul Revislei. Apel.  /' 1092 v)A.x.;) '..' A SECTS <` 1E Air, A '1DEtvl:Ei R. 'c TIPO GRA M CAR TILOR BISERICE.,S ZI 60, STRADA PRINCIPATELE UNITE, 60. 1915. . .- .61 t .1 1 . ,-; st14., t t , n ,tiq ... . isn illk si n-4 ntivirtl qanbizoq 5-to AtitoT 3 % `-..Itl. t riNft-tlt q mszizas$ szolds its lrutsni 70V st rttrno3o r b0. 0 ..uhusiflt i--33f 331 i j3figr5OgiT imp, Au utsrt1-.1-:y --.1.--,1--v.--.-- -.tlas-topuEl .08 .oil 5i:SITI 3T.T uci 411[14119111. itoa, sE 0,812..,nimu, ni ful 01 .*b .4 .3 'Tf7 i FTI 7 r f 7 10V ua its? ihettodA {II 1...7013 ma An 29117I A III ,II 4.1 , . . LFlie7 '2 F111/9A I et '1 __r , -oiE-1 3 atn.t.2 ..e .i ob .31 '1 fr. ) ' ' 1 f '''''. -; 1, DI K'zI , - 1_, -7- . . . _ I -6 ' ' otq 1 - -.... )ett4 1(1110 to 1 D ----' --.-'''''''' u rtset I a -tti o- to,.. -t tti ll In 11_30/2. 0,1) 0b611 7O , aft- ./..i vpiouli s ,/ u frib .313:474-tgli ,0141 - n- li., ^ c }j E St./ 'I 1 £ . ' . - 'c.Y . SI ti :11.1 .I91 tut` I .113P 'le rt r A 1 i).- () LuIsfl El'o-tA sb - .1 a -__., Cifint..,1Sti , 1 . . . ., .... . ..... ....... . . .. . ...... i . ., . -.- .I u .o_rt I 10-0114 a .b firt5i1 41n- si acl ussuolostnin itnE t`c . of rill eu_ot ittluitor .h t 1. D - ;topIut ) ,irtg) lurruhla -moCI .10-) rt.1,1)1 4 V4T1. ii4 onsss4 .noal t. W.IttlitFA .2 .9 *CI T.T7 iuniiaga U3 Aluzbul DE) `t- lot 8 Itmrrtis9 '111 stnhou tried i'./ ocrE m W nsd.04 sin ro . .1 I t- '.sr 1nm. in 4 '.0 I a I I &9i ,V, -tq un.i, - I 1 na q A' A ito3 gig ,Ds 63a Bti R, 4 fi) C.) . ......... . . . ..  '' 4 . ,.4 .. . ... .. . 1 . ........ ........ www d corom nic ro  ANUL XXXVIII. No. 10. IANUARIE 1915 BISERICA ORTODOXA ROMANA REVISTM PERIODICA ECLESVISTICM SFANTULUI SINOD AL SFINTEI BISERICI AUTOCEFALE ORTODOXE ROMANE PASTORALA. Dispozitiile Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlahiei pentru starpirea concubinajului. .Stanta illitrofiolie a Ungro-Vlahiei a adresat urmA- toarea circular. catre P. C. Protoierei ai Eparhiei: Prea Cucernice Pdrinte, Sosindu-ne sfintele sarbatori ale Nasterei Domnului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos dimpreund cu inceputul anului nou 1915, urmeaza carnavalul incepator imediat dupa aceste sarbatori, care este timpul cel mai bine potrivit siobisnuit la Romani pentru savarsirea casatoriilor. Sfanta Biserica Ortodoxa randuind cu prevedere bune regule pen-tru intemeierca familiei si a societatei, a oranduit savar- $i-ea casatoriilor in toate carnavalurile, dar cu preferinta este acest de iarna $i acel de dupa Pasti, cu luna Mai, urmate cu sfintenie de catre bunii si stramosii neamului nostru. Dela un timp incoace, sub influenta strainismului, Noi cu durere vedem, ca o parte din tinerimea noastra dela orase, ducand o viata prea sburdalnica, prin aceasta s'a nascut $i s'a inmultit intre Romani mult atamatorul concubinaj, foarte putin sau nicidecum cunoscut alta data, care, din nefericire, de scurt timp incoace a strabatut $: pe la sate, in dauna bunei familii crestinesti $i a moralei publice, con- tra poruncilor si a canoanelor hotarite ale sfintei noastre Biserici Ortodoxe de Rasarit. Contra acestui flagel navali- www d corom nic ro  974 PASTOB.A.LA. for in Cara noastra sl ruinator bunei si cinstitei familii crestinesti romanesti, au trebuit si trebue luate cele mai ur- gente masuri. Origina concubinajului sta in deprecierea ca- satoriei religioase si despretuirea nuntei oficiale, de pe tim- pul aplicarei nouilor legi dupa codicile apusene, cu re- ducerea la jumatate a gradelor de Inrudire, respectata de catre Biserica si traditia noastra. Efectele acestui teribil flagel social au inceput a se cunoaste foarte simtitor, cate odata varsindu-se numai casatoria civila, iar de cele mai multe on nici una, sub pretexte ware. Noi, in eparhia acestei sfinte Mitropolii cu durere am observat, Ca nu sunt judete, care sa nu aiba mai multe mii de oameni, cari traesc o vieata alaturea cu regulele, porunca Decalogului si canoanele sfintei noastre Biserici. Dupa dispozitiunile ce am luat din anii trecuti pentru a fi intrat toti fiii nostri duhovnicesti in buna ordine a casa- toriei legiuite si canonice, dupa ce descoperisem ca nu- mai in judetul Prahova se afla intre sateni aproape doua mii de concubinajuri Injositoare bunei familii romane, ca- tre acestia se mai adaoga si periculoasa secta adventista,importata de peste hotare si incuibata cu deosebire tot inacel judet printre minierii straini adapostiti la noi. VazAnd deci, ca vatamatoarele pericoie sociale se latesc ca o rea pecingine (lepra) intre sateni cu deosebire, si in conformitate cu votul Sfantului Sinod din trecut contra con- cubinajului, am luat urgente masuri; pe care masuri le-am inceput Inca de anul trecut cu acel judet, Prahova, unde am avut de mana dreapta pe energicul si vrednicul fost prefect D. Agraru, pe P. C. Protoiereu Inocentiu, cu cari, Neintelesesem, ca prin concursul autoritatilor civile impunand, grabind si inlesnind casatoriile civile pe la primariile respec-tive si admitand casatoriile religioase in bloc, am reusit a sä-varsi casatoriile legale si canonice ale mai multor sute de fa- grupate dupa centrele mai mari de populatie. Rezulta- tul incepator Ne-a fost cu totul satisfacator; cad in ziva de www d corom nic ro  PASTORALA 975 1 I. Mai 1914 prin P. S. Arhiereu Teofil, vicarul nostru, am cununat la Valea Calugareasca. 60 de perechi odata, intruniti sub cerul liber si in fata biser.cii locale, intr5.nd astfel in legalitate 120 persoane, spre marea bucurie generala si spre satisfacerea imensului public satesc adunat acolo. De asemenea in ziva de 29 lunie acelas an, am savarsit in acelas mod cu numerosi preoti casatoria religioasa. a 32 perechi in comuna Baicoiu-Prahova, producand acelas efect moral ca si acel dela 11 Mai trecut. De asemenea am savarsit casatoria religioasa a 20 pe- rechi in comuna Ceptura in ziva de 20 lulie acelas an, sca-pand astfel in acel judet peste 100 perechi rapite din ghia- rele mizeriei concubinajului, plus indoitul, daca nu intreitul numar, de copilasi bastarzi, putand fi toti acestia consi- derati de acum Inainte ca legitimati prin taina sfintei casa- torii a parintilor lor, savarsita in public si in mijlocul sau inaintea sfintelor biserici locale. Care masura binefacatoare am dispus a se continua si in celelalte judete ale Eparhiei noastre, treptat, treptat, mai primind in aceasta privinta si alte rapoarte favorabile. Acum deci, cu inceputul anului 1915, Ni se impun consi- deratiuni si mai puternice sau cu totul extraordinare de a se grabi cat mai mult cu activarea casatoriilor civile si religioase a tuturor concubinarilor, si iata pentru ce: E-uropa cu deosebire arzand ca intr'un mare toe, flacarile acestuia 'ameninta a se intinde si preste casa noastra. Rasboiul cel mare vedem cum bate la usa noastra. Toti barbatii in stare de a purta arme dupa datorii si lege sunt si vor fi chemati a lupta sub steaguri spre apararea si spre marirea scumpei noastre Patrii-Romania. Din cei ce vor pleca peste hotarele Orel, multi, daca nu si WO, nadajduim ca se vor tntoarce, cu bine, aducan- du-ne stindardele biruintei asupra vrajmasilor nostri; darprobabil ca multi vor ramanea si pe acolo, ca semne mo-numentale a sacrificiilor facute pentru neam si tara. Din- www d corom nic ro
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x