Documents

Biserica_Ortodoxă_Rom_1916_40_05_nr02

Description
Jurnal periodic BOR 1916
Categories
Published
of 97
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  ANUL XL. No. 2. MAI 1916. BISERICA ORTOBOXA ROMANA REVISTA PERIODICA ECLESIASTICA A SFINTULUI SINOD AL SFINTEI BISERICI AUTOCEFALE ORTODOXE RICHE. C F KINSU L. Acic oficiale, Mitropolia Moldovei si Sucevei. Corespondenta urmata intre Mitropolia Moldovei si Sucevei, cu autoritatile militare, in pri-vinta serviciilor bisericesti pentru ostasii prizonieriin Germania, la Pag Baden-Baden dela ipote Tanga Iasi .. . 97 Arhiereul Teofil M. PloeVeann, Critica aproapelui 102' Dr. Drag. Demelrescu, lesirea in tarina sau vestirea la raspantii a invierei Domnului si a aratarilor Sale dupa invierea din morti 111 G.... Seminariile din Tara Romaneasca 124 B. Alang-Orn, Edictul din Milan si toleranta religioasa 131 M. P. Legaturile dintre religiune si stiinta. 141 I. Alika;ccscu, Sinedriul 147 Diac. Nic. Al. Popescu. Catagrafia eparhiei Ungro-Vlahiei 159 Pr. Cicerone lordrichescu, Bazele si valoarea sentimentului religios ., 163 Dr. Drag. Demeirescu ,i N. litidnlescu-Niger, Vitejia femeilor din Suli . 172 Pr. loan D. Pelrescu, Insemnari din Biserica Slobozii Postelnicului lanache  arages 177 Diac Nic, M. Popescu, Din bisericile eterodoxe 188 Dr. Drag. Demelrescu, Cronica Bisericeasca externs 190 Oficiale, Donatiuni (Sf. Mitropolie a Moldovei si Sucevei) 192 BUCURETI 7IPOGRAFIA CARTILOR BISERICE,STI 60, STRADA PRINCIPATELE UNITE, 60. 1916. . Jo° ' ., . . ,.. . .... . ... .. . :. ....... . ... www d corom nic ro  ANUL XL. No. 2. MAI 1916. BISERICA ORTODOXA ROMANA REVISTfi PERIODICA ECLESIMSTICA A SFANTULUI SINOD AL SFINTEI BISERICI AUTOCEFALE ORTODOXE ROMANE ACTE OFICIALE. METROPOLIA MOLDOVEI SUCEVEI. Corespondenta urmatd intre Me1ro10 lia Moldovei Suce- vei, cu autorildtile mill/are, in privinta serviciilor bi- sericesti, pastorale-militare, pentru ostasii: ru,ci, sirbi si bulgari, aflati prizonieri in Germania la Baden -Baden si a celor refugiati in tam noastrd, aflafi in Tabdra dela .Sipote lcingd I. Raportul superiorului Cape lei Romane Mihai Sturdza din Ba- den-Baden Germania, catre I. P. S. i\letropolit al Moldovei, din 23 Julie st. v. 1915. Inall Prea Sfintite Stdpdne, ,Prin domnul v. Corbiere, General-Leutenaut si Inspec- tor al Lagarului de prizonieri, pendinte de Corp. XIV de armata germana, am fost intrebat dace pot face servicii religioase pentru prizonierii rusi dinmentionatul Lagar. Cu deplina convingere ca indeplinesc o Manta obliga- tie pastorale in aceste vremuri de jertfa din partea omenirei, la care trebue sa participam si not pastorii po- poarelor, si intru cat va cunosc inaltele sentimente ce aveti pentru indeplinireadatorii, am raspuns afirmativ. Cu profund respect aclucandu-vä aceasta la cunostinta, $1 si Iasi. www d corom nic ro  98 ACTE OFICIALB VA rog sa binevoiti a-mi da Inalta aprobare arhipa- storala. Sunt I. P. S. Stapane, al I. P. S. Voastre prea plecat si supus servitor), Econom Gh. Bran4teanu. II. Raspunsul Metropoliei Moldovei cu No. 2540 din 10 August 1915, c'atre superiorul Cape lei dela Baden-BadenGermania. Prea cucernice Pdrinte Superior, La raportul d-voastra. No. 3 a. c. vi sä raspunde ca aveti deplina Noastra aprobare pentru a savars1 toate ser- viciile religioase-pastorale pentru prizonierii rusi din La- garul pendinte de Corp. XIV de armata germana, si cu slujba sfintei liturghii, dupa cum vi se va cere de Co- mandantul acelui Lagar. Aceasta a Noastra aprobare metropolitans o yeti aduce si la cunostinta acelui Onor. Comandament militar ger- man spre stiinta. Pimen Metropolitul Moldovei ci Sucevei. Director, Gabr. Parvu. Aceasta coresponden(a e privitoate laprizonierii rusi din Ger- mania-Baden-Baden. I. Adresa Comandantului Taberei ipote din jud. Ia0, din 1 A- prilie 1916 cu No. 6, catre Metropolia Moldovei. Inall Prea Sfinfite Parinee, `Am onoare a va supune la cunostinta, ca in Tabara dela Sipote sa. afla 233 ostasi refugiati crestini ca: rusi, slrbi si bulgari. Potrivit obiceiului crestinesc, sfintele Pasti fiind sari:a- toarea cea mai mare, ar fi bine sa oranduiti un preot care sa stie ruseste spre a oficia sfintele slujbe de Pasti In o limbs cunoscuta de toti refugiatii crestini. www d corom nic ro  ACTE OFICIALE 99 Incredintat fiind ca veti dispune cele de cuviinta, res- pectos Incunostintam ca trenul pleaca din Iasi la 8 dimi- neata si la gara Radiu sa va trimite trasura Taberei a-I aduce aici. Ar fi bine sa vie si un cantaret. Rog sa binevoiti a da ordin sa ni sa raspunda spre a Wa masuri de urmare.Primiti vä rugam asigurarea Inaltei consideratii», Comandant Taberei ipote, Maior V. lonescu. II. Adresa Metropolii No. 1099 din 4 Aprilie 1916 catre Coman- dantul Taberei ipotejud. Iasi. Domnule Comana'ant, eLuand cunostinta de cele aratate de d-voastra prin adresa No. 6 avem onoare a va. comunica Ca am Insar- cinat pe preotul Dionisie, roman basaraben, care cunoaste prea bine limba rusa, ca sa vie de Pasti, sä savarseasca sfintele slujbe, pentru mangaierea sufleteasca a refugiati- lor rusi, slrbi si bulgari, aflatori la ipote. Insarcinatul Nostru va sosi la ipote in ziva de 7 a. c. Insotit de calugarul Anania Mursa, care va indeplini ser- viciu de cantaret, cunoscand si el limba rusa. Amandoi vor ramanea pana a doua zi de Pasti, spre a face slujbele bisericesti. Primiti etc.» Pimen Metropolitul Moldovei §4 Sucevei. Director, Gabr. Parvu. III. Referatul preotului Dionisie, care Metropolie reg. la No. 877 din 25 Aprilie 1916. Ina It Prea S finfile Sicipeine, «Cu cel mai profund respect si cu prea plecata me- tanie va supun la cunotinta ca in ziva de 7 Aprilie c. www d corom nic ro

80 Cruz vs Salva

Mar 4, 2018

Calemia Em Cães

Mar 4, 2018
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x