Documents

Biserica Pr Milosescu 1

Description
despre o frumoasa biserica din Gorj
Categories
Published
of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  File de istorie și credință la Părău-Boia Satul Părău, din comuna Jupînești, județul Gorj, nu era în trecut pe vatra actuală,ci gospodăriile erau risipite prin diferite locuri din pădurea care îl învecinează. Tradițiaspune că iserica Sfântul Nicolae  ar fi fost, înainte de ! #$, sc%it de călugări dependentde &ănăstirea 'istrița, p(nă c(nd s)a făcut reforma de către domnitorul *le+andru oan-uza și au fost împroprietăriți țăranii care au fost așezați în vatra actuală a satului, iserica trec(nd în serviciul noii enorii. -a mărturie a acestor tradiții s)au păstrattoponime ca la Cazacu, la Budinești, la Boșog, la Trancă, la Istratie, la Gioadălă,ogașu` lui Geică, la Mărichești, viile lui ndronie, !ru ul Morii etc#    'iserica Sfântul Nicolae  din satul Părău 'oia a fost construită în anul !/$0 de unanume 1iscopoleanu, negustor de srcine s(ra venit din 1iscopole. *cesta a găsit în părțile noastre un refugiu de teama turcilor, care făceau mari necazuri populației din'alcani. &orm(ntul lui se află în partea de sud a isericii, străjuit de o cruce masivă.'iserica din lemn, în formă de coraie, avea în loc de temelie groși de lemn.nițial, aceasta a fost acoperită cu șiță, iar din ! # cu tală plumuită, c(nd a fost și pictată de către pictorii G%eorg%e 2tefănescu și G%eorg%e onescu, toată c%eltuiala fiindsuportată de către oștea satului.3ocașul are următoarele dimensiuni lungime de !4 m. și lățime de # m. coaneledin catapeteasmă, de la !/$0, au fost predate spre conservare la &ănăstirea -ămărășești,iar cartea vec%e datată p(nă la ! 50 predată la &(năstirea Polovragi, restul de cartedatată după ! 50 fiind în inventarul paro%iei.6n anul !7#7 s)a făcut suzidirea isericii, înlocuindu)se acei grosi cu o temeliedin eton, tot cu osteneala sătenilor.6n anul !7 5 iserica a fost acoperită cu tală zincată, s)au făcut mici reparații șis)a spal at  pictura din interior și e+terior.  Preoții care au slujit la fosta Paro%ie Părău)'oia au fost Pr. 8a%aria Părăianu, Pr. 9icolae Scrădeanu p(nă în anul !7#$, iar cantori au fost -onstantin 8a%aria, -onstantin'udin, :umitru 8a%aria, iar la Paro%ia Jup(nești cantori de seamă au fost 8amfir ;adu,on 'ica.3a ! octomrie !7/!, la Paro%ia Jup(nești a venit ca preot paro%, prin transfer dela Paro%ia -apu :ealului, Pr. *ndronie *urelian, care a funcționat p(nă la ! august 40!$c(nd s)a pensionat. :in ! octomrie 40!$ a fost numit preot paro% Pr. &iloșescu ulian.3a sf(rșitul anului 40!#, la iserica Sfântul Nicolae  din Părău)'oia a fost refăcutăinstalația electrică în totalitate, în aprilie 40!/ a fost refăcută Sf(nta &asă, s)a scosvec%ea pardoseală și s)a turnat o placa de eton pe întreaga suprafață a isericii. :easemenea, s)a realizat și o consolidare a pereților isericii, au fost sc%imate ușile,ferestrele și întregul moilier.

2014 Convenio

Jan 16, 2018
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x