Documents

biserica sarba

Description
bis sarba
Categories
Published
of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  FACULTATEA DE TEOLOGIE “SF. ANDREI ȘAGUNA” Biserica Ortodoxă Sârbă  în secolele XIX-XX Prof. Îndrumător:Student:Pr. Prof. Dr. icolae ! ifăr#acrinoiu elu Sibiu $%&'   FACULTATEA DE TEOLOGIE “SF. ANDREI ȘAGUNA” Istoria Bisericii Ortodoxe Sârbedin fosta Iu(osla)ie în secolele XIX-XX & Biserica Ortodoxă Sr!ă este o Biserică a toce#a$ă% care & 'ără a(roxi'ati) *'i$ioa&e de credi&cio+i ,& #osta I -os$a)ie +i ,& rest $ $ 'ii. Co&#or' statistici$or o#icia$e de stat di& //0% Re( !$ica Ser!ia a)ea1 2.3*4.//5$oc itori16.025.743 843%*49: ortodoc+i;35/.*26 87%349: cato$ici; 0*.674 80%5*69: ' s $'a&i;4/.402 85%/24 9: (rotesta&<i; 247 8/%/5/369: e)rei.  Istoria înainte de secolul XX Cre+ti&is' $ a #ost i&trod s ,& Ser!ia ,& a do a = 'ătate a seco$ $ i I>% a #ost (ro(a-at de ?atriar@ia de Co&sta&ti&o(o$.A existat o ar@ie(ar@ie sr!ă di& a& $ 55*% c&d S#&t $ Sa)a 85526507: a#ost @iroto&it $a Niceea% $&-ă Co&sta&ti&o(o$% de)e&i&d ast#e$ (ri' $ ei ar@ie(isco(.Di& 55* +i (&ă ,& 5036% sca & $ ar@ie(isco(a$ sa a#$at $a 'ă&ăstirea ică% ,&a(ro(iere de act a$ $ ora+ ra$=e)o.Trei e(ar@ii ,&te'eiate a&terior% ,& seco$ $ >I% sa a#$at s ! = risdic<iaar@ie(ar@iei de O@rid 8,& acedo&ia de ai: (&ă ,& e(oca S#&t $ i Sa)a% c&d a trec t s ! = risdic<ie !isericească sr!ă% a$ăt ri de a$te o(t e(ar@ii &oi create at &ci. .La 'i=$oc $ seco$ $ i >III%  în &$*+, scaunul ar ieiscoiei a fost mutat mai lasud, la Pec în /oso)o de a0i1. La s#r+it $ seco$ $ i >III +i ,&ce( t $ seco$ $ i >I% & 'ăr $ de e(ar@ii a$eBisericii Sr!e a cresc t% ca r'are a #a(t $ i că = risdic<ia !isericească sa $ăr-it odatăc ex(a&si &ea ,&s(re s dest a re-at $ i sr!.& ti'( $ do'&iei re-i$or Dra- ti&% i$ ti& +i Hte#a& Deca&si 8Hte#a&Decia&si:% +i 'ai a$es s ! re-e$e Hte#a& D sa& 8Hte#a& D +a&: 8re-e ,&tre 5005 +i5037% a(oi <ar ,&tre 5036 +i 5077:% )ictorii$e 'i$itare di& acedo&ia +i Tesa$ia a tra&s#or'at re-at $ sr! ,&tro ( tere do'i&a&tă ,& Ba$ca&i. Hte#a& D sa& )oia să #ie<ar (este &oi$e teritorii% dar c ' & 'ai & (atriar@ ,i ( tea acorda această de'&itate% ar ieiscoul Ioanic ie a fost ales rim-atriar  sr! de o ad &are (o( $ară <i& tă 5  Cristi&e C@ai$$ot% Biserica Ortodoxă di& E ro(a de Est ,& seco$ $ >>% Trad cere di& #ra&ceă% J 'a&itas% B c re+ti% /5.   Ide&% (a-. 50/   FACULTATEA DE TEOLOGIE “SF. ANDREI ȘAGUNA”  în &+23 la S4o5e . La +a(te i$e d (ă aceea% Hte#a& D sa& a #ost ,&coro&at <ar% tot $aSo(=e. umirea atriar ului e scaunul de la Pec a fost recunoscută de atriar ul!onstantinoolului în &+'* % iar a(oi Biserica Ortodoxă Sr!ă a #ost or-a&iată d (ă'ode$ 'itro(o$ita&% iar e(ar@ii$e de Rasa% ?rire&% eta +i So(=e a (ri'it ra&- $ de'itro(o$ii.S ! #i $ $ i D Ka&% UroK  850775062:% di&astia sa sti&s +i stat $ sadei&te-rat ,& (ri&ci(ate #e da$e% & 'ite des(otateM. Ser!ia a de)e&it de ase'e&eades(otat +i ,& 537* a tre! it să rec &oască s (re'a<ia I'(eri $ i Oto'a&. Atta ti'(ct sr!ii era doci$i +i ($ătea t rci$or dări$e a& a$e% ?atriar@ia di& ?ec &a #ostdes#ii&<ată. Patriar ul sârb 6rsenie II &2*+-&23+1 era caul Bisericii Sârbe înmomentul când 7ara a de)enit )asala turcilor în &2*8 . N se +tie si- r care a #ost r'a+ $ $ i Arse&ie. Ar@ie(isco( $ de O@rid a (ro#itat de această sit a<ie co'($icată +ia #ăc t tot ce ia stat ,& ( ti&<ă ca să+i exti&dă = risdic<ia !isericească +i (este teritori $?atriar@iei di& ?ec. ?a)e$% 'itro(o$it de S'edere)o 8$&-ă Be$-rad:% a co&testatdesc@is aceste ,&cercări ,& (erioada 57/570/% +i e#ort ri$e $ i de a reo$)a (ro!$e'e$ea a) t i&i<ia$ s cces% dar ,& ce$e di& r'ă a e+ at% deoarece c ocaia ce$or do ăsi&oade re-io&a$e <i& te $a O@rid ,& 570 +i 5735% ?ro@or% ar@ie(isco( $ de O@rid% adec$arat i&acce(ta!i$e ac<i &i$e 'itro(o$it $ i +i a$e (artia&i$or $ i. I& (o#ida,&#r&-erii itro(o$it $ i% Patriar ia din Pec a fost restabilită în &**'. Primul atriar al acestei noi erioade a fost #acarie Sooio)ic 857725725;decedat ,& 5723:. I& ti'( $ 'a&dat $ i să % Biserica Sr!ă a o!<i& t & stat t $e-a$ +i (ri)i$e-ii ase'ă&ătoare ?atriar@iei de Co&sta&ti&o(o$ ,& ti'( $ I'(eri $ i Oto'a&.Biserica Sr!ă a a) t ro$ &i#icator (e&tr to<i sr!ii% ro$ (e care +i 5a exercitat (etoată d rata do'i&a<iei t rce+ti.  Patriar ia Sârbă era îmăr7ită în atru0eci de ear ii . In &'33, Patriar ia Sârbă din Pec a fost desfiin7ată  de s ta& $ oto'a& $as -estia ?atriar@iei de Co&sta&ti&o(o$. ai a(oi a #ost s !ordo&ată ?atria@iei deCo&sta&ti&o(o$. #a5oritatea sârbilor au trăit sub autoritatea Imeriului Otoman între &2*89i &+%,  iar cte)a (ro)i&cii a #ăc t 'ai tri (arte di& I'(eri $ A striac +iRe( !$ica e&e<ia. ?atriar@ia de Co&sta&ti&o(o$ ia ,&$oc it (e ierar@ii sr!i c a$<ii-reci% c &osc <i s ! & 'e$e de #a&ario<i. D (ă abolirea Patriar iei din Pec în &'33 % e(isco(ii sr!i a co&d s e(ar@ii& 'ai ,&  &te&e-r +i ,& 'itro(o$ia de ar$oit 8Car$oit% Sre'si ar$o)ci:% $a)re'ea aceea (e teritori $ I'(eri $ i Ja!s! r-ic.?ri& ;ratatul de ace de la Bel(rad din &'+8  sa trasat $i'ita ,&tre I'(eri $A striac +i I'(eri $ Oto'a&% (e 'a$ ri$e Sa)ei +i D &ării% ast#e$ ,&ct sr!ii care trăia $a &ord de această #ro&tieră a a(ar<i& t I'(eri $ i A striac (&ă $a ?ri' $ Ră!oio&dia$. 0   FACULTATEA DE TEOLOGIE “SF. ANDREI ȘAGUNA” În &2 % ad &area Bisericii +i a re(ree&ta&<i$or (o(or $ i sr! a ,&ă$<at mitroolia de /arlo<it0 la ran(ul de Patriar ie . Biserica Serbiei a căătat un decret tomos1 de autonomie bisericească în&+$ % +i ,& #e$ $ acesta i sa co&#erit ra&- $ de 'itro(o$ie. ?atriar@ia de Co&sta&ti&o(o$ia acordat a toce#a$ia ,& 542* d (ă Co&-res $ de $a Ber$i&. ?ersoa&a cea 'ai desea'ă di& acea (erioadă a #ost 'itro(o$it $ i@ai$ o)a&o)ic 8547*P5445; 544*P 54*4:. Acest ierar@ ,+i ,&c@eiase st dii$e ,& R sia +i a ră'as r so#i$ toată )ia<a. Asta $a#ăc t să se o( &ă c&ea $ i P +i 'ai tri re-e$ i P i$a& O!re&o)iQ% care era#a)ora!i$ I'(eri $ i A striac. Di& (rici&a acestei di)er-e&<e% 'itro(o$it $ i@ai$ a #ost detro&at ,& 5445 +io!$i-at să (ărăsească <ara ,& 5440. & ti'( $ exi$ $ i să % a torită<i$e de stat a a$es o&o ă ierar@ie% co&d să de 'itro(o$it $ Teodosie rao)ic% care sa a#$at $a cr'aBisericii Sr!e ti'( de 6 a&i% ,&tre 5440 +i 544*. E(isco(ii #ii&d & 'i<i de a torită<i$aice% ierar@ia & a #ost co&siderată ca&o&ică. In &', în urma !on(resului de la Berlin, Serbia 9i-a câ9ti(atindeenden7a . I& 544% i$a& O!re&o)ic a de)e&it re-e. I& 544* a a!dicat +i <ara a#ost co&d să de re-e&<ii t&ăr $ i re-e% A$exa&dr . I& 54*7 re-e&<ii ia (er'is'itro(o$it $ i i@ai$ să re)i&ă ,& <ară +i să (reia co&d cerea Bisericii Sr!e. D (ă cesa ,&tors% & sa 'ai a'estecat ,& (o$itică; a decedat ,& 54*4. Biserica Sârbă la sfâr9itul secolului XIX. D (ă deces $ 'itro(o$it $ i i@ai$% c rtea re-a$ă +i - )er& $ $a a$es 'itro(o$it,& 54*4 (e e(isco( $ de Nis. & & 'e$e - )er& $ i sr!% 'i&istr $ c $te$or a s -erat o reco&ci$iere c ierar@ia&eca&o&ică a $ i Teodosie rao)iQ. N 'ai doi di&tre e(isco(ii &eca&o&ici 'ai era ,&)ia<ă% Di'itri ?a)$o)ic +i Nia&or R icic. Ierar@ia sr!ă ca&o&ică a acce(tat reco&ci$ierea% de co' & acord c 'itro(o$it $I&oc@e&tie +i c e(isco(ii Sa)a Dea&ac +i e,e&ti=e  =iQ. Ea a a) t $oc (e data de 57 #e!r arie 54*4. O $ &ă 'ai tri % Nia&or R icic a #ost a$es e(isco( de Nis 854*45*55:.  In arilie &8%, (u)ernul a decretat =e(ea ri)itoare la autorită7ilebiserice9ti rin care se decidea necesitatea de a se restaura ear ia Sabac ; Di'itri ?a)$o)ic a #ost a$es at &ci e(isco( de Sa!ac 854*4P5*/7:. I& co&seci&<ă% ceidoi e(isco(i &eca&o&ici a #ost di& &o acce(ta<i ca ierar@i. Biserica Sârbă la înceutul secolului XX.În &8%% % ,& ti'( $ 'a&dat $ i 'itro(o$it $ i I&oc@e&tie% a fost înfiin7ată 9coalade teolo(ie Sfântul Sa)a . ec@ea +coa$ă de teo$o-ie% care # &c<io&ase ti'( de +aieci+i +ase de a&i% a #ost ,&c@isă ,& 5*/0. 3
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x