Documents

Biserica Sf. Mina Vergului - 2 p

Description
biserica
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Biserica Sf. Mina Vergului de Anda Postolache - Sfântul păgubiţilor, sărbătorit la 11 noiembrie  Între sfinţii cu cinstire deosebită se află şi Marele Mucenic Mina, care este sărbătorit la 11 noiembrie. Acesta este supranumit Ocrotitorul celor păgubiţi (cei care au pierdut lucruri, care au fost înşelaţi, jefuiţi, dar şi al celor care sunt bolnai!, iar cine citeşte acatistul sf ntului mai multe #ile la r nd (dacă nu c$iar %&! simte ajutorul, neca#urile lui fiind grabnic re#olate. Pelerinaj la Bucureşti 'f ntul Mina este iubit at t în ţara lui de srcine, giptul, unde se află moaştele sale, c t şi în toată lumea creştin)ortodo*ă. A intrat în tradiţie ca de #iua 'f ntului, la 11 noiembrie, să fie pelerinaj la +iserica 'f. Mina-ergului, de pe 'trada /. 0obescu, din +ucureşti. Aici se păstrea#ă într)o raclă un fragment din moaştele acestui 'f nt militar, care sunt întotdeauna scoase spre înc$inare în curte, într)un baldac$in, cu o #i)două  înaintea $ramului.rumoasă ca o mireasă (a fost restaurată în 2&&&!, biserica, situată aproape de centrul ciic, îşi aşteaptă pelerinii în #iua $ramului, dar şi în #i de sărbătoare şi în fiecare duminică. 3e toţi îi înt mpină cu dangătul celor 24 de clopote mai mici şi mai mari, iar ceasul de pe turnul clopotniţei le arată celor care trec grăbiţi pe /alea /ălăraşilor că pentru rugăciune este mereu ora potriită. coana scăpată !in foc +iserica adăposteşte şi o frumoasă icoană a mucenicului, o ci#elură aurită, şi care este făcătoare de minuni.3oestea icoanei 'f ntului Mina este una c t se poate de interesantă şi care întăreşte coningerea că acestmartir al lui 5ristos, într)adeăr, ascultă rugăciunile credincioşilor şi îi ocroteşte. 6storicul +isericii este consemnat de 7icolae 6orga în 6nscripţii din bisericile 0om niei, dar şi de celebrul istoric 6onescu 8ion în 6storia +ucureştilor.În urma unei minuni din 19%:, o icoană a Marelui Mucenic s)a înt mplat să fie la +iserica 'telea din +ucureşti, care în acel an a ars. ;a această biserică, apropiindu)se localnicii, jandarmeria şi pompierii au stins incendiul, dar au ă#ut că la catapeteasmă mai at rna încă, înconjurată de flăcări şi jăratic, o icoană care nu ardea. 'pre bucuria lor, au obserat că e orba despre icoana Marelui Mucenic Mina. Au dus)o la Mitropolie şi în remea aceea au $otăr t să aducă acea icoană în paraclisul oieodal al Ancuţei +r ncoeanu, respecti în biserica noastră. ')au făcut demersuri să fie mutate moaşte ale Marelui Mucenic de la Muntele At$os, în 19:%, aici în biserică. <e asemenea, au fost aduse moaşte, într)un mic săculeţ, şi dela Mănăstirea 'f. Mina din gipt, a declarat 8$eorg$e 6spas, paro$ul bisericii, pentru Agenţia de ştiri +asilica. re trei #ramuri +iserica a fost ridicată între 1:2% şi 1:24, ctitori fiind boierul de neam grec -ergu şi doamna Ancuţa +r ncoeanu ) fiica domnitorului şi soţia sfetnicului nac$e -ăcărescu. 'f ntul lăcaş a aut ca prim)$ram pe'f ntul Mare Mucenic <imitrie, apoi s)a adăugat şi cel al 'finţilor Ar$ang$eli Mi$ail şi 8ariil, dar după aducerea icoanei şi moaştelor 'f ntului Mina s)a adăugat şi $ramul acestuia, care a deenit principal. ;a 1=&&, biserica a fost restaurată de preotul 8rigore 3opescu, pe c$eltuiala unor enoriaşi şi a primarului de atunci /. 0obescu. /utremurul de la 1& noiembrie 1=%& a afectat)o serios, fiind necesare lucrări de refacere. +iserica a fost repictată cu totul în anii 1=9& şi 1=91, prin grija preotului Ale*andru ;eu, de pictorul +usuioc. >ot atunci a fost sculptat şi baldac$inul pentru sfintele moaşte.  $ minas%, a!ică Mina >radiţia spune că mama 'f ntului Mina îşi dorea foarte mult să aibă un copil şi se ruga mereu la Maica <omnului pentru acest lucru. Într)o #i, afl ndu)se în biserică şi ă# nd cum trec pe la icoana Maicii <omnului femeile cu copii în braţe, ea a lăcrimat cu durere şi, uit ndu)se către icoană, a spus? Maica <omnului, eu c nd oi aea un prunc@. Atunci, 3runcul 6isus din icoană ')a întors către Maica 'a şi a rostit?Aminas. A plecat cu multă bucurie acasă şi la scurtă reme a născut un băiat căruia i)a pus numele Mina, pentru că au#ise în biserică Aminas, adică Mina. 'f ntul Mina, martiri#at pentru 5ristos în anul &%, în remea împăratului Ma*imian, a făcut multe minuni după moarte, în mare parte pentru cei păgubiţi. & noiembrie, 'iua Sf. r#ang#eli Mi#ail şi (a)riil ;a 9 noiembrie îi pră#nuim pe Ar$ang$elii Mi$ail şi 8ariil (ce repre#intă unul dintre $ramurile bisericii!, numiţi şi mai)marii oştilor cereşti sau oieo#ii îngerilor, iar împreună cu ei pe toţi îngerii. *istă nouă cete  îngereşti? 'erafimii, 5eruimii, 'caunele şi >ronurile, <omniile, 'tăp niile, Începătoriile, 3uterile, Ar$ang$elii şi Îngerii. <in 'f nta 'criptură ştim că Ar$ang$elul Mi$ail le)a spus îngerilor la căderea lui ;ucifer din cer? 'ă luăm aminteB şi astfel nu a mai că#ut niciun înger. Ar$ang$elul 8ariil este aducătorul eştilor bune, ceamai bună este pe care a dat)o fiind cea a naşterii <omnului 6isus din ecioara Maria. !augă comentariu
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x