Documents

Biserica Sfantul Dumitru Din Huşi in Prutul Nr 1 46 Iulie 2010

Description
Biserica Sfantul Dumitru Din Huşi
Categories
Published
of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Sfinte Antimise păstrate la biserica Sfântul Dumitru din Huşi de Costin Clit Antimisul (gr. Αντ! ν#$ν% preluat din latinescul antemensa & 'n loc de masă') este o bucată de pân*ă de in sau mătase% şi este de formă pătrată sau dreptung+iulară (circa ,-/- cm) pe care este imprimată icoana 0unerii n mormânt a 1ântuitorului. 0e antimis sunt pictate scene din patimile 1ântuitorului 2isus Hristos% tema repre*entati3ă fiind punerea n mormânt a Domnului. 4n col5uri sunt picta5i cei patru 63ang+elişti. Se numea şi 7ertfelnic% deoarece pe el se pun şi se sfin5esc Cinstitele Daruri% adică se să3ârşeşte Sfânta 8ertfă% la 9iturg+ie. 4n partea de sus% n mi7loc% ntr&o cusătură% se află o părticică din moaştele unui sfânt mucenic. 4n timpul 9iturg+iei pe Sfântul Antimis se aşea*ă Sfântul 0otir şi Sfântul Disc şi numai pe el se reali*ea*ă sfin5irera Darurilor. Sfântul Antimis este un obiect de cult indispensabil pentru celebrarea Sfintei 9iturg+ii. :ără Sfântul Antimis nu se poate să3ârşi Sfânta 9iturg+ie. Sfântul Antimis se păstrea*ă n Altarul bisericii% pe Sfânta 1asă% n3elit cu o pân*ă numită iliton% sub Sfânta 63ang+elie şi 5ine locul Sfintei 1ese n ca*ul oficierii Sfintei 9iturg+ii n aer liber. Sfântul Antimis foloseşte şi la sfârâmarea şi uscarea agne5ului din care se face Sfânta 4mpărtăşanie pentru cei bolna3i% n mar5ea săptămânii luminate% punându ; se pe el discul şi agne5ul sfărâmat şi 3asul cu cărbuni  pentru uscarea lui. Sfântul antimis simboli*ea*ă giulgiul n care a fost nfăşurat trupul 1ântuitorului când a fost pus n mormânt. Sfântul Antimis este sfin5it semnat şi dat de 6piscopul locului n dar% indicându ; se paro+ia sau biserica unde a fost dat spre slu7ire% cu +ramul ei. Atunci când episcopul se sc+imbă% antimisele 3ec+i (semnate de episcopul precedent) sunt retrase şi noi antimise sunt sfin5ite şi distribuite paro+iile de noul episcop. <  =recutul bisericilor ortodo>e din oraşul Huşi este n mare parte necunoscut% lipsa i*3oarelor reflectă această realitate. 1arco ?andini (?andulo3ici)% bosniac de srcine% născut n <,@ la Scopl7e% cu studii la Boma% călugăr n rdinul :ranciscanilor 1inori5i bser3an5i% ar+iepiscop ncepând cu < august </EE% aflat n misiune apostolică n 1oldo3a din  septembrie </EE până la </,-% anul mor5ii% a redactat n </EF% la ?acău% lucrarea Visitatio generalis omnium ecclesiarum catholcarum romani ritus in Provincia Moldaviae % n care face referire şi la situa5ia bisericilor ortodo>e din HuşiG  Schismaticii au trei biserici, două de lemn, una de piatră; <cea din urmă>, la care se cască o crăpătură şi e aproape de ruină, este episcopia I.  ?iserica din piatră este catedrala episcopală cu +ramul Sfin5ii Apostoli 0etru şi 0a3el. Care sunt celelalte două bisericiJ Klas Loice3ic (</ sau </, & </MM)% obser3ant bulgar% n Vizitaţia apostolică n  Moldova din anul ! !  găseşte la Huşi n <@ iulie <//<G   #piscopie schismatică cu $ biserici, una de piatră I.   0rin e>cluderea bisericii catedrale episcopale nu ne rămâne decât constatarea e>isten5ei unei singure biserici ortodo>e la Huşi. Huşul medie3al <  0reot profesor doctor Kasile Băducă% %hidul creştinului ortodo& de azi % 6ditura Humanitas% ?ucureşti% ---N 0r. 0rof. Dr. 6ne ?ranişte% Ar+im. 0rof. O+enadie Pi5oiu% 0r. 0rof. O+eorg+e Peda%  'iturgia teoretică N Pica 1. =u5ă% S()ntul antimis* Studiu istoric, liturgic şi s+mbolic % ?ucureşti% <@EN Ke*i şi recen*ia semnată de 6ne ?ranişte n  ?iserica rtodo>ă BomânăI% Anul 9Q2% nr. <- ; <% <@E% p. ,FM  ; ,@<.   1arco ?andini% ode& Vizitarea generală a tuturor -isericilor atolice de rit roman din Provincia  Moldova ! . / ! .0 % 6di5ie biling3ă% 2ntroducere% te>t latin stabilit% traducere% glosarG prof. Rni3. Dr. =raian Diaconescu% 6ditura 0resa ?ună% 2aşi% --/% p.@    ălători străini despre ţările rom)ne % 3ol. K22% 3olum ngri7it de 1aria Holban% 1.1.Ale>andrescu% Dersca ?ulgaru şi 0aul Cerno3odeanu% 6ditura ştiin5ifică şi enciclopedică% ?ucureşti% <@F-% p.<E-  este 3ă*ut de Antonio Angelini din Campi (J ; după </F)% minorit con3entual% ca  oraş de schismatici I. E  9a <M/% n  1elaţie despre misiunea din Moldova % Oio3anni Hrisostomo dei Oio3anni (<M&p. <M/F)% grec ortodocs trecut la catolicism% raportea*ă situa5ia  bisericii ortodo>e din 1oldo3aG  iar numărul bisericilor şi preoţilor ortodocşi este aproape nenumărat, căci nu este colţ din Moldova n care să nu se vadă o biserică, abaţie sau mănăstire şi aceasta pentru că ei trăiesc n credinţa că cel care nveleşte o biserică va (i m)ntuit cu siguranţă, iar cel care va clădi una n ntregime va (i neapărat scutit şi de pedeapsă şi de vină, de aceea pretutindeni clădesc biserici şi r)nduesc preoţi* I ,  9ouis 6mmanuel dAntraigues (<M, & <F<)% la rândul său% n ălătoria prin  2obrogea şi Moldova % ncepută la - mai <MM@% a7uns la Huşi la @ iunie <MM@% constatăG   3e4am dus n gazdă la #piscopie, casă vrednică de cei dint)i apostoli*  5erestrele nu se nchideau şi nu era n tot palatul episcopal nici un singur scaun* 3e4am simţit totuşi (oarte bine acolo n comparaţie cu bordeiele din noaptea trecută*  6nainte de masă a venit o ceată ntreagă de popi* Pungaşii aceştia supără pe străini  stropindu4i cu aghiazmă p)nă le dai un bacşiş 789, pe care l4am nm)nat c)t mai n  grabă spre a scăpa de rugăciunile lor* I /  9a biserica Sfântul Dumitru din Huşi ar fi slu7it un 0opa =oader% căsătorit cu 1aria% fiica lui 2lie Logălniceanu% atestată la < august </,E. 2storiografia locală identifică  preotul  de la -roşteni I% martor% care semnea*ă testamentul preotesei 2rina din F iulie </F<% ca slu7itor al bisericii Sfântul Dimitrie din Huşi. M Considerăm aceste informa5ii ca fiind incerte. 9a </F< a3em de a face cu satul ?roşteni% proprietatea 6piscopiei Huşilor. ?iserica sc+itului Ko3idenia% n prea7ma căruia a func5ionat şi un cimitir% apar5inea de satul% apoi ma+alaua ?roşteni% după integrarea sa n târgul Huşi. 0a+arnicul Costandin Sion% n amintirile sale% face referire la familia 1ardare%  moldoveni, ţărani din t)rgul :uşi, curgători din preutul Mardare ăciulă, carele au avut un (icior, oan, dascal la biserica s()ntului 2imitrie, unde şi tată4său era  sluitor*6n vremea domnului ălimah, dascalul oan s4au (ăcut postelnicel, pentru ca  să4şi scutească viile de vădrărit  I. :iul său O+eorg+e% este dat ca slugă la 6piscopul de Huşi 1eletie 9efter ?randaburul (martie <F- ; mai <F/)% de3ine scriitor la cancelaria episcopală% apoi este  nsurat ncă t)năr (iind cu o (ată cam nepoată a vlădicăi şi l4au (ăcut gramatic a episcopiei, i4a dat şi o moşie pe c)ţiva ani, de au  stăp)nit4o, şi pe la !0$=, după ce au trecut la la episcopia 1omanului, l4au (ăcut  paharnic şi pe tatăl său clucer  I. De3ine agă n timpul domnitorului 1i+ai Stur*a (<FE&<FE@)%   şi pe toţi (raţii săi i4au boierit pe ostachi spatar, pe %rigorie spatar  şi pe 2imitrachi comis, carii toţi pe l)ngă episcopie au (ăcut mari stări* 3orocire  Moldovei că au capatat aşa magnaţi din popa Mardare I. F  bser3ăm că dascălul 2oan a7unge postelnicel n timpul domnitorului Călima+I. 4n 1oldo3a ntâlnim ca domnitori din această familie peG 2oan =eodor Callimac+i (<M,F&<M/<)% Origore Callimac+i (<M/<&<M/EN <M/M&<M/@)% Ale>andru Callimac+i (<M@,& E    bidem % f. @ ,   ălători străini despre ţările rom)ne % 3ol. 2Q% 6ditura Academiei Bomâne% ?ucureşti% <@@M% p. EEF&EE@ /   ălători străini despre ţările rom)ne % 3ol. Q% 0artea 2% 6ditura Academiei Bomâne% ?ucureşti% --%  p.@/&@M M  Ke*i ntreaga bibliografie la 1i+ai Botariu% ? catagra(ie inedită a bisericii @S(* 2umitruAdin :uşi din !0=B  n Studii şi articole privind istoria oraşului :uşi % 3ol. 2% Kolum coordonat de Costin Clit şi 1i+ai Botariu% 6ditura Sfera% ?ârlad% --,% p./ F  Costandin Sion%  Crhondologia Moldovei Cmintiri şi note contimporane -oierii moldoveni % 6ditura 1iner3a% ?ucureşti% <@M% p. <M-  <M@@)% Scarlat Callimac+i (<F-/% caimacamN <F-M&<F<-N <F<&<F<@). @ O+eorg+e şi&a desfăşurat acti3itatea pe lângă 6piscopul 1eletie% probabil după <F-. ?iserica era slu7ită la <F< de   pr* lie, pr* :ristea, ipodiaconi cu ţ)rcovnici  ancul, Pavăl, :ariton, Vasăle, Vasăle I. <- 0reotul 1ardare Căciulă şi dascălul 2oan nu mai apar ca slu7itori. Credem că sosirea preotului 1ardare Căciulă este anterioară domniei lui Scarlat Callimac+i. 4n materialul de fa5ă punem n 3aloare Sfintele Antimise care se păstrea*ă astă*i la  biserica Sfântul Dumitru din Huşi. 0rimul datea*ă din @ noiembrie <M@F% când  păstorea 6piscopul O+erasim Clipa&?arbo3sc+i (ales la  iunie <M@/% +irotonit la  iunie <M@/ ; , martie <F-). De ce a fost dat antimisul la @ noiembrie <M@FJ De obicei Sfântul Antimis este dat la nceputl păstoriei 6piscopului. O+erasim Clipa de3ine ierar+ +uşean la  iunie <M@/. Antimisul putea fi dat şi n ca*ul sfin5irii sau resfin5irii bisericii% n urma unei catastrofe% incendiu% cutremur% sau n condi5ii e>cep5ionale. Pu ştim ce s&a ntâmplat n <M@F. Sfântul Antimis amintit% repre*intă un document de 3aloare% prin care este atestată cu certitudine biserica Sfântul Dumitru n <M@F. Sperăm ca n 3iitor% noi documente să ne ofere informa5ii certe% nu să ne ba*ăm  pe di3erse specula5ii. 0otri3it unor supo*i5ii o biserică din lemn cu +ramul Sfântul Dumitru ar fi fost ridicată pe la <F-&<F-% pe locul căreia se păstrea*ă astă*i Sfânta 1asă. <<  Cutremurul din <F- afectea*ă şi târgul Huşi% aşa cum reiese dintr&o nsemnare a lui 1i+alac+i Sti+i% păstrată ntr&un  Miscelaneu  de la nceputul secolului al Q2Q&lea% pe care o redămG  Să se ştie de c)nd s4au cutremurat păm)ntul n zioa de prepodoamna  Paraschiva, la 0 ciasuri din zi, la octomvrie !.* Di aşa, cutremur mare au (ost, nc)t au căzut casă, dugheni şi la episcopie :uşului au căzut catapetiazma şi ogiagurile casălor şi (ereştile s4au spart* Di ieu mă nt)mplasem cu vădrăritu, cu cuscru4mieu Stati Săndre la :uşi, şi zilele mitropolitului acov* ar domnu era să vie ostandin vodă Moruz* Di s4au cutremurat şi noapte, la miezul nopţii şi a doă zi dimineaţa la  patru ciasuri* Di eram tot la :uşi, miercuri, şi am scris ca să ştie* !0E$, octomvrie !.*  Mihalachi Stihi* I < 6>istă posibilitatea distrugerii bisericii Sfântul Dumitru Tn timpul cutremurului şi a refacerii n anii <F-&<F-. 0reotul 1i+ai ?e7enariu atribuie construirea bisericii preotului bulgar 2gnat%căruia i&a urmat pr. Pedelcu.Cei doi preo5i au slu7it anterior anului <F-. ?iserica construită şi acoperită cu şindrilă la <F-&<F- (1i+ai ?e7enariu crede că la <F--)% durea*ă până  pe la <FE-. 0reotul 2lie Utefănescu%bulgar%slu7itor din <F-%depune eforturi pentru facerea din nou a bisericii cu a7utorul familiei Dăniliciu Hristodor% care o n*estrea*ă cu odoare numeroase.0rintre cei care n*estrea*ă biserica amintim familiile Volea% Dobre% 1arinciu% 0etrac+e. 9a <FE- prin stăruin5a enoriaşilor şi a preo5ilor 2lie Utefănescu% Peculai ?ăraru%Kasile O+e5u% Peculai Darie%Oa3riil Andrian s&a ridicat noua biserică din *id% sfin5ită la <FE/. <   lucrare publicată n <@-@% re5ine pentru  biserica Sfântul Dumitru următoarele dateGconstruirea din *id ntre anii <FE-&<FE/ şi lucrări de repara5ie n <F@, şi <@-. <E @    storia rom)nilor  % 3ol. K2% 6ditura 6nciclopedică% ?ucureşti% --% p.@M/ & @MF <-  Const. P. =omescu%  2espre nmulţirea clericilor hirotonisiţi n Valahia la !0!$ svod nominal al clericilor din eparhia :uşului % n Be3ista Societă5ii 2storico&Ar+eologice ?isericeşti din C+işinăuI% 3ol. QQ222% <@N Ke*i şi 0rutulI% Huşi% an 222% nr. & (<&)% februarie ; martie --% p. F <<    storia :uşilor  % p. </@ <  Oabriel Utrempel% atalogul manuscriselor rom)neşti, -*C*1*, <&</--% 6ditura ştiin5ifică şi enciclopedică% ?ucureşti% <@MF% p. ,@% nr. <,E <  Crhiva # piscopiei :uşilor  % :ond 6piscopia Huşilor% dosar $. F!B$G %f.%pac+et <,<. <E  Cnuar  %Administra5iunea Casei ?isericii%<@-@% p.E<M.   Bemarcăm că introducerea acestor Sfinte Antimise n circuitul ştiin5ific este prima ncercare din istoriografia +uşeană% deşi s&a scris n legătură cu obiectele de artă  bisericească adăpostite n 1u*eul 6par+ial din Huşi. <,   <,  1arina 2leana Sabados% olecţia de artă veche bisericească a comple&ului muzeistic Mănăstirea @S(inţii Cpostoli Petru şi PavelAdin :uşi % n Cronica 6piscopiei Bomanului şi HuşilorI% 22% <@@-%  p.<@&-
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x