Documents

Biserica Si Empatia

Description
...
Categories
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Preot paroh la Biserica Sf. Ștefan Cuibul cu Barză, părintele Daniel Benga  este profesor de Istoria Bisericii la Facultatea de Teologie Ortodoă a !ni ersită#ii dinBucure$ti. Este creștinismul o religie a empatiei? De ce? Dacă defnim empatia prin a pătimi împreună cu celălalt sau a te pune în pieleaceluilalt, cu adevărat creștinismul este o religie a empatiei. Din două perspective.Prima, dacă ar f să-l defnim pe Mîntuitorul Iisus Hristos, întemeietorul credințeicreștine, cea mai proprie defniție pe care i-am putea-o da ar f aceasta: cel carea trăit pentru ceilalți și cu ceilalți. Pentru că întreaga viață a lui Dumneeu care s-a-ntrupat n-a !ost nimic altceva decît o trăire pentru oamenii pe care i-a-ntîlnit. Pe olnavi i-a vindecat, pe cei ce plîngeau i-a-nveselit, pe cei care erau #ămîni i-a$rănit, pe cei care erau în nevoi i-a ucurat. %oate acestea ne arată, de !apt, căavem de-a !ace cu un Dumneeu empatic.&n al doilea rînd, Dumneeu este defnit în 'oul %estament ca find un Dumneeual iu irii () In *, +. mpatia e o !ormă de iu ire importantă. a conține, pe lîngă încercarea de a te pune în pielea celuilalt, milă și milostivire pentru acesta. Mila șimilostivirea sînt fice ale iu irii, spun unii din părinții isericii. /st!el, creștinismuleste religia empatiei prin e0celență. /vem un Dumneeu care ne iu ește, dindragoste pentru noi a co orît pe pămînt, s-a-ntrupat, a trăit la !el ca noi pentru ane înțelege, pentru a ne mîntui. Prin aceasta apare un prim pandant al empatieicreștine, care se înrădăcineaă în iu irea lui Dumneeu pentru noi. Care este rolul Bisericii în empatia creștină? /l doilea pandant al empatiei creștine este legat de iu irea !ață de aproapele 1Dumneeu s-a co orît și ne-a lăsat două porunci mari pe care Mîntuitorul le-aenunțat la între ările primite din partea cărturarilor iudei. 2ele două mari porunciale mesa3ului $ristic sînt iu irea !ață de Dumneeu și iu irea !ață de aproapele.Iu irea !ață de aproapele o putem trăi în iserică. iserica poate f privită ca oadunare a empatiei, s-o numim așa. 2a o adunare a oamenilor c$emați să întrupee un mod de viețuire empatic. 4!. /postol Pavel defnește iserica!olosind sim olul trupului și spunînd că este 5trupul lui Hristos6, iar Hristos estecapul isericii. Defniția ne arată că toți mem rii comunității sîntem mădulareletrupului isericii. 4!întul Pavel spune, în pistola întîi către 2orinteni, că atuncicînd un mădular se ucură, toate mădularele se ucură, iar cînd un mădularsu!eră, toate mădularele su!eră. /ceasta este o imagine a comunității creștine, ca  locul în care se naște o nouă umanitate, un nou tip de om, care învață să trăiascăcu celălalt și pentru celălalt. Dacă se trăiește în iserică ceea ce poate f numit5singurătatea liturgică6, venirea la serviciile liturgice doar pentru noi înșine, !ărăraport cu comunitatea, înseamnă că n-am înțeles rostul comunității creștine. &ncentrul liturg$iei de duminică stă c$emarea la iu ire, e0emplifcată prin sărutareapăcii, de e0emplu.Dacă vine un străin la iserică și acolo nu găsește o comunitate de oameni caretrăiesc în armonie cu ceilalți, adică într-o stare de empatie, comunitatea aceea nutrăiește deplin taina isericii lui Hristos.  deplină doar cînd trăim această iu ire.4!. Ioan 7ură de /ur spunea că iserica a !ost lăsată de Hristos pentru a continuagîndul său de iu ire !ață de lume. ste instituția care tre uie să !acă vii ilăiu irea lui Dumneeu în lume. Cum se manifestă această empatie în mod practic? &n esență, o comunitate creștină ar tre ui să fe una în care trăim și întîlnimiu irea. Dacă acest lucru nu se întîmplă, este de !apt eșecul oamenilor care nu seridică la înălțimea acestei c$emări. 2înd se termină 4!înta 8iturg$ie la iserică,preotul spune așa: 52u pace să ieșim6. 9i invită comunitatea să iasă cu pace din iserică, comunitate care a cîntat înainte 5/m văut lumina cea adevărată6,după ce s-a împărtășit. Din iu irea lui Dumneeu. Din du$ul lui, din ucuria lui. Iarcomunitatea răspunde: 5Ieșim întru numele Domnului6 /dică ieșim în numele luiDumneeu în lume;2e înseamnă a ieși în numele Domnului în lume< &nseamnă a duce lumină acolounde este întuneric, speranță unde este denăde3de, mîngîiere unde e tristețe, așterge o lacrimă, a spune un gînd un, a da milostenie, a împărtăși celuilalt ceva,a f în stare de comuniune creștină. Se spune despre Biserica ortodoxă că nu oferă destulă asistențăsocială… vident că e0istă și clișee despre care putem vor i: iserica ortodo0ă, se spune înunele medii, nu !ace sufcientă asistență socială. =r, lucrurile s-au sc$im at. &ntimpul comunismului, nu s a putut acest lucru, pentru că statul ateu nu dădeavoie să se iasă dinlăuntrul isericii în a!ară. 9i atunci am avut de-a !ace cu omisiune intra %uros . De >? de ani, comunitățile creștine din @omAnia învăța săiasă în lume. &n mod practic, în multe paro$ii ortodo0e, și nu numai, iu ireadevine !oarte concretă. &n paro$ia noastră încercăm următoarele: de pildă, sînt  persoane care nu au medicamente. 4înt sărace și nu-și pot permite. /lți mem riai comunității, care au posi ilități, împreună cu unii !armaciști, o!erămedicamentele în mod gratuit. /lte persoane din paro$ia noastră sînt singure./vem cîțiva misionari, care merg din casă-n casă, cu cîteva anane, de pildă, șistau de vor ă cu oamenii respectivi. 4înt voluntari care !ac acest lucru cu mare ucurie. 0istă !amilii sărace, cu mulți copii, care nu-și pot permite multe lucuri./vem un program pe care l-am numit 5Mîinile iu irii dumneeiești6. /ici ampreluat o idee a părintelui patriar$, care spune că omul care !ace ine este mînalui Dumneeu, concretă și preentă în lume. /vem >?-BC de !amilii în acestprogram de care avem gri3ă în mod constant. 8e cumpărăm alimentele de aă.4au rec$iitele. De multe ori nu e nevoie de sume mari. Pentru cineva !oartesărac, o sumă mică e, de !apt, o sumă mare. Pentru cineva care cîștigă ine, osută de lei nu conteaă. Pentru un sărac c$i uit, o sută de lei într-o lună poate însemna aproape traiul. /vem 3uriști, notari, avocați la iserică, încercăm cu ei săle !acem acte celor care nu au și nu se descurcă singuri. /ducem $aine pentrucopii. /vem parteneriate c$iar cu școli.Din cîte știu, în multe paro$ii se întîmplă așa. /u cantine, after&school ; / dărui emai !ericit decît a primi. Care sînt diferențele dintre empatia creștină și cea laică? 4e vor ește mult de drepturile omului astăi. 8i ertatea, demnitatea, ele sînt, de!apt, drepturi de natură divină și sînt cu toate preente în revelația noastrăcreștină. le ne sînt date. 9i atunci cînd vor im de empatia creștină în raport cualte tipuri de empatie, noi tre uie să defnim omul, pentru că totul pleacă de laantropologie. Despre ce om vor im<Din punct de vedere creștin, omul poartă în el c$ipul lui Dumneeu. /ceasta e odi!erență !undamentală. 2înd eu îl a3ut pe celălalt, îl a3ut, de !apt, pe Dumneeu.Dacă eu vă a3ut pe dvs., eu, în empatia și-n iu irea mea !ață de dvs., sînt într-orelație de iu ire cu Dumneeu. 4!. vang$elist Ioan scrie: 5Dacă ice cineva:iu esc pe Dumneeu, iar pe !ratele său îl urăte, mincinos este Pentru că cel cenu iu ete pe !ratele său, pe care l-a văut, pe Dumneeu, pe 2are nu 8 a văut,nu poate să-8 iu ească6 () In *, >C. 9i atunci aceasta-i măsura, și aceasta-iperspectiva !undamentală a empatiei creștine: îl iu im pe celălalt, pentru că în else descoperă Hristos însuși. Iu ind omul, îl iu im pe Dumneeu.  = a doua perspectivă, !oarte importantă, constă în !aptul că omul e !ăcut pentruveșnicie. 2înd iu esc un om, nu-l iu esc numai pentru pămîntul acesta. /ici di!eră!oarte mult asistența socială a isericii de asistența socială a statului, care e laic.&n viiunea creștină, cînd eu a3ut un sărac sau un om care are nevoie de iu ireamea, o !ac nu numai pentru a împlini o normă socială ori morală a societății sauculturii mele, ci pentru veșnicie. Părintele %eofl de la 4îm ăta spunea ucenicilorcă dacă-și !ace un prieten, apoi și-l !ace și pentru cer. /st!el, aceste douăelemente pe care vi le-am dat, c$ipul lui Dumneeu, pe care-l poartă orice om, și!aptul că omul tre uie văut su specia eternității, întemeiaă un alt tip de relațiicare di!eră mult de cele pe care le ntemeiem noi pe convenții sociale.4pre e0emplu, pentru iserică se poate spune că săracii sau olnavii sînt ocomoară. En ast!el de discurs e o ne unie să-l spui în alt conte0t. En stat arspune că aceștia sînt o povară. Părinții isericii ne învață să fm darnici, iu itori,să primim darurile pe care ni le-a lăsat Dumneeu.  o ogăție de daruri care stă în fecare dintre oamenii care poartă c$ipul lui Dumneeu, în ciuda pro lemelorpe care le pot avea. Empatia laică e mai bună decît lipsa ei? vident că da. 0istă un proces de seculariare puternic, un soi de autonomiarea sectoarelor vieții, în care religia este trimisă în s!era privată. &n @omAnia nu s-aa3uns atît de departe. &ncă e inimagina il, de pildă, să înmormîntei pe cineva!ără slu3 ă și !ără preot. &n alte țări nu se întîmplă așa. Mai avem încă odimensiune transcendentă. 9tiu că religia e văută uneori ca !actor o scurantist,dar adevăratul înțeles al oricărei credințe este acela de li ertate, de desc$idere,omul în religie și în credință niciodată nu se loc$eaă, ci e mai desc$is spre împlinirea lui. 'ici un sistem politic și social nu vor ește despre om atît de !rumoscum vor ește creștinismul. 'ici un alt sistem nu spune că omul este c$ipul luiDumneeu. /ceastă măreție a omului ne provoacă și ne c$eamă la empatiadespre care am vor it.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x