Documents

Biserica si politica.pdf

Description
Numărul 3 / Biserica și politica / Mai 2013 www.pemptousia.ro Cuprins A. NAȚIONALISM ȘI ORTODOXIE 01. Bisericile naţionale, naţionalismul filetist şi Sfintele Canoane Profesor Vlásios Feidás .....................................................3 02. Național-socialism și Creștinism Profesor Mil
Categories
Published
of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Pagina 2 Numărul 3 / Biserica și politica / Mai 2013 www.pemptousia.ro A. NAȚIONALISM ȘI ORTODOXIE 01.   Bisericile naţionale, naţionalismul filetist şi Sfintele Canoane  Profesor Vlásios Feidás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 02.   Național-socialism și Creștinism  Profesor Miltiádis Konstantínou. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 03.   Fantomele trecutului  Dr. în eologie Tanásis Papathanasíou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 04.   Rasism şi democraţie  Înaltpreasfinţitul Ierotheos Vlachos,  Mitropolit de Nafpaktos şi Sfântul Vlasie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 B. ORTODOXIE ȘI GEOPOLITICĂ 05.   Biserica Ortodoxă în lume  Înaltpreasfinţitul Ierotheos Vlachos,  Mitropolit de Nafpaktos şi Sfântul Vlasie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16  06.   Conștiința geopolitică a Ortodoxiei  Dr. în Geografie economică și Geopolitică Christina Melliou .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 07.    A treia Romă  Profesor Vlásios Feidás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27  08.   Ortodoxie şi Occident – Considerații istorice şi chestiuni contemporane  Profesor Konstantínos Skoutéris .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Cuprins  Pagina 3 www.pemptousia.ro  Numărul 3 / Biserica și politica / Mai 2013 Gândirea europeană modernă, în special Revoluţia Franceză, prin votul din 27 august 1789 al Adunării Constituante, a decretat că  „principiul oricărei suveranităţi rezidă în prin-cipal în naţiune, şi nici o altă adunare ori in-divid nu poate exercita autoritate dacă nu este delegată explicit de către naţiune”. Astel, naţiunea, după Abbè Sieriès, este reprezentată de a treia stare (K.D. Gheorgoulis, „  Eth-nos ”, THE 5, p. 357-359). Aşadar, naţiunea a ost instituită ca uniune politică, ca Staatsna-tion (Gheorgoulis, „  Ethnos ”, p. 357-359). Şi în spaţiul grecesc, toate Constituţiile au con-siderat naţiunea drept principiul undamen-tal al unităţii sistemului de guvernământ gre-cesc, deoarece „toate autorităţile derivă din naţiune/éthnos” ( o sýntagma tis Elládos  1975/1986/2001,  Introducere de Antónis Man-itákis,  ed. Sakkoúlas, Atena-essalonic 2001, art.1,3). Aceste idei ale iluminismului european au pătruns şi în spaţiul creştinismului răsăritean, desăcând legătura armonică dintre naţiune şi credinţa creştină, trăită prin intermedi-ul experienţei vieţii duhovniceşti a Bisericii. Conştiinţa naţională a luat amploare, accen-tuând particularităţile proprii aţă de alte naţionalităţi şi dezvoltarea unei autorităţi de stat hipertrofiate. Acest lucru a avut drept consecinţă dezvoltarea unei geopolitici mod-erne a Ortodoxiei, urmaşă a celei postbizan-tine. Principiile ştiinţei geopoliticii, aşa cum au ost ele stabilite de către François Tual, pot fi rezumate la trei categorii: a. naţiunea şi stat-ul se constituie complementar, întărindu-se unul pe celălalt, în vederea alcătuirii unui ter- Bisericile naţionale, naţionalismul filetist şi Sfintele Canoane  Proesor Vlásios Feidás itoriu, a unui areal naţional, precum în cazul Franţei, Marii Britanii, Spaniei etc.; b. autode-terminare reconstitutivă, urmată de înfiinţarea unui stat naţional, care să cuprindă un terito-riu geografic, în cadrul unei eliberări naţionale şi a conflictelor cu vecinii, situaţie întâlnită în Balcani şi în Caucaz; c. constituirea unui stat, apoi rezolvarea conflictuală a situaţiei teritori-ale şi, în aza finală, alcătuirea şi instituirea unei identităţi naţionale, lucru realizat mult mai târ-ziu, precum în cazul Americii Latine. Aceşti actori stabilesc o tipologie generală a relaţiilor dintre spaţiul geografic şi autodeterminare. O componentă comună o constituie moştenirea religioasă, care este unul din cele două ele-mente-cheie ale autodeterminării unui ansam- blu populaţional, celălalt element-cheie fiind srcinea comună şi viziunile comune, în special în cadrul istoric pe care-l cercetăm, eliberarea din jugul otoman (vezi Fr. Tual,  I klironomiá tou Vyzantíou, geopolitikí tis Orthodoxías, ed. Roés, Atena 2000, pp. 22-23). Modelul acesta a dat roade în statele-naţiune ortodoxe moderne, fiind adoptat şi consti-tuind un criteriu pentru determinarea relaţiilor stat-Biserică. Dezvoltarea unui anume tip de naţionalism sub influenţa Iluminismului a nutrit ideea unor comunităţi bisericeşti naţionale, autoceale şi autonome în cadrul Bisericii. Naţionalismul contemporan a dus, după cum consideră părintele Ioan Meyendorff, la transormarea lo-calismului bisericesc canonic într-o justificare a duhului separatist naţional. Noua ideologie naţionalistă a identificat naţiunea –înţeleasă atât A. NAȚIONALISM ȘI ORTODOXIE  Pagina 4 Numărul 3 / Biserica și politica / Mai 2013 www.pemptousia.ro din punct de vedere lingvistic, cât şi rasial – cu obiectul devotamentului social şi cul-tural, procedând cu totul altel decât preve-de Creştinismul universal (Ioan Meyendorff,  I vyzantiní klironomiá stin Orthódoxi Ekklisía  , ed. Armós, Atena 1990, pp. 278-279). Esenţa  „enomenului naţionalist” rezidă în specifici-tatea diverselor lui instanţe, în interdependenţa istorică a „naţionalismelor” din interiorul con-flictelor sau al mimetismului altor modele naţionale, iar scindările şi schimbările de tabere constituie, în principal, conflictele interne din-tre diversele versiuni conflictuale ale aceleiaşi  „naţiuni” (P. Matálas,  Éthnos kai Orthodoxía, oi  peripéteies mias schésis apo to „elladikó” sto voul- garikó schísma  , ed. Panepistimiakés ekdóseis Krítis, Iráklio 2002, p. 9). Astel, după finalul pozitiv al luptelor înde-lungate purtate de diversele acţiuni etnice în  vederea eliberării de sub autoritatea turcească şi declarării independenţei politice (vezi Sp. N. roiános,  Paratiríseis epi ton typikón kai ousi-astikón proypothéseon tis anakirýxeos tou au-tokeálou kai tou autonómou en th orthodóxo ekklisía  , Atena 1980, pp. 335-348), în decur-sul secolului al XIX-lea şi la începutul celui de-al XX-lea, nou-instituitele ţări ortodoxe şi-au revendicat autonomia şi independenţa  bisericească, care le-au ost acordate atun-ci de către Patriarhia Ecumenică în urma rământărilor, rezistenţei şi schismelor, pre-cum declaraţia unilaterală şi anticanonică de autocealie de la 1833, urmată de restaurarea unităţii bisericeşti, la 1850, dar şi autocealia României la 1856, a Bulgariei la 1870 şi a Al- baniei în 1922-1928-1937. Declaraţiile de independenţă naţională au ost însoţite de declaraţiile de autono-mie ale bisericilor ortodoxe, care s-au înte-meiat de atunci pe principiile autocealiei şi independenţei, în dauna Patriarhiei Constan-tinopolului, căreia secolul al XIX-lea i-a adus restrângerea teritoriului aflat în jurisdicţie (în avoarea Bisericilor Greciei, României, Bul-gariei etc.). În epoca contemporană, transor-marea bisericilor naţionale în autocealii a ost considerată ca o consecinţă naturală a proce-sului de trezire naţională (Tual, Geopolitikí,  pp. 39-40). Astel, secolul al XIX-lea va însem-na abrogarea principiului Pentarhiei, respec-tiv al etrarhiei de după 1054 şi trecerea la rân-duiala canonică a autocealiei şi a bisericilor naţionale, ăcându-se dierenţierea între patri-arhiile srcinare şi cele moderne. Dar institu-irea unei biserici naţionale în urma declaraţiei de independenţă politică a constituit, pentru fiecare ţară balcanică, încununarea întoarcerii la independenţă şi la suveranitate naţională, simbol al absolutei restauraţii, enomen al lu-mii ortodoxe (Tual, Geopolitikí   , p. 44). Ieşirea de sub jugul otoman aducând libertate, acelaşi model de gândire va fi preluată şi în vederea eliberării de sub Patriarhia Constantinopolu-lui, care întrupa, în ochii popoarelor balcanice,  „aservirea” şi dependenţa eclesiastică, apt cu adevărat anti-bisericesc şi anti-ortodox. Prin urmare, Bisericilor naţionale nou înfiinţate le-a ost imperios necesară o acoper-ire canonică a autonomizării şi independenţei lor eclesiastice. Pentru aceasta a ost utilizat Canonul 17 al celui de-al Patrulea Sinod Ec-umenic şi Canonul 38 al Sinodului Ecumen-ic Quinisext (al Cinci-Şaselea sau rulan), care are acelaşi conţinut şi recapitulează canonul Sinodului al Patrulea Ecumenic. Astel, în in-
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x