Documents

Biserica si Tinerii.doc

Description
Universitatea “ Valahia” Facultatea de Teologie Ortodoxă și Stiințele Educației Specializarea: Teologie Pastorală Disciplina: Misiologie și Ecumenism Activitatea Bisericii cu Tinerii Coordonator: Pr. Asit. Dr. Puiescu Marian Susținător:
Categories
Published
of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Universitatea “ Valahia” Facultatea de Teologie Ortodoxă i Stiinele Educaiei ș ț ț Specializarea: Teologie Pastoralăisciplina: !isiologie i Ecu enis ș Activitatea Bisericii cu Tinerii   Coordonator:  Pr# $sit# r# Puiescu !arian  Susinător: ț  %ostache $lexandru T&rgovite ș '()*  Activitatea Bisericii cu TineriiCuprinsIntroducere: +e ce nu vin tinerii la ,iserică-+!i.loace de apropiere a tinerilor de /iserică II. Probleme, provocări pentru tinerii din ziua de astăzi. III. Alegerea modelelor în viaa. ț  $legerea unui S0&nt drept odel# I!. Tinerii i rugaciunea. ș  1ugăciunea2 i.loc de apropiere a tinerilor de u nezeu !. Tinerii i Biserica. ș !I. Asocia ii prin care Biserica des#ăoară o amplă activitate ș misionară în r$ndul tinerilor: + A.S.C.%.&  # ș i '.T.C.%.&. :  3eneralităi ț  !isiune $ctivitati  !II.   Proiecte ale Bisericii cu tinerii: ()ristos împărtăit copiilor* ș : 3eneralităi ț   O,iectivele proiectului   (Alege coala+* : ș 3eneralităi ț O,iectivele proiectului!isiunea proiectului  !III. Concluzie '  Introducere Tinerii reprezintă o categorie de cretini asupra căreia /iserica tre,uie să+i ș ș 4ndrepte c&t ai ult atenia2 deoarece ei se a0lă la o v&rstă 0oarte vulnera,ilă2 v&rstă la ț care apar 0oarte ulte 4ntre,ări i la care sunt nevoii să 0acă alegeri i portante pentru ș ț viaă2 alegeri care pot 0i greite dacă nu sunt 4ndru ai corect# Toc ai din acest otiv ț ș ț tinerii tre,uie să 0ie su, 4ndru area /isericii pentru a+i păzi de eventualele căderi# in  păcate cei ai uli tineri sunt rupi de /iserică# ț ț e ce nu vin tinerii la ,iserică-5n pri ul r&nd pentru că nu+i chea ă ni eni la /iserică# 5n al 'lea r&nd pentru că tinerii nu vad rostul acestui lucru# !a.oritatea cred că se poate trăi i 0ără /iserică# Sunt dezin0or ai2 ai ales dacă au 0ost crescui de ici 4n a0ara ș ț ț /isericii2 c&nd a.ung la aturitate se vor 4ntre,a ce rost are ersul la /iserică# S0# $p# Pavel ne spune că credina vine 4n ur a auzirii# ar aici apare o alta pro,le ă2 i anu e ț ș cu să crezi2 dacă nu 4ntelegi ce auzi- Evanghelia i viaa 4n 6ristos tre,uie prezentate ș ț tinerilor pornind de la lucruri si ple2 0unda entale i pe ăsură ce le 4nteleg tre,uie ș trecut la lucruri ai pro0unde# /ine4nteles că aceasta tre,uie 0ăcut treptat2 4nca de ici 4ndru ai de către părini2 iar ai apoi de către /iserică# ț ț !i.loace de apropiere a tinerilor de /iserică#/iserica vine cu i.loacele sale2 i.loacele tradiionale 4n pri ul r&nd2 i aici este ț ș vor,a de rugăciune7care tre,uie să 0ie 0ăcută i particular de către tineri2 nu doar 4n ș /iserică8 i spovedanie2 care este 0oarte i portantă2 pentru ca prin ea se crează o legătură ș 4ntre duhovnic i t&năr9 ș  p&nă pe la *+ ani2 părinii sunt cei ce au o in0luenă are asupra ț ț copilului2 apoi de pe la * ani intervine duhovnicul care tre,uie să ai,ă ultă dragoste i ș 4nelegere 0aă de neputinele v&rstei2 să 0ie un ,un s0ătuitor2 cu ult tact2 să stie să+i ț ț ț  prezinte un u nezeu iu,itor 7nu ca pe un tri iător de canoane i pedepse82 t&nărul să ț ș vină la el ca la un prieten2 cu toate pro,le ele i nedu eririle v&rstei9 de ase enea ș duhovnicul tre,uie să 0ie un o instruit2 să cunoască pro,le ele societaii i lu ii 4n care ț ș ;  trăi 2 să+l a.ute 4 părtăindu+l des2 ceea ce+l va ine să nu cadă 4n păcate ari# ș ț  $poi2 alte i.loace ai noi ar 0i i plicarea tinerilor 4n di0erite activitati sociale2 4ncercarea de ai sensi,iliza pe cei ce sunt 4n su0erina i atunci ulu irea lor su0letească va 0i deose,ită ț ș ț  pentru că au a.utat un o 2 iar ai apoi pot 0i ei 4nii la r&ndul lor esageri către ali ș ș ț tineri2 care poate trec prin experiena lor de ai 4nainte# ț Probleme, provocări pentru tinerii dinziua de astăzi. Provocările pe care le 4nt& pină tinerii 4n ziua de azi sunt ulte# Voi enu era aideparte c&teva din cele ai i portante#<Se 4ncura.ează 4n r&ndul tinerilor a0ir area i potentarea la axi u a plăcerilor ș ridicate 4ncet2 dar sigur la gradul de nor alitate# e exe plu2 este7sau cel puin ar tre,ui ț să 0ie 8 alar ant 0aptul că ultora dintre tineri li se pare a,surd i de odat să+i păstreze ș ș 0ecioria p&nă la căsătorie# Pe aceiai linie se 4nscrie i autosatis0acerea sexuală care este i ș ș ș ea privită de către tineri ca un lucru a,solut nor al#” ) %u s+a a.uns 4ntr+o ase enea situaie- ț 5n principal această situaie se datorează ass+ ediei# ț <atorită e isiunilor tv adresate tinerilor care propovăduiesc nor alitatea experienelor ț sexuale pre aritale2 sau a perversiunilor#” '  =aurentiu u intru 4n cartea sa ne dă un alt exe plu din ass+ edia: <Tinerii sunt targhetul ultor reviste# $ceste reviste destinate tinerilor au ru,rici de sexualitate9 la 4ntre,ările tinerilor răspund specialiti2 edici i ș ș  psihologi care prezintă ulte din situaii anor ale ca 0iind 0ireti: 4nceperea vieii sexuale ț ș ț la v&rsta adolescentei2 astur,area2 recurgerea la avort i di0erite perversiuni sexuale care ș sunt prezentate ca 0iind nor ale#” ; O altă are provocare pentru tineri este reprezentată de orele de educaie sexuală: ț <ascălii prezintă ho osexualitatea ca 0iind ceva nor al iar perversiunile reprezent&nd )  V&lcu 3eorge2 “T&nărul cretin 4n contextul glo,alizării# Soluii pentru ieirea din criză# ș ț ș ”2 articol 4n Tinerii cretini i provocările globalizării, ș ș  Editura Episcopiei unării de >os2 3alai2 '((?2 p# )? ț '    Ibidem,  p#)@ ;  =aureniu u itru2 ț Tinerii pe calea întrebărilor, Editura Egu enita2 3alai2 '((A2 ț  p# * A
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x