Documents

Biserica Timiseni

Description
Biserica Timiseni
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Biserica Timiseni,Gorj Zaharia Andreea-XII HAspecte de viata cotidiana in Evul Mediu romanesc1Ale!erea unui o iect e#pus in mu$eu -Biserica Timiseni,Gorj  %&escrierea o iectului si rolul sau in viata taranului Biserica de lemn din Timieni ș ,  judeul Gorj ț  este o biserică construită în 1773 i aflată ș la Muzeul Naional al Satului „imitrie Gusti! ț  din Bucureti ș Monumentul se înscrie în cate#oria  bisericilor sală cu$ altar, naos, %ronaos i %rid&or desc'is %e st(l%i )a interior, s%aiul este ș ț aco%erit cu o boltă în lea#ăn *este %ronaos se ridică turla clo%otniei, %re&azută cu un foior ț ș aco%erit cu coif i încununat cu o cruce metalică +bsida altarului are formă 'ea#onală, fiind ș decroată simetric ș  Monumentul este construit din b(rne de stejar, cio%lite cu securea în %atru fee i îmbinate ț ș în coadă de r(ndunică - tal%ă monumentală, cu ca%etele su%ra%use la coluri, su%ortă întrea#a ț #reutate a construciei +ceeai te'nică . coadă de r(ndunică . este utilizată i la îmbinarea ț ș ș #rinzilor ce formează 'ea#onul absidei altarului, demonstr(nd abilitatea i măiestria te'nolo#ică ș a meterilor dul#'eri din -ltenia +co%eriul în %atru a%e, realizat %e o ar%antă fiată doar cu ș ș ș ajutorul cuielor din lemn, se indi&idualizează %rin în&elitoarea din indrilă, cu streaină lar#ă, ș ș  %entru a %roteja %ereii din lemn /ste %rintre %utinele biserici de lemn %ictate si %e eterior ț 0a si rol in cadrul &ietii taranului,aceasta era folosita de catre %reoti si oamenii credinciosicare se duceau la slujba Biserica,ca si in ziua de astazi,a&ea un rol reli#ios '(unctionalitatea,le!atura cu domeniul spiritual si activitatile economice in %unct de &edere functional,aceasta era folosita de %reoti si de oamenii care &eneau sa se roa#e,oamenii reli#iosi /ste un monument de ti% reli#ios,in care se tineau slujbelede  botez,casatorie,inmormantare si %entru fiecare sarbatoare in %arte2Biserica are unul dintre cele mai mari ni&ele s%irituale,fiind %rinci%ala le#atura a oamenilor cu umnezeu %rin intermediul %reotiilor in %unct de &edere economic,biserica nu a a&ut o foarte mare %artici%are +ceasta a detinut la un moment dat %amant %ana la %rocesul de secularizare *utea a&ea diferite acti&itati economice %recum &inderea icoanelor in cadrul curtii acesteia )* poveste in care sa +e pre$entat o iectul /ra ziua de in&iere Toti oamenii se %re#ateau %entru ziua cea sfanta 0are mai de care  bucate si decoratii erau %re#atite de catre oamenii din sat asile im%reuna cu familia sa astea%ta sa se faca ora 43$35 %entru a %leca catre biserica deoarece statea destul de de%arte si &oia sa ajun#a la tim% -data ajunsi la biserica,acestia au stat la slujba %ana la sfarsit %entru a lua lumina Biserica este %unctul de le#atura al oamenilor cu umnezeu,oferindu.le acestora sansa de a se s%o&edi si de a le fi iertate %acatele %rin im%artasire si s%o&edire /ste locul in care oamenii seduceau duminica la biserica %entru slujba sa%tamanala dar si la fiecare sarbatoare in %arte sau atunci cand se casatoreau,isi botezau co%ilul,sau inmormantau %e cine&a din familie
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x