Documents

Bisericasidomnia12007.doc

Description
Biserica şi domnia. Test 1 – 2007 I. MARCAŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE RĂSPUNSULUI PE CARE ÎL CONSIDERAŢI CORECT: 1. Titlu de provenienţă germană sinonim celui de duce, care apare în titulatura lui Mircea cel Bătrân: a) herţeg; b) comite; c) despot; d) gospodar. 2. La începutul secolului al XV-lea, domnii munteni stăpâneau în Transilvania: a) Banatul; b) Ciceul şi Cetatea de Baltă; c) Amlaşul şi Făgăraşul; d) Sibiul şi Braşovul. 3. Termen prin care este descrisă starea religiei ortodoxe în
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Biserica şi domnia. Test 1 – 2007 I. MARCAŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE RĂSPUNSULUI PE CARE ÎL CONSIDERAŢI CORECT: 1.Titlu de provenienţă germană sinonim celui de duce, care apare în titulatura lui Mircea cel Bătrân:a) herţeg;) comite;c) despot;d) gospodar. !. a începutul secolului al #$%lea, domnii munteni stăpâneau în Transilvania:a) Banatul;) &iceul 'i &etatea de Baltă;c) (mla'ul 'i ăgăra'ul;d) *iiul 'i Bra'ovul.+.Termen prin care este descrisă starea religiei ortodoe în Transilvania:a) tolerată;) receptă;c) regnicolară;d) o-icială../rincipala -igură a *-atului 0omnesc, în ara 2omânească:a) Marele Ban al 3lteniei;) /ortarul *ucevei;c) mitropolitul;d) logo-ătul.4.5nstituţie politică medievală centrală în ările 2omâne:a) (dunarea ării;) mitropolia;c) domnia;d) *-atul 0omnesc.6.7n ara 2omânească, domnul era ales de marea oierime din rândul memrilor -amiliei:a) Mu'atinilor;) Basarailor;c) Bălenilor;d) &ostine'tilor.8.7n Moldova, domnul era ales de marea oierime din rândul memrilor -amiliei:a) Mu'atinilor;) Basarailor;c) Bălenilor;d) &ostine'tilor.9.5mportant istoric român pentru care statele medievale române'ti sunt epresia unei naţiuni în devenire:a) 5.(. /op;) <eran /apacostea;c) =heorghe Brătianu;d) Mihai 2oller.>.7n ?vul Mediu, domnitorul era încoronat de:a) (rhiepiscop;) /atriarh;c) (dunarea ării;d) Mitropolit.1@.5nstanţa supremă Audecătorească în ?vul Mediu românesc:a) 0ivanul pravilnicesc;) 0omnul;c) Mitropolitul;d) *-atul domnesc. II. ANALIZAŢI CELE DOUĂ ENUNŢURI ŞI MARCAŢI CU:a) dacă ambele e! !#$ %!& ade'ă#a&e ($ e$%&ă le*ă&!#ă ca!+ală ,&#e ele-b) dacă ambele e! !#$ %!& ade'ă#a&e da# ! e$%&ă le*ă&!#ă ca!+ală ,&#e ele-c) dacă /#$m!l e! e%&e ade'ă#a& $a# al d0$lea e%&e 1al%-d) dacă /#$m!l e! e%&e 1al% $a# al d0$lea e%&e ade'ă#a&. 11.7n ?vul Mediu, Moldova, Transilvania 'i ara 2omânească s%au constituit în voievodate; în anul 141, Transilvania a devenit principat autonomsu sueranitate otomană.1!.7n evul mediu, Mitropolia Cngrovlahiei 'i Mitropolia de la *uceava 'i%au eercitat în mod eclusiv autoritatea asupra isericilor, -iecare în ţarasa; însărcinată cu griAa pentru su-letul credincio'ilor, Biserica era implicată în viaţa cotidiană a memrilor comunităţii cre'tine.1+.7n secolele #$%#$5, în cuprinsul celor două mitropolii române'ti se constituie episcopii D $âlcea 'i Buău, în ara 2omânească, 2oman, 2ădăuţi 'iEu'i în Moldova; mitropolitul, ca 'e- al Bisericii, îi numea pe episcopii consacraţi de domni 'i era responsail cu disciplina din iserici 'i din mânăstiri. 1.7n Transilvania, la nivelul unor ţări române'ti, sunt atestate episcopii ortodoe încă din perioada cuceririi maghiare; acestea se suordonaumitropolitului muntean, care purta 'i titlul de earh al plaiurilor. 14./e măsură ce teritoriul Transilvaniei intră su stăpânire maghiară, episcopiile ortodoe din această provincie sunt suordonate arhiepiscopieiungare; prin tratatul din !@ mai 14>4, Biserica 3rtodoă din (rdeal este supusă Aurisdicţiei Mitropoliei de la Târgovi'te.16.0in punct de vedere al dogmei teologice, Biserica 3rtodoă era suordonată /atriarhiei de la &onstantinopol; măsurile administrative luate demitropoliile din Moldova 'i ara 2omânească treuiau aproate de patriarhul constantinopolitan.18.7n secolul al #$5%lea, o dată cu 2e-orma, prin deciia politică a naţiunilor regnicolare, în Transilvania se constituie patru religii recepte Dcatolică, luterană, calvină 'i unitariană; ca religie a maAorităţii populaţiei, ortodoismul devine religia o-icială a principatului. 19.7n evul mediu, Biserica 3rtodoă a repreentat un aliat de nădeAde al domnitorilor români; apărând credinţa strămo'ească, mitropoliţii moldoveni'i munteni au respins proelitismul catolic în spaţiul etracarpatic.1>./rintre trăsăturile speci-ice -eudalismului românesc se numără 'i menţinerea, până în secolul al #$5%lea, a unei numeroase pături de ţărani lieri; totodată, spre deoseirede -eudalismul apusean, în cel românesc nu au eistat ceremonii de depunere a omagiului de către oieri 'i de o-erire din partea domniei a stăpânirii -unciare.!@.7n ările 2omâne nu a -ost recunoscut dreptul de primogenitură în succesiunea la tron, pre-erându%se principiul rudei apropiate; sistemul va -ivalori-icat de otomani după miAlocul secolului al #$5%lea, /oarta impunând con-irmarea oligatorie a domnilor de către sultan sau chiar numireadirectă a principelui, peste voinţa ţării.  III. MARCAŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE ORDINII CRONOLO2ICE PE CARE O CONSIDERAŢI CORECTĂ: !1.(. (rhiepiscopia de la $icina devine mitropolie.B. (ndrei al 555%lea anihileaă autonomia românească din ăgăra'.&. 0escălecatul lui 2adu Fegru GFegru $odă) la &âmpulung.a) B(&;) (&B;c) B&(;d) &B(.!!.(. Mitropolitul 5achint de $icina este trans-erat la (rge'.B. *e încheie domnia lui Ficolae (leandru Basara.&. $ladislav 5 întemeiaă a doua Mitropolie din ara 2omânească, la *everin.a) (B&;) B(&;c) &B(;d) B&(.!+.(. *tingerea dinastiei angevine.B. aţcu acceptă constituirea ?piscopiei catolice de la *iret.&. /entru a contracara epansionismul maghiar, /etru 5 Mu'at depune Aurământ de vasalitate -aţă de regele /oloniei.a) (B&;) &(B;c) B(&;d) &B(.!.(. 5nstituirea domniei autocrate în Moldova, de către 2oman 5.B. 5nstituirea domniei autocrate în ara 2omânească.&. 5vanco moare în luptele cu turcii.a) (&B;) &B(;c) B(&;d) B&(.!4.(. 7nceputul dinastiei Mu'atinilor în Moldova.B. 0esăvâr'irea teritorială a Moldovei de către 2oman 5.&. aţcu acceptă constituirea ?piscopiei catolice de la *iret.a) B&(;) &B(;c) &(B;d) (&B.!6.(. 7n-iinţarea arhiepiscopiei de la $icina.B. 3rganiarea episcopiei de la &ivitas Milcoviae.&. 7ncepe domnia lui Basara 5.a) B(&;) B&(;c) &B(;d) (B&.!8.(. &re'tinarea ungurilor în rit catolic, în timpul lui <te-an cel *-ânt.B. &ronicile vechi ruse'ti, documentele papale 'i cele maghiare menţioneaă mai multe -ormaţiuni române'ti în Moldova.&. 0es-iinţarea ?piscopiei ortodoe de la (la%5ulia, condusă de Eierotheus.a) B&(;) (B&;c) B(&;d) (&B.!9.(. 2egii unguri încep să dăruiască -eude în Transilvania.B. (testarea primului comitat la est de Tisa.&. 3rganiarea episcopiei catolice de la &ivitas Milcoviae G3doe'ti).a) B&(;) (B&;c) B(&;d) &B(.!>.(. &oloniarea teutonilor în ara Bârsei.B. (testarea voievodului eustachius.&. Termenul Cumania  pare într%un act papal.a) &(B;) B(&;c) (B&;d) B&(.+@.(. &ampania lui Mircea cel Bătrân în 0orogea.B. Tratatul de la 2adom, intermediat de /etru 5 Mu'at, între Mircea cel Bătrân 'i regele /oloniei.&. Trupele muntene trimise de Mircea cel Bătrân participă la lupta de la &âmpia Mierlei GHossovopolAe).a) B&(;) &(B;c) (&B;d) (B&.!

NBR16325-1.pdf

Aug 3, 2017

Arte Bizantino

Aug 3, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x