Documents

bitch where.docx

Description
Dezinflația constă în procesul monetaro-real care semnifică încetirea durabilă,controlată și autoîntreținută a ratei de creștere a nivelului general al prețurilor. Dezinflația competitivă este asociată cu politica de susținere a monedei naționale și de menținere sau reducere a ratei inflației în raport cu țările partenere ale țării de referință.Se urmărește sporirea competitivității pe piețele externe și sporirea eficienței operațiunilor de export. La noi în ţară, anii 2006-2009
Categories
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    Dezinflația constă în procesul monetaro - real care semnifică încetirea durabilă,controlată și autoîntreținută a ratei de creștere a nivelului general al  prețurilor.   Dezinflația competitivă este asociată cu politica de susținere a monedei naționale și de menținere sau reducere a ratei inflației în raport cu țările partenere ale țării de referință.Se urmărește sporirea competitivității pe piețele externe și sporirea eficienței operațiunilor de export.   La noi în ţară, anii 2006 - 2009 au fost însoţiţi de fenomenul dezinflaţiei, caracterizat printr- o creştere a preţurilor, dar într  - o proporţie din ce în ce mai mică faţă de perioada anterioară.  In anul 2005, potriv it datelor Institului National de statistica, rata inflația din a doua luna a anului s- a redus cu 0.2 puncte fata de luna precedent, pana la 0.6%. Însă se păstrează nivelul de 8,9%, raportat in ultimul an. Creșterea indicelui de consum a fost generata  in primul rând de scumpirea serviciilor ale căror preturi au avansat cu 2.5%. In același sens s -au deplasat si  preturile alimentelor, cu 0.5%, iar produsele nealimentare nu au prezentat variații ale  preturilor.Cele mai mari cresteri s-au remarcat in serviciile telefonice, 6.4%,iar serviciile de salubritate, apa si canal s-au scumpit cu 2.7%.   Menținerea inflației anuale la 8.9%, la fel ca in luna ianuarie, reprezintă o   stagnare a procesului dezinflaționist, in condițiile in care obiectivul autorităților       pentru acest an a fost reducerea inflației la 7%, fata de 9.3% la finele anului 2004. In    primele doua luni ale acestui an, rata inflației a fost de 1,4%.   Deși in luna februarie dezinflația a stagnat, anul 2005 s - a încheiat cu o inflație peste   cea stabi lita Banca Națională si Guvern, 8.6%. In acest an se remarca faptul ca    politica stabilita nu a dat rezultatele scontate, respectiv, politica de țintire a inflației ce    presupune scăderea inflației cu orice preț. Este adevărat ca o scădere a inflației este u n   lucru benefic, dar o scădere semnificativa poate aduce mai mult rău decât bine. Aprecierea leului, necombătuta tocmai pentru a o folosi ca ajutorare a scăderii inflației, a stimulat importurile si a descurajat exporturile, într  -o perioada in care   exista nevoia de a se induce efecte exact contrare. Rata medie a inflație scade de la an la an, începând chiar cu anul 2000, astfel se ajunge de la 45.7% la 9.0% in 2005, apoi la 6.6% in 2006, respectiv la 4.3% in  septembrie 2007. Cea din urma rata medie a inflație reflecta clar continuarea    procesului de dezinflație si constituie unul din indicatorii de convergenta nominala. În 2012 inflația a scăzut la un nou minim istoric de 2.4% în martie și a continuat  pe trendul dezinflationist început în al treilea trimestru al anului trecut. Produsele nealimentare (+3.9%, c. 1.7%) si serviciile (+5.4%, c. 1%) continuă să exercite cea mai mare influență. În cazul serviciilor este vorba în principal de aprecierea monedei euro față de leu (4.8% față de martie 2011). Alimentele au fost mai ieftine decât in 2011 ( -0.9%, c. -0.4%) datorita anului agricol foarte bun. Pe termen scurt s-a anticipat continuarea trendului descendent al inflatiei spre un minim in jurul valorii de 2% în aprilie sau mai și apoi o inversare de trend pentru o accelerare spre sfârșitul anului. Creșterea economică sub potential în următorii doi ani (2012: +1.8%, 2013:+2%) ș i cerer  ea internă slabă au menținut presiunile inflationiste pe termen mediu limitate. Totuși, având in vedere planurile guvernului de a majora salariile cu 15% peste vara tinta de inflatie s-a apreciat ca se va majora de la 3.3% la 3.5% pentru anul 2012. Evoluția inflatiei în apr 2011 -apr 2012    Dobânda de politica monetară și inflația   Banca Centrală a încercat menținerea condițiilor monetare relaxate, și ar fi putut sa reducă din nou dobânda de politică monetara în trimestrul 4. Reducerea tensiunilor d in piața interbancară pe care le - am vazut de la inceputul anului 2012 și operațiunile Repo la 7 zile organizate de Banca sunt suficiente pentru a asigura conditii normale de  piață.  Anul IPC% Rata inflatiei% Biblografie: http://www.insse.ro/cms/ro/content/ipc-serii-de-date https://www.btassetmanagement.ro/uploads/CPI-(04-12-RO).pdf     
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x