School Work

bizans felsefesi IV.draft.doc

Description
bizans felsefesi IV.draft.doc
Categories
Published
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Filoteosofi Bizans Felsefesi Üzerine Bizans felsefesi Klasik dönemden Geç Antik’e kalan mirasın Ortaçağlar’a ve en sonunda Rönesans’a aktarılmasını sağlayan !onstantino"olis’in kurulmasıyla #a$ladığı savlanan %  ara döneme verilen isimdir& '() yılında Atina Akademisi’nin ka"anması sonu*u klasik eğitimin !onstantino"olis’e yönlenmesi antik felsefenin #iti$ini ve Bizans felsefesinin #a$lan+ı*ını ilan eder& (  ,lk dal+asını !i*ero -arro ve .u*retus’un olu$turduğu #u dönemin karakteristik ça#ası /unan felsefesini .atin*eye aktarma ve felsefi #ir .atin d0nyasının eğitim temellerinin kurulmasıdır&  1 )&yy’da !onstantino"olis "atriği 23otios ve öğren*isi Aret3as’ın klasik metin derlemeleri 4örneğin Aret3as’ın çoğalttırdığı !ode5 !larkianus minisk0l0 +i#i6 Ansiklo"edizm ve 70manizm’in 8  #a$lan+ı*ına konumlanır& An*ak özellikle Aret3as’ın ardından d0$0n*e teolo9iye kayar ve kilise #a#alarının teolo9ik yakla$ımları ağır #asmaya  #a$lar& '  Bizans felsefesi’nin %8'1’de !onstantino"olis’in çök0$0 ve Bizans 30manistlerinin Batı’ya +öç etmesi nedeniyle sona ermi$ olduğu varsayılsa da Geor+e :*olaris ve Besarion +i#i d0$0n0rler ka3 ;oğu’da Osmanlı e+emenliği altında ka3 da Batı’da<=3eo"3ilos Korydaleus örneği +i#i< Bizans felsefi +eleneğini s0rd0rerek çalı$maya devam ettiler& Bizans Felsefi Geleneği Bizans’ta eğitimin ana ama*ının devlet +örevlisi yeti$tirmek olması nedeniyle felsefeye yönelik ayrı*a #ir kurum yoktu& Fakat felsefe eğitimi zaman zaman ,m"arator ve kilise tarafından desteklene#iliyordu& >rneğin %?8'’de !onstantine @onoma*3us’un kurduğu !onstantino"le Üniversitesi’nde felsefe eğitimi veriliyordu& e var ki 0niversite e**lesiastik otoritenin n0fusu altındaydı ve felsefi eğitimin temeli teolo9ik tartı$malara dön0$t0r0len Aristoteles’in @antık’ı ve Ctik’i ile #a$lıyor ilerleyen a$amalarda Fizik ve Duadrivium son a$amalarda ise 2laton <özellikle eo"laton*u metafizik< eğitimi veriliyordu E & Bu eğitimi alan Bizans d0$0n0rleri #irer "olimat olarak +ör0l0yorlardı& Bu "olimatlar eğitim ama*ıyla antik felsefi metinleri açıklayan notlar "ara+raflar +eni$letilmi$ yorumlarufak el kita"ları ve ayrı*akendi teorilerini açıklamak savunmak 0zere diyalo+ formunda öz+0n eserler mektu"lar felsefi konularda söylevler ve teolo9i ile felsefe arasında #ir yerde "3iloteosofi adı verile#ile*ek kar$ıtlıklar 0rettiler4Bknz :t&Basil ve Cunomius kar$ıtlığı6& 23oitos Aret3as Filozof .eo ike"3oros Blemmydes +i#i 30manistlerin yanısıra yssa’lı Gre+or :t&Basil ,tirafçı @a5imus +i#i kilise #a#aları özellikle teolo9ik çalı$malarda +ereken altya"ının sağlanması için +erekli +örd0kleri Aristoteles mantığına rağmen e#edi d0nya ve ilk 3areketi veren 3areketsiz 3areket ettiri*i olarak =anrı fikrine aykırı d0$0yorlardı& 2laton metafiziğindeki a6ru3un öl0ms0zl0ğ0 #6d0nyanın yaradılı$ı 3ristiyan d0$0n*esine uy+un +ör0lse de 2laton’un metem"sikosis ve idealar teorisi ka#ul +örm0yordu& Bu anlamda Bizans %  Katerina erodiakonouBör9e BydHnCdIard & Jalta  Byzantine Philosophy, @eta"3ysi*s Resear*3 .a# :tanford niversity(?%L Giri$8 (  Katerina erodiakonouGiri$8 1  Katerina erodiakonou<:ten C##esen %E 8  :ita :te*keliels Gaul@i*3ael Gr0n#art  Networks of Learning: Perspectives on Scholars in Byzantine East and Latin West, C !"""#!$"", .= -erla+ @0nster(?%8(8!ode5 !larkianus Ansiklo"edizm döneminin #a$lan+ı*ı olarak adlandırıla#ile*ek #u dönemde klasik manus*ri"t derleyi*isi ve k0t0"3ane*i 23otios’un öğren*isi !aesarea’lı Aret3as’ın emriyle ko"yalanan 4veya3ut kendi el yazısı ile Cuse#ius’un #ir ko"yasından çoğalttığı6 kaynak manus*ri"t’i kayı" olan 2laton’un 23aidros diyalo+unun +iri$ini içerir&Bknz& C&7&Gifford  %rethas and &he Code' Clarkian(s  =3e !lassi*al RevieI -ol&%EoL%)?( 1)%<)1 '  Katerina erodiakonouGiri$' E  Katerina erodiakonouGiri$'EM  filozoflarının +eç antik’in eklektik kilise +eleneğini taki" ettikleri #unun yanısıra en azından %'&yy’da Aristoteles ve 2laton*u olarak saf tutma eğilimi #elirene kadar klasik +elenekte kullanılan akıl y0r0tme yöntemlerini 3ristiyanlıkla 3armanlamaya uğra$tıkları söylene#ilir& Bu nedenle Bizans felsefesinde klasik tasım yöntemleri kullanılarak 0retilen diyalo+lar ve teolo9ik tartı$malar ne tam anlamıyla #ağnaz #ir teolo9idir ne de +eleneksel felsefenin  #0t0nl0ğ0ne sa3i"tir& Bu tartı$malar ve antik metinleri derleyenler tarafından yazılan diyalo+lar 2a+anN7ristiyan kar$ıtlıkları =eslis ve ,sa#ilim temellerine dayanır& Bu dönemde 0retilen metinlerin #a$lı*a ama*ı =anrı ve Oğul kate+orilerinin çöz0mlenmesi ve !onstantino"le’0n çift dilli k0lt0r0 nedeniyle da3a ön*e 3iç#ir yerde +ör0lmeyen $ekilde çeviri ve +ramer çalı$malarına yönelmi$tir& M  >rneğin Flavius =3eodorus ;ionisii’nin '(M’de !onstantino"olis’de çevirdiği 2ris*ian’ın nstitutiones Grammati*ae’si '??’lerin #a$ında 2ris*ian’ın d0zenlediği kar$ıla$tırmalı .atin +rameri #u dönemde 0retilmi$ eserlerdir& ;önemin sonunda özellikle Besarion +i#i entelekt0eller ara*ılığıyla .atin*e #ar#arların dili olmaktan kurtulu" #askın dil olmaya #a$lamı$tır& !omnenosların döneminde özellikle Anna !omnena’nın desteğiyle i*ea’lı Custratios Cfesli @i*3ael +i#i derleyi*ilerin 0rettikleri antik dönem metinlerinden #ağımsız "arçalı metinler ve klasik felsefe metinlerinin .atin*eye çevrilerek yeniden yorumlanması kar$ıtın #il+eliği’ni yaratmı$tır& >rneğin !aesarea’lı Basil ve yssa’lı Gre+or +i#i yazarlar "a+an #il+eliğinin dikkatli kullanımının 3eretiklere kar$ı #ir sila3 olarak +erçek inan*ın açıklanmasına yardım*ı ola*ağını savlamı$lardır& L  Geç Antik ve Bizans felsefeleri t0m0yle antik +eleneğe ve onun kar$ıtına dayanan #u nedenle öz+0nl0k kay#ı ya$anan #ir dönem olarak d0$0n0lse de !aesarea’lı Basil’in antik +eleneğin klasik tasım yöntemini tersine teolo9iye çevirerek Cunomius’a kar$ıyazdığı >zel ,simlerin Anlamları Üzerine’ )  +i#i metinlerle #a$layan ,sim =artı$maları felsefede Bizans +eleneğinin dikkate değer örneklerinden #iridir& 1-St.Basil Eunomius’a Karşı:Semantik Bir Tartışma Aetius e Eunomius’un !eteroousian "sim Teorileri 8&yy’ın dön0m noktası olan kutsal 0çleme teorilerinin 4=anrı ,sa Kutsal Ru36 temelini te$kileden =anrı’nın doğurulmamı$’ #ir özne olarak y0klendiği y0klemlerin ,sa’nın #ir kadın tarafından doğurulmu$’ özne olarak y0klendiği y0klemlerden farklı olduğu =anrı ile ,sa’nın  #u nedenle aynı özden olamaya*akları ,sa’nın #ir insan olarak =anrı ile farklı öze sa3i" olduğunu 47eteroousia6 tezininin ve Ariusçuluğun radikal #ir kanadını temsil eden !yzius’lu Cunomius’un 3o*ası Aetius ve Ankara "isko"osu Basil ile .aodi*ea’lı Geor+e’un fitilini ate$ledikleri tartı$malar %?  Aetius’un öğren*isi Cunomius ve dönemin $ö3retli teoloğu !aesarea’lı Basil’in ayrı ayrı isim teorileri’ +eli$tirmelerine neden olur& 8&yyda tartı$ılan  #ir#irine kar$ıt #u iki isim teorisi ,sa ve =anrının özlerinin açıklanması #a$lığında +enel ve özel isimler 4PQS6 ile sıfatları ele alırlar& %% & aturalist #akı$ı savunan Aetius ve Cunomiusa +öre isim ve 3amili arasındaki ili$ki dolaysızdır ve 3amil’e atfedilen isim 3amil’in doğasını doğrudan açığa çıkartır& >rneğin .atin*e deniz ae)(or*  !$  isminin d0z #ir satı3 M  Katerina erodiakonou :ten C#sen %M%L%)(? L  Katerina erodiakonouGiri$)%? ) Katerina erodiakonou2aul Kalli+as 1%8L %?  @ark ;el*o+liano  Basil of Caesarea*s %nti E(no+ian &heory of Na+es Christian &heology and Late  %nti)(e Philosophy in the -o(rth Cent(ry &rinitarian Controversy,  Giri$%(1& Ayrı*a Bknz ’=3e 7eterousians on ames and amin+’ (8(' %%  @ark ;el*o+liano(' %(  3tt"NNIII&"erseus&tufts&eduN3o""erNmor"3TlUaeVuusWlaUlaW*anUaeVuus?W"riorUaeVuorWdU2erseuste5t%)))&?8&??E?entryUaeVuorWiU%  y0zey anlamına +elmesi +i#i isim ve nesnesi arasında doğrudan kurulan #ir ili$ki vardır& !aesarea’lı Basil +i#i Konvensiyonalist #akı$ı savunanların teorilerine +öreyse isimler doğadaki +erçekliğe doğrudan +önderme ya"mazlar& Buna rağmen atandıkları nesneye dair 3er3an+i #ir nesnel #il+i içermeseler #ile +erçekliğin #il+isini dolaylı +önder+elerle açığa çıkartmaya yetkindirler&  %1  Aetius ve Cunomius’un aturalist yakla$ımla stoik e"istomolo9ideki %8  Ortak Kavramlar’ın4!ommon otion4XQYPZ [PPQıS 66 ya da $eylerin ;oğal >zleri’nin 4atural  otion4\]^ıXZ [PPQıS66 akılda ilksel #il+i olarak mev*ut olduğu ve #u ön kavramlar’ın4$eylerin ilksel ve #ireysel nitelikleri6 rasyonel sor+uyla #iline#ilir olduğu d0$0n*esini #irle$tirerek savladıkları teoriye +öre ’#elli özellikleri koruyan nesneler ’özel nitelik’tedirler& Bu açıdan 3em materyal mev*udiyetleri 3em de özleri karı$ık durumda  #enzersiz kalı*ı ve kendinde niteliklerdir& Bu durumda eğer ’doğmamı$’ olmak   .  _`PPbcQ6 sıfatı =anrı’nın #enzersiz *ev3erini açığa çıkartıyorsa onun ’doğmu$ olanlardan’ farklılığını da ortaya koyar& Aetius’un kayı" eseri :ynta+matia %' ’da açıkladığı 0zerea6 Cğer =anrı ezeli doğmamı$ ve kendinden mev*utsa 3er $eyin yaratı*ısı o’dur& Fakat ’doğmamı$’ öz0ne 4#enzersiz öz6 sa3i" olması nedeniyle ondan ’doğurulmu$’ #ir nesil t0reyemez& #6Cğer =anrı’nın öz0 ’doğmu$ olanlar’4`PPbS6ın içinde deği$ime uğradıysa =anrı’nın öz0n0 olu$turan deği$mezlik 4ScghbcQ6 anlamını kay#eder #u durumda =anrının öz0 insana ait sözdiziminin ötesine +eçemez& %E *6 Cğer ’doğmamı$ olmak’ doğrudan #ir 3amil ile ili$kilendirilmiyorsa4+erçekliğe doğrudan +önderme ya"mıyorsa6 ve dolaylı +önder+elerle *ev3eri açığa çıkartıyorsa 3iç#ir anlama +elmez& Cğer ’doğmamı$ olan’ 3iç#ir anlama +elmiyorsa #unun zıttı olan ’doğmu$ olanlar’ sıfatı da 3iç#ir anlama +elmiyordur& 7iç#ir $eyle 3iç#ir $ey nasıl zıt ola#ilirT %M  Aetius’un da3a sonra kay#ola*ak olan :ynta+matia’sındaki #u savlarını devam ettirerek ardından A"olo+ia’yı 4yakla$ık 1E?<1E%6 ve A"olo+ia A"olo+iae’yi41ML<1L%6 %L  yazan öğren*isi Cunomius’un eseri de Aetius’la #enzer akı#ete uğrayarak kay#olur ve 3em Aetius’un 3em de Cunomius metinlerine an*ak C"i"3anius !aesarea’lı Basil yssa’lı Gre+or’un metinleri +i#i kar$ıt metinlerdeki alıntılarla ula$ılır&’ #aesarea’lı Basil’in !omoousian "sim Teorisi Basil  Aetius ve Cunomius’un klasik tasım yöntemlerini ve Cunomius’un A"olo+ia’sındaki tasımlarını #ilerek ya da  dalg/nl/kla  çar"ıtarak  %)  *eva"lar& Cunomius’a +öre a6Cğer 3er$ey #ir diğerinden meydana +eliyorsa #6Fakat =anrı’dan ön*e ne kendisi ne de #a$ka #ir $ey meydana +elmediyse =anrı doğmamı$ %1  @ark ;el*o+liano('(E %8  @ark ;eleo+liano ve AndreI Radde GallIitz çevirisi ile &he -ather of &he Ch(rch#StBasil of Caesaera  %gainst E(no+i(s  !at3oli* niversity of Amerika 2ress(?%% )%4;i"not186 %'  :yta+matia’ya C"i"3anius’un 2anarion4*&ME6’unda değinilir an*ak 2anarion’un iki re"rod0ksiyonu arasındaki tutarsızlık nedeniyle i*etas A*ominatos’un C"i"3anius’tan ko"yalayarak kendi eserine aktardığı ko"yanın da3a+0venliir olduğu varsayılır&4Bknz& .& R& i*k3am  ,&he Syntag+ation of %eti(s of %no+ean  =3e journal of =3eolo+i*al :tudies%)EL'1(<'E)6 %E  2&2&!&7anson =3e :ear*3 For =3e !3ristian ;o*trine of God<=3e Arian !ontraversy 1%L<1L%< =&=&!lark%)LL E?1 01f 2od who is ingenarate is wholly generate, then he has not generation s(3stentively, pres(+a3ly 3eca(se an ingenerate cannot generate that which is generate 1f 2od*s s(3stance was changed into an iss(e, then 4(sia of 2od is not 3eyond transfor+ation5 %M  @ark ;el*o+liano(L %L  @ark ;el*o+liano(E %)  @ark ;eleo+liano ve AndreI Radde GallIitz )8;i"not 8%  demektir& -e eğer do6+a+/7l/k   =anrıya ma3sus kalı*ı #ir özellikse  B(n( takip eden : ;oğmamı$lığın =anrı’nın öz0n0 açığa çıkartmasıdır& (? Basil retorik zekasını kullanarak Cunomius’un ön*0llerini tersine çevirir& Ona +öre Cunomius’un  B(n( takip eden 4_XQhQ]Y cQc6 yan *0mlesindeki #u’4 cQc6 =anrı’ya 4özneye6 i$aret etmektedir4oysa Cunomius a ve # ön*0llerini taki" eden sonu*a +öre demek istemi$tir6 (% & Bu durumda doğmamı$lık 3(n(  yani =anrıyı taki" eden #ir sıfattır ve yar+ıya +öre ikin*i duruma d0$mektedir& Cğer doğmamı$lık sıfatı =anrı’ya +öre ikin*i durumdaysa 4ç0nk0 sıfatlar isimleri niteler ama isimlerin özlerini açığa vurmazlar6 nasıl olu" da #ir ardıl 4isme +öre ikin*i durumda olan sıfat6 #ir var+ı ile aynı olurT (((1  Basil’in Cunomius’a ikin*i itirazı Cunomius’un <Kavramla$tırma yoluyla dile +elenler sade*e ses olarak mev*uttur& ;olayısıyla 3em telaffuzları 3em de doğaları #u yolla çöz0lemez&Fakat ’doğmamı$lık’ #ir ön kavram değildir&=anrı’nın #iri*ik öz0d0r  (8 & ar+0manına kar$ı olur& Basil C"i*urus’un isim teorisine ('(E yakla$an #ir ar+0mantasyonla $unları savlara6 Genellikle $eylerin temel niteliklerinin duyularla al+ılandığı söylenir& ;uyularla al+ılananlar $eyler #asit ve #0t0nd0r&  #6Fakat akıl #unları kavramsalla$tırarak detaylandırır& >rneğin v0*ud #0t0n ve #asit al+ılanır& Fakat mu3akeme yoluyla4kavramsalla$tırma6 v0*udu #ile$enlerine ayırmak m0mk0nd0r& Bu nedenle Cunomius’un kavramsalla$tırılanların an*ak dilde var ola#ile*eğini savı #0t0n0yle yanlı$tır& >rneğin 3erkesin aklında #ir #uğday kavramı mev*uttur& Buğday #0t0n ve #asit +ör0lse de onu kavramsalla$tırarak farklı tasavvurlarda kullanırız& Aynı #uğday meyva ya da to3um anlamına +ele#ilir& Bu anlamlardan 3er3an+i #iri dile +eldiğinde nesneye yani #ir  #uğday’a i$aret ede#ilir& (M Kutsal :öz’den t0reyen isimlerde #u t0rden #ir kavramsalla$tırmaya açıktırlar& >rneğin ,sa aynı zamanda yol’ ekmek’’$ara"’  ço#an’ ve ı$ık’ adlarıyla anılır& Fakat #u isimlerle anılması ,sa’nın ayrı ayrı $eyler olduğu4 ,sa’nın öz0n0n insan tarafından kur+ulanmı$ #ir söz dizininden i#aret olduğu6 anlamına +elmez& Bu tek #ir ismin kavramsalla$tırılarak farklı 4ka"alı ve me*azi6 anlamlara +elmesi demektir& Bu t0rden kavramla$tırmalar ismi öz0nden uzakla$tırmaz& =anrı’nın öz0n0 ortaya çıkartan da Ba#a’ ismidir ve eri$ilmez’ deği$mez’ +i#i "ek çok deği$ik anlama +ele#ilir Cunomius’un savladığı doğmamı$’ olmak +i#i deği$ik (?  @ark ;eleo+liano ve AndreI Radde GallIitz )8;i"not 81 (%  @ark ;eleo+liano ve AndreI Radde GallIitz )8;i"not 8% ((  @ark ;eleo+liano ve AndreI Radde GallIitz )E 23  >rnek  &anr/ do6+a+/7t/r   *0mlesi #ir var+ı430k0m6 #ildirir ama ;oğmamı$ =anrı’daki ;oğmamı$ sıfatı sade*e =anrı’yı niteler #u nedenle ikin*i durumda ve sade*e #ir çıkarımdır& (8  @ark ;eleo+liano ve AndreI Radde GallIitz )E ('  C"i*urus’a +öre ,lk insan 3isleri ve duy+uları ile nesneler arasında kurduğu #ağı 4nesnenin öz0n0n dile yansıması6 dile +etirdi&,simlerin muğlaklığının nedeni :a8Bir keli+eyi kendi anla+/ndan daha fazla anla+da k(llan+ak,382enel teri+lerin 3irden fazla yere i7aret et+esi ’ ve dolayısıyla dil’in i$aret ettiği nesneden uzakla$masıdır& Bu +i#i muğlak isimler 4 önka#uller6 nesne ile doğrudan ili$ki kuramaz& 4Bknz A& A& .on+  %isthesis, Prolepsis and Ling(istic &heory in Epic(r(s  Bulletin of t3e nstitute of !lassi*al :tudies!ilt %L :ayı % %)M%%%8%%L< %(1 (E  @ark ;eleo+liano ve AndreI Radde GallIitz )M;i"not '1 (M  @ark ;eleo+liano ve AndreI Radde GallIitz )L  anlamlar ,sa’nın onunla ayrı özden olduğunu kanıtlamaz& (L /ukarıda oldukça kısa örneklenen Basil ve Cunomius arasındaki isim ve anlam tartı$ması Cunomius’un ar+0manlarını Basil’in retorik #e*erileri ve teolo9i ile *eva"laması ile s0rer +ider& Bu tartı$ma çok da3a detaylı ve ayrı #ir yazının konusu ola#ilir an*ak #u yazıda Bizans felsefesi kısa örneklerle ele alındığından da3a fazla detaylandırılamadı& Fakat #u örnekten yola çıkılarak klasik dönemin yöntemleriyle kendine 3as #ir teolo9i +eli$tiren dönemin çift doğası’na dair #ir fikre varıla#ilir& Bu çift doğaya’ öz+0 örneklerden #iri de ;amas*us’lu jo3n’un insanın öz+0r iradesi ve eylemleri 3akkında d0$0nd0kleridir& $-%amas&us’lu 'o(n e )z*+r "ra,e Sorunu ;amas*us’un @0sl0man 3alifesinin yanında ver+i ta3sildarlığı ya"an #ir #a#anın oğlu olarak d0nyaya +elen "olimat jo3n L&yy’ın dön0m noktası olan ,konkırı*ılığı döneminde yazdığı Kutsal ,m+eler Üzerine :öylemleri’ ile tanınsa da ()  ;oğu 7ristiyanlığı’nın ilk sistematik teolo9i çalı$ması olan  9e -ide 4rthodo'a ’4Ortodoks ,nan*ına ;air6 da 1?  tartı$tığı öz+0r irade sorunu Bizans felsefesi’nin çift doğasına ve 2a+anN7ristiyan sentezine iyi #ir örnektir& Akıl Ba(şe,ilmiş "nsan’,a u(akeme Ortodoks ,nan*ına ;air’de insana =anrı’nın inayeti olarak #a3$edilen öz+0r irade’nin 4   SpcqQ]^QP6 erkinde olanları ve #u erkle verilen 30k0mleri tartı$an jo3n iki soru sorar 1% a6Crk da3ilinde olan $eyler nedir T#6:a3i" olunan #u erkle nasıl 30kme varılırT jo3n’a +öre =anrı $eylerin zorunlu nedenidir& Kader tamamlanmak için #ir +erekliliktir ve $ans #ir#irinden #ağımsız iki nedenin tesad0fi kesi$imidir& An*ak öz+0r irade #unlardan farklıdır& 0nk0 insanın 3iç#ir eyleminin faili olmaması mu3akeme yeteneğini anlamsızla$tırırdı& Oysa insanın=anrı ver+isi mu3akeme yeteneği 3em eylemlerinin nedeni 3em de eylemlerinin sonu*udur& Bu eylemlerden kimisi insanın elindedir ve mu3akemeye açıktır& Kimi eylemler ise mu3akemeye ka"alıdır& Clinden +eleni ya"mak ya da ya"mamak insan iradesine aittir& Bunlar +0d0 ve kanunlara dayalı +ön0ll0 eylemlerdir& Akla dayalı #0t0n eylemler insanın kontrol0 altındadır& 1(  0nk0 d0$0n*e e$it imkanlarla ili$kilidir ve e$it imkanlar da akıl ve irade +0*0yle ya"ılan eylemlere dayanır& Bu nedenle insanın elinde olan imkanlar e$it imkanlardır ve +erçekle$meleri +erçekle$memeleri ivmelenmeleri ya da ivmelendirilmemeleri insan iradesi ve erkine #ağlıdır& Buna rağmen iradi olarak ya"ılan 3er seçim yine de ila3i takdirin inayeti ve koruması altındadır& 11 >z+0r irade yaradılı$tan kaynaklı #ir 3ikmet olsa da meydana +elen 3er $ey +i#i deği$ime ta#idir& Bu deği$im maddi öz0n içindeki akıl ile donatılmı$ farklı #ir $eyin dön0$erek yoktan var olmasıdır ve #u nedenle akıl ile donatılmı$ $eyler seçime dayalıdır& Akıl iki kısma ayrılır a6;0$0nt0l0 4teorik6 akıl  #62ratik4nesnel6 akıl& Aklın zi3in ya da #il+elik olarak adlandırılan d0$0nt0l0 kısmı $eyleri tema$a eder& :ağduyu ve idrak ile ili$kili olan "ratik kısım ise eylemlerin +erçek nedeninin tanımlar ve mu3akeme eder& Böylelikle akıl #a3$edilmi$ insandaki öz+0r irade mu3akeme (L  @ark ;eleo+liano ve AndreI Radde GallIitz %?( ()  &.eo’ya kar$ıtlığı ve d0$0n*eleri nedeniyle M'8’de 7ieria ve MLM’deki &i*ea Konsiler’inde ayrı ayrı kınama almı$tır& 1?  Bilinen en eski #asımlar %'1'’de 7enry 2et’in :ta"ula’lı ja*o#us Fa#er çevirisi ile #astığı yorumlanmamı$ metin ve %'1M’de !li*toveus yorumlarıyla ya"ılan ikin*i #asım&4Bknz& 23ili" :*3aff editörl0ğ0nde i*ene and 2ost i*ene Fat3ers :eries  -ol&)  ohn of 9a+asc(s, E'position of 4rtodoks -aith  Book  4ev :&;&F&:almond6 %LLE Giri$ '8'6 1%  23ili" :*3aff editörl0ğ0nde i*ene and 2ost i*ene Fat3ers :eries  -ol&) jo3n of ;amas*us  E'position of 4rtodoks -aith  Book  4ev :&;&F&:almond6 %LLEE1L 1(  jo3n of ;amas*us  E'position of 4rtodoks -aith  Book  !3a"ter -E1L 11  jo3n of ;amas*us  E'position of 4rtodoks8 -aith  Book  !3a"ter -E1L
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks