History

bizans felsefesi VII.draft.doc

Description
bizans felsefesi VII.draft.doc
Categories
Published
of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Filoteosofi Bizans Felsefesi Üzerine Deniz Ilgaz  1 Bizans felsefesi Klasik dönemden Geç Antik’e kalan mirasın Ortaçağlar’a ve en sn!nda "önesans’a aktarılmasını sağla#an$ %nstantin&lis’in k!r!lması#la 'a(ladığı savlanan )  ara döneme verilen isimdir* +), #ılında Atina Akademisi’nin ka&anması sn!-! klasik eğitimin %nstantin&lis’e #önlenmesi$ antik felsefenin 'iti(ini ve Bizans felsefesinin 'a(langı-ını ilan eder* .  /lk dalgasını %i-er$ 0arr ve !-ret!s’!n l!(t!rd!ğ! '! dönemin karakteristik ça'ası 2!nan felsefesini atin-e#e aktarma ve felsefi 'ir atin d3n#asının eğitim temellerinin k!r!lmasıdır*  4 ,*##’da %nstantin&lis &atriği 56tis ve öğren-isi Aret6as’ın klasik metin derlemeleri$ 7örneğin Aret6as’ın çğalttırdığı %de8 %larkian!s minisk3l3 gi'i9 Ansikl&edizm ve :3manizm’in +  'a(langı-ına kn!mlanır* An-ak özellikle Aret6as’ın ardından d3(3n-e tel;i#e ka#ar ve kilise 'a'alarının tel;ik #akla(ımları ağır 'asma#a  'a(lar* <  Bizans felsefesi’nin 14+.’de %nstantin&lis’in çök3(3 ve Bizans 63manistlerinin Batı’#a göç etmesi nedeni#le sna ermi( ld!ğ! varsa#ılsa da Gerge =-laris ve Besarin gi'i d3(3n3rler ka6 Dğ!’da Osmanlı egemenliği altında ka6 da Batı’da>?6e&6ils Kr#dale!s örneği gi'i> Bizans felsefi geleneğini s3rd3rerek çalı(ma#a devam ettiler* Bizans Felsefi Geleneği Bizans’ta eğitimin ana ama-ının devlet görevlisi #eti(tirmek lması nedeni#le felsefe#e #önelik a#rı-a 'ir k!r!m #kt!* Fakat felsefe eğitimi zaman zaman /m&aratr ve kilise tarafından desteklene'ili#rd!* @rneğin 14+’de %nstantine nma-6!s’!n k!rd!ğ! C%nstantin&le Üniversitesi’nde felsefe eğitimi verili#rd!* e var ki 3niversite e--lesiastik tritenin n3f!s! altında#dı ve felsefi eğitimin temeli tel;ik tartı(malara dön3(t3r3len Aristteles’in antık’ı ve Etik’i ile 'a(lı#r$ ilerle#en a(amalarda Fizik ve !adrivi!m$ sn a(amalarda ise 5latn >özellikle e&latn-! metafizik> eğitimi verili#rd!  * B! eğitimi alan Bizans d3(3n3rleri 'irer &limat larak gör3l3#rlardı* B! &limatlar eğitim ama-ı#la antik felsefi metinleri açıkla#an ntlar$ &aragraflar$ geni(letilmi( #r!mlar$!fak el kita&ları ve a#rı-akendi terilerini açıklamak$ sav!nmak 3zere di#alg frm!nda özg3n eserler$ mekt!&lar$ felsefi kn!larda sö#levler ve tel;i ile felsefe arasında 'ir #erde &6iltesfi adı verile'ile-ek kar(ıtlıklar 3rettiler7BknzH =t*Basil ve E!nmi!s kar(ıtlığı9* 56its$ Aret6as$ Filzf e$ ike&6rs Blemm#des gi'i 63manistlerin #anısıra #ssa’lı Gregr$ =t*Basil$ /tirafçı a8im!s gi'i kilise 'a'aları özellikle tel;ik çalı(malarda gereken alt#a&ının sağlanması için gerekli görd3kleri Aristteles mantığına rağmen e'edi d3n#a ve ilk 6areketi veren 6areketsiz 6areket ettiri-i larak ?anrı fikrine a#kırı d3(3#rlardı* 5latn 1  Bağımsız ara(tırma-ı )  Katerina Ierdiakn!$Bör;e B#dn$EdJard * alta$  Byzantine Philosophy, eta&6#si-s "esear-6 a'$ =tanfrd Lniversit#$)1M$ Giri($4 .  Katerina Ierdiakn!$Giri($4 4  Katerina Ierdiakn!>=ten E''esen$ 1< +  =ita =te-kel$iels Ga!l$i-6ael Gr3n'art$  Networks of Learning: Perspectives on Scholars in Byzantine East and Latin West, C !"""#!$"", I? 0erlag 3nster$)14$)4%de8 %larkian!s Ansikl&edizm döneminin 'a(langı-ı larak adlandırıla'ile-ek '! dönemde klasik man!s-ri&t derle#i-isi ve k3t3&6ane-i 56tis’!n öğren-isi %aesarea’lı Aret6as’ın emri#le k&#alanan 7ve#a6!t kendi el #azısı ile E!se'i!s’!n 'ir k&#asından çğalttığı9 ka#nak man!s-ri&t’i ka#ı& lan 5latn’!n 56aidrs di#alg!n!n giri(ini içerir*Bknz* E*:*Giffrd$  %rethas and &he Code' Clarkian(s $ ?6e %lassi-al "evieJ$ 0l*1<$HM$1,)$ .,1>,. <  Katerina Ierdiakn!$Giri($+   Katerina Ierdiakn!$Giri($+$<$  metafiziğindeki a9r!6!n öl3ms3zl3ğ3 '9d3n#anın #aradılı(ı 6risti#an d3(3n-esine !#g!n gör3lse de 5latn’!n metem&siksis ve idealar terisi ka'!l görm3#rd!* B! anlamda Bizansfilzflarının geç antik’in eklektik kilise geleneğini taki& ettikleri '!n!n #anısıra en azından 1+*##’da Aristteles ve 5latn-! larak saf t!tma eğilimi 'elirene kadar klasik gelenekte k!llanılan akıl #3r3tme #öntemlerini 6risti#anlıkla 6armanlama#a !ğra(tıkları$ sö#lene'ilir* B! nedenle Bizans felsefesinde klasik tasım #öntemleri k!llanılarak 3retilen di#alglar ve tel;ik tartı(malar ne tam anlamı#la 'ağnaz 'ir tel;idir ne de geleneksel felsefenin  '3t3nl3ğ3ne sa6i&tir* B! tartı(malar ve antik metinleri derle#enler tarafından #azılan di#alglar$ 5aganN:risti#an kar(ıtlıkları$ ?eslis ve /sa'ilim temellerine da#anır* B! dönemde 3retilen metinlerin 'a(lı-a ama-ı ?anrı ve Oğ!l kategrilerinin çöz3mlenmesi ve %nstantin&le’3n çift dilli k3lt3r3 nedeni#le da6a ön-e 6iç'ir #erde gör3lme#en (ekilde çeviri ve gramer çalı(malarına #önelmi(tir* M  @rneğin Flavi!s ?6edr!s Dinisii’nin +)’de %nstantin&lis’de çevirdiği 5ris-ian’ın Instit!tines Grammati-ae’si$ +’lerin 'a(ında 5ris-ian’ın d3zenlediği kar(ıla(tırmalı atin grameri '! dönemde 3retilmi( eserlerdir* Dönemin sn!nda özellikle Besarin gi'i entelekt3eller ara-ılığı#la atin-e 'ar'arların dili lmaktan k!rt!l!&$ 'askın dil lma#a 'a(lamı(tır* %mnensların döneminde özellikle Anna %mnena’nın desteği#le i-ea’lı E!stratis$ Efesli i-6ael gi'i derle#i-ilerin 3rettikleri antik dönem metinlerinden 'ağımsız &arçalı metinler ve klasik felsefe metinlerinin atin-e#e çevrilerek #eniden #r!mlanması Ckar(ıtın 'ilgeliği’ni #aratmı(tır* @rneğin %aesarea’lı Basil ve #ssa’lı Gregr gi'i #azarlar &agan 'ilgeliğinin dikkatli k!llanımının 6eretiklere kar(ı 'ir sila6 larak gerçek inan-ın açıklanmasına #ardım-ı la-ağını savlamı(lardır* ,  Geç Antik ve Bizans felsefeleri t3m3#le antik geleneğe ve n!n kar(ıtına da#anan '! nedenle özg3nl3k ka#'ı #a(anan 'ir dönem larak d3(3n3lse de %aesarea’lı Basil’in antik geleneğin klasik tasım #öntemini tersine tel;i#e çevirerek E!nmi!s’a kar(ı#azdığı C@zel /simlerin Anlamları Üzerine’ 1  gi'i metinlerle 'a(la#an /sim ?artı(maları felsefede Bizans geleneğinin dikkate değer örneklerinden 'iridir* 1-St.Basil Eunomius’a Karşı:Semantik Bir Tartışma Aetius e Eunomius’un !eteroousian "sim Teorileri 4*##’ın dön3m nktası lan k!tsal 3çleme terilerinin 7?anrı$ /sa$ K!tsal "!69 temelini te(kileden ?anrı’nın Cdğ!r!lmamı(’ 'ir özne larak #3klendiği #3klemlerin$ /sa’nın C'ir kadın tarafından dğ!r!lm!(’ özne larak #3klendiği #3klemlerden farklı ld!ğ!$ ?anrı ile /sa’nın  '! nedenle a#nı özden lama#a-akları$ /sa’nın 'ir insan larak ?anrı ile farklı öze sa6i& ld!ğ!n! 7:eter!sia9 tezininin ve Ari!sç!l!ğ!n radikal 'ir kanadını temsil eden %#zi!s’l! E!nmi!s’!n 6-ası Aeti!s ve Ankara &isk&s! Basil ile adi-ea’lı Gerge’!n fitilini ate(ledikleri tartı(malar$ 11  Aeti!s’!n öğren-isi E!nmi!s ve dönemin (ö6retli telğ! %aesarea’lı Basil’in a#rı a#rı Cisim terileri’ geli(tirmelerine neden l!r* 4*##Cda tartı(ılan  'ir'irine kar(ıt '! iki isim terisi /sa ve ?anrıCnın özlerinin açıklanması 'a(lığında genel ve özel isimler 7PQRS9 ile sıfatları ele alırlar* 1) * at!ralist 'akı(ı sav!nan Aeti!s ve E!nmi!sCa göre isim ve 6amilCi arasındaki ili(ki dla#sızdır ve 6amil’e atfedilen isim$ 6amil’in M  Katerina Ierdiakn!$ =ten E'sen$ 1$1M$1,$) ,  Katerina Ierdiakn!$Giri($,$1 1 Katerina Ierdiakn!$5a!l Kalligas$ .1$4M 11  ark Del-glian$  Basil of Caesarea)s %nti E(no*ian &heory of Na*es +Christian &heology and Late  %nti(e Philosophy in the -o(rth Cent(ry &rinitarian Controversy,  Giri($1$)$.* A#rı-a Bknz ’?6e :eter!sians n ames and aming’$ )4$)+ 1)  ark Del-glian$)+  dğasını dğr!dan açığa çıkartır* @rneğin atin-e deniz$ ae(or)  !.  isminin Cd3z 'ir satı6$ #3ze#C anlamına gelmesi gi'i isim ve nesnesi arasında dğr!dan k!r!lan 'ir ili(ki vardır* %aesarea’lı Basil gi'i Knvensi#nalist 'akı(ı sav!nanların terilerine göre#se$ isimler dğadaki gerçekliğe dğr!dan gönderme #a&mazlar* B!na rağmen atandıkları nesne#e dair 6er6angi 'ir nesnel 'ilgi içermeseler 'ile gerçekliğin 'ilgisini dla#lı göndergelerle açığa çıkartma#a #etkindirler*  14  Aeti!s ve E!nmi!s’!n at!ralist #akla(ımla stik e&istml;ideki 1+  Ortak Kavramlar’ın7%mmn tin7TQUPV WPPQıS 99 #a da (e#lerin Dğal @zleri’nin 7at!ral  tin7XYZıTV WPPQıS99 akılda ilksel 'ilgi larak mev-!t ld!ğ! ve '! ön kavramlar’ın7(e#lerin ilksel ve 'ire#sel nitelikleri9 ras#nel srg!#la 'iline'ilir ld!ğ! d3(3n-esini 'irle(tirerek savladıkları teri#e göre ’'elli özellikleri kr!#an nesneler ’özel nitelik’tedirler* B! açıdan 6em mater#al mev-!di#etleri$ 6em de özleri karı(ık d!r!mda$  'enzersiz$ kalı-ı ve kendinde niteliklerdir* B! d!r!mda eğer ’dğmamı(’ lmak   /  [\]PP^_Q`9 sıfatı ?anrı’nın 'enzersiz -ev6erini açığa çıkartı#rsa$ n!n ’dğm!( lanlardan’ farklılığını da rta#a k#ar* Aeti!s’!n ka#ı& eseri =#ntagmatia 1< ’da açıkladığı 3zereHa9 Eğer ?anrı ezeli$ dğmamı( ve kendinden mev-!tsa 6er (e#in #aratı-ısı ’d!r* Fakat ’dğmamı(’ öz3ne 7'enzersiz öz9 sa6i& lması nedeni#le ndan ’dğ!r!lm!(’ 'ir nesil t3re#emez* '9Eğer ?anrı’nın öz3 ’dğm!( lanlar’7\]PP^RS9ın içinde deği(ime !ğradı#sa$ ?anrı’nın öz3n3 l!(t!ran deği(mezlik 7SR_bc^_Q`9 anlamını ka#'eder$ '! d!r!mda ?anrıCnın öz3 insana ait sözdiziminin ötesine geçemez* 1 -9 Eğer ’dğmamı( lmak’ dğr!dan 'ir 6amil ile ili(kilendirilmi#rsa7gerçekliğe dğr!dan gönderme #a&mı#rsa9 ve dla#lı göndergelerle -ev6eri açığa çıkartı#rsa 6iç'ir anlama gelmez* Eğer ’dğmamı( lan’ 6iç'ir anlama gelmi#rsa$ '!n!n zıttı lan ’dğm!( lanlar’ sıfatı da 6iç'ir anlama gelmi#rd!r* :iç'ir (e#le 6iç'ir (e# nasıl zıt la'ilir 1M  Aeti!s’!n da6a snra ka#'la-ak lan =#ntagmatia’sındaki '! savlarını devam ettirerek ardından A&lgia’#ı 7#akla(ık .<>.<19 ve A&lgia A&lgiae’#i7.M>.M19 1,  #azan öğren-isi E!nmi!s’!n eseri de Aeti!s’la 'enzer akı'ete !ğra#arak ka#'l!r ve 6em Aeti!s’!n 6em de E!nmi!s metinlerine an-ak E&i&6ani!s$ %aesarea’lı Basil$ #ssa’lı Gregr’!n metinleri gi'i kar(ıt metinlerdeki alıntılarla !la(ılır*’ #aesarea’lı Basil’in !omoousian "sim Teorisi Basil $ Aeti!s ve E!nmi!s’!n klasik tasım #öntemlerini ve E!nmi!s’!n A&lgia’sındaki tasımlarını 'ilerek #a da  dalg0nl0kla  çar&ıtarak  )  -eva&lar* E!nmi!s’a göreH 1.  6tt&HNNJJJ*&erse!s*t!fts*ed!N6&&erNmr&6lae!!shlalah-anae!!sh&rirae!rhd5erse!sHte8tH1,,,*4*<Hentr#ae!rhi1 14  ark Del-glian$)+$)< 1+  ark Deleglian ve AndreJ "adde GallJitz çevirisi ile$ &he -ather of &he Ch(rch#StBasil of Caesaera  %gainst E(no*i(s $ %at6li- Lniversit# f Amerika 5ress$)11$ ,17Di&ntH.49 1<  =#tagmatia’#a E&i&6ani!s’!n 5anarin7-*<9’!nda değinilir an-ak 5anarin’!n iki re&rd3ksi#n! arasındaki t!tarsızlık nedeni#le i-etas A-minats’!n E&i&6ani!s’tan k&#ala#arak kendi eserine aktardığı k&#anın da6ag3venliir ld!ğ! varsa#ılır*7Bknz* * "* i-k6am  ,&he Syntag*ation of %eti(s of %no*ean $ ?6e j!rnal f ?6elgi-al =t!dies$I$1,<M$+.)>+<,9 1  5*5*%*:ansn$ ?6e =ear-6 Fr ?6e %6ristian D-trine f Gd>?6e Arian %ntravers# .1M>.M1>$ ?*?*%lark$1,MM$ <. 12f 3od who is ingenarate is wholly generate, then he has not generation s(4stentively, pres(*a4ly 4eca(se an ingenerate cannot generate that which is generate 2f 3od)s s(4stance was changed into an iss(e, then 5(sia of 3od is not 4eyond transfor*ation6 1M  ark Del-glian$)M 1,  ark Del-glian$)< )  ark Deleglian ve AndreJ "adde GallJitz $,4$Di&nt 41  a9Eğer 6er(e# 'ir diğerinden me#dana geli#rsa$ '9Fakat ?anrı’dan ön-e ne kendisi ne de 'a(ka 'ir (e# me#dana gelmedi#se ?anrı dğmamı( demektir* 0e eğer do7*a*08l0k   ?anrıC#a ma6s!s kalı-ı 'ir özellikse  B(n( takip eden : Dğmamı(lığın ?anrı’nın öz3n3 açığa çıkartmasıdır* )1 Basil retrik zekasını k!llanarak E!nmi!s’!n ön-3llerini tersine çevirir* Ona göre E!nmi!s’!n  B(n( takip eden 7[TQQYU _Q_9 #an -3mlesindeki C'!’7 _Q_9 ?anrı’#a 7özne#e9 i(aret etmektedir7#sa E!nmi!s a ve ' ön-3llerini taki& eden sn!-a göre demek istemi(tir9 )) * B! d!r!mda dğmamı(lık 4(n(  #ani ?anrıC#ı taki& eden 'ir sıfattır ve #argı#a göre ikin-i d!r!ma d3(mektedir* Eğer dğmamı(lık sıfatı ?anrı’#a göre ikin-i d!r!mda#sa 7ç3nk3 sıfatlar isimleri niteler ama isimlerin özlerini açığa v!rmazlar9 nasıl l!& da 'ir ardıl 7isme göre ikin-i d!r!mda lan sıfat9 'ir vargı ile a#nı l!r ).)4  Basil’in E!nmi!s’a ikin-i itirazı E!nmi!s’!no >Kavramla(tırma #l!#la dile gelenler sade-e ses larak mev-!tt!r* Dla#ısı#la 6em telaff!zları 6em de dğaları '! #lla çöz3lemez*Fakat ’dğmamı(lık’ 'ir ön kavram değildir*?anrı’nın 'iri-ik öz3d3r  )+ * arg3manına kar(ı l!r* Basil$ E&i-!r!s’!n isim terisine )<) #akla(an 'ir arg3mantas#nla (!nları savlarHa9 Genellikle (e#lerin temel niteliklerinin d!#!larla algılandığı sö#lenir* D!#!larla algılananlar (e#ler 'asit ve '3t3nd3r*  '9Fakat akıl '!nları kavramsalla(tırarak deta#landırır* @rneğin v3-!d '3t3n ve 'asit algılanır* Fakat m!6akeme #l!#la7kavramsalla(tırma9 v3-!d! 'ile(enlerine a#ırmak m3mk3nd3r* B! nedenle E!nmi!s’!n kavramsalla(tırılanların an-ak dilde var la'ile-eğini savı '3t3n3#le #anlı(tır* @rneğin 6erkesin aklında 'ir '!ğda# kavramı mev-!tt!r* B!ğda# '3t3n ve 'asit gör3lse de n! kavramsalla(tırarak farklı tasavv!rlarda k!llanırız* A#nı '!ğda#$ me#va #a da t6!m anlamına gele'ilir* B! anlamlardan 6er6angi 'iri dile geldiğinde nesne#e #ani 'ir  '!ğda#’a i(aret ede'ilir* )M K!tsal =öz’den t3re#en isimler de '! t3rden 'ir kavramsalla(tırma#a açıktırlar* @rneğin /sa a#nı zamanda C#l’$ Cekmek’$’(ara&’ $ Cç'an’ ve Cı(ık’ adları#la anılır* Fakat '! isimlerle anılması /sa’nın a#rı a#rı (e#ler ld!ğ!$7 /sa’nın öz3n3n insan tarafından k!rg!lanmı( 'ir söz dizininden i'aret ld!ğ!9 anlamına gelmez* B! tek 'ir ismin kavramsalla(tırılarak farklı 7ka&alı ve me-azi9 anlamlara gelmesi demektir* B! t3rden kavramla(tırmalar ismi öz3nden )1  ark Deleglian ve AndreJ "adde GallJitz $,4$Di&nt 4. ))  ark Deleglian ve AndreJ "adde GallJitz $,4$Di&nt 41 ).  ark Deleglian ve AndreJ "adde GallJitz $,< 24  @rnekH  &anr0 do7*a*08t0r   -3mlesi 'ir vargı763k3m9 'ildirir ama Dğmamı( ?anrı’daki Dğmamı( sıfatı sade-e ?anrı’#ı niteler '! nedenle ikin-i d!r!mda ve sade-e 'ir çıkarımdır* )+  ark Deleglian ve AndreJ "adde GallJitz $,< )<  E&i-!r!s’a göreH /lk insan 6isleri ve d!#g!ları ile nesneler arasında k!rd!ğ! 'ağı 7nesnenin öz3n3n dile #ansıması9 dile getirdi*/simlerin m!ğlaklığının nedeni :a9Bir keli*eyi kendi anla*0ndan daha fazla anla*da k(llan*ak,493enel teri*lerin 4irden fazla yere i8aret et*esi ’ ve dla#ısı#la dil’in i(aret ettiği nesneden !zakla(masıdır* B! gi'i m!ğlak isimler 7 önka'!ller9 nesne ile dğr!dan ili(ki k!ramaz* 7BknzH A* A* ng$  %isthesis, Prolepsis and Ling(istic &heory in Epic(r(s $ B!lletin f t6e Instit!te f %lassi-al =t!dies$%ilt 1M$ =a#ı 1$ 1,1$114$11M> 1). )  ark Deleglian ve AndreJ "adde GallJitz $,$Di&nt +. )M  ark Deleglian ve AndreJ "adde GallJitz $,M  !zakla(tırmaz* ?anrı’nın öz3n3 rta#a çıkartan da CBa'a’ ismidir ve Ceri(ilmez’$ Cdeği(mez’ gi'i &ek çk deği(ik anlama gele'ilir$ E!nmi!s’!n savladığı Cdğmamı(’ lmak gi'i deği(ik anlamlar /sa’nın n!nla a#rı özden ld!ğ!n! kanıtlamaz* ), 2!karıda ld!kça kısa örneklenen Basil ve E!nmi!s arasındaki isim ve anlam tartı(ması E!nmi!s’!n arg3manlarını Basil’in retrik 'e-erileri ve tel;i ile -eva&laması ile s3rer gider* B! tartı(ma çk da6a deta#lı ve a#rı 'ir #azının kn!s! la'ilir an-ak '! #azıda Bizans felsefesi kısa örneklerle ele alındığından da6a fazla deta#landırılamadı* Fakat '! örnekten #la çıkılarak klasik dönemin #öntemleri#le kendine 6as 'ir tel;i geli(tiren dönemin Cçift dğası’na dair 'ir fikre varıla'ilir* B! Cçift dğa#a’ özg3 örneklerden 'iri de Damas-!s’l! j6n’!n insanın özg3r iradesi ve e#lemleri 6akkında d3(3nd3kleridir* $-%amas&us’lu 'o(n e )z*+r "ra,e Sorunu Damas-!s’!n 3sl3man 6alifesinin #anında vergi ta6sildarlığı #a&an 'ir 'a'anın ğl! larak d3n#a#a gelen &limat j6n$ M*##’ın dön3m nktası lan /knkırı-ılığı döneminde #azdığı CK!tsal /mgeler Üzerine =ö#lemleri’ ile tanınsa da . $ Dğ! :risti#anlığı’nın ilk sistematik tel;i çalı(ması lan  e -ide 5rthodo'a ’7Ortdks /nan-ına Dair9 da .1  tartı(tığı özg3r irade sr!n!$ Bizans felsefesi’nin çift dğasına ve 5aganN:risti#an sentezine i#i 'ir örnektir* Akıl Ba(şe,ilmiş "nsan’,a u(akeme Ortdks /nan-ına Dair’de insana ?anrı’nın ina#eti larak 'a6(edilen özg3r irade’nin 7   Sp_qQYZQP9 erkinde lanları ve '! erkle verilen 63k3mleri tartı(an j6n iki sr! srarH .) a9Erk da6ilinde lan (e#ler nedir '9=a6i& l!nan '! erkle nasıl 63kme varılır j6n’a göre ?anrı (e#lerin zr!nl! nedenidir* Kader tamamlanmak için 'ir gerekliliktir ve (ans 'ir'irinden 'ağımsız iki nedenin tesad3fi kesi(imidir* An-ak özg3r irade '!nlardan farklıdır* 3nk3 insanın 6iç'ir e#leminin faili lmaması m!6akeme #eteneğini anlamsızla(tırırdı* O#sa insanın?anrı vergisi m!6akeme #eteneği 6em e#lemlerinin nedeni 6em de e#lemlerinin sn!-!d!r* B! e#lemlerden kimisi insanın elindedir ve m!6akeme#e açıktır* Kimi e#lemler ise m!6akeme#e ka&alıdır* Elinden geleni #a&mak #a da #a&mamak insan iradesine aittir* B!nlar g3d3 ve kan!nlara da#alı gön3ll3 e#lemlerdir* Akla da#alı '3t3n e#lemler insanın kntrl3 altındadır* ..  3nk3 d3(3n-e e(it imkanlarla ili(kilidir ve e(it imkanlar da akıl ve irade g3-3#le #a&ılan e#lemlere da#anır* B! nedenle insanın elinde lan imkanlar e(it imkanlardır ve gerçekle(meleri$ gerçekle(memeleri$ ivmelenmeleri #a da ivmelendirilmemeleri insan iradesi ve erkine 'ağlıdır* B!na rağmen iradi larak #a&ılan 6er seçim #ine de ila6i takdirin ina#eti ve kr!ması altındadır* .4 @zg3r irade #aradılı(tan ka#naklı 'ir 6ikmet lsa da me#dana gelen 6er (e# gi'i deği(ime ta'idir* B! deği(im maddi öz3n içindeki akıl ile dnatılmı( farklı 'ir (e#in dön3(erek #ktan var lmasıdır ve '! nedenle akıl ile dnatılmı( (e#ler seçime da#alıdır* Akıl iki kısma a#rılırH a9D3(3nt3l3 7terik9 akıl$  '95ratik7nesnel9 akıl* Aklın zi6in #a da 'ilgelik larak adlandırılan d3(3nt3l3 kısmı (e#leri ),  ark Deleglian ve AndreJ "adde GallJitz $1) .  III*e’#a kar(ıtlığı ve d3(3n-eleri nedeni#le +4’de :ieria ve M’deki II*i-ea Knsiler’inde a#rı a#rı kınama almı(tır* .1  Bilinen en eski 'asımlarH 1+.+’de :enr# 5et’in =ta&!la’lı ja-'!s Fa'er çevirisi ile 'astığı #r!mlanmamı( metin ve 1+.’de %li-tve!s #r!mları#la #a&ılan ikin-i 'asım*7Bknz* 56ili& =-6aff editörl3ğ3nde$ i-ene and 5st i-ene Fat6ers =eries II$ 0l*,$  ;ohn of a*asc(s, E'position of 5rtodoks -aith $ Bk II 7evH =*D*F*=almnd9$ 1MM<$ Giri($ +4+9 .)  56ili& =-6aff editörl3ğ3nde$ i-ene and 5st i-ene Fat6ers =eries II$ 0l*,$ j6n f Damas-!s$  E'position of 5rtodoks -aith $ Bk II 7evH =*D*F*=almnd9$ 1MM<$<.M ..  j6n f Damas-!s$  E'position of 5rtodoks -aith $ Bk II$ %6a&ter 0$<.M .4  j6n f Damas-!s$  E'position of 5rtodoks9 -aith $ Bk II$ %6a&ter 0$<.M
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x