Documents

BIZANT

Description
bizant
Categories
Published
of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  1Uroş I Ştefan R = Uroş I era regele sârbilor. Acesta se aliază cu  Manfred   regele Siciliei şi cu Mihail IIdespotul Epirului împotria lui Mihail !III aleologul. # alta alia$%ă o &ormează cu 'arolRobert de A$(ou )regele Siciliei* şi cu '+ti$ al ,ulgariei tot împotria lui Mihail al !III+lea aleologul care rezolă problemele pri$ abilitate politică- $u pri$ &or%ă militară )Mihail !III aleologul i+a aut alia%i pe udoic I/+lea regele 0ra$%ei 1 &ratele lui 'arol Robert de A$(ou 1 şi pe papa 2rigorie al /+lea* 2Ferrara- Florenţa R = aici a aut loc u$ Si$od la 3 iulie 4556. Si$odul de la 0+0 îşi are î$ceputurile mai e7act î$4584 câ$d are loc u$ Si$od la ,asel prii$d u$irea cu grecii9 la 46 septembrie 458: papaEuge$iu al I!+lea mută si$odul la 0errara9 î$ $oiembrie 458: împăratul ,iza$%ului Ioa$ al!III+lea pleacă cu o delega%ie &ormată di$ :;; de persoa$e la 0errara )di$ această delega%iemai &ăceau partea şi atr. Ecum Iosi& al II+lea- !isario$ mitropolitul <iceei- A$to$iemitropolitul eraclei- Marcu Euge$iu al E&esului- 2rigorie Mamas 1 duho$icul împăratului-Silestru S>ropulos mare eclesiarh al atriarhiei Ecume$ice care a scris şi lucrarea ?  Istoria sinodului unionist de la Ferrara-Florenţa @*. Alte biserici participa$te la si$od erau Mitropolitul Isidor al BieC+ului- !asile al II+lea alMoscoei- Mitropolitul 2rigorie al 2eorgiei. Di$ partea ,isericii ati$e &ăceau partea Iulius 'esari$i )cardi$al*- arhiepiscopul udoic al0orli+ului- Ioa$ de Raguza. ucrările Si$odului au î$ceput la  aprilie 4586 la 0errara şi apoi s+au mutat la 0lore$%a şi s+auî$cheiat cu proclamarea u$irii- actul &ii$d sem$at la data de 3 iulie 4586. a si$od s+audiscutat cele 5 pu$cte &lore$ti$e )0ilioFue- purgatoriu- azimele şi primatul papal*9 cel carere&uză şi se opu$e sem$ării actului este Marcu al E&esului )&uge de la si$od*- ast&el se opu$e şi poporul. Gotuşi î$ si$od su$t recu$oscute cele : si$oade ecume$ice dar şi rolul patriarhuluide 'o$sta$ti$opol care era egal cu cel al papei la Roma. 3Mihail VIII Paleologul R = împărat biza$ti$ î$tre 4H34+4H6H9 după moartea lui Geodor al II+lea asaris )4HJ5+4HJ6*urmează Ioa$ I!+lea asaris- care &ii$d mi$or co$ducerea imperiului este preluată de  Muzalon - acesta di$ urmă &ii$d asasi$at de Mihail al !III+lea aleologul care ast&el preia puterea9 proe$ea di$tr+o &amilie aristocrată şi aea spri(i$ul armatei şi al clerului9 el ob%i$eîmpreu$ă cu &ratele său )Ioa$ aleologul* o ictorie î$ toam$e a$ului 4HJ pe !alea atago$iei şi+l ia prizo$ier pe regele Ahaiei pe care+l eliberează ulterior î$ schimbul cedăriiu$or localită%i di$ elopo$ez9 este î$coro$at rege î$ ,iserica S&. So&ia la 4J august 4H34 decătre patriarhul Arse$ie )î$ acest timp Ioa$ al I,+lea asaris este izolat*.   4Situaţia internă din 1261 R = î$cepâ$d cu 4H34 i$e la co$ducerea imperiului biza$ti$ Mihail al !III+lea aleologul9acesta î$cheie î$ 4H34 o ali$a%ă cu 2e$oa permi%â$du+le ge$oezilor să preia putereamaritimă di$ #rie$t )de%i$ută pâ$ă atu$ci de e$e%ie$i*9 pe pla$ i$ter$ tra$s&eră u$ele bu$urige$oezilor )bu$uri care pâ$ă atu$ci apar%i$eau e$e%ie$ilor*. 2e$oezii îşi co$struiesc chiar u$ cartier )pe $ume  Perra *. K$ cele di$ urmă apar u$ele co$&licte î$tre biza$ti$i şi ge$oezi-aceştia di$ urmă dau &oc $aelor biza$ti$e şi ast&el actiitatea comercială a'o$sta$ti$opolului este pierdută. !rigorie Sinaitul R = a trăit î$tre 4HJJ+4853. <umele său este legat de isihasm pri$ cură%irea de patimi se poate a(u$ge la starea de li$işte ce poate permite ederea lumi$ii taborice de la Schimbarea de0a%ă. e$tru a a(u$ge la aceasta mo$ahii luptau cu patimile lor şi alegeau izolarea. K$rugăciu$e ei &oloseau o pozi%ie specială a corpului- îşi potrieau capul cu bărbia î$ piept şi cu priirea spre i$imă rosteau rugăciu$ea i$imii  Doamne Iisuse Hristoase miluieşte-mă pe mine păcătosul  . 6 i#ur-$en% & a#erlan' R = era co$ducătorul imperiului mo$gol. Kmpăratul Ma$uel al II+lea al ,iza$%ului dupăî$&râ$gerea de la <icopole )483* cere a(utor Europei )călătoreşte î$ !e$e%ia- Roma- aris*împotria otoma$ilor- de u$de $u ob%i$e mare lucru. A(utorul îl primeşte di$ parteamo$golilor co$duşi de Timur-Lenk   care+i $imiceşte pe turci la A$ara la H; iulie 45;H9,aiazid este luat prizo$ier şi moare câtea lu$i mai târziu. (!henadio) S*olarul R = 2heorghe Scolarul )L 453;*- cel di$tâi patriarh sub turci )45J8*- călugărit mai apoi sub$umele de 2he$adie a &ost uce$icul S&. Marcu al E&esului9 participase la si$odul de la 0errara+0lore$%a9 după căderea 'o$sta$ti$opolului prima i$i%iatiă a lui Mahomed al II+lea a &ostadresată grecilor de a+şi alege u$ patriarh )alegerea l+a izat pe 2he$adie Scolarul*9 are locsi$odul de la 'o$sta$ti$opol )di$ 45J* sub 2he$adie Scolarul care a respi$s u$irea de la0lore$ta- cu toate ca imparatul Ioa$ al !III+lea o recu$oscuse. +M,nă)tirea hora R = Mâ$ăstire î$chi$ată Mâ$tuitorului di$ oraşul 'o$sta$ti$opol ctitorită de Geodor Metochites )4H:;+488H*9 acesta era u$ bi$ecu$oscut slu(itor î$ admi$istra%ia biza$ti$ă şi şi+ado$at propria bibliotecă mâ$ăstirii 'hora a cărei biserică a restaurat+o di$ propria cheltuialăî$tre 4843+48H4. K$ $aosul mâ$ăstirii se găsesc sce$e obiş$uite di$ ia%a lui Iisus- iar î$ cele H  $arte7turi se găsesc repreze$tări di$ copilăria M.D. şi mi$u$ile Mâ$tuitorului. 'ea maii$teresa$tă sce$ă este i$decarea u$ui orb. .Situaţia e/ternă dinainte de 1261 R = î$ perioada 4H;5+4H34 'o$sta$ti$opolul era sub domi$a%ia Imperiului ati$9 politicae7ter$ă î$ acea perioadă era repreze$tată de cruciade )ezi 'ruciada a I!+a* şi de... 10rta in ti#ul Paleologilor R = Arta i$ timpul aleologilor era repreze$tată de ico$ogra&ie- repertoriu decorati- stil- dar aea şi o diersitate dată de e7ista$%a mai multor ce$tre î$ imperiu9 î$ pictură se obseră oschimbare = o $ouă spiritualitate $umită ?$eoele$istică@9 pe$tru prima dată artiştii îşi sem$aulucrările )Serbia*9 î$ 'o$sta$ti$opol arta este bi$e repreze$tatăî$ cele două biserici M.D. ama aristos şi ,iserica Mâ$tuitorului de la 'hora9 de aseme$ea î$ Mistra )u$ alt oraş alimperiului biza$ti$* se găsesc biserici di$ perioada aleologilor cu o artă &oartebi$edezoltată9 arta biza$ti$ă se î$trepătru$de cu cea a re$aşterii. Di$ pu$ct de edere arhitectural&ormele bisericilor di$ remea aleologilor su$t reproduse şi î$ Rusia. 11Murad II R = sulta$ al imperiului #toma$ î$ perioada 4584+45J4- &iul lui Mahomed I. Acesta preia politica lui ,aiazid şi o aplică î$ imperiul său. Ioa$ al !III+lea- &iul împăratului Ma$uel al II+lea )asociat la tro$ di$ ia$uarie 45H4* &ace o mare greseală î$cearcă să+l pu$ă î$ locul luiMurad II pe Musta&a9 de aceea î$ 45HH 'o$sta$ti$opolul este supus u$ui $ou asediu. 'el maiimporta$t în !!! are loc ictoria turcilor de la #arna - ceea ce co$stituie o î$&râ$gere pe$tru biza$ti$i mult mai mare decât cea de la <icopole. 12Ioan al VIII-lea Paleologul R = împărat biza$ti$ î$tre 45HJ+45569 &iul lui Ma$uel al II+lea9 aseme$ea tatălui său &ace &a%ăo&e$siei turceşti9 î$cearcă u$irea cu lati$ii )s&at primit de la tatăl său*9 î$ 4584 are loc u$si$od )iitorul $inod de la Ferrara-Florenţa * care preedea u$irea cu turcii )la ,asel*9 la 46septembrie 458: papa Euge$ al I!+lea hotărăşte tra$s&erul si$odului de la ,asel la 0errara9Si$odul de la 0errara+0lore$%a s+a î$cheiat şi sem$at la 3 iule 45869 la acest si$od s+audiscutat cele 5 pu$cte &lore$ti$e )0ilioFue- purgatoriu- azimele şi primatul papal*- iar MarcuEuge$iu $u a sem$at actul ceea ce atrage după si$e şi opozi%ia poporului9 î$ a$ul 4555 Ioa$ al!III+lea este î$&râ$t de sulta$ul Murad al II+lea la !ar$a9 cu toate acestea biza$ti$ii cuceresc0#'IDA şi ,#EIA9 î$ 4556 moare şi îi urmează la dom$ie împăratul 'o$sta$ti$ al /I+leaDragaşes )ultimul împărat biza$ti$*. 13unier)ul lo*uit5 - oikumene    R = oikumene  de&i$ea acel imperiu multi$a%io$al )creat de turci* co$ceput ca o depăşire a&ro$tierelor $a%io$ale9 era acel ?u$iers locuit@ deci u$ imperiu u$it pri$tr+o si$gură lege-autoritate- o si$gură cultură- u$it pri$ credi$%ă aâ$d aceleaşi alori. 14  Milet Paşa  )au  Etnarh   R = $ume dat patriarhului care dei$e şe&ul $a%iu$ii- iar ierarhia bisericească este î$sărci$atăcu admi$istrarea ciilă a popula%iei creşti$e 1o7roti*i &de)otatul lui o7roti*i' R = co$ducător dobrogea$ ce se a&la î$ &ru$tea u$ui despotat   care &usese î$temeiat î$tre 48H;+48HH şi cupri$dea regiu$ea ?ara 'aer$ei@- adică %i$utul di$tre !ar$a şi 'aliacra.0orma%iu$ea politică a lui Dobrotici dei$e &oarte importa$tă î$ ,alca$i9 a aut strâ$selegături cu !laicu+!odă şi Mircea cel ,ătrâ$9 moare î$ 4863 )îi urmează &iul său Ia$co*. 168aia9id R = ,aiazid I )$ăscut circa 48J5- decedat 45;89 poreclit ?&ulgerulN di$ cauza perso$alită%ii  puter$ice- dar şi datorită ictoriilor şi rapidită%ii de mişcare* a &ost u$ sulta$ al Imperiului #toma$ i$tre 486+45;H. A a(u$s la tro$ după asasi$area tatălui său- Murad I şi imediat a ordo$at ca &ratele său mai mic Oaub să &ie omorât pe$tru a pree$i ast&el o loitură de stat.,aiazid I a &ost primul sulta$ otoma$ care di$ sursele docume$tare occide$tale este $umitîmpărat. K$ sem$ de răzbu$are pe$tru asasi$area lui Murad î$ ,ătălia de la Bosoo ol(e- ,aiazid a masacrat to%i prizo$ierii sârbi. Gotuşi- a reuşit să ob%i$ă u$ tratat de pace cuco$ducătorul sârb Pte&a$ ,ulcoic- dâ$d Serbiei o auto$omie co$siderabilă. K$ 484 a asediat 'o$sta$ti$opolul. a cererea împăratului ,iza$ti$ Ioa$ al !+lea aleologul- o $ouă cruciadă a &ost orga$izată pe$tru a+l î$&râ$ge pe ,aiazid. K$ 483- alia%ii creşti$i sub co$ducerea regeluiu$gur  şi Kmpăratului S&â$tului Imperiu Roma$ Sigismu$d- au &ost î$&râ$%i la ,ătălia de la  <icopole. Asediul asupra 'o$sta$ti$opolului a durat pâ$ă î$ 45;4. 'hiar şi împăratul a reuşit să scape di$ oraş- dar salarea Imperiului ,iza$ti$ a e$it di$ partea declara%iei de războimo$gole împotria lui ,aiazid. K$ 45;;- război$icul mo$gol Gimur e$  )Gimur cel şchiop* a reuşit să co$i$gă regatele locale- ce &useseră cucerite de turci- să i se alăture î$ ataculîmpotria lui ,aiazid. K$ ,ătălia de la A$ara- pe H; iulie 45;H- ,aiazid a &ost capturat de Gimur. E7istă u$ele surse ale timpului care preti$d că acesta ar &i &ost %i$ut î$ la$%uri î$tr+ocuşcă drept tro&eu. De aseme$ea- e7istă multe poeşti ale captiită%ii- i$clusi u$a care descriecum Gimur îl &olosea ca scau$ pe$tru piciore. 'u toate acestea- se crede că toate acestemărturii su$t &alse- deoarece scriitori de la curtea lui Gimur au a&irmat că ,aiazid a &ost tratat bi$e şi că Gimur i+a (elit moartea. De aseme$ea- propria istorie a lui Gimur cu al%i co$ducătoria demo$strat că s+a %i$ut de cuâ$t câ$d mai târziu a a&irmat că a î$cercat să+l reî$scău$eze pe
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks