Leadership & Management

Blog slim programmamanagement invoeren in een gemeentelijke organisatie

Description
1. 1 Geïnspireerd de volgende mijlpaal tegemoet Slim programmamanagement invoeren in een gemeentelijke organisatie Veel gemeenten denken over programma’s en het…
Published
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  • 1. 1 Geïnspireerd de volgende mijlpaal tegemoet Slim programmamanagement invoeren in een gemeentelijke organisatie Veel gemeenten denken over programma’s en het invoeren van programmamanagement als samenwerkingsproces om bestuurlijke doelen te helpen realiseren. Gemeentelijke managementteams onderkennen in toenemende mate dat het organiseren van vernieuwing een belangrijke competentie is om als organisatie succesvol te zijn maar worden nog dagelijks gehinderd door hun huidige oriëntatie: klassieke lijnbesturing. Het bewust kiezen voor de invoering van programmamanagement kan deze gemeenten verder helpen een passend besturingsformat neer te zetten met duidelijke rollen, verantwoordelijkheden en een procesmodel dat inzicht biedt in hoe veranderingen kunnen worden opgepakt binnen deze door politieke keuzes gedreven wereld. In deze blog belicht ik een aantal die van belang zijn bij een succesvolle invoering van programmamanagement in een gemeentelijke organisatie. 1. Start met een goede beeldvorming over wat programmamanagement is en wat er nodig is om hierin succesvol te zijn. Samen met het gemeentelijk managementteam kijken we naar de ambities en opgaven voor de komende jaren. We toetsen de strategie en stellen vast dat dit een herkenbare en vooral gedeelde strategie is. Vervolgens stellen we vast welke zaken in het recente verleden bijdroegen aan de realisatie van de strategische doelen. Vaak zie je dat veranderingen vanuit de lijn worden
  • 2. 2 aangelopen en dat ze daarom fragmentarische en in concurrentie met regulier werk en andere tijdelijke initiatieven worden aangepakt. Vanuit dit dilemma en de leerpunten die in het verleden zijn opgedaan verkennen we of programmamanagement een vehicle is dat kan helpen de gewenste waarde aan de organisatie toe te voegen. Als deze vraag positief kan worden beantwoord, bepalen we een invoeringsstrategie en werken we aan succes bevorderende condities. 2. Bepalen van de invoeringsstrategie In de vorige stap hebben we energie losgemaakt om met deze stap aan de slag te gaan. We hebben het managementteam laten zien wat programmamanagement is en hoe programmamanagement hun helpt strategische doelen te realiseren. In deze stap maken we een invoeringsplan waarin we een aanpak neerzetten om met medewerking van de juiste betrokkenen de programmamanagementprincipes vorm en inhoud te geven. We pakken deze opdracht als een programma aan en zorgen er zo voor dat de aanpak past binnen de bestaande policies van de gemeente waardoor er een aanpak ontstaat die is toegesneden op de organisatie van deze gemeentelijke klant. Om naar de organisatie toe duidelijk te maken dat het hier om een serieuze verandering gaat, wordt de invoering geleid door een opdrachtgever uit het gemeentelijk managementteam die als vlaggendrager optreedt naar de organisatie en verantwoordelijkheid draagt voor doelenrealisatie van de invoering naar “de politieke organisatie” in de gemeente. Op deze wijze neemt de ambtelijke opdrachtgever een duidelijk standpunt in over hoe strategische doelen in de gemeente in samenhang kunnen worden gerealiseerd. 3. Invoeringsstrategie mandateren en vertalen in een realistisch programmaplan Nu de invoeringsstrategie bekrachtigd is door ambtelijk en politiek management, kan de programmaorganisatie zijn vorm krijgen onder leiding van de programmaopdrachtgever uit het ambtelijk managementteam. Door dit zo te mandateren wordt duidelijk dat het de gemeente niet alleen te doen is om politieke en omgevingsdoelen te realiseren, maar dat ook de wijze waarop dit gebeurt een serieus aandachtsgebied is. Juist op die terreinen waarin de reguliere lijnbesturing eerder bottleneck dan facilitator van baten- en doelenrealisatie is. 4. Betrokkenen ondersteunen hun rol succesvol in te vullen Programmamanagement is samenwerken. Met elkaar in het programma, in projecten, in de transitie en dus ook in de lijnorganisatie. Samenwerken lukt beter in een op samenwerking gerichte werkcultuur en wordt mogelijk wanneer betrokkenen hun rol begrijpen en die kunnen
  • 3. 3 spelen. Veel organisaties die serieus aan de slag gaan met programmamanagement vergeten samen spelregels overeen te komen en rusten hun mensen onvoldoende toe om ook echt succesvol te kunnen zijn. Daarom voorziet een goede programma-aanpak naast de noodzakelijke programma-activiteiten ook een op maat gesneden aantal leeractiviteiten die voorwaardelijk zijn om effectief te zijn in rol, proces en in het opstellen van kwalitatief hoogwaardige programmadocumenten. Zo wordt gestuurd op proceskwaliteit, besluitvormingskwaliteit en de aanwezigheid van de noodzakelijke resources voor programma-uitvoering en -borging. Benieuwd hoe P3TOTAAL u kan helpen bij dit vraagstuk? Bezoek onze website: www.p3totaal.nl, of neem contact met ons op via mail: edlam@p3totaal.nl of telefoon: 06 53241294. Ed. M. Lam Eigenaar / senior consultant P3TOTAAL
  • We Need Your Support
    Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

    Thanks to everyone for your continued support.

    No, Thanks