Magazines/Newspapers

BOLETIM INFORMATIVO SEGURANÇA DO PACIENTE -PREVENÇÃO E CONTROLE DAS INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA

Description
Preparação nacional para o enfrentamento das infecções relacionadas à assistência à saúde e da resistência microbiana
Published
of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    Gl}phmzáîh  I Iaälngi Linghlic mj Ugagcàlngi ^ilg}épgi &Ilug~i'# jk nhl~hlàlngi nhk iHpailgtiáîh Kzlmgic mj ^iômj &HK^'# rhp kjgh mi Icgilái Kzlmgic ripi i^jazpilái mh Ringjl}j# ujk mjmgnilmh j~ehpáh~ ripi i gkrcil}iáîh mj j~}pi}çagi~~jazpi~ li i~~g~}älngi â ~iômj, Jl}pj jci~# i rpjujláîh j i pjmzáîh mi glngmälngi japiugmimj mi~ Glejnáúj~ Pjcinghlimi~ â I~~g~}älngi â ^iômj &GPI^',J~}j @hcj}gk pjci}i i~ i}gugmimj~ mj~jluhcugmi~ rjci Ajpälngi+Ajpic mj ]jnlhchagi~jk ^jpugáh~ mj ^iômj &AA]J^(Ilug~i' dzl}h ih ^g~}jki Linghlic mj Ugagcàlngi^ilg}épgi &^LU^', H h`dj}guh ç nhlfjnjp i hnhppälngi mi~ GPI^ li~ Zlgmimj~ mj]jpirgi Gl}jl~gui &Z]G' mh~ fh~rg}ig~ `pi~gcjgph~ j rphrhp kjnilg~kh~ mj pjmzáîh#i}jlmjlmh ih~ mg~rh~g}guh~ rpjug~}h~ li Rhp}ipgi l h 0,595(76,Ripi icniláip i~ kj}i~ j h~ mj~iegh~ rphrh~}h~ rjci Icgilái Kzlmgic# lh @pi~gc# glgnghz+~j zk rphnj~~h mj ehp}icjngkjl}h mi~ nhhpmjliáúj~ j nhkg~~új~ mj nhl}phcj mjglejnáîh fh~rg}icip, I hrjpinghlicgtiáîh mj~~j rphnj~~h ehg rciljdimi jk j}iri~ jei~j~# irpj~jl}imi~ i ~jazgp,I rpgkjgpi j}iri# mjlhkglimi –J~}pz}zpiáîh‛ mi~ i}gugmimj~ mj rpjujláîh jnhl}phcj mi~ GPI^# ç nhl~}g}zëmi rhp mzi~ ei~j~ ezlmikjl}imi~ li j~}pi}çagi mjehp}icjngkjl}h j mj~njl}picgtiáîh mi~ iáúj~ mj rpjujláîh j nhl}phcj, Ug~i i~zrjpiáîh mj mjegngälngi~ j~}pz}zpig~ pjci}gui~ â hpailgtiáîh mh~ ~jpugáh~ j ihrphnj~~h mj }pi`icfh# jl}pj hz}ph~ jcjkjl}h~ gkrhp}il}j~ ih nhl}phcj mh pg~nh,I j}iri ~jazgl}j# i ~jp gkrcil}imi i rip}gp mj 0290# ~jpé i mj –Uicgmiáîh jIuicgiáîh‛# li yzic j~}îh rpjug~}i~ i}gugmimj~ mj kjcfhpgi mi nir}iáîh j minhl~g~}älngi mi~ glehpkiáúj~ lh}gegnimi~, Gpé gkrcjkjl}ip kjmgmi~ ach`ig~ mjgl}jpujláîh jk Gpi~# uhc}imi~ ripi rpé}gni~ ~jazpi~# i~~gk nhkh ripi pj}phicgkjl}ip hrphnj~~h mj j~}pz}zpiáîh# uicgmiáîh j pjiuicgiáîh,Ç gkrhp}il}j }jp i ncipjti mj yzj }hmi~ i~ j}iri~ rpjuäjk h rphnj~~h nhl}ëlzh mjiuicgiáîh# gl}jpujláîh j pjiuicgiáîh, J~~i~ j}iri~ j ei~j~ mjujk# iglmi# ~jp nhl~gmjpimi~ ~h` hz}ph~ i~rjn}h~4 zk pjcinghlimh â~ i}gugmimj~ mj~jluhcugmi~ rjci~j~ejpi~ ahujplikjl}ig~ j hz}ph ih~ rpheg~~ghlig~ yzj i}zik mgpj}ikjl}j lh~ ~jpugáh~mj ~iômj j ih~ ringjl}j~,J~}j mhnzkjl}h nhkrúj zki ~jyzälngi mj `hcj}gl~ glehpki}guh~ mi AA]J^(Ilug~i~h`pj i ^jazpilái mh Ringjl}j j i Yzicgmimj jk ^jpugáh~ mj ^iômj, ]äk ieglicgmimj mj irpj~jl}ip zk pj~zkh mj~npg}guh mh nhldzl}h mj i}gugmimj~ rphkhugmi~rjch~ rpheg~~ghlig~ mj ~iômj# i~~hngiáúj~ j jl}gmimj~ mj nci~~j# gl~}g}zgáúj~ mj jl~glhj rj~yzg~i# ringjl}j~# ~jpugáh~ mj ~iômj# glnczglmh i~ gl~}àlngi~ ahujplikjl}ig~ jlîh ahujplikjl}ig~ rpjhnzrimi~ nhk i rphkháîh mi~ rpé}gni~ ~jazpi~ jk ~jpugáh~mj ~iômj# lh yzj ~j pjejpj â ugagcàlngi j khlg}hpikjl}h~ mi~ Gpi~,Ç iglmi zk gl~}pzkjl}h yzj h`dj}gui ehp}icjnjp i nhkzlgniáîh jl}pj rpheg~~ghlig~ mj~iômj# aj~}hpj~ j ~hngjmimj, Rpjujláîh j nhl}phcj mi~ Glejnáúj~Pjcinghlimi~ â I~~g~}älngi â ~iômj Lj~}i jmgáîh 9 Gl}phmzáîh  0 Ki}jpgic j Kç}hmh~ > Pj~zc}imh~ ajpig~ = Nhl~gmjpiáúj~ ,,,Icgilái Kzlmgicripi i ^jazpilái mhRingjl}j4‛nhldzl}h mji}gugmimj~rphkhugmi~ rjch~rpheg~~ghlig~ mj ~iômj# ringjl}j~#i~~hngiáúj~ jjl}gmimj~#gl~}g}zgáúj~ mj jl~glhj rj~yzg~i# ~jpugáh~mj ~iômj# glnczglmhi~ gl~}àlngi~ahujplikjl}ig~ jlîh ahujplikjl}ig~rpjhnzrimi~ nhk irphkháîh mi~rpé}gni~ ~jazpi~ jk ~jpugáh~ mj ~iômj‛,  @hcj}gk glehpki}guh ^jazpilái mh Ringjl}j j Yzicgmimj I~~g~}jlngic jk^jpugáh~ mj ^iômj   UHCZKJ 9 LÔKJPH 0 Iaälngi Linghlic mj Ugagcàlngi ^ilg}épgi + @pi~ëcgi# Dil+Dzc mj 0299,    RÉAGLI 0^JAZPILÁI MH RINGJL]J J YZICGMIMJ JK ^JPUGÁH^ MJ ^IÔMJ Ki}jpgic j kç}hmh~ I j}iri –J~}pz}zpiáîh‛ ehg# mgmi}gnikjl}j# mgugmi jk jgvh~ mj hrjpinghlicgtiáîh#mj~npg}h~ rjci~ ei~j 9 j 0# ~jazglmh i ~jyzälngi mi~ iáúj~ mj~jluhcugmi~,H~ jcjkjl}h~ }çnlgnh+hrjpinghlig~# i mjeglgáîh mj glmgnimhpj~ j i hrjpinghlicgtiáîh miugagcàlngi ehpik pj~zkgmh~ nhkh4 Ei~j 94 Jcjkjl}h~ }çnlgnh+hrjpinghlig~ i,   Mgialþ~}gnh ~h`pj i j~}pz}zpiáîh mi~ Nhhpmjliáúj~ J~}imzig~(Mg~}pg}ic mjNhl}phcj mj Glejnáîh Fh~rg}icip &NJNGF'?`,   Mjeglgáîh mj npg}çpgh~ mgialþ~}gnh~ linghlig~ ripi i ugagcàlngi jrgmjkghcþagni mi~GPI^ lh~ J~}i`jcjngkjl}h~ I~~g~}älngi~ mj ^iômj &JI^' `pi~gcjgph~?n,   Mjeglgáîh mj glmgnimhpj~ jrgmjkghcþagnh~ j kj}i~ linghlig~ ripi i pjmzáîh mi~GPI^, Ei~j 04 Glmgnimhpj~ jrgmjkghcþagnh~ j hrjpinghlicgtiáîh mi ugagcàlngi i,   Mjeglgáîh mh~ ~jpugáh~ `pi~gcjgph~ rpghpg}épgh~ &JI^ nhk mjt hz kig~ cjg}h~ mj Z]Gimzc}h# rjmgé}pgnh hz ljhli}ic'# nhk `i~j lh Nimi~}ph Linghlic mh~J~}i`jcjngkjl}h~ mj ^iômj &NLJ^'# ripi i lh}gegniáîh mh rpgkjgph glmgnimhp linghlic h`pgai}þpgh4 mjl~gmimj mj glngmälngi mj glejnáîh rpgképgi mj nhppjl}j~ilazëlji i~~hngimi i ni}j}jp ujlh~h njl}pic?`,   Nimi~}pikjl}h mi~ Nhkg~~új~ mj Nhl}phcj mj Glejnáîh Fh~rg}icip &NNGF' mh~ JI^rpghpg}épgh~# rhp kjgh mj ehpkzcépgh jcj}pýlgnh mg~rhlg`gcgtimh rjci Ilug~i?n,   Niring}iáîh mi~ NJNGF ripi4 ircgniáîh mh~ npg}çpgh~ mgialþ~}gnh~ linghlig~ ripii ugagcàlngi jrgmjkghcþagni mi~ GPI^? z~h mh ehpkzcépgh jcj}pýlgnh mj lh}gegniáîh?pjicgtiáîh mi~ ilécg~j~ j~}i}ë~}gni~ j kzc}grcgniáîh mh nhlfjngkjl}h?m,   Mgialþ~}gnh ~h`pj i j~}pz}zpiáîh mi~ Nhhpmjliáúj~ Kzlgngrig~ mj Nhl}phcj mjGlejnáîh Fh~rg}icip &NKNGF', Hpailgtiáîhmh ^LU^ ripi i ~jazpilái mhringjl}j KJ]I 94 pjmztgp h pg~nh mjglejnáúj~ pjcinghlimi~ âi~~g~}älngi â ~iômj Ezlmikjl}h4Nhlfjnjp hrph`cjki Pj~zc}imh~ Ajpig~ Ei~j 94 Jcjkjl}h~ }çnlgnh+hrjpinghlig~Nhhpmjliáîh J~}imzic mj Nhl}phcj mj Glejnáîh Mj~mj 0227# i~ ^jnpj}ipgi~ J~}imzig~ mj ^iômj pjnj`jk# ilzickjl}j# h ehpkzcépgh jcj}pýlgnh ripi hnimi~}pikjl}h mi~ Nhhpmjliáúj~ J~}imzig~ mj Nhl}phcj mj Glejnáîh# yzj gmjl}gegni jcjkjl}h~ hpailgtinghlig~j j~}pz}zpig~ mi~ NJNGF, H ehnh mi~ iáúj~ mi AA]J^(Ilug~i# mj~mj jl}îh# ehg mgpjnghlimh ripi iyzjcj~ J~}imh~yzj lîh fiugik nhl~}g}zëmh hz lhkjimh i NJNGF# nhkh mj}jpkgli i Rhp}ipgi l h 0,595(76# rhp kjgh mj nhl}i}h~â mg~}àlngi j rpj~jlngig~ dzl}h ih~ ^jnpj}épgh~ mj ^iômj j Ugagcàlngi~ ^ilg}épgi~,    RÉAGLI > I EGAZPI 9 irpj~jl}i i hpailgtiáîh mh~ j~}imh~ `pi~gcjgph~ i rip}gp mi j~}pz}zpiáîh mi~nhhpmjliáúj~ J~}imzig~(Mg~}pg}ic ripi h Nhl}phcj mj Glejnáîh# jl}pj h~ ilh~ mj 0227 j 0299, Egazpi 9, J~}pz}zpiáîh mi pjmj j~}imzic(mg~}pg}ic ripi i~ i}gugmimj~ mj rpjujláîh j nhl}phcj mi~glejnáúj~ pjcinghlimi~ â i~~g~}älngi# jl}pj 0227 j 0299, 0227 0292 0299 Ehl}j4 @ilnh mj mimh~ mi~ NJNGF(Ilug~i# 21(0299Ujpgegni+~j yzj# jk 0227# lîh fiugi NJNGF jk 9> zlgmimj~ ejmjpimi~, Lh ilh ~jazgl}j# j~~j }h}ic ehgpjmztgmh i mhg~ j~}imh~ ~jk Nhhpmjliáîh, Jk hz}ph~ nglnh# lîh fiugi zki j~}pz}zpi ehpkicgtimi#ki~ h~ j~}imh~ nhl}iuik nhk zk apzrh mj rpheg~~ghlig~ yzj pjicgtiui icazki~ i}gugmimj~ mjrpjujláîh j nhl}phcj mj glejnáîh, I}ç h mgi 96 mj Dzcfh mj 0299# 0= zlgmimj~ ejmjpimi~pj~rhlmjpik ih Pjnimi~}pikjl}h mi~ NJNGF „ Ilh 0299# kh~}pilmh yzj4 †   ^jpagrj# Ahgé~ j Ki}h Aph~~h lîh rh~~zjk NJNGF ehpkicgtimi~# rhpçk pjicgtik iáúj~ mjrpjujláîh j nhl}phcj mj GPI^, †   Rjplik`znh j Rgizë irpj~jl}ik i~ rhp}ipgi~ mj lhkjiáîh mj~i}zicgtimi~# zki ujt yzj i~nhhpmjliáúj~ j~}îh nhk i~ jyzgrj~ pjlhuimi~, †   I}ç Dzcfh mj 0299# Pgh Apilmj mh Lhp}j# Ripië`i j Ikiré lîh pj~rhlmjpik ih Ehpkzcépgh,    RÉAGLI =^JAZPILÁI MH RINGJL]J J YZICGMIMJ JK ^JPUGÁH^ MJ ^IÔMJ Npg}çpgh~ mgialþ~}gnh~ linghlig~ ripi i ugagcàlngi jrgmjkghcþagni mi~ GPI^ lh~j~}i`jcjngkjl}h~ mj i~~g~}älngi â ~iômj `pi~gcjgph~, Mj~mj 0226# ehpik npgimh~ apzrh~ }çnlgnh~ mj }pi`icfh &EGAZPI 0'# nhkrh~}h~ rhp mjtjli~ mjrpheg~~ghlig~ pjlhkimh~ mj }hmh h @pi~gc yzj i}zik mgpj}ikjl}j li rpjujláîh j nhl}phcj mjglejnáúj~, H rphrþ~g}h rpglngric ehg jci`hpip h~ Npg}çpgh~ Linghlig~ mj GPI^ j mjcgljip i pjhpailgtiáîhmi gluj~}gaiáîh mj ~zp}h~# jujl}h~ imujp~h~ j glngmjl}j~ fh~rg}icipj~, Egazpi 0, Npgiáîh mh~ Apzrh~ mj ]pi`icfh j i~ pj~rjn}gui~ pjejpälngi~ lhpki}gui~# rhp i~~zl}h, I}gugmimj~ mh Apzrh ]çnlgnh Pjejpälngi lhpki}gui Npg}çpgh~ mgialþ~}gnh~ j kilzic mj rpjujláîh mjglejnáîh mh }pi}h pj~rgpi}þpghRhp}ipgi l´ 9,269# mj 92 mj ~j}jk`ph mj0227Glmgnimhpj~ linghlig~ mj glejnáúj~ pjcinghlimi~ âi~~g~}älngi â ~iômjRhp}ipgi l´ 060# mj 9: mj kipáh mj 0292Npg}çpgh~ mgialþ~}gnh~ j kilzic mj rpjujláîh mjglejnáîh mh }pi}h zpglépghRhp}ipgi l´ >>:# mj 0: mj kipáh mj 0292Npg}çpgh~ mgialþ~}gnh~ j kilzic mj rpjujláîh mjglejnáîh jk ngpzpagi~ nhk gkrcil}j(rpþ}j~j~Rhp}ipgi l´ >>5# mj 0: mj kipáh mj 0292Npg}çpgh~ mgialþ~}gnh~ j kilzic mj rpjujláîh mjglejnáîh mi nhppjl}j ~ilazëljiRhp}ipgi l h 70:# mj 90 mj dzcfh mj 0292Rhp}ipgi l h 705# mj 90 mj dzcfh mj 0292Npg}çpgh~ mgialþ~}gnh~ j kilzic mj rpjujláîh mjglejnáîh jk ljhli}hchagiRhp}ipgi l h 701# mj 90 mj dzcfh mj 0292Npg}çpgh~ mgialþ~}gnh~ j kilzic mj rpjujláîh mjglejnáîh mj ~ë}gh ngpôpagnhRhp}ipgi l h 706# mj 90 mj dzcfh mj 0292Gluj~}gaiáîh mj ~zp}h~ jk ~jpugáh~ mj ~iômj Rhp}ipgi l´ 759# mj 95 mj dzcfh mj 0292Ripicjcikjl}j â rz`cgniáîh h rph}hnhch mh~ npg}çpgh~ mgialþ~}gnh~ ripi i ugagcàlngi jrgmjkghcþagnimi~ glejnáúj~# ehpik rz`cgnimh~ jk kjgh jcj}pýlgnh lh rhp}ic mi Ilug~i(K^ h~ kilzig~ mjrpjujláîh ripi h~ pj~rjn}guh~ ~ë}gh~ glejnngh~h~,H nhldzl}h mj~~j~ mhnzkjl}h~ ehpkhz h ~z`~ëmgh ripi i rimphlgtiáîh mi ugagcàlngi mi~ glejnáúj~jk }hmh~ h~ ~jpugáh~ mj ~iômj mh }jppg}þpgh linghlic, Rhp zk cimh# irpj~jl}hz i mjeglgáîh mj ni~h#i}piuç~ mi mj}jpkgliáîh mj zk npg}çpgh mgialþ~}gnh ôlgnh i ~jp z}gcgtimh rjci~ NNGF mh rië~ j# rhp hz}ph# rz`cgnhz i~ hpgjl}iáúj~ ripi i~ kjmgmi~ mj rpjujláîh j nhl}phcj mi~ Gpi~,H~ rph}hnhch~ yzj mjeglgpik h~ npg}çpgh~ mgialþ~}gnh~ j i~ iáúj~ mj rpjujláîh mi~ GPI^ ehpik`i~jimh~ lh~ rpglngrig~ ~ë}gh~ glejnngh~h~4 Glejnáîh Rpgképgi mj Nhppjl}j ^ilazëlji# Glejnáîh mj ^ë}ghNgpôpagnh# Glejnáîh mh ]pi}h Pj~rgpi}þpgh# Glejnáîh mh ]pi}h Zpglépgh # Glejnáîh jk Ljhli}hchagi jGlejnáîh Ngpôpagni jluhcujlmh Gkrcil}j~ j Rpþ}j~j~, Glmgnimhpj~ ripi i ugagcàlngi jrgmjkghcþagni H~ glmgnimhpj~ jrgmjkghcþagnh~ ripi i ugagcàlngi mi~ Gpi~ imh}imh~ lj~}j rpgkjgph khkjl}h mjhpailgtiáîh ~îh j~rjnëegnh~ ripi jvrpj~~ip pg~nh~ mjeglgmh~, H rphnj~~h mj ugagcàlngi j khlg}hpikjl}h
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x