Documents

bolile_arbustilor_fructiferi

Description
agricultura
Categories
Published
of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  BOLILE ARBUŞTILOR FRUCTIFERI MATERIAL REALIZAT:PROF.ING. MOSTEANU LEONORACOLEGIUL AGRICOL POARTA ALBĂ  ã Patogenul atacă cu !e #lec$#e ag!#%ul& e coacă' (nt)ln#n u*+e ,ult ,a# !a!.   Făinarea europeană a agrişului  Rugina coacăzului   Atacul se manifestă sub forma unor pete galbene care apar pe  partea superioară a limbului frunzelor, opus acestora, pe partea inferioară formându-se nişte vezicule brune reprezentate de fructicaţiile ciupercii.  În urma atacului frunzele se îngălbenesc şi cad, lăstarii rămânând desfrunziţi, neputându-se lignica şi degerând uşor în timpul iernii.  ructele plantelor atacate rămân mici, conţinutul de za!aruri ind foarte redus, comparativ cu fructele celor sănătoase  atogenul atacă coacăzul, agrişul, dar şi pinul, ind o ciupercă !eteroică macrociclică.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks