Documents

bolile_capsunului

Description
agricultura
Categories
Published
of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  MATERIAL REALIZATPROF.ING.MOŞTEANU LEONORA COLEGIUL AGRICOL POARTA ALBĂ  BOLILE CĂPŞUNULUI    PE ORGANELE AERIENE ALE PLANTELOR, MAI ALES PE FRUNZE SE FORMEAZĂ PETE  PÂSLOASE DE CULOARE ALBĂ SAU UŞOR GĂLBUIE, CARE CU TIMPUL DEVIN  FĂINOASE, PULVERULENTE. CIUPERCA IERNEAZĂ SUB FORMĂ DE MICELIU ÎN ORGANELE ATACATE, CONIDIILE REZULTATE PRODUCÂND INFECŢII SECUNDARE  PÂNĂ ÎN LUNA SEPTEMBRIE. LA PLANTELE PUTERNIC ATACATE BOALA POATE  INVADA FLORILE ŞI CHIAR FRUCTELE VERZI.   PATOGENUL ATACĂ PLANTELE DE CĂPŞUN, DAR ŞI ALTE SPECII DE PLANTE  ÎNRUDITE . Făinarea căpşunului  Făinarea căpşunului   Prevenire:  Toama, ! # a $%& $, '( )* oa!$ + &(-( &  +o m(-( /( (#'%(0$ a !a%o*(#-o 1  ) !( #oa/a /( 2(*(%a0#(, !-a%a0##-( '( m(0# -#3( ( /( 3& &#(#, a('%(a +##/ *a/( '(&/a (  !(% & /#2( 4# !a%o*(#.  Combatere chimică: % a%am(% ) 2(*(%a0#( &5   AFUGAN EC 6,6786,69:1   RUBIGAN ;< EC 6,6=:1  TILT <9 EC 6,6<:.  Pătarea albă a frunzelor de căpşun  Boala se manifestă începând din luna mai, prin aparia pe frun!e a unor pete de culoare ro ie  #iolacee$ Cu timpul, centrul petelor se necro!ea!ă i apoi capătă culoarea cenu ie%al&icioasă$ Pe timp umed, în dreptul petelor se formea!ă un puf al&icios$ Pato'enul atacă plantele de căp un, dar i alte specii de plante înrudite$
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks