Documents

Bolile Pancreatice Şi Patologia Tumorală Din Perspectiva Psihosomatică

Description
Bolile psihosomatice
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Bolile pancreatice şi patologia tumorală  din perspectiva psihosomatică    ,,Când cineva îşi doreşte să fie sănă tos, trebuie s ă îl întrebăm mai întâi dacă este pregătit să înlă ture cauzele bolii sale. Doar atunci vo m reuş i s ă îl ajutăm.’’    Hippocrate  (   părintele medicinei)   Boala este un mecanism de apărare a organismului în raport cu acţiunea unui agent perturbator (conflict, traumă). Abordarea psihosomatică indică raportul relaţiei dintre factori psihologici şi cei fiziologici în cauzarea/ întreţinerea   stărilor de boală. Fie care emoţie declanşează  rea cţii fiziologice în organism. Iar creierul declanşează un mecanism de supravieţuire biologică în raport cu conflictul, emoţiile sau traumatismul trăit.   Expresiile psihologice precum emoţiile, şocurile, stresul îşi găsesc corespodenţa în expresii somatice precum simptome, tulburări, boli.   Toate bolile sunt progame informaţionale declansate de emoţii, conflicte, şocuri.   Tulburările psih osomatice apar mai frecvent la anumite tipuri de personalitate caracterizate prin: - reactivitate emoţională crescută;  - agresivitate externă blocată;   Aşadar, persoanele anxioase sau depresive sunt mai vulnerabile la dezvoltarea bolilor  psihosomatice. Confor  m studiilor psihosomaticienilor pancreasul este centrul emoţiilor, dorinţelor, puterii, sediul ego-ului. Factorii psihici: -frica de respingere; - frica de critică;  -frica de responsabilitate; -frici legate de aspectul fizic(imaginea de sine), -frica de pierderea controlului; -evenimente traumatizante de pierdere; -conflicte familiale; - furie faţă de viaţă;  - tristeţe;   Patologia tumorală Din punct de vedere psihosomatic o tumoară apare de obicei, în urma unui şoc emoţional, factori  psihici precum tristeţe,   furie, gelozie, invidie, emoţii foarte puternice reprimate.   Tumora maligna exprimă emoţii puternice negative, furie faţă de trecut, retrăirea permanentă a trecutului, furie faţă de ceilalţi.  Rolul psihologului la pacientii cu boli pancreatice sau tumorale este de a identifica corelaţiile între evenimentele vieţii, desprinse din anamneza pacienţilor şi familiilor cu simptomele,bolile somatizate , oferind suportul emoţional necesar lucrului cu factorii emoţionali psihici.     

sosuri-1-1

Mar 16, 2018
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x