Documents

bolile_profesionale

Description
BOLI PROFESIONALE CE SUNT BOLILE PROFESIONALE? Bolile profesionale sunt afecţiuni ale organismului, dobândite ca urmare a participării la realizarea unui proces de muncă. Conform definiţiei date de Organizaţia Mondială a Sănătăţii – OMS, „bolile profesionale constituie afecţiuni ale căror agenţi etiologici specifici sunt prezenţi la locul de muncă, asociaţi cu anumite procese industriale sau cu exercitarea unor profesiuni”. BOLI PROFESI
Categories
Published
of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  BOLI PROFESIONALE  CE SUNT BOLILE PROFESIONALE? Bolile profesionale sunt afecţiuni  ale organismului, dobândite ca urmare a participării  la realizarea unui proces de muncă . Conform definiţiei  date de Organizaţia   Mondială  a Sănătăţii    –  OMS, „bolile  profesionale constituie afecţiuni  ale căror    agenţi  etiologici specifici sunt prezenţi  la locul de muncă,   asociaţi  cu anumite procese industriale sau cu exercitarea unor profesiuni” .  BOLI PROFESIONALE Pentru ca o afecţiune să fie calificată ca boală profesională, trebuie să fie  îndeplinite trei condiţii:    Să decurgă din exercitarea unei meserii sau profesii;    Să fie provocată de factori de risc fizici, chimici, biologici, caracteristici locului de muncă sau de suprasolicitări;      Acţiunea factorilor de risc asupra organismului să fie de lungă durată.    Clasificarea bolilor profesionale a.  În funcţie de natura factorului de risc ; b. După  timpul de expunere la acţiunea  factorului de risc; c. După  modul de acţiune  a factorului de risc asupra organismului;  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x