Documents

Bolile psihosomatice

Description
Bolile psihosomatice
Categories
Published
of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Bolile psihosomatice  Definitie ã Bolile psihosomatice sunt acele afecţiuni medicale a căror apariţie şi/sau evoluţie este determinată, în mod semnificativ, de factori psihologici. ã în principiu, orice afecţiune este influenţată într-o oarecare măsură de factorii psihologici;ãeistă un număr de afecţiuni descrise în medicina psihosomatică clasică, pentru care legătura cu factorii psihosomatici este determinantă.  !storic ã laton a formulat relatia dintre #oala si psihic în $harmides% &'indecarea multor #oli este necunoscută doctorilor (reciei, deoarece ei negli)ea*ă întregul, care tre#uie, de asemenea, studiat, pentru că partea nu se poate simţi #ine dacă  întregul nu se simte #ine+.  !storic ã$.(. ung afirma că ,,funcţionări defectuoase ale sufletului pot duce la importante tulburări ale corpului, după cum, în mod reciproc, o afecţiune fizică poate antrena o suferinţă a sufletului“  . ã& corpul şi sufletul nu sunt principii distincte, ci ele constituie mai curând o singură şi aceeaşi viaţă“ şi, din acest motiv, rareori se întmplă ca o #oală fi*ică să nu ai#ă o complicaţie morală, precum şi, în mod invers, o suferinţă fi*ică să nu fie determinată de cau*e psihice.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks