Documents

Bolile respiratorii

Description
Bolile respiratorii 1
Categories
Published
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Boli ale sistemului respirator   La bolile sistemului de respiratţie se referaă: bronsţitele, pneumoniile, pneumoscleroza sţi amizema, astma bronsţicaă, bolile cronice nespeciice sţi bolile cronice purotoaze ale plaămînilor, pleuroziile, parazitozele (actinomicoza, echinococoza) sţi bolile profesionale.   Aprinderea de plîmîni (pneumonia)  poate i lobaraă sau bronhocumonie. neumonia lobaraă atacaă una, douaă paărtţi, uneori plaămînul între! sţi chiar pe ambii. La bronhopneumonie,procesul inlamatoriu cuprinde portţiuni limitate ale plaămînilor. neumonia se dez oltaă acut în rezultatul supraraăcorii, micsţoraării fortţelor de apaărare ale or!anismului sţi conta!iunilor, caărora le este fa orabilaă e#tenuarea. $pare tusa, initţial seacaă, apoi cu le!maă de culoare ru!inie, frisoane cu cresţterea temperaturii corpului pînaă la %&', respiratţia întetţitaă, dureri în coaste, slaăbiciune !eneralaă bruscaă, micsţorarea, iar uneori deplina absentţaă a poftei de mîncare, pierderea capacitaătţii de muncaă. *n cazul aparitţiei acestor simptoame bolna ul urmeazaă a i imediat culcat în pat, saă se cheme medicul care a prescrie tratamentul. *n cazul adresaării oportune medicului sţi tratamentului, aceastaă poalaă este curabilaă+ în cazul tentati ei de autotratament sţi adresare tîrzie dupaă autor medical, ea pro!reseazaă, pot apaărea complicatţii periculoase ietţii (pneumoscleroza, emizema pulmonaraă sţ.a.). La maăsurile de proila#ie se referaă caălirea or!anismului, cultura izicaă ratţionalaă. -rmeazaă a ne paăzi de supraraăcire, a respecta re!imul muncii sţi odihnei.     Astma bronşică , boalaă infectţiosaler!icaă, la fundamentul caăreia stau spasmele bronhiolelor mici. /ste caracterizataă de crize de sufocare cu tusaă ulterioaraă sţi secretţie a le!mei îscoase, care de re!ulaă, apar spontan, tulburînd capacitatea de muncaă. $par mai des noaptea, însaă la pro!resarea bolii pot apaărea sţi ziua. auzele pro!resaării bolii sînt, în mod obisţnuit, pneumoniile suportate anterior, bronsţitele, supraraăcirea, sensibilitatea sporitaă pentru diferite substantţe chimice, praf sţi altţi aler!eni de casaă ( opsele, deter!entţi, blaănuri, penele pernei sţ.a.). 0amenii, suferind mult timp de aceastaă boalaă, pot preîntîmpina sin!uri apropierea crizei de astmaă, folosind diferite miloace speciale sub forma aerozolurilor. 1at iind faptul caă boala decur!e cronic, cu perioade de acalmie sţi acutizare, bolna ii trebuie saă se ale permanent sub obser are de dispensar sţi saă ia tratament de proila#ie. *n proila#ia acutizaărilor o mare importantţaă are caălirea or!anismului, practicareaculturii izice, !imnasticii respiratorii, de asemenea corecta succesiune a muncii sţi odihnei.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks