Documents

Bolile Respiratorii Ale Tinerilor Fumatori

Description
boli
Categories
Published
of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    Bolile respiratorii ale tinerilor fumători Alina-Elena Radu*Vrinceanu Carmen ***Profesor Coordonator, Şcoala Sanitară Postliceală Ana Aslan, Oneşti**Elev, Şcoala Sanitară Postliceală Ana Aslan, Oneşti Cuvinte cheie: tutun, cancer pulmonar, cellule canceroase  Rezumat: n raport al O!S ne atra e aten#ia ca $%& din tinerii cu v'rste cuprinse (ntre ) şi)+ ani sunt fumători, iar numărul lor e (n continuua creştere n Rom'nia, se constată acceasiaccentuare a desprinderii de a fuma (n r'ndul tinerilor şi c.iar a minorilorSpre deose/ire de popula#ia adultă, (n care prevalemnta fumatului este mai mare la /ăr/a#i dec't la femei, (n r'ndultinerilor prevalenta este e ală (ntre se0e Ce este (n ri1orător este v'rsta tot mai scă2ută a celor care (ncep să consume tutun Prin#e tinerii care fumea2ă, aproape un sfert au fumat prima #i ară(nainte de )% ani 3eoarece corpul unui copil este (n continuă cre4tere, adolescen#ii şi tineri suntvulnera/ili la efectele mortale ale consumului de tutun Introducere: 5utunul are un con#inut comple0 3acă ma1oritatea fumătorilor cunosc faptul cătutunul con#ine nicotina, pu#ini ştiu faptul că tutunul mai con#ine alte apro0imativ 6%%% desu/stan#e c.imice dăunătoare, dintre care peste 6% sunt canceri eneCon#inutul (n nicotina şi altesu/stan#e depinde de varietatea de tutun, condi#iile şi metodele de cultură, precum şi de po2i#ia pe plantă a frun2elor recoltate 7frun2ele de la /a2a plantei con#in (n eneral mai pu#ină nicotina83in aceste motive e0istă varia#ii destul de mari ale con#inutului diferitelor tipuri de #i ări de pe pia#ă 3e e0emplu, con#inutul de nicotină poate varia (ntre %,) şi ),$ m 9#i areta :ermentarea7etapă importantă (n procesul de prelucrare a tutunului8 tinde să reducă con#inutul de nicotină şisă crească con#inutul altor su/stan#e to0icePrelucrarea frun2elor de tutun cuprinde (n eneral treietape; uscarea la aer, (m/ătr'nirea 7conservarea timp de ) sau mai mul#i ani8 şi fermentarea Material şi metodã:  <a prima vedere, identificarea celor peste 6%%% de su/stan#e c.imice dinfumul de tutun pare o sarcină insurmonta/ilă Cercetările intensive şi pro resele (nre istrate (n 4  to0icolo ie şi carcino ene2a din ultimii ani au permis i2olarea compuşilor cu cea mai crescutăactivitate to0ică 3intre to#i aceştia, mono0idul de car/on şi nicotina sunt a en#ii to0ici ma1ori aifumului de #i ară 3ar e0ista mul#i al#ii; o0i2i de a2ot, cianuri, amoniac precum şi alde.idevolatile=emo lo/ina din s'n ele uman are o afinitate de >)% ori mai mare pentru mono0idul de car/ondec't pentru o0i en Aceasta face ca in.alarea fumului de #i ară să diminue2e capacitatea detransport a o0i enului de către s'n e !ono0idul de car/on este fi0at de .emo lo/ină su/ formăde car/o0i.emo lo/ina, a cărei concentra#ie (n s'n ele fumătorilor atin e +-?& 7fa#ă de %,& lanefumători8Cancerul cailor respiratorii la fumători este precipitat adesea de compuşii cu efect to0ic asupracililor din mucoasele respiratorii, care produc apari#ia metapla2iei Su/stan#ele cu cel mai puternic efect to0ic ciliar sunt formalde.ida, dio0idul de sulf, acroleina şi .idro en cianidul, dar e0ista 2eci de al#i compuşi care au asemenea efectEfectul canceri en şi to0icitatea enetică constituie un alt aspect important @udroanele dinfumul de #i ară e0ercita puternice efecte muta ene asupra A3-ului din nucleele celulelor tractului respirator n ultimele două decenii a devenit limpede faptul că fumul de #i ară con#ine puternici factori canceri eni 3intre cele peste 6% de su/stan#e canceri ene, cele mai de temutsunt /en2opirenul, -nitrosaminele, alde.idele, clorura de vinil, .idrocar/urile aromatice7/en2enul, fenolii, etc8, etilen-o0idul, arseniu, poloniu, cadmiu, crom, etca icotina nu este numai e0trem de dependen#a pentru tineri,e otrava- poate fi folosit ca un pesticid pentru culturi, 4i o picătură de nicotină pură ar ucide o persoană n fiecare 2i, al#ii )%% de copii devin fumători de 2i cu 2i, 4i o treime din ei vor muri prematur din cau2ă că sunt dependen#i  C.iar 4i tinerii care nu fumea2ă foarte des pot suferi de efectelene ative ale dependenBei n ceea ce priveşte efectele pe termen scurt  acestea sunt următoarele ; · Psi.oactive; memoria, ener ia,dispo2i#ia, emo#iile, atntia, comportamentu,tul/urările de somn · Creşte frecven#a cardiacă şi presiunea arterială · Vasoconstric#ie periferică · Creşterea frecven#ei respiratorii Efectele pe termen lung ; · oli respiratorii 4  · oli cardiovasculare · oli oftalmoli ice, di estive, orale, urinare şi osteoarticulare · 3iferite tipuri de cancer  · Scade imunitatea · Consecin#e ne ative asupra fertilită#ii, sarcinii şi fătuluin ceea ce priveşte aparatul respirator, fumatul afectea2ă de2voltarea pulmonară 7(n ca2 dee0punere prenatală8, creşte reactivitatea /ronşică datorită ac#iunii iritante, creşte numărulcelulelor neuroendocrine (n plăm'n şi modifica răspunsul imun :umatul cau2ea2ă următoarele /oli ale aparatului respirator; /ron.pneumatia cronica o/structive7POC8 , cancerul /ran.opulmonar, pneumonii, astmul /ronşic şi frecvente infec#ii respiratoriiPOC afectea2ă mai mult de >%% de milionane de oameni şi este a patra cau2ă a mortalită#iiPrincipalul factor de risc este fumatul care e to0ic şi iritant Rata de supravie#uire la -)% ani dela dia nosticare este de %& Componentele c.imice active 7to0ice şi iritante8 din fumul de#i ară induce modificări inflamatorii ale cailor aeriene (n parenc.imul pulmonar 7infiltra#ieneutrofilica, alveolite8 cu afectarea structurii şi sistemului de apărare celularOr ani2a#ia !ondială a Sănătă#ii estimea2ă că p'nă (n >%$%, POC va fi a treia cau2ă de deces,repre2ent'nd +,D& din totalul deceselor din (ntrea a lume Cancerul pulmonar  a fost cel mai frecvent tip de cancer din lume, pentru un număr de 2eci deani şi este principala cau2ă de deces le at de cancer de la am/ele se0e din (ntrea a lumeCancerul pulmonar este determinat de reproducerea necontrolată a unor celule anormale, (ninteriorul plăm'nilor,şi este o formă de cancer destul de a resivă şi rapid evolutivăCelulele anormale, numite celule canceroase, se rupea2ă form'nd ciorc.ine sau e0crescen#enumite tumoră 3acă celulele canceroase se (nmul#esc (n plăm'n, e0crescen#a formată senumeşte tumoră pulmonară primară 3acă celulele canceroase se separă şi trec (n s'n e sau (ncircula#ia limfatică, se pot fi0a şi creşte (n alte 2one ale corpului 7de e0 ; (n oase8 şi enerea2ă otumoră secundară sau metasta2ăn pre2ent se (nre istrea2ă o creştere alarmantă a numărului de (m/olnăviri prin cancer, (n celemai multe statistici ocup'nd locul ai doilea, după /olile cardiovasculare 3in această cau2ă, el numai constituie o pro/lemă personală, a individului, ci o pro/lemă socială şi de politică sanitară 4  Rezultate: Statisticile arată o enormă creştere a cancerului /ron.opulrnonar, mai ales (n #ărileavansate sau cu de2voltare accelerată Pentru ma1oritatea #ărilor europene, de e0emplu, cancerul /ron.opulrnonar a devenit prima cau2ă de deces prin această maladie, constat'ndu-se o du/lare a(m/olnăvirilor la fiecare >%-$% de ani 3intre principalele cancere, numai pentru cel /ron.opulmonar s-a putut determina o cau2ă importantă şi anume o/iceiul fumatului, riscul deade2volta un cancer fiind de $%-D% ori mai mare la fumători, dec't la nefumători, (n special laconsumatorii de #i arete 5utunul este responsa/il pentru o treime din decesele prin această /oalădepăşind toate celelalte cau2e luate la un loc mai tre/uie adău ate şi decesele prin /olicardiovasculare şi alte /oli ale aparatului respirator produse de tutun 5ipuri de cancer pulmonar E0istă mai multe tipuri de cancer pulmonar, dar, (n eneral, se distin două cate orii;FFCancer pulmonar cu celule mici 7CPC!8 predominant la circa >& din ca2uriFFCancer pulmonar cu celule non-mici 7CPC!8 predominant la circa G& din ca2uri:iecare provine din diferite tipuri de celule anormaleCancerul pulmonar cu celule mici este de $ tipuri;- carcinoame cu celule mici- carcinoame cu celule mi0te mici şi mari Concluzii:  Se aprecia2ă că o pătrime dintre fumătorii (nvetera#i sunt ucişi (nainte de vreme detutun, via#a fiindu-le scurtată cu )%H) ani 3esi ur, putem vor/i de o diferen#iere a risculuicanceri en (ntre diferitele tipuri de fumători se vor/eşte c.iar de o rela#ie do2ă-efect şi anumeun raport direct (ntre numărul de #i ări consumate 2ilnic, numărul total de #i ări fumate (n cursulvie#ii, v'rsta (nceperii fumatului, numărul de ani (n care s-a fumat etc Este fnsă de re#inut că ceice renun#ă la fumat, (nainte de a avea un cancer sau o /oală a inimii ori a plăm'nilor, au un riscdiminuat de a muri din aceste cau2e Cu c't se renun#ă mai repede la fumat, cu at't riscul de /oală va fi mai mic <a fumătorii (nvetera#i apar modificări (n structura .istolo lcă a mucoasei /ron.ice, care conducla le2iuni socotite stări precanceroase, modificări care pot fi reversi/ile la cei ce au a/andonatfumatul de cel pu#in  ani Se impune o conclu2ie, fundamentată pe studii lar i popula#ionale şianume că ?%& din cancerul /ron.opulmonar poate fi evitat prin eliminarea fumatului 3esi ur e0istă şi al#i factori incrimina#i (n apari#ia cancerului /ron.opulmonar :actori de mediu, dintrecare fumatul şi pul/erile din atmosferă pot fi făcute responsa/ile pentru o parte din ca2urile de(m/olnăvire, la fel că radia#iile ioni2ante şi unele su/stan#e c.imice din industrie, dar conclu2iaeste că nici un poluant din mediu, aer, apă, sol sau alimente nu are un efect canceri en at't de 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x