Graphics & Design

Bovine

Description
Bovine
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Bovine A. CARNE BOVINĂ   IMPORTANŢĂ      Creşterea bovinelor este o activitate tradiţională a populaţiei din zona rurală şi în special din zona montană.      Diversitatea producţiilor pe care   le realizează, consumul redus de energie şi natura furajelor pe care le valorifică, conferă creşterii şi exploatării bovinelor caracterul unei activităţi durabile şi de perspectivă.      Există posibilitatea realizării de producţii pentru acoperirea necesarului intern şi de export de carne de bovine, care să aducă venituri mari producătorilor.      Sursă pentru schimburile comerciale.       Asigură stabilitatea forţei de muncă în zona rurală şi montană.   DINAMICA EFECTIVELOR ŞI A PRODUCŢIEI DE CARNE   ÎN PERIOADA 2001-2013   OBIECTIVE URMĂRITE      Creşterea greutăţii de tăiere va determina randament ridicat de carne în carcasă.      Integrarea activităţii de ameliorare a efectivelor de bovine la normele şi standardele UE.      Promovarea activităţii de ameliorare a efectivelor de bovine în direcţia măririi şi  îmbunătăţirii producţiei de carne.      Susţinerea financiară a   organizării exploataţiilor în asociaţii, în vederea reprezentării intereselor în relaţie cu furnizorii de imputuri şi beneficiari ai produselor realizate.       Asigurarea unor venituri proprii prin valorificarea producţiei marfă la export.       Asigurarea condiţiilor necesare exteriorizării potenţialului de producţie al animalului.      Stimularea creşterii efectivelor în zonele montane care prezintă oportunităţi în creşterea taurinelor. PROGRAM PENTRU SUSŢINEREA CĂRNII DE VITĂ ŞI VIŢEL      Stimularea organizării exploataţiilor în asociaţii, în vederea reprezentării intereselor în relaţiile cu furnizorii de imputuri şi beneficiarii produselor finite.      Stimularea organizării de exploataţii competitive şi eficiente în zona rurală şi montană.      Sporirea veniturilor proprii şi trecerea de la autoconsum la producţia comercială.      Creşterea efectivului matcă şi a natalităţii în vederea creşterii efectivului de tineret bovin destinat îngrăşării şi sacrificării la greutăţi optime.   SPECIFICARE   UM   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013  Efective totale de  bovine mii cap. 2.800 2.878 2.897 2801 2862 2934 2819 2684 2512 1.985 2.130 2164 2197 Producţia totala de carne de vită în viu  mii tone 295 319 378 391 383 318 333 306 264 205 289,3 198,5 232,6 Greutatea medie la sacrificare kg/cap 208 258 321 328 333 275 280 285 287 264 333 332 327      Ameliorarea efectivelor de taurine pentru producţia de carn e. OBIECTIVE DE REABILITARE ŞI REDRESARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG      Relansarea acestui sector în vederea asigurării necesarului de carne pentru consumul populaţiei      Susţinerea şi relansarea sectorului are în vedere creşterea cantitativă şi calitativă a producţiei de carne de bovină.       Alinierea la standardele Comunităţii Europene privind modul de acordare a subvenţiilor şi de valorificare în funcţie de clasele de calitate reglementate de sistemul EUROP de clasificare a carcaselor.    Susţinerea financiară pentru echilibrarea preţului de valorificare la producător cu cel realizat în UE. PUNCTE TARI      Suprafaţa mare de păşuni, precum şi o cantitate mare de produse secundare de la producţia vegetală, ce pot fi valorificate de către specia bovină;      Piaţă de desfacere pentru   produsele obţinute, la nivel mondial în ultimul deceniu a crescut foarte mult cerinţa pentru produsele lactate;      capacitati de crestere si exploatare a taurinelor pentru ingrasare;    capacitate mare de producere a cerealelor destinata furajarii tineretului taurin si a bovinelor adulte in perioada de finisare;    efectiv matca suficient de mare pentru structurarea productiilor la taurine in cele doua directii: lapte si carne fara a afecta cota de lapte a Romaniei;    disponibil de resurse umane in mediul rural, in special in zonele colinare;    disponibil mare de specialişti în domeniul creşterii, reproducţiei, ameliorării, apărării sănătăţii, cercetare şi învăţământ de specialitate;      stare bună de sănătate a efectivelor de bovine manifestată prin absenţa unor boli major  e ca BSE, Blutongue şi existenţa programelor de eradicare a TBC şi LEB   PUNCTE SLABE      Slaba organizare a crescătorilor în vederea valorificării producţiei obţinute;      Stuctura dimensională scăzută a exploataţiilor de bovine;      reducerea accentuata a efectivelor si a productiei de carne, functionarea defectuoasa a sistemului de reproductie (în efectivele dispersate:  –   MN clandestină cu tauri neautorizaţi; - creşterea consangvinizării în cirezile locale, etc.;      lipsa unui sector puternic producator de carne  –  marfa (producţia neplanificată a cărnii);      slaba productivitate in sectorul producerii furajelor;    lipsa unui sistem organizat de aprovizionare a abatoarelor cu animale;    costul ridicat al procesarii carnii. B. LAPTE   IMPORTANŢĂ   · Produs strategic cu impact deoseb it asupra copiilor, persoanelor în vârsta, precum şi a celor cu diferite afecţiuni.   · Creşterea vacilor pentru lapte, ocupaţie de baza în zona rurala şi montană, asigură venituri ritmice şi stabile crescătorilor de animale.   · Susţinerea valorificării efici ente a laptelui materie prima va permite realizarea unor investiţii în retehnologizarea activităţii necesare realizării unor produse lactate controlabile, cu calitate şi termene de garanţie superioare.   · Asigură stabilitatea forţei de muncă în zona rurală şi montană.  · Este sursa sigura pentru schimburile comerciale.  · Asigură valorificarea superioară a furajelor realizate pe suprafeţele de bază furajeră în sistem natural (păşuni naturale).   DINAMICA EFECTIVELOR MATCĂ ȘI A PRODUCŢIEI DE LAPTE ÎN PERIOADA 2001-2013   OBIECTIVE URMĂRITE       Asigurarea necesarului de lapte şi produse lactate la nivelul standardelor europene.      Realizarea unei încărcături optime de animale pe unitatea de suprafaţa în vederea utilizării potenţialului de producţie al bazei furajere.      Stimularea organizării de exploataţii eficiente şi competitive prin trecerea de la producţia destinată autoconsumului la producţia comercială.      Organizarea crescătorilor în asociaţii în vederea reprezentării intereselor în relaţiile cu furnizorii de imputuri şi beneficiarii produselor realizate.      Creşterea producţiei de lapte materie prima la nivelul potenţialului naţional în vederea   acoperirii cotelor de producţie ce au fost negociate cu Uniunea Europeana din momentul integrării.   PROGRAM PENTRU SUSŢINEREA PRODUSULUI   · Susţinerea, stimularea şi protecţia produsului intern prin aplicarea mecanismelor folosite în UE. · Susţinerea pentru   echilibrarea balanţei între segmentul de producţie şi procesare a producţiei.   · Fără ajustarea echilibrata a raportului de preţuri între sectorul de procesare şi producţie, se riscă diminuarea efectivelor de animale.  · Necesitatea unui suport financiar pe ntru a echilibra preţul de valorificare la producătorul intern cu cel realizat în UE OBIECTIVE DE REABILITARE ŞI REDRESARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG      Relansarea sectorului de creştere a bovinelor, în vederea stimulării producţiei de lapte de vacă.   SPECIFICARE   UM   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013  Efectiv total din care: mii cap 2.800 2.878 2.897 2.801 2.862 2.934 2.819 2.684 2.512 1.985 2.130 2.164 2197 Efectiv matcă  1.746 1.759 1.757 1.755 1.812 1.810 1.732 1.639 1.569 1.282 1.312 1.352 1.369 Producţia medie de lapte l/cap 3.014 3.133 3.263 3.493 3.510 3.688 3.564 3.653 3.807 2.595 3.529 3.417 3.385 Producţia totala de lapte din care mii hl 51.000 52.761 55.288 55.444 55.334 58.307 54.875 53.089 50.570 42.824 43.807 42.036 42.600 Producţie marfa  24.017 5.006 25.937 27.629 28.000 28.834 26.868 28.197 25.310 17.433 22.321 21.462 21.894  - Susţinerea sectorului de producere a laptelui, pentru creşterea cantitativă şi calitativă a acestuia, în vederea alinierii la standardele Comunităţii Europene privind modul de acordare a cotelor.     Asigurarea securităţii alimentare a populaţiei cu lapte şi produse la ctate.    Susţinerea financiară a producţiei de lapte, pentru echilibrarea preţului de valorificare la producător, pe aceleaşi criterii cu cele realizate în UE.  
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks