Documents

bpsiprincipaliipiloni-veraoaoianu-160707073127

Description
educatie
Categories
Published
of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
   Acce nte BilanțuriAprecieriConstatăriSugestiiDezbateri  Scopuri:A comunicaInformaInstruiPromova ideiDisemina experiențeAngaament! Să   nvățăm de la cei mai buni  Biblioteca Națională a Republicii Moldova Biblioteca publică și principalii piloni de susținere Bibliotecarii – ambasadorii promovării Agendei ONU 2030 Vera Osoianu, director adjunct, BNRM bnrmvo2012@gmail.com  De ce biblioteca trebuie să fe mai activă decât oricând?  Probleme de identitate# $educeri Contrapunerea Internetului Bibliotecii Pa%i importanți! Sc&imbare n 'pe( toate dimensiunile Dezvoltarea competențelor Biblioteca publică ) gria supremeă a administra*iei publice locale fa*ă de membrii comunită*ii Investiția n cultură + investiție n viitor C,tă cultură at,ta libertate  -nu există libertate pentru oameni %i popare dec,t cultura.# /#S# Anul 0123 4 anul european al culturii  Paulo Coello! Sa 5i bibliotecar este precum am merge pe bicicleta: daca nu pedalăm si nu ne impingem inainte ) cădem in drum !
Search
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x