Leadership & Management

Brooklyn: Het 'andere' New York

Description
Het aanzien van de New Yorkse wijk Brooklyn wordt nog steeds bepaald door haar industriële verleden en de traditionele brownstone forensenwoningen. Onder invloed van een proces van supergentrification verandert het beeld echter snel. Anno 2008 zijn
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  GEO GRAFIE JANUARI 2008  33 der. In Brooklyn Heights worden de  gentrifiers van heteerste uur inmiddels verdrongen door huishoudens dienóg meer kunnen betalen voor de toch al peperdurehuizen. Deze nieuwe investeringsgolf laat zien dat erin sommige buurten geen eind aan het gentrification-proces lijkt te komen. Supergentrification Volgens de Britse onderzoekster Loretta Lees komt dezever voortgeschreden vorm van gentrification slechtsvoor in enkele van de meest aantrekkelijke buurten vanwereldsteden als Londen en New York. Hier zijn mensenmet een topinkomen in staat grote investeringen tedoen en er een exorbitante leefstijl op na te houden.Brooklyn Heights is een van die zeldzame voorbeelden.Lees beschrijft het proces aan de hand van de historievan één woonpand. Het brownstone huis dat eerder alin drie huurappartementen was opgedeeld, werd beginjaren zestig gekocht voor 28.000 US dollar. In de loopvan enkele jaren verdwenen de huurders en werden dewoningen weer samengevoegd. De nieuwe eigenaarsrenoveerden het pand voor circa 40.000 US dollar. Nadertig jaar ging het van de hand voor bijna 600.000US dollar. De koper betaalde contant en hoefde zichdaardoor niets gelegen te laten liggen aan het oordeelvan hypotheekverstrekkers die een dergelijke prijs wel-licht onverantwoord zouden vinden. Het huis werdwederom volledig gerenoveerd, met de duurste mate-rialen. Die operatie kostte meer dan de koopprijs. Noggeen twee jaar later ging het huis weer in de verkoop.De nieuwe eigenaren telden 1,8 miljoen US dollar neer.In ruim veertig jaar steeg de waarde van de brownstone dus bijna 6330 procent. bereikbare delen van de baai. Veel gezinnen trokkennaar de suburbs van Long Island, New Jersey en elders.De infrastructuur verschraalde, nieuwe publieke enprivate investeringen bleven uit en de kwaliteit van descholen liep terug. Terwijl Manhattan zich na enige tijdkon optrekken aan de groeiende financiële en diensten-sector, stond Brooklyn er in die tijd slecht voor. De wijk begon steeds meer te lijken op de oudeindustriesteden die de economische herstructureringnog moesten doormaken en in verval raakten. MaarBrooklyn krabbelde er weer bovenop. Onder anderedoor de veelzijdige economie, het afwisselende woon-gebied met aantrekkelijke woonstraten, culturele voor-zieningen en onderwijsinstellingen van wereldklasseen een bevolking die varieerde van arme immigrantentot koopkrachtige forensen.Daarnaast profiteerde Brooklyn van de stijgendewoningprijzen op Manhattan. Velen verkozen hetruime rijtjeshuis in Brooklyn boven een kleine flat opManhattan. De nieuwkomers knapten in verval geraaktehuizen op of kochten gerenoveerde appartementen.Later betrokken ze ook de industriële lofts , modieuzewoonruimten in voormalige bedrijfspanden en pak-huizen. Ontwikkelingen die in verschillende buurtenvan Manhattan al waren opgetreden kregen nu na-volging in Brooklyn.De voortschrijdende  gentrification in Brooklyn leiddeniet alleen tot nieuwe stedelijke landschappen, maarook tot nieuwe sociale tegenstellingen. Eerst werdenbewoners met lage inkomens verdrongen en daarnakonden kleine industriële bedrijven de stijgende huur-prijzen niet meer opbrengen. Veel traditionele arbeids-plaatsen verdwenen en dat resulteerde in grotere werk-loosheid. Naarmate bewoners en ontwikkelaars steedsmeer buurten ontdekten als een alternatief voor hetdure Manhattan stegen de prijzen voor woningen ver- GEO GRAFIE JANUARI 2008  32  Jan van Weesep, Irina van Aalst & Rianne van Melik  industrie of vervulde essentiële stedelijke, maar niet zogoed betaalde functies, van schoonmakers tot pakket-bezorgers, van onderwijzers tot politieagenten, en vantoneelknechten tot vuilnisophalers. Gentrification De aanleg van de metro, die heel Brooklyn vanaf hetbegin van de 20ste eeuw goed bereikbaar maakte, hadgrote gevolgen voor verschillende buurten. De luxewoongebieden kregen te maken met leegloop. Veelbewoners verhuisden naar de meer afgelegen delenvan Long Island. Het onderhoud aan de woningen inBrooklyn verslonsde en vele panden werden opgesplitstin huurappartementen. De sociale status van de buurtenging snel achteruit en tijdens de Depressie zette deverkrotting door. En zo werd het gebied rijp voor eennieuwe cyclus van investeringen en bevolkingsinstroom.Al in de jaren vijftig werd Brooklyn Heights ‘heront-dekt’ door kunstenaars vanwege de vele monumentalebakstenen huizen, lommerrijke straten en aanwezigevoorzieningen. Brooklyn Heights werd hiermee eenvan de eerste door  gentrification gekenmerkte woon-buurten in de Verenigde Staten. De nieuwe culturele elite wist een plan van RobertMoses voor de aanleg van een snelweg door de wijktegen te houden. De Brooklyn-Queens Expresswaykwam er uiteindelijk wel, maar op de grens van debuurt. Tegenwoordig ligt de snelweg verstopt onder deBrooklyn Heights Promenade die een spectaculairuitzicht biedt op de haven, de Brooklyn Bridge en deskyline van Manhattan. In de jaren zestig werd Brooklyn opnieuw hardgetroffen door een diepe economische crisis die heelNew York in haar greep had en dertig jaar aanhield. De marinewerf viel stil, fabrieken sloten hun poortenen havenactiviteiten werden verplaatst naar beter A l snel na de stichting van New York door de WestIndische compagnie vestigden kolonisten zich aande andere kant van de East River, op Long Island. Dedorpen die hier ontstonden zijn nog steeds herkenbaarin oer-Nederlandse plaatsnamen, zoals Breukelen (nuBrooklyn), Vlissingen (Flushing), Boswijk (Bushwick)en Vlackebos (Flatbush). Lange tijd bleef het een watslaperig agrarisch gebied, maar vanaf het begin van de19de eeuw begon de streek zich serieus te ontwikkelen.Opeenvolgende volkstellingen laten zien dat de bevol-king van Brooklyn tussen 1800 en 1820 verdrievoudig-de, om in 1830 nog eens te verdubbelen. Annexatiesleidden ertoe dat de bevolking in het midden van de19de eeuw bijna 100.000 zielen telde. Na een referendum in 1894 smolten New York enBrooklyn bestuurlijk samen, maar de notie van onaf-hankelijkheid sluimert nog steeds. Als Brooklyn geendeel uit zou maken van New York-city, zo benadruktmen in Brooklyn, zou het met 2,3 miljoen inwoners devierde stad van de Verenigde Staten zijn.Maar Brooklyn en New York zijn vanaf het allereerstebegin onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al in 1814onderhield een stoomschip de veerdienst tussen Brook-lyn en Manhattan. Deze Fulton ferry werd overbodigmet de bouw van de Brooklyn Bridge in 1883. De brug leidde tot een sterke groei van het forensisme.Al snel ontwikkelden grote delen van Brooklyn zich totmiddenklasse woongebieden. Er ontstonden chiqueforensenwijken met karakteristieke brownstone wonin-gen, zoals Brooklyn Heights, nabij de aanlegplaats aande voet van de brug. Naast ‘forensenstad’ werd Brooklyn ook een ‘werk-stad’ met aan de haven gerelateerde industrieën, grotepakhuiscomplexen en een marinewerf. Hier vestigdenzich vele nieuwe immigranten. Na de Duitsers, Engelsenen Ieren volgden de Scandinaviërs, Italianen en jodenuit Oost-Europa. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlognam een grote zwarte bevolkingsgroep zijn intrek inBrooklyn. Het gros van de nieuwkomers werkte in de Het aanzien van de New Yorkse wijk Brooklyn wordt nog steeds bepaald door haar industriële verleden en de traditionele brownstone forensenwoningen. Onder invloed van een proces van supergentrification verandert het beeld echter snel. Anno 2008 zijnsteeds meer buurten alleen nog betaalbaar voor de puissant rijken. Brooklyn – het ‘andere’ New York De Brooklyn Heights Promenadebiedt een spectaculair uitzicht opde haven, de Brooklyn Bridge ende skyline van Manhattan.De karakteristieke brownstone woningenin Brooklyn Heightszijn bijna onbetaalbaar geworden.  Al in de jaren vijftig werd Brooklyn Heights ‘herontdekt’ door kunstenaars vanwege de velemonumentale huizen en lommerrijke straten.    F   O   T   O  :   I   R   I   N   A   V   A   N   A   A   L   S   T   F   O   T   O  :   J   A   N   V   A   N   W   E   E   S   E   P  GEO GRAFIE JANUARI 2008 GEO GRAFIE JANUARI 2008  35  34 kunstgalerieën, luxe catering  en wijnzaken. Langs degrote verkeersas Atlantic Ave is een proces van commer-ciële gentrification gaande, net als in de nabijgelegenwinkelstraten Court St. en vooral Smith St. Hier hebbenzich de detaillisten en restaurateurs gevestigd die degangbare hoge prijzen van Manhattan niet meer kunnenopbrengen, en hun klanten zijn gevolgd naar Brooklyn. DUMBO Het proces van gentrification in Brooklyn Heightsbreidde zich uit naar aangrenzende buurten. CobbleHill, Boerum Hill en Carroll Gardens zijn inmiddelszeer in trek bij huiseigenaren en investeerders. Debuurten profiteren van de uitstraling en voorzieningenin Brooklyn Heights. Dit geldt ook voor het gebiedje tennoorden van The Heights. Op dit voormalige industrie-terrein vind je nog stille straten geplaveid met Belgischekasseien en restanten van de spoorrails waarover vrachtvan en naar de gigantische pakhuizen werd vervoerd.Het buurtje vormde tot voor enkele jaren een stukindustriële archeologie in de schaduw van de BrooklynBridge en de Manhattan Bridge, met een park directaan het water en een ongeëvenaard uitzicht op de sky-line. In 1981 stond veel van de laagwaardige opslag- enproductieruimte nog te huur voor amper 10 dollar pervierkante meter. Het duurde niet lang of ook hier ves-tigden zich kunstenaars. De ruimten waren groot, lichten betaalbaar en lagen op zeer korte afstand van hetkunstencentrum van de wereld, Manhattan. De poten-tie van het gebied als een volgend ‘Soho’ werd algauwherkend door een projectontwikkelaar. David Walentaskocht 200.000 vierkante meter voor 12 miljoen USdollar en doopte de buurt om in ‘DUMBO’, DownUnder the Manhattan Bridge Overpass. Brooklyn Heights illustreert volgens Lees de klassiekevorm van gentrification, waarbij de vernieuwing ineerste instantie plaatsvond door of in opdracht vanparticulieren. Dit gebeurde geheel op eigen initiatief:in dit geval waren het kunstenaars die zich in de ver-krotte buurt vestigden en deze wat meer uitstralinggaven. Vervolgens leidden grondige fysieke verbete-ringen tot een drastische stijging van de waarde en eenaanzienlijke verhoging van de sociaaleconomischestatus van de hele buurt. Lees spreekt zelfs over super- gentrification . Het huidige winkelaanbod in The Heightsonderstreept dat: je vindt er nu volop boekwinkels,Waar het gentrificationproces in Brooklyn aanvankelijkeen bottom-up proces was, grotendeels gedragen doorcreatievelingen, is dit mechanisme inmiddels door demarkt ontdekt. Creatieve industrie en culturele voor-zieningen worden nu vaak tot instrument gemaakt omgentrification te stimuleren. Ook de gemeente ziet hetbelang van de creatieve sector in. Nog niet zo lang gele-den lanceerde zij een nieuwe regeling om kunstenaarsin staat te stellen hun werkruimte te kopen zodra hetpand waarin ze gevestigd zijn in appartementen dreigtte worden omgezet. Want de charme van het gebied is tegelijkertijd degrootste bedreiging. De alsmaar grotere nieuwbouw-projecten bedreigen het zo geprezen uitzicht van deoudere appartementen. Een projectontwikkelaar zagzich onlangs gedwongen een correctie aan te brengenin zijn verkoopfolders en op zijn website omdat hij hetaangeprezen uitzicht op de brug niet langer kon garan-deren. Conflicten tussen de voor- en tegenstanders vande gentrification hebben een aantal bouwplannenvertraagd, maar de ontwikkelingen lijken niet meer testoppen. Zo zal het achttien verdiepingen hoge appar-tementencomplex aan Dock St. ondanks de protestentoch worden gebouwd. Als concessie heeft Walentaswel beloofd 80 gesubsidieerde woningen en eenschoolgebouw aan het project toe te voegen. ■ Bronnen •Atkinson, R. 2003. Introduction: Misunderstood Saviour or Vengefulwrecker? The Many Meanings and Problems of Gentrification.Urban Studies 40, 2: 2343-2343.•Curran, W. 2007. ‘From the Frying Pan to the Oven’: Gentrificationand the Experience of Industrial Displacement in Williamsburg,Brooklyn. Urban Studies 44, 8: 1427-1440.•Hackworth, J. & N. Smith 2001. The Changing State of Gentrifica-tion. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 92, 4: 464-477.•Lees, L. 2003. Super-Gentrification: The Case of Brooklyn Heights,New York City. Urban Studies 40, 12: 2487-2509. De gemeente verzette zich aanvankelijk tegen de plan-nen van Walentas, die er vooral woningen in het hogeresegment wilde realiseren. Het gemeentelijk verzet hadechter vooral te maken met Walentas’ vermeende gebrekaan ervaring en zijn weinig solide financiële positie.Maar omdat Walentas inmiddels de meeste pandenverworven had, moest de stad wel zaken met hem doen.Zo tekende de gemeentelijke arbeidsdienst in 1986 eenhuurcontract voor tien jaar voor een ruimte waar duizendmedewerkers kantoor konden houden; het contractleverde 100 miljoen US dollar op. Walentas’ stortingenin de verkiezingskassen van leidende politici zullendaar ongetwijfeld aan hebben bijgedragen.Op het aanbod van luxe appartementen kwamenvooral yuppen af – de prijzen waren ernaar. In 2005werden (ruime) eenkamerappartementen verhuurdvoor minimaal 3000 US dolar per maand en gingenlofts met één slaapkamer van de hand voor prijzen toteen miljoen dollar. Walentas deed er alles aan hetgebied aantrekkelijk te maken, onder andere door eengoede aansluiting op het openbaarvervoernetwerk tegaranderen en kunstmanifestaties te subsidiëren. De klassieke ontwikkeling van de gentrification isduidelijk zichtbaar: het aantal hier gevestigde kunste-naars neemt inmiddels gestaag af terwijl de hippewinkeltjes, ontwerpstudio’s, avant-garde kunstateliersen vestzaktheaters als paddenstoelen uit de grondschieten. Het helpt natuurlijk dat de buurt figureert intientallen films en tv-shows, waaronder de populaire Sopranos en Sex & the City  . Zelfs Starbucks heeft inmid-dels een vestiging geopend in DUMBO.Sommigen beweren dat het gebied andere, meergevestigde buurten van Brooklyn qua investeringen alheeft voorbijgestreefd. De Brooklyn Economic Develop-ment Corporation, die zich jarenlang sterk maakte voorhet industriële kleinbedrijf – een belangrijke werkgevervan de lokale beroepsbevolking – heeft inmiddels plaats-gemaakt voor een nieuwe belangenorganisatie, hetImprovement District. Deze organisatie ijvert voorherstel van de gebouwde omgeving en stimuleert deactiviteiten van de nieuwe economie. De directeurbeschouwt de kunstenaars en culturele ondernemersals de belangrijkste pijlers in de herstructurering vanhet gebied. De creatieve sector heeft de wind in de rug:het immens grote en halfgesloopte tabaksentrepot vanDUMBOis nu bijna voltijds in gebruik voor culturelemanifestaties en muzikale concerten. Iedere zomer trekthet filmfestival ‘Movies with a view’ meer publiek. Ookde jaarlijkse beeldententoonstelling wordt steeds groter.Gaandeweg is DUMBOgetransformeerd in een toe-vluchtsoord voor de kunsten en de creatieve sector, dieworden gezien als de basis voor de nieuwe stedelijkeeconomie. Het voormaligebedrijventerreinDumbo vormde totvoor kort een stukjeindustriële archeo-logie in de schaduwvan de BrooklynBridge.Yuppen betalen nu grif geld voor de superdeluxe loftsin DUMBO. ABCDE                                                               A                                                                   d                                           a                                           m                                           s                                                                S                                                       t   dams St                                                                 A                                                                   d                                           a                                           m                                           s                                                                S                                                       t   dams St                                                              J                                                                a                                            y                                                                                      S                                                       t  Jay St T illary  St illary St  John St ohn St Ply mouthSt lymouthSt W ater  St ater St Fr ont St ront St D o u  g h t  y  S t  Doughty St M i d d a  g h  S t  Middagh St C r a n b e r r  y  S t   ranberry St R e m s e n  S t  Remsen St M o n t a  g u e  S t  Montague St        F     u     r     m     a     n        S      t Furman St  Johnson St ohnson St                                                              J                                                                a                                            y                                                                                      S                                                       t  Jay St                                                              B                                           r                                                             i                                                                   d                                           g                                                                  e                                                                S                                                       t  Bridge St                                                              B                                           r                                                             i                                                                   d                                           g                                                                  e                                                                S                                                       t  Bridge St B  r  o  o  k  l    y  n   B  r  i   d    g  e    rooklyn ridge M       a     n     h      a     t      t      a     n       Manhattan  B      r     i       d         g     e       ridge         H     e     n     r      y          S       t Henry St        C        l        i     n       t     o     n        S       t Clinton St         M     o     n     r     o     e         P        l Monroe Pl         H        i     c        k     s        S       t Hicks St         W        i        l        l     o      w        S       t Willow St        C     o        l     u     m        b        i     a Columbia   F  r a  n   k   l  i  n   D e   l a  n o   R o o s e  v e   l  t   D  r  i  v e Franklin elano Roosevelt rive                                                                 A                                                                   d                                           a                                           m                                           s                                                                S                                                       t   dams St                                                                 A                                                                   d                                           a                                           m                                           s                                                                S                                                       t                                                              J                                                                a                                            y                                                                                      S                                                       t  T illary  St John StPly mouthStW ater  StFr ont St D o u  g h t  y  S t  M i d d a  g h  S t C r a n b e r r  y  S t O r a n  g e S t  OrangeSt   O r a n  g e S t C l a r k e  S t   larke St   C l a r k e  S t R e m s e n  S t M o n t a  g u e  S t         F     u     r     m     a     n        S      t  Johnson St                                                              J                                                                a                                            y                                                                                      S                                                       t                                                              B                                           r                                                             i                                                                   d                                           g                                                                  e                                                                S                                                       t                                                              B                                           r                                                             i                                                                   d                                           g                                                                  e                                                                S                                                       t  B  r  o  o  k  l    y  n   B  r  i   d    g  e   M       a     n     h      a     t      t      a     n      B      r     i       d         g     e              H     e     n     r      y          S       t       C        l        i     n       t     o     n        S       t        M     o     n     r     o     e         P        l        H        i     c        k     s        S       t        W        i        l        l     o      w        S       t       C     o        l     u     m        b        i     a        B     r     o     o        k        l      y       n        Q       u     e     e     n     s         E      x     p       r     e     s     s      w     a      y    rooklyn Queens Expressway           B     r     o     o        k        l      y       n        Q       u     e     e     n     s         E      x     p       r     e     s     s      w     a      y     F  r a  n   k   l  i  n   D e   l a  n o   R o o s e  v e   l  t   D  r  i  v e S Parkes  Parkes Cadman adman Plaza laza   S ParkesCadmanPlazaEmpire-Fulton mpire Fulton State Park  tate Park   Empire-FultonState Park  M A N H A T T A N ANHATTAN   M A N H A T T A N 500 m   0   500 m    E  a  s   t    R   i   v  e  r B R O O K L Y N ROOKLYN H E I G H T S  EIGHTS   B R O O K L Y NH E I G H T S D U M B O UMBO   D U M B O F   Bron: New York City,Dept. of City Planning Wandelroute: : Start bij metro-station York St. B : In heel Dumbo, maar met name op Jay St. en Front St., zijn vele voorbeelden te vinden van kunst-galeries.C : Empire-Fulton State Park. D : Nog niet heront-wikkeld pakhuis, typisch voor Dumbo. Naar verwachting zal dit gebouw (ook eigendom van Walentas) spoedig worden gerenoveerd. E : Fulton landing: voormalige aanlegplaats van de Fulton Ferry (1814-1883). F : Brooklyn Heights Promenade (loopt sinds 1950 van Remsen St. tot Orange St.). : Eindig bij metrostation Court St. Een andere mogelijkheid is om terug te lopen naar de Brooklyn Bridge waar het ter hoogte van Henry St. mogelijk is om op de (verhoogde) brug te komen (de route kan om dezelfde reden ook in tegenovergestelde richting worden gelopen). De wandeling over de brug van Brooklyn naar Manhattan biedt een spectaculair zicht op New Yorks skyline. A   BCDEF GG 2km     H   u   d  s  o   n     C   e   n    t   r   a     l    P   a   r     k      B    r    o    a      d    w    a     y   1 2  5 t h  S  t       P   a   r     k    A    v   e BrooklynHeights Brooklyn Heights    F   O   T   O  :   I   R   I   N   A   V   A   N   A   A   L   S   T   F   O   T   O  :   J   A   N   V   A   N   W   E   E   S   E   P
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks