Arts & Culture

Buku program ini diharap akan dapat membantu bakal usahawan dan juga usahawan untuk memilih latihan yang bersesuaian mengikut bidang masing masing.

Description
PENDAHULUAN Buku Program Latihan Keusahawanan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD) Tahun 2008 adalahsebagaipanduanmengenailatihankeusahawananyang dikendalikan oleh Institut Keusahawanan
Categories
Published
of 86
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
PENDAHULUAN Buku Program Latihan Keusahawanan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD) Tahun 2008 adalahsebagaipanduanmengenailatihankeusahawananyang dikendalikan oleh Institut Keusahawanan Negara (INSKEN) kepadabakalusahawandanjugausahawansediaada.iaturut merakumi maklumatmaklumat latihan keusahawanan yang diurusetiakan oleh INSKEN, Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM), Bahagian Pembangunan Perniagaan (PN), dan Pusat KhidmatKontraktor(PKK). Panduan dan maklumat mengenai latihan yang dikendalikan oleh agensiagensi MECD seperti Majlis Amanah Rakyat (MARA), Bank Perusahaan Kecil dan Sederhana Berhad (Bank SME), Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN), Perbadanan Nasional Berhad (PNS) dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) boleh diperolehi dengan menghubungi terus agensiagensiberkenaanataumelayarilamanwebkementerian diwww.mecd.gov.my. Buku program ini diharap akan dapat membantu bakal usahawan dan juga usahawan untuk memilih latihan yang bersesuaianmengikutbidangmasingmasing. Sebelum memilih latihan yang ingin diikuti, bakal peserta adalah dinasihatkan supaya menghubungi urus setia berkaitan bagimemastikanianyamenepatikeperluan. ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD) 2. Institut Keusahawanan Negara (INSKEN) 3. Program Latihan Keusahawanan 3.1 Pengenalan i. Latihan Asas Perniagaan ii. Latihan Pewujudan Usahawan (Kumpulan Pengurusan dan Profesional) iii. Skim Latihan Galakan Perniagaan (Kumpulan Sokongan) iv. Skim Usahawan Siswazah (SUS) 3.2 Peningkatan i. Bengkel Teknologi Pembungkusan, Perlabelan dan Penjenamaan ii. Kursus Penyediaan Rancangan Pemasaran dan Kewangan iii. Kursus Pengurusan Kewangan Strategik iv. Kursus Pengurusan Pemasaran Strategik v. Kursus Laman Web dan E-Dagang vi. Kursus Pembangunan Eksport vii. Kursus Penjaja dan Peniaga Kecil viii. Kursus Perkhidmatan Mencuci dan Membersih Bangunan ix. Kursus Pemborong dan Peruncitan x. Kursus Usahawan Pemasar xi. Kursus Pengurusan Agensi Perlancongan xii. Kursus Peningkatan Produk Untuk Persijilan Halal xiii. Kursus Window Dressing dan Visual Merchandising xiv Kursus Komunikasi dan Komunikasi Perundingan xv Kursus Turn Around Strategies xvi Kursus Corporate Strategies xvii Kursus Merger, Acquisition, Management Buyout dan Initial Public Offering (IPO) xviii Latihan Keushawanan Berpakej - Dobi - Kek Dan Pastri - Mini Health SPA dan Beauty Salon - Salun Dandanan Rambut - Restoran dan Katering i 4.0 Program Latihan Francais i. Kursus Asas Perniagaan Francais ii. Kursus Susulan dan Bimbingan Bagi Bakal Francaisi iii. Program Latihan Bagi Francaisi iv. Kursus Pembangunan Bagi Francaisor v. Kursus Pemantapan Francaisor vi. Kursus Pembangunan Perunding Francaisor vii. Seminar Akta Francais 1998 viii. Program Bincang Francais 5. Program Latihan Vendor i. Kursus Latihan ISO 9001:2000 ii. Latihan Bengkel Pembangunan Sistem Pengurusan Kualiti (Do-It-Yourself) iii. Latihan ISO/TS 16949:2002 iv. Latihan Teknikal Di Bawah Program Pembangunan Vendor 6. Program Latihan Kontraktor i. Kursus Asas Kontraktor ii. Kursus Pengurusan Kewangan iii. Kursus Pengurusan Projek iv. Kursus Critical Path Method (CPM) v. Kursus Motivasi dan Peningkatan Kualiti vi. Kursus Kerja-kerja Binaan Bangunan vii. Kursus Bekalan Air (Pemasangan Paip Dalaman dan Luaran) viii. Kursus Kerja Pemasangan Jubin ix. Kursus Pencegahan Kebakaran Dan Sistem Pam x. Kursus Seni Taman/Landskap xi. Kursus Pembinaan Jalan xii. Kursus Kerja-kerja Bekalan Air xiii. Kursus Kerja Paip Sesalur Utama xiv. Kursus Pengaliran dan Aliran xv. Kursus Pengenalan dan Pencegahan Banjir xvi. Kursus Pemuliharaan Hutan / Pembangunan Hutan 7.0 Jadual Latihan Keusahawanan 8.0 Panduan Mengisi Borang Latihan Keusahawanan 9.0 Borang Permohonan Latihan Keusahawanan 10.0 Urus Setia Program Latihan Kalendar 2008 Hari Kelepasan Am Persekutuan dan Negeri ii KEMENTERIANPEMBANGUNAN USAHAWANDANKOPERASI 1.1 LATARBELAKANG Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD) telah ditubuhkan pada 8 Mei 1995 dan berperanan sebagai agensiutamabagipembangunanusahawanbumiputera. Sejarah MECD bermula dengan penubuhan Kementerian PenyelarasanPerbadananAwampada1974yangkemudiannya ditukarkan kepada Kementerian Perusahawan Awam (KPA) padatahun1976.kpabertanggungjawabuntukmengawasidan menyelaras agensiagensi perusahawan awam seperti Majlis Amanah Rakyat (MARA), Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA)danPerbadananKemajuanEkonomiNegeri(PKEN). Penubuhan Kementerian Pembangunan Usahawan bagi mengantikan KPA bertujuan untuk memberi tumpuan dan penekanan khusus terhadap pembangunan usahawan Bumiputera untuk mempercepatkan pencapaian matlamat pengwujudan sebuah Masyarakat Perdagangan dan PerindustrianBumiputera(MPPB). Penyusunan semula Kementerian sebagaimana pada 27 Mac 2004 memperlihatkan Kementerian Pembangunan Usahawan telah diberikan nama baru iaitu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dengan tambahan tanggungjawab terhadap Jabatan Pembangunan Koperasi, Maktab Kerjasama MalaysiadanBankKerjasamaRakyatBerhad. 1.2 OBJEKTIF Objektif utama Kementerian adalah untuk menyediakan persekitaranyangmembantudanmenggalakkanpembangunan usahawan tulen yang berkualiti, berdaya maju, berdaya tahan danberdayasaingdalamsemuasektorsertamemupukbudaya keusahawanandankoperasidikalanganrakyatmalaysia. 1 1.3 MISI MembantumerealisasikansebuahMPPByangberkualiti. 1.4 VISI KewujudanMPPByangberkualitiuntukmembantupencapaian Wawasan MOTO KeusahawananKerjayaPilihan 1.6 DASAR Q Untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan professionalsertamenepatisasarankerajaankearahmenjadikan Kementerian sebagai agensi utama dalam meningkatkan pembangunanusahawansecaraberterusan. 1.7 SLOGAN Q KualitiPenggerakUsahawanJaya. 1.8 PERANAN i. Mengubaldasarpembangunanusahawan; ii. Mewujud dan melaksanakan program pembangunankeusahawanan; iii. Menyelaras perlaksanaan dasar pembangunan usahawandiperingkatpersekutuandannegeri; iv. Menjadi pemangkin dan pemudahcara kepada usahawan dan bakal usahawan memulakan perniagaan; v. Mewujudkan kerjasama dan jaringan strategik denganpihakswastadiperingkatpersekutuandan Negeridanantarabangsa; vi. Merancang dan melaksanakan aktivitiaktiviti penggalakkandanpembudayaankeusahawanan; vii. Menggalak pembangunan usahawan dalaman oleh agensiagensidibawahmecd;dan viii. Mengoptimumpenggunaansumbertenagamanusia di MECD dan agensi melalui peningkatan produktivitisertabudayakerjacemerlang. 2 1.9 STRATEGI Bagi mencapai matlamat untuk membangunkan usahawan, MECD telah merangka beberapa strategi yang memberi fokus kepada penyelarasan programprogram pembangunan usahawan yang dilaksanakan di peringkat persekutuan, negeri danswasta. EnambidangutamaMECD: I. PembudayaanKeusahawanan Pembudayaan keusahawanan adalah satu proses jangka panjang dan berterusan bagi menarik minat semua lapisan masyarakat menceburi bidang perniagaan. Proses pembudayaan ini merakumi golongan pelajar di peringkat sekolah, institut pengajian tinggi dan masyarakat umum. MECD telah menjalankan pelbagai aktiviti ke arah memupukkanbudayakeusahawanansepertiberikut: i. ProgramUsahawanJunior ii. ProgramUsahawanMuda(PUM) iii. ProgramKeusahawananSiswadiIPTA iv. ProgramPembangunanUsahawanSiswa(PPUS) v. LatihanProgramMentor vi. LatihanAsasPerniagaan(LAP) vii. LatihanKeusahawananSiswa viii. KursusAsasKeusahawananSiswa ix. KursusAsasPerniagaanFrancais II. ProgramLatihandanBimbingan Latihan dan bimbingan keusahawanan adalah merupakan aktiviti utama MECD melalui beberapa peringkat yang memberi penekanan kepada ilmu pengetahuan dan kemahiran, latihan dan bimbingan bagi mempertingkatkan prestasi dan kemajuan perniagaan serta khidmat nasihat kepada usahawan yang menghadapi masalah dalam pengurusanperniagaan. JemaahMenteripada12Januari2005telahbersetujudengan penubuhaninstitutkeusahawanannegara(insken)sebagi lead agency yang bertanggungjawab menyelaras program 3 latihankeusahawanandinegarainidandiletakkandibawah MECD. Antara program latihan usahawanan yang dianjurkan adalahsepertiberikut: i. LatihanAsasKeusahawanan ii. LatihanPeningkatanKeusahawanan iii. Program Galakkan Perniagaan Untuk Pegawai Kerajaan. iv. ProgramLatihanKeusahawananSiswazah v. ProgramLatihanKeusahawanWanita vi. BengkelKeusahawananJangkaPendek vii. BengkelKeusahawananJangkaPanjang viii. PusatBimbingandanKhidmatNasihat(PBUN) ix. PusatPembangunanKemahiran x. ProgramLatihanFrancais xi. ProgramLatihanVendor xii. ProgramLatihanUsahawanPembinaan xiii. ProgramLatihanUsahawanPengangkutan III. Pembiayaan Kemudahan pembiayaan merupakan faktor penting dalam membantu usahawan menjalankan perniagaan. Bagi tujuan inimecddanagensinyatelahmenyediakanpelbagaiskim pembiayaan. i. TabungUsahawanSiswazah ii. SkimModalAsas iii. SkimPinjamanBiasa iv. TabungModalTerokaBerteknologiTinggi v. SkimJaminanUsahawanKecil vi. TabungEkonomiKumpulanUsahaNiaga(TEKUN) vii. PembiayaanPerniagaanMARA viii. Skim Pembiayaan Bersama Usahawan Menengah BumiputeraPersekutuanNegeri ix. SkimBantuanPembangunanFrancais x. SkimPembiayaanFrancais IV. PenyediaanPremisPerniagaan Selaras dengan usaha Kerajaan menggalakkan penyertaan Bumiputera dalam bidang perniagaan, MECD melalui agensiagensinya seperti MARA, UDA, Bank SME dan 4 PKEN telah menyediakan kemudahan premis kepada usahawan dengan kadar sewa yang berpatutan. Maklumat mengenai lokasi, kadar sewa boleh didapati dengan melayariwebpremisonline. V. PembangunandanPeluangPerniagaan Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk meningkatkan penyertaan usahawan dalam arus perdana pembangunan ekonomi, pelbagai program dan aktiviti dijayakan bagi menggalakkan penyertaan usahawan (lelaki dan wanita) dalam dunia perniagaan. Usaha menggalakkan penyertaan ini tidak terbatas kepada bidangbidang tertentu bahkan meliputi seluruh bidang perniagaan dan perkhidmatan. Kerajaan termasuk juga MECD sehingga kini telah mengenalpasti13bidangstrategikyangwajardiceburioleh usahawankhususnyausahawanbumiputera. Antara bidangbidang strategik yang dikenalpasti tersebut ialah: i. SektorBioteknologidanHerba ii. SektorMakananHalal iii. SektorPertanianModen iv. SektorFarmaseutikal v. SektorTeknologiMaklumatdanKomunikasi vi. SektorPetrokimia vii. SektorElektrikdanElektronik viii. SektorAutomotif ix. SektorPelancongan x. SektorPengangkutan xi. SektorPerkhidmatan xii. SektorPerundingandanProfesional xiii. SektorAeroangkasa VI. PromosidanPasaran MECD cuba melibatkan diri membantu usahawan mempergiatkanprodukusahawanbagimenembusipasaran bukan sahaja pasaran domestik tetapi juga pasaran global melalui pelbagai langkah meliputi edagang dan promosi semasa. 5 1.10 KUMPULANSASARAN Kumpulansasar bagi program pembangunan usahawan terdiri daripada: i. Individuyangberminatuntukmenjadiusahawan ii. Usahawan sedia ada yang meliputi peniaga kecil dan sederhana, pengusaha perusahaan kecil dan sederhana(pks). Pemilihan individu daripada kumpulan sasaran berpandukan kepadakriteriatertentubagimemastikankeberkesananprogram yangdijalankandanpesertamendapatfaedahyangmaksimum, kriteriakriteria spesifik pula digunakan bagi menentukan penyertaan individu dalam program yang memerlukan syarat syaratkhusus. 6 INSTITUTKEUSAHAWANANNEGARA 2.1 LATARBELAKANG Jemaah Menteri pada 12 Januari 2005 telah bersetuju dengan menubuhkan Institut Keusahawanan Negara (INSKEN) di bawah MECD yang berperanan sebagai Pusat Latihan Keusahawanan Utama dalam negara untuk meningkatkan lagi keberkesanan program pembangunan usahawan Bumiputera. INSKENtelahdilancarkandenganrasminyapada22Mei OBJEKTIF Menjadi pusat kecemerlangan pembangunan keusahawanan negaramelaluilatihan,bimbingan,jaringandanpengembangan kearah meningkatkan Masyarakat Perdagangan dan PerindustrianBumiputera(MPPB). 2.3 MISI Untuk memupuk budaya keusahawanan dan mewujudkan usahawan beretika yang mampu menguasai ilmu dan kemahiranbagimembentukmppb. 2.4 VISI Menjadi pusat kecemerlangan keusahawanan berasaskan pengetahuan (knowledgebased) bagi melahirkan dan membangunkan usahawan yang berilmu, berdikari, berdaya tahandanberetika. PERANAN 2.5 PERANAN I. Membudayakan keusahawanan sebagai kerjayapilihan; 7 II. Mengendalikan program latihan keusahawananyangberkualiti; III. Menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan berkaitan dengan latihan keusahawanandan marketintelligence ; IV. Melaksanakan perkhidmatan bimbingan dankhidmatnasihatkeusahawanan; V. Menjadi pusat rujukan maklumat keusahawanan; VI. Melaksanakan program jaringan strategik keusahawanan melalui perkongsian bestari dengan agensi dan institusi keusahawanan didalamdanluarnegara;dan VII. Merangka, menyusun dan membangunkan kokurikulum keusahawanan bersepadu serta mewujudkan sistem persijilan keusahawanankebangsaanyangbertauliah. 2.6 STRATEGI I. Mewujudkan persekitaran keusahawanan yang berasaskan pengetahuan (knowledgebased) dan pro enterprise; II. Mewujudkan satu persekitaran dimana mindset keusahawanandisemaidandisuburkan; III. Menyedia dan melaksanakan program latihan keusahawanan, penyelidikan dan kajian yang berkualitidalampelbagaisektorperniagaan; IV. Menyediakan latihan, bimbingan dan khidmatan nasihatkeusahawananmelaluiteknologimaklumat dantelekomunikasi(ictdanelearning); V. Pengiktirafan sijil yang memenuhi piawaian persijilan keusahawanan kebangsaan yang bertauliah; VI. Membangunkan perunding, fasilitator dan pembimbing keusahawanan yang berkualiti dalam pelbagaibidangkeusahawanan;dan VII. Menyepadukanlatihan,khidmatnasihat,bimbingan dan jaringan keusahawanan bagi memupukn budaya keusahawanan yang beretika, berilmu dan berpandanganglobal. 8 Program Latihan KEUSAHAWANAN LATIHANASASPERNIAGAAN PENGENALAN Latihan Asas Perniagaan ialah bertujuan untuk memberikan pendedahan awal kepada bakal usahawan bagi membolehkan mereka melengkapkan diri dengan kemahiran keusahawanan. Latihan Asas Perniagaan ini memberikan pendedahan kepada bakal usahawan berkaitandenganjenisdanbentukperniagaan,pengurusanperniagaan danpenyediaanrancanganperniagaan. OBJEKTIF 1. Memberipendedahanmengenaikeusahawanan. 2. Membolehkan peserta membuat persiapan awal untukmenceburkandiridalamperniagaan. 3. Menganalisiskeupayaandiriuntukmenempuhalam perniagaan. KUMPULANSASARAN 1. Kakitangan Kerajaan (Surat Pekeliling JPA (L)S177/2/2230Klt.4(21)bertarikh21Disember Orangperseoranganyangberminatuntukberniaga. TEMPOH 5hari(sepenuhmasa) KANDUNGAN 1. MotivasiKeusahawanan/Kompetensi/AnalisisDiri 2. PeluangdanKemudahanPerniagaan 3. EtikadanPengurusanKewangan 4. KreativitidanPengurusanPerniagaan 5. MengenalPastiPeluangPerniagaan 6. JenisdanBentukPerniagaan 7. UsahawanJembutan 8. RancanganPerniagaan YURAN RM250.00(nota,makanminumdanpenginapan) TEMPAT Akanditentukan URUSSETIA INSKEN PROGRAM LATIHAN KEUSAHAWANAN 11 PROGRAM LATIHAN KEUSAHAWANAN LATIHANPENGUJUDANUSAHAWAN (KUMPULANPENGURUSANDANPROFESIONAL) PENGENALAN LatihanPengujudanUsahawanKumpulanPengurusandanProfesional diwujudkanuntukmenggalakkanpegawaikerajaanmenceburibidang perniagaansepenuhmasa. OBJEKTIF 1. Mendedahkan peserta kepada input pengurusan perniagaan. 2. Membantupenyediaanrancanganperniagaan. 3. Menambah dan meningkatkan pengetahuan bagi melahirkan usahawan berdaya saing, berdaya tahan, berdayamajudanberdikari. KUMPULANSASARAN Program ini terbuka kepada semua pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional Bumiputera yang merancang untuk meninggalkan perkhidmatankerajaanbagimenceburkandiridalamperniagaan.surat Pekeliling JPA(L)S.177/2/2230 Klt.4(21) bertarikh 21 Disember Peserta terlebih dahulu disyaratkan mengikuti Latihan Asas PerniagaanyangdianjurkanolehMECD. TEMPOH 63hari(sepenuhmasa) KANDUNGAN Modul1: PembentukanSikapUsahawan Modul2: MengenalPastiPeluangPerniagaan Modul3: PenyediaanRancangandanPengurusanPerniagaan Modul4: LatihanInputTeknikaldanSangkutanKerja Modul5: BengkelKemahirandanLawatanIndustri YURAN Akanditentukan. TEMPAT Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC), Universiti TeknologiMara(UiTM) URUSSETIA INSKEN 12 PROGRAM LATIHAN KEUSAHAWANAN LATIHANGALAKANPERNIAGAAN(KUMPULANSOKONGAN) PENGENALAN LatihanGalakanPerniagaanKakitanganKerajaanKumpulanSokongan merupakan satu program yang dirangka untuk meningkatkan penyertaan kakitangan kerajaan dalam perniagaan secara sepenuh masa. OBJEKTIF 1. Pendedahaninputpengurusanperniagaan. 2. Membantupenyediaanrancanganperniagaan. 3. Menambah dan meningkatkan pengetahuan bagi melahirkan usahawan berdaya saing, berdaya tahan, berdayamajudanberdikari. KUMPULANSASARAN Program ini terbuka kepada semua pegawai Kakitangan Kerajaan Bumiputera Kumpulan Sokongan yang merancang untuk meninggalkan perkhidmatan Kerajaan bagi menceburkan diri dalam perniagaan.suratpekelilingjpa(l)s.177/2/2230klt.1/30&(49)masing masing bertarikh 14 Ogos 1986 dan 7 Ogos Peserta dikehendaki terlebih dahulu mengikuti Latihan Asas Perniagaan yang dianjurkan olehmecd. TEMPOH 4bulan(sepenuhmasa) KANDUNGAN PembentukanSikapUsahawan Modul1: MengenalPastiPeluangPerniagaan Modul2: Modul3: PenyediaanRancangandanPengurusanPerniagaan Modul4: LatihanInputTeknikaldanSangkutanKerja BengkelKemahirandanLawatanIndustri Modul5: YURAN Akanditentukan. TEMPAT MajlisAmanahRakyat(MARA)danMECD URUSSETIA INSKEN 11 13 LATIHANASASKEUSAHAWANAN SKIMUSAHAWANSISWAZAH(SUS) PENGENALAN Latihan Asas Keusahawanan Skim Usahawan Siswazah (SUS) ini mendedahkan siswazah kepada bidang keusahawanan dalam usaha menambahbilanganusahawankelasmenengahkhususnyadikalangan Bumiputera.Usahawanyangberpendidikantinggiadalahperluuntuk menghadapi cabaran globalisasi. Peserta latihan ini layak untuk memohontabungusahawansiswazah. OBJEKTIF 1. Mendedahkanpesertakepadakonsepkeusahawanan. 2. Membimbing peserta dalam mengenal pasti peluang perniagaan. 3. MembimbingpesertadalammenyediakanRancangan Perniagaan. KUMPULANSASARAN Terbuka kepada pemegang ijazah dan diploma yang telah tamat pengajian tidak melebihi dari 10 tahun dari universiti dalam dan luar negeriyangdiiktirafolehkerajaan. TEMPOH 6hari(sepenuhmasa) KANDUNGAN Modul1: KeusahawanandanMotivasiKeusahawanan. Modul2: PengurusanPerniagaan. Modul3: PeluangPerniagaan. Modul4: RancanganPerniagaan. Modul5: PengurusanKewangan. Modul6: TaklimatPembiayaan. YURAN RM250.00(nota,makanminumdanpenginapan). TEMPAT Akanditentukan. URUSSETIA INSKEN 14 PROGRAM LATIHAN KEUSAHAWANAN BENGKEL TEKNOLOGI PEMBUNGKUSAN, PERLABELAN DAN PENJENAMAAN PENGENALAN Bengkel ini akan membantu dan memberi pengetahuan kepada para usahawan mengenai teknologi pembungkusan di mana ia akan lebih menjurus dari segi pembungkusan makanan itu sendiri di samping menjagakebersihannyauntukpasaran. OBJEKTIF 1. Memberi pendedahan kepada para pengusaha/usahawan caracara untuk meningkatkan mutu dan kualiti dari segi pembungkusan untuk pasaran. 2. Mempertingkatkanpengetahuanmengenaipenjagaan kebersihanpemakanantersebut. KUMPULANSASARAN Usahawandanbakalusahawan. TEMPOH 4hari KANDUNGAN 1. Ceramah 2. PembangunanPembungkusandanPerlabelan 3. KaedahRekaBentuk 4. Amali 5. SesiPeneranganDariUsahawanBerjaya 6. SesiPerbincanganDenganPembeli 7. LawatanKeTempatPembungkusan YURAN Akanditentukan. TEMPAT Akanditentukan. URUSSETIA INSKEN 13 15 PROGRAM LATIHAN KEUSAHAWANAN KURSUS PENYEDIAAN RANCANGAN PEMASARAN DAN KEWANGAN PENGENALAN Bengkel ini yang dikenali sebagai Kursus How To Develop Business Marketing and Financial Plan akan menjurus kepada bagaimana untuk membangunkan pemasaran perniagaan serta methologi penyediaan Rancangan Pemasaran dan Rancangan Kewangan dalam pelbagai sektor. Di dalam bengkel ini, penyediaan pembangunan pemasaran perniagaan dan pelan pemasaran akan membantu para peserta mempertingkatkan pengetahuan mengenai pasaran sedia ada dan bagaimanamenyediakanpelankewanganbagimembiayaiperniagaan. OBJEKTIF 1. Membantu menyediakan kertas kerja rancangan perniagaan bagi mendapatkan kemudahan pinjaman tambahan. 2. Mempertingkatkan pengetahuan pengurusan kewangan. KUMPULANSASARAN Usahawandanbakalusahawan. TEMPOH 3hari KANDUNGAN 1. MengenalPastiPasaranAnda. 2. ProsesBagaimanaUntukMembangunkanPemasaran PerniagaanYangStrategik. 3. AspekaspekpentingDiDalamPelanKewangan. 4. KreativitidanPengurusanPerniagaan. 5. Format dan Kaedah Penyediaan Rancangan Kewangan. 6. MenganalisisKeperluanKewanganSyarikat. YURAN Akanditentuk
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks