Documents

Byzantium in Brisbane: Reflections on the Australian Association for Byzantine Studies Conference, 28-30 November 2014

Description
‘Byzantium in Brisbane: Reflections on the Australian Association for Byzantine Studies Conference, 28-30 November 2014.’ The Greek Australian VEMA December (2014) 18/46-19/47.
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Ym` Dr``b Kustrkelkg V@AK YO CMAK  ;=  /96 I@H@AC@S 3>;9 Lakdlg` suggy Crlsckg`, wltm lts troplhke helakt`, mleeytopodrkpmy, kgi tr``-elg`i tmoroudmfkr`s. Ym`g tmlgbof hoaclglgd tmls sootmlgd ktaospm`r` wltm tm` khk-i`alh stuiy of Cyzkgtlua2 houei tm`r` c` k aor` lg-splrlgd `gvlroga`gt for k hogf`r`gh`? Ks k r`pr`s`gtktlv` of Xt Kgir`w“s kt tm` KustrkelkgKssohlktlog for Cyzkgtlg` Xtuil`s (KKCX) ;=tm cl`gglkehogf`r`gh` og tm` toplh of Cyzkgtlg` Huetur` kgi Yrkgs-ektlog, L mki tm` mogour of c`lgd lgsplr`i pr`hls`ey cysuhm kg `gvlroga`gt. Ym` hogf`r`gh` wks hogv`g`i cy`alg`gt shmoekrs Ir Crogw`g G`le FKMK (KustrkelkgHktmoelh Pglv`rslty, H`gtr` for @krey Hmrlstlkg Xtuil`s,Ckgyo [EI) kgi Ir Ka`elk Crowg (E`htur`r lg Dr``bMlstory kgi Ekgdukd`, Pglv`rslty of [u``gsekgi), kgitm` b`ygot` sp`kb`r wks ^rof`ssor Akrlk Akvrouil(Pglv`rslty of Hkelforglk, C`rb`e`y). Ir G`le ls of hours`w`ee bgowg to Xt Kgir`w“s. Mkvlgd c``g b`ygot` sp`kb-`r for two of our ^ktrlstlh Xyaposlk (3>;; kgi 3>;9),sm` keso pucelsm`i lg cotm ^mrog`ak 34:3 (3>;3) kgi Hkppkiohlkg E`dkhy  (`ilt`i cy ^rotopr`scyt`r Ir IoruHostkhm` kgi Ir ^mlelp Bkrlktels), kgi pkrtlhlpkt`i lg our3>;8 Sougi Ykce` og Xt Akxlaus tm` Hogf`ssor. Fortm`s` r`ksogs, kgi aor`, m`r d`g`roslty kgi frl`gismlpov`r tm` pkst f`w y`krs mkv` a`kgt k eot to us. L krrlv`i og tm` tw`gty-`ldmtm to `ghougt`r k hlty tmktmki c``g ksskle`i cy torr`gtlke storas2 cut L soog r`-kels`i tmkt g`ltm`r tm` i`crls gor tm` pow`r-outkd`houei ikap`g tm` splrlts of tm` pkrtlhlpkgts kt tmls v`rykusplhlous hogf`r`gh`. Yrkv`eelgd to tm` Xt Euhlk hka-pus of tm` Pglv`rslty just c`for` r`dlstrktlog, L wks a`tcy Ir Kggk Xlevks FKMK (Pglv`rslty of G`w @gdekgi,Xhmooe of Muakgltl`s, Kralike` GXT) wmo ls k tr`a`g-ious frl`gi of Xt Kgir`w“s. Ir Xlevks dkv` b`ygot` e`h-tur`s kt our 3>;> kgi 3>;; ^ktrlstlh Xyaposlk kgi puc-elsm`i lg tm` s`hogi voeua` of ^mrog`ak lg 3>;3. Ymlsy`kr, Ir Xlevks dkv` two du`st e`htur`s kt Xt Kgir`w“sog tm` ”G`xus of Dr``b, Xyrlkh kgi Ektlg Hmrlstlkglty: XtCksle tm` Dr`kt“s Xakee Ksb`tlbog “ kgi ”Tks Xt Cksle tm`Dr`kt k aystlh? Tks m` k aystlhke tm`oeodlkg?,“ wltmm`r pkp`r kt KKCX hov`rlgd tm` flrst of tm`s` toplhsfroa k fr`sm kgde`. Kft`r dr``tlgd Ir Xlevks kgi r`dlst`r-lgd for tm` hogf`r`gh`, tm` ektt`r blgiey lgtroiuh`i a`to @a`rltus ^rof`ssor Jomg A`evlee`-Jog`s (Heksslhs kgiKghl`gt Mlstory, Pglv`rslty of T`st`rg Kustrkelk), og`of tm` aost khhoapelsm`i Cyzkgtlglsts lg tm` Kgtlpoi`s. T` skt tod`tm`r for tm` b`ygot` e`htur` cy ^rof`ssorAkvrouil wmo wks lgtroiuh`i cy Ir Crowg kft`r tm`w`ehoalgd r`akrbs of Kssohlkt` ^rof`ssor Akrtlg Hrot-ty, tm` M`ki of tm` Xhmooe of Mlstory, ^mleosopmy, S`el-dlog kgi Heksslhs kt tm` Pglv`rslty. ^rof`ssor Akvrou-il“s b`ygot` wks `gtlte`i ”Yrkgsektlog froa Dr``b lgtoEktlg kgi Krkclh iurlgd tm` Aliie` Kd`s: X`krhmlgd fortm` Heksslhke Yrkiltlog.“ Ymls stlauektlgd pkp`r kht`i ksk horr`htlv` to aoi`rg kssuaptlogs tmkt Cyzkgtluastktlhkeey pr`s`rv`i tm` heksslhke trkiltlog wltmout kgylggovktlog wmktso`v`r. ^rof`ssor Akvrouil, mow`v`r,i`aogstrkt`i tmkt tmls ”pr`s`rvktlog“ lgvoev`i k dr`ktiygkalsa tmkt aki` tm` heksslhke trkiltlog r`e`vkgt fortm` Hmrlstlkg Soakgs, tm` hogt`aporkrl`s of wmoa(l.`. Auselas kgi Ektlgs) w`r` lgt`r`st`i got ogey lg tm`heksslhke trkiltlog tmkt Cyzkgtlua mki pr`s`rv`i cut ke-so lts otm`r hr`ktlv` proj`hts, Clcelhke, pktrlstlh, mkdlo-drkpmlhke, elturdlhke, kgi e`dke, `th. Kt tm` d`g`rous r`-h`ptlog tmkt foeeow`i tm` pr`s`gtktlog, tm` r`h`gt puc-elhktlog of tm` Xohl`ty, Cyzkgtlua: Lts G`ldmcours kgi Lts Huetur`s , `ilt`i cy Ir Ikglj`e Izlgo (E`htur`r lg Kg-hl`gt Mlstory, Akhqukrl` Pglv`rslty) kgi Ir B`g ^krry(fora`r X`glor E`htur`r lg Hmurhm Mlstory kt Xt Kg-ir`w“s), wks ekughm`i cy Ir G`le. Curskrl`s w`r` tm`gilstrlcut`i to ays`ef kgi kgotm`r ^mI hkgilikt` ArAkttm`w O“Fkrr`ee (I`pkrta`gt of Kghl`gt Mlstory,Akhqukrl` Pglv`rslty), for wmlhm L ka v`ry drkt`fue.Iurlgd tm` r`h`ptlog L wks pe`ks`i to a``t Justlg ^ld-dot, ^mI hkgilikt` kt tm` Kustrkelkg Hktmoelh Pglv`rslty,wmo pr`s`gt`i kt our 3>;9 ^ktrlstlh Xyaposlua. Mls pk-p`r kt KKCX wks og ”Ym` Clsmops of Hogstkgtlgope` kgitm` Aogkstlh A`gkh`.“ L keso a`t kgotm`r ^mI hkgil-ikt` froa KHP, Sykg Xtrlhbe`r, wmo pr`s`gt`i tm` g`xtiky og ”Kpohkeyptlh Ilshours` lg @plstuek = cy Akxlaustm` Hogf`ssor.“ Kft`r tm` r`h`ptlog, Ir G`le d`g`rouseylgvlt`i a` to ilgg`r wltm ^rof`ssor Akvrouil, IrKa`elk Crowg, Ir Kgir`w Fkuebg`r (I`pkrta`gt of Heksslhke Xtuil`s, Pglv`rslty of Tkt`reoo, Ogtkrlo) kgiAr Kgir`w Xt`pm`gsog (Xhmooe of Mlstorlhke kgi ^mleo-sopmlhke Xtuil`s, Pglv`rslty of A`ecourg`), wmoa L fl-gkeey a`t kft`r auhm horr`spogi`gh` lg r`ektlog to aysohl`ty a`ac`rsmlp kgi hogf`r`gh` r`dlstrktlog.Ym` flrst gldmt of tm` hogf`r`gh` wks just k for`tkst`of wmkt trkgsplr`i tm` g`xt iky. Ym` aorglgd stkrt`iw`ee wltm k crl`f cr`kbfkst kt k eohke hkfì ktt`gi`i cy IrG`le, Kssohlkt` ^rof`ssor Gld`e T`stcroob (Kssohlkt`I`kg of S`s`krhm, Xhmooe of Krhmlt`htur`, Ekgishkp`kgi Vlsuke Krts, Pglv`rslty of T`st`rg Kustrkelk), IrZi`gbo Zektkr (S`ki`r lg Mlstory kt tm` Pglv`rslty of Xyig`y), kgi ays`ef. L wks prlvle`d`i to r`h`lv` lgsldmtslgto tm`lr fkshlgktlgd r`s`krhm lgt`r`sts. L wks ugkce` of hours` to ktt`gi kee of tm` pr`s`gtktlogs c`hkus` of tm`pkrkee`e s`sslogs (og`-kgi-k-mkef mours `khm, hoaprls`iof tmr`` pr`s`gtktlogs for tmlrty algut`s `khm), cutm`r` L wlee provli` soa` hoaa`gtkry og tm` s`sslogs Lili ktt`gi, ks w`ee ks ay `xp`rl`gh` tmroudmout. Aypkp`r, `gtlte`i ”Hogstkgtlgope` ks kg Lakdo `t KxlsAugil  : Kpprokhmlgd tm` G`w Soa` tmroudm tm` E`gs of tm` Mlstory of S`eldlogs,“ wks to c` pr`s`gt`i lg tm`aorglgd s`sslog ”Hogstkgtlgope` tmroudm tm` Kd`s.“ Ym`flrst pkp`r of tmls s`sslog wks og ”Ym` ^`rforaktlv`Fughtlog of Hoeuag Aogua`gts lg Hogstkgtlgope`“ cyAs S`c`hhk Xaltm, ^mI hkgilikt` kt tm` Pglv`rslty of [u``gsekgi. L kiir`ss`i Hogstkgtlg`“s porpmyry hoe-uag lg ay pkp`r tmkt wks up g`xt, so L i`f`rr`i to AsXaltm“s `xh`ee`gt pr`s`gtktlog kt tm` pekh`s wm`r` aytkeb hov`r`i tm` ska` akt`rlke. Ay pkp`r, mow`v`r, fohus`i og kppeylgd tm` r`-gowg`i Soakglkg shmoekr Alrh`k @elki`“s m`urlstlh i`-vlh`s of lakdo augil  (lakd` of tm` worei) kgi kxlsaugil  (h`gtr` of tm` worei) to tm` fougilgd of Hogstkg-tlgope` lg ori`r to i`aogstrkt` Hogstkgtlg`“s syg-hr`tlstlh hogstruke of tm` hlty ks k hosalh h`gtr` tmktcorrow`i aotlfs froa kghl`gt @dypt, Dr``h`, kgiSoa`, wltm soa` Hmrlstlkg `e`a`gts. G`xt L aov`i totm` s`sslog ”@xpeorlgd Cyzkgtlg` Aogkstlhlsa“ to i`elv`r^rotopr`scyt`r Ir Ioru Hostkhm`“s (X`glor E`htur`r lg^ktrlstlh Xtuil`s, Xt Kgir`w“s) pkp`r og mls c`mkef. FrIoru mki lgt`gi`i to ktt`gi tm` hogf`r`gh`, cut houeigot akb` lt iu` to ugfor`s``g hlrhuastkgh`s2 L iuey kh-bgowe`id` mla m`r` for fkhleltktlgd - wltm Mls @alg`gh`Krhmclsmop Xtyelkgos“ (I`kg of Xt Kgir`w“s) ce`sslgd -tm` strogd kgi `giurlgd hogg`htlogs tmkt Xt Kgir`w“smks wltm Ir G`le, Ir Xlevks, kgi otm`r `st``a`i pkrtlhl-pkgts kt KKCX. Fr Ioru“s pkp`r wks `gtlte`i ”Ym` ^ml-eobkelk kgi Lts Flrst Yrkgsektlog lgto k Aoi`rg Ekgdukd`“kgi dlv`s k drougicr`kblgd splg og tm` aoi`rg  pml-eobkelh skdk, wmlhm, Fr Ioru i`aogstrkt`s, wks lgltlkt`icy Pbrklglkg kgi Soakglkg aogbs lg tm` Soakglkgekgis2 ekgis tmkt mki kg kghl`gt mlstory of aogkstlhlsakgi m`syhmkst `xp`rl`gh` tmkt w`r` gow aki` wli`-spr`ki cy tm` coei trkgsektlog of tm` ^mleobkelk lgto tm`v`rgkhuekr for tm` flrst tla`. Kft`r i`elv`rlgd Fr Ioru“spkp`r, L mki tm` mogour of a``tlgd ogh` kdklg tm` e`d-`gikry ^rof`ssor ^kuelg` Kee`g FKMK (Ilr`htor of tm`H`gtr` for @krey Hmrlstlkg Xtuil`s, KHP). ^rof`ssor Kee`g ls kgotm`r i`kr frl`gi kgi support`rof Xt Kgir`w“s, wmo wks b`ygot` sp`kb`r kt our ^ktrls-tlh Xyaposlua og Xt Hyrle of Ke`xkgirlk ekst y`kr, puc-elsm`i two krtlhe`s lg ^mrog`ak tmls y`kr, kgi wlee c`b`ygot` sp`kb`r kdklg (tod`tm`r wltm Ir T`giy Aky`r,kgotm`r `alg`gt shmoekr froa KHP) kt our 3>;6 ^ktrls-tlh Xyaposlua og Xt Jomg Hmrysostoa. ^rof`ssor Kee`gkeso r`h`gtey jolg`i ^mrog`ak“s `iltorlke cokri. Iurlgdaorglgd t`k tmkt foeeow`i tmls s`sslog L keso mki tm`pe`ksur` of dr``tlgd ^rof`ssor Kekggk Goccs, Ho-Ilr`h-tor of tm` Kghl`gt Mlstory Iohua`gtkry S`s`krhm H`g- Cyzkgtlua lg Crlsckg`: S`fe`htlogs og tm` Kustrkelkg Kssohlktlog for Cyzkgtlg` Xtuil`s Hogf`r`gh` 3=-8> Gov`ac`r, 3>;9 Ym` Dr`kt Hourt of tm` Hkapus of Xt Euhlk, Pglv`rslty of [u``gsekgi, wm`r` tm` hogf`r`gh` wks m`ei   Ym` Dr``b Kustrkelkg V@AK YO CMAK   ;<  /94 I@H@AC@S 3>;9 Hogt. froa pr`vlous pkd` tr` kt Akhqukrl` Pglv`rslty wmo, tod`tm`r wltm m`r mus-ckgi, @a`rltus ^rof`ssor of tm` Xyig`y Hoee`d` of Ilvlglty, Skyaogi Goccs, mkv` for akgy y`krs c``gfrl`gis of Xt Kgir`w“s.L hmklr`i tm` g`xt s`sslog og ”Cyzkgtlg` Ir`kacoobs.“Ir Fkuebg`r i`elv`r`i kg lgsldmtfue pkp`r og tm` ”^krk-pmrks` kgi tm` Yrkgsektlog of Xhrlptur`,“ smowlgd mowsoa` kghl`gt kutmors `apeoy`i M`ee`glstlh elt`rkry i`-vlh`s lg tm`lr pkrkpmrks` of shrlptur`. G`xt, Ir EoekXmkrog Ikvlisog (Pglv`rslty of Y`hmgoeody, Xyig`y)dkv` k fkshlgktlgd pr`s`gtktlog og ”^kshkels Soakgus“ Elc`r Ym`skurl Ohhuetl  kgi tm` trkgsektlog aov`a`gt of tm` Yw`eftm H`gtury.“ Ir Ikvlisog hogt`xtukels`i tm`Ektlg trkgsektor ^kshkels Soakgus, worblgd lg Hogstkg-tlgope` lg tm` tw`eftm h`gtury, wltmlg k wli`r trkgsek-tlog aov`a`gt tmkt ktt`apt`i to kikpt pr`-`xlstlgdog`lroakgtlh trkiltlogs wltmlg k Hmrlstlkg frka`worb.Ho-hogv`g`r Ir G`le“s pkp`r wks tm`aktlhkeey elgb`i totm` pr`vlous lgsofkr ks lt kiir`ss`i tm` toplh of ”Yrkgs-ektlgd Cyzkgtlg` Ir`kas froa T`st to @kst.“ Lg k fkshlgktlgd lgv`stldktlog of tm` hueturke hross-ov`rs c`tw``g Cyzkgtlua kgi A`il`vke Lseka, Ir G`le`apeoy`i B`ggy“s tkxogoay for ir`ka khhougts lgglgtm h`gtury mkdlodrkpmy to Cyzkgtlg`, Lsekalh, kgiEktlg alel`us. L akgkd`i to ktt`gi og` aor` pkp`r tmktiky og ”Glb`pmoros ^mobks ks Xup`rm`ro“ cy Ar JomgCurb` (Mogourkry, Mlstorlhke kgi ^mleosopmlhke Xtuil`s,tm` Pglv`rslty of A`ecourg`) c`for` v`gturlgd ckhb totm` mot`e to r`st c`for` tm` hogf`r`gh` ilgg`r, wmlhmwks kt tm` Vlhtorlkg-eooblgd S`dkttk mot`e, kgi wks tm`p`rf`ht wky to hkp off k iky of shmoekrey frkt`rglty kgi`ilflhktlog.Ym` g`xt iky c`dkg wltm k ckgd. L ktt`gi`i tm` s`s-slog hkee`i ”Yrkgsektlogs of t`xt kgi ir`ss lg tm` ;4tmh`gtury“ wm`r` Ir Kefr`i Vlgh`gt, fougi`r of tm` I`-pkrta`gt of Aoi`rg Dr``b Xtuil`s kt tm` Pglv`rslty of Xyig`y, dkv` k r`akrbkce` pr`s`gtktlog og ”S`storlgdCyzkgtlua? Ywo Dr``b Trlt`rs lg X`v`gt``gtm H`gturyTkeekhmlk.“ Ym`s` wrlt`rs w`r` Xtkvrlgos tm` V`stlkrykgi Clsmop Akttm`w of Ayrk, cotm of wmoa w`r` corglg @plrus, s`tte`i lg Tkeekhmlk, kgi i`elg`kt`i tm`Cyzkgtlg`-lgsplr`i mlstory of pr`-^mkgkrlot ioalgktloglg tm` Ikguclkg provlgh`s. Ir Vlgh`gt hogtrkst`i tm`lrtwo kpprokhm`s2 wmkt stooi out to a` wks tmkt Xtkvrl-gos i`shrlc`i tm` i`ktm of tm` Soakglkg volvoi`Alhmk`e tm` Crkv`“s kssksslgktlog kt tm` c`m`st of tm`Mkcscurdlkg `ap`ror ks k aytmlhke vlhtory of k irkdog(tm` `ap`ror) ov`r tm` m`ro (Alhmk`e). Ymls hogtlgu`skgi lgv`rts k aotlf pr`vke`gt lg kghl`gt Dr``b kgiCyzkgtlg` huetur` (`.d. Kpoeeo sekylgd Yypmog, Ild`glsKbrltks sekylgd k irkdog), kgi proapt`i k ilshusslogc`tw``g Ir Vlgh`gt kgi ays`ef iurlgd tm` t`k cr`kbwmlhm foeeow`i, froa wmlhm L e`krg`i k eot. Kft`r tm`g`xt pr`s`gtktlog cy Ir ^rz`ayeskw Akrhlglkb (Pglv`r-slty of Xle`slk, Bktowlh`, ^oekgi) og ”Yrkgsektlgd Cyzkg-tlg` Elt`rktur` lg ^r`- kgi @krey Aoi`rg ^oekgi“ - wmlhmi`shrlc`i soa` fkshlgktlgd elt`rkry `xkape`s of Cyzkg-tlg` lgsplr`i elt`rktur` lg ^oekgi c`for` tm` Susslkgioalgktlog - L wks wmlsb`i kwky cy Ir Xlevks wmo wkslgt`gt og smowlgd a` soa`tmlgd og hkapus tmkt sm`lgslst`i wks w`ee wortm s``lgd. Kft`r wkeblgd krougi tm` c`kutlfue ekb` kgi a``tlgdsoa` of lts lgmkcltkgts - iuhbs kgi p`khohbs of vkrloussmkp`s, hoeours kgi slz`s - w` flgkeey aki` lt to k drkssykr`k akrb`i wltm ekrd` tr``s tmkt ov`rsmkiow`i k stkt-u` of Xt Vekilalr tm` Dr`kt, tm` hogv`rt`r of tm` Bl`vkgSus“, stkgilgd elb` k sle`gt s`gtlg`e kgi c`khog wltm mlsSusslkg hross lg mkgi2 mls w`ehoalgd kras outstr`thm`itowkris tmos` wmo wouei irkw g`kr. Ym` stktu` wksi`ilhkt`i cy tm` Susslkg hoaauglty lg Crlsckg` ―ogtm` ohhkslog of tm` alee`gglua of Hmrlstlkg huetur` lgSusslk ;<==.‑ Xtr`gdtm`g`i cy tmls lakd` kgi Ir Xlevks“hoaa`gtkry og lt - for wmlhm kdklg L muacey tmkgb m`r- w` aki` our wky ckhb to tm` hogf`r`gh` for tm` s`s-slog og ”Y`xt trkgsektlogs lg tm` a`il`vke T`st,“ wmlhmlgheui`i two pr`s`gtktlogs. Ym` flrst wks og ”Cyzkgtlg`S`eldlous Yke`s lg Ektlg Yrkgsektlog: Ym` Torb of Jomg of Kakefl“ cy Jomg Iuffy, Iuackrtog Okbs ^rof`ssor of Cyzkgtlg` ^mleoeody kgi Elgdulstlhs (Mkrvkri Pglv`rslty,Hkacrlid` AK). Ymls lgsldmtfue pr`s`gtktlog kiir`ss`itm` akgushrlpt trkiltlog c`mlgi tm` worbs of Jomg, kclelgduke prl`st kgi aogb of Kakefl wmo lg tm` `e`v`gtmh`gtury elv`i for soa` tla` lg tm` Zooiohmos ^`d`aogkst`ry kt Hogstkgtlgope`. Ym` s`hogi pkp`r wks `gtlte`i ”Eost lg Yrkgsektlog:^ekgui`s lg X`krhm of Muakg S`ksog“ cy Ir @vkgd`elgkKgkdgostou-Ekoutli`s (Xhmooe of Ekgdukd`s, Huetur`skgi Elgdulstlhs kt Aogksm Pglv`rslty). Ym` pr`s`gtktlogugfoei`i ks k hoape`x kgkeysls of Akxlaus ^ekgui`s“(;8tm h`gtury) trkgsektlog of h`rtklg pksskd`s froaAkhroclus, Co`tmlus, kgi Xt Kudustlg` ks kg ktt`apt tor`hoghle` Krlstot`elkg kgi G`o-^ektoglh hogh`ptlogs of r`ksog. Eughm foeeow`i tmls gukgh`i pkp`r, kft`r wmlhmw` skli our dooicy`s, `ilfl`i lg algi kgi hoee`dlkelty. Laki` ay wky ckhb to tm` klrport kgi c`dkg to wrlt`tm` pr`s`gt r`fe`htlog, wm`g L wks pe`kskgtey surprls`ito cuap lgto two hogf`r`gh` i`e`dkt`s m`kilgd ckhb to^`rtm, Kssohlkt` ^rof`ssor T`stcroob kgi Alhmk`eHmkaplog2 cotm of wmoa kr` froa tm` Pglv`rslty of T`st`rg Kustrkelk cut wmos` pkp`rs L ugfortugkt`ey iligot akgkd` to m`kr. T` r`fe`ht`i kcout tm` hogf`r`gh` ov`r soa` hoff``,kgi, dlv`g K/^rof`ssor T`stcroob“s i``p lgt`r`st lgCyzkgtlg` krhmlt`htur`, L off`r`i to smow tm`a pmotosog ay ekptop froa ay trlp to Lstkgcue lg 3>;;. Ym` lg-sldmtfue hoaa`gtkry tmkt foeeow`i wks k flttlgd wky to`gi tmls tour i` forh` of k hogf`r`gh`, kgi L tkb` tm`opportuglty to `xpr`ss ay slgh`r`st drktltui` to tm`hogv`g`rs kgi pkrtlhlpkgts for akblgd a` f``e so w`e-hoa`. Akrlo Ckdmos Kssohlkt` E`htur`r lg Hmurhm Mlstory kgi ^ktrlstlh Xtuil`sXt Kgir`w“s Dr``b Ortmoiox Ym`oeodlhke Hoee`d` Hmrlstlkg Ilor, Duhhl, Y`i Ckb`r    S   o   i   `   g   s   t   o   h   b ,   S   k  y   C   k   g    X   `   r   `   g   d   `   t   l ,   A   k  u   l   J   l   a ,   F   `   g   i   l Glgk Slhhl, Okbe`y, Ek fogt =49 Kgzkh ^krki`, Akroucrk Jughtlog=49 Kgzkh ^krki`, Akroucrk Jughtlog (kt cus stop, og SYK ceohb)(kt cus stop, og SYK ceohb) Y `e: >3) <8;9->8<8 s`rvlh`Nakroucrkoptoas.hoa.kus`rvlh`Nakroucrkoptoas.hoa.ku Bkt`rlgk + Byrlkhos Akvroe`ft`ros   Ym` stktu` of Xt Vekilalr tm` Dr`kt, m`rkei of Ortmoioxy to tm` Sus“, wks smkwg to a` cy Ir Kggk Xlevks FKMK. Xt Xtyelkgos ^krlsm lg Xyig`ry, GXT h`e`crkt`i lts ^kgldlrl  og 8>tm of Gov`ac`r(Xt Kgir`w“s Iky) wltm Mls @alg`gh` Krhmclsmop Xtyelkgos kgi otm`r prl`sts: Fr Aletlkils, Fr Glhmoeks Ysoueoublils, Fr Jomg Bkp`tks kgi Fr Alhmk`e. Fr Hogstkgtlg` wks c`stow`i tm` mogour of ^rotopr`scyt`r cy Mls @alg`gh`.Ymls wks k dr`kt mogour kgi Fr Hogstkgtlg` skli lt ls k r`fe`htlog of Mls @alg`gh`“s`xkape` kt our Ym`oeodlhke Hoee`d`, mls ^r`scyt`rk @e`gl“s i`ilhktlog, mls ^kr`gts“lgt`drlty kgi tm` mkriworblgd Hmurhm Hoaaltt``s tmkt kr` lg syg`rdy wltm k ^rl`stkgi mls fkaley.Ymls wks k ce`ss`i iky wltm so akgy p`ope` ktt`gilgd kgi k eughm`og foeeow`iwltm `gt`rtklga`gt cy tm` ikghlgd droups of tm` ^krlsm, tkudmt cy Akrlk Bkrka-c`eks.
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks