Articles & News Stories

CADdy++ prirucnik

Description
Description:
Published
of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  CADdy++ electrical KORISNI  KI PRIRU  NIK   CADdy++ electrical Korisni  ki priru  nik 2 SADR   AJ 1.PROGRAMSKA OPREMA CADDY++ ELECTRICAL.....................................................................3 1.1CAD DY ++ETB ASIC :.....................................................................................................................71.2CAD DY ++ETE CONOMY :...............................................................................................................81.3CAD DY ++ETP ROFESSIONAL :........................................................................................................91.4CAD DY ++ETC ABINET :...............................................................................................................101.5CAD DY ++ETH OUSE INSTALLATION :...........................................................................................11 2.INSTALACIJA CADDY++ ELECTRICAL......................................................................................12 2.1N OVA INSTALACIJA .......................................................................................................................122.2I  NSTALACIJA PREKO STARIJE VERZIJE .............................................................................................142.3S IGURNOSNA KOPIJA I OBNOVA PROJEKTNIH MAPA .........................................................................152.4I  NSTALACIJA SIMBOLA ,  PREDLO  AKA I PROJEKATA U LOKALNOJ MRE  I ..........................................15 3.INSTALACIJA I LICENCIRANJE CADDY++ ELECTRICAL.......................................................16 3.1L ICENCIRANJE PROGRAMA CAD DY ++ET  SA ZA  TITNIM KLJU  EM ..................................................163.2L ICENCIRANJE PROGRAMA CAD DY ++ET  S PROGRAMSKIM KODOM ................................................18 3.1.1.Licenciranje programa preko interneta.....................................................................................183.1.2.Licenciranje programa bez pristupa do interneta......................................................................20 3.3M RE   NO LICENCIRANJE PROGRAMSKE OPREME CAD DY ++E LECTRICAL POMO  U HASP ZA  TITNOGAKLJU  A ..................................................................................................................................22 UPUTE ZA RAD S PROGRAMSKIM PAKETOM CADDY++.................................................................23  Korisni  ki priru  nik CADdy++ electrical 3 1.PROGRAMSKA OPREMA CADDY++ ELECTRICAL Veseli nas, da ste se pridru  ili korisnicima vrhunske programske opreme za projektiranje uelektrotehnici CADdy++ electrical. S ergonomski oblikovanim izgledom, zasnovanim naWindows™ okolini, efikasnosti i bogatim knji  nicama to je pravi i jedini odgovor na zahtjeve projektanata  irom svijeta. Zato nije neuobi  ajena  injenica, da je CADdy++ postaostandardni alat u ve  ini firmi elektrogospodarstva (proizvodnje, prijenosa i distribucije), ve  ihindustrijskih i proizvodnih firmi, projektantsko-in  enjerskih ku  a te svih ostalih firmi koje se bave projektiranjem ili vo  enjem elektro projekata.Preko razli  nih programskih funkcija omogu  ena je vrlo brza integracija projektantskogznanja u zavr   ni proizvod: ã Izrada i modificiranje dijagrama pomo  u ugra  enih baza simbola. ã Automatsko numeriranje komponenata i ekvipotenciala. ã Pregledavanje koherence dijagrama. ã Automatsko generiranje rednih stezaljka. ã Postavljanje kabela i kontroliranje zauzetosti  ica. ã Izrada lista materijala i razli  itih popisa elemenata. ã Asocijativno crtanje, dimenzioniranje i ostale CAD funkcije. Windows ™  aplikacija CADdy++ electrical je 32-bitni program za Windows okolinu, koji svojom intuitivno  u ikompaktibilno  u s drugim programima omogu  uje brzo i jednostavno u  enje. Tri nivoa za bolju fleksibilnostCADdy++ electrical  stoji na izbor u tri nivoa - Basic , Economy  i Professional , koji sume  usobno nadgradljivi i omogu  uju rad na istim projektima. Razlikuje ih broj funkcija, kojesu na izbor u pojedinom nivou. U nastavku teksta na  i  ete detaljniju prezentaciju nivoa, kao iopis dodatnih modula Cabinet Layout  i House instalation , koje jednostavno integrirate u CADdy++ electrical  i tako ispunjavate zahtjeve i zahtjevnih projektanata. Prijelazi iz nivoa univo ili modul su vrlo jednostavani, jer se funkcije nadogra  uju. Plug & Play instalacija Umetnite CD medij u va   CD-Rom pogon, instalirajte program te ga licencirajte. U programusu ve   spremljeni predlo  eni projekti i odmah mo  ete zapo  eti s radom na va  em prvom projektu. Program automatski preuzima sve postavke, koje su odre  ene u Windows okolini.Dodatne postavke tako nisu potrebne.  CADdy++ electrical Korisni  ki priru  nik 4 Kompletna dokumentacija projekta CADdy++ electrical omogu  uje istovremeni rad na vi  e stranica ili projekata. Zato jer  podr   ava Microsoft ActiveX® tehnologiju, u samom programu mogu  e je pokrenuti i drugeWindows programe. Mogu  a nadogradnja s dodatnim modulima Dva modula dopunjuju osnovu CADdy++ electrical programa:CADdy++ electrical Cabinet profesionalni je modul za konstruiranje ormara.CADdy++ electrical House Installation crta  ki je modul za elektro-instalatere.Oba se modula mogu integrirati u CADdy++ electrical, te mogu djelovati kao i samostalnimodul. Sistemski zahtjevi Windows 95/98/NT/2000/ME i XPPentium PC - minimum 166 MHz, minimum 64 MB RAM i CD-ROM pogon.Zaslon: 1024 x 768 to  aka (dpi)

effective visuals

Sep 10, 2019

Ofertas Mar Ram

Sep 10, 2019
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x