Business

Chuong 1_Gioi thieu [Compatibility Mode].pdf

Description
Chuong 1_Gioi thieu [Compatibility Mode].pdf
Categories
Published
of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Bài1:L ị ch s ử  phát tri ể n c ủ a h ệ  th ố ng chuy ể n Đặ ngLêKhoa Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUS 1  N ộ i dung trình bày:  1. Nhu c ầ u đố i v ớ i h ệ  th ố ng chuy ể n m ạ ch  2. Phát tri ể n công ngh ệ  chuy ể n m ạ ch  3. Các ch ứ c n ǎ ng c ủ a h ệ  th ố ng t ổ ng đ ài 2  Nhu c ầ u đố i v ớ i h ệ  th ố ng chuy ể n m ạ ch  Máy đ i ệ n tín đượ c Samuel F.B Morse phát minh n ǎ m 1837  Alexander Graham Bell phát minh ra đ i ệ n tho ạ i n ǎ m 1876   , sáng s ẽ  thay th ế   đ i ệ n để  làm ph ươ ng ti ệ n chính  H ệ  th ố ng truy ề n thông đề  c ậ p đế n m ộ t s ố  thi ế t b ị  hay các b ộ  ph ậ n s ử  d ụ ng để  cho phép ng ườ i c ấ p tin chuy ể n thông tin cho ng ườ i s ử  d ụ ng; 3  Nhu c ầ u đố i v ớ i h ệ  th ố ng chuy ể n m ạ ch  Các b ộ ph ậ nnàyhay thi ế tb ị đượ cphânlo ạ ithành  H ệ  th ố ngtruy ề ntin phântán: Vd: Đ ài và vô tuy ế n, truy ề n hình v.v.  H ệ  th ố ng truy ề n thông t ổ ng đ ài:   Ng ườ i c ấ p thông tin và dùng thông tin ch ư a đượ c xác đị nh và h ệ  th ố ng s ử  d ụ ng có kh ả  n ǎ ng cung c ấ p và s ử  d ụ ng thông tin vào cùng m ộ t th ờ i gianVd: M ạ ng l ướ i truy ề n thông đ i ệ n tho ạ i v.v. 4  H ệ  truy ề n thông t ổ ng đ ài   Để  phân tích m ộ t cách có hi ệ u qu ả , thì các đ i ề u ki ệ n sau đ ây ph ả i đượ c đ áp ứ ng.  ch ọ n m ộ t bên nh ậ n thông tin và sau đ ó ch ọ n đườ ng giao ti ế p, m ộ t h ệ  t ổ ng đ ài đượ c dùng cho m ụ c đ ích này.   các h ệ  truyn dn đượ c dùng đ  truyn thông tin ở  các m ứ c ch ấ t l ượ ng có th ể  ch ấ p nh ậ n đượ c  các m ạ ng l ướ i truy ề n tin ph ả i đượ c thi ế t l ậ p có xem xét đế n vi ệ c b ố  trí h ệ  t ổ ng đ ài và đườ ng truy ề n d ẫ n, ch ấ t l ượ ng giao di ệ n t ổ ng th ể , và duy trì ch ấ t l ượ ng truy ề n d ẫ n, phân ph ố i s ự  m ấ t đườ ng truy ề n, k ế  ho ạ ch đ ánh s ố , các v ấ n đề  liên quan đế n tính c ướ c 5
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks