Documents

e_f_anat_si_fizio_um_si_gen_11_12_si_005.pdf

Description
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba scrisă la anatomie şi fiziologie umană şi genetică Proba E/F ã ã Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I Varianta 5 (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel în
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Ministerul Educa ţ iei, Cercet ă rii ş i Inov ă rii Centrul Na ţ ional pentru Curriculum ş i Evaluare în Înv ăţă mântul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba scris ă  la anatomie ş i fiziologie uman ă   ş i genetic ă  Proba E/F ã   Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. ã   Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 5 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrie ţ i, pe foaia de examen, no ţ iunile cu care trebuie s ă  completa ţ i spa ţ iile libere din afirma ţ ia urm ă toare, astfel încât aceasta s ă  fie corect ă . Contrac ţ iile mu ş chiului inimii se numesc ............ , iar relax ă rile ............ . B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de efecte ale unor hormoni hipofizari, iar coloana A denumiri ale hormonilor respectivi. Scrie ţ i pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifr ă  a coloanei A ş i litera corespunz ă toare din coloana B. A B 1. ocitocina a) declan ş eaz ă   ş i între ţ ine secre ţ ia lactat ă  2. prolactina b) determin ă  ejec ţ ia laptelui 3. tirotropina c) stimuleaz ă  cre ş terea organismului d) stimuleaz ă  secre ţ ia hormonilor tiroidieni C 10 puncte Scrie ţ i, pe foaia de examen, litera corespunz ă toare r ă spunsului corect. Este corect ă  o singur ă  variant ă  de r ă spuns. 1.  Diabetul insipid se manifest ă  prin: a) glucozurie b) hiperglicemie c) polifagie d) polidipsie 2.  Baz ă  azotat ă  pirimidinic ă  specific ă  ARN-ului este: a) adenina b) citozina c) timina d) uracilul 3.  În expira ţ ia normal ă : a) aerul p ă trunde în pl ă mâni b) diafragma se relaxeaz ă  c) presiunea aerului pulmonar scade d) volumul cutiei toracice cre ş te 4.  Poluan ţ i fizici sunt: a) metalele grele b) parazi ţ ii c) pulberile d) ultrasunetele  Ministerul Educa ţ iei, Cercet ă rii ş i Inov ă rii Centrul Na ţ ional pentru Curriculum ş i Evaluare în Înv ăţă mântul Preuniversitar 5.  Apar ţ ine viscerocraniului: a) etmoidul b) occipitalul c) mandibula d) sfenoidul D 10 puncte  Citi ţ i, cu aten ţ ie, afirma ţ iile urm ă toare. Dac ă  aprecia ţ i c ă  afirma ţ ia este adev ă rat ă , scrie ţ i pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunz ă toare afirma ţ iei, litera A. Dac ă  aprecia ţ i c ă  afirma ţ ia este fals ă , scrie ţ i pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunz ă toare afirma ţ iei, litera F ş i modifica ţ i par ţ ial afirma ţ ia pentru ca aceasta s ă  devin ă  adev ă rat ă . 1.  Dezvoltarea rapid ă  a c ă ilor de comunica ţ ie rutier ă  are un impact negativ asupra ecosistemelor naturale. 2.  Cromozomul bacterian este bine individualizat, delimitat de o membran ă  nuclear ă . 3.  Imunitatea este capacitatea organismelor de a recunoa ş te ş i neutraliza macromoleculele sau celulele str ă ine acestuia. 4.  Celulele cu conuri au rol în perceperea culorilor. 5.  În intestinul gros are loc producerea vitaminelor din complexul B ş i a vitaminei C. 6. Urina final ă  se ob ţ ine în urma proceselor de reabsorb ţ ie ş i secre ţ ie tubular ă .

Chama

Aug 3, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x