Magazines/Newspapers

El Popular N° 229 - 21/6/2013

Description
Semanario El Popular N° 229 - 21 de junio de 2013 - Partido Comunista de Uruguay - PCU - Año lV - Tercera Época - Director Responsable: Gabriel Mazzarovich. Consejo Editor: Lylián Firpo, Juan Landaco
Published
of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Tnlrgls 9; cl Ougnm cl 95;8  Tnlrgls 9; cl Ougnm cl 95;8 9  ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊  Kûm NT SKûm NT SKûm NT SKûm NT SKûm NT Slrlrlrlrlrhlrk Îpmhk ‘hlrk Îpmhk ‘hlrk Îpmhk ‘hlrk Îpmhk ‘hlrk Îpmhk ‘CnrlhtCnrlhtCnrlhtCnrlhtCnrlhtmr Ymr Ymr Ymr Ymr Ylspmgskibllspmgskibllspmgskibllspmgskibllspmgskibl? @kirnlb FkzzkrmvnhaHmgslom LcntHmgslom LcntHmgslom LcntHmgslom LcntHmgslom Lcntmrmrmrmrmr Bybnëg Dnrpm Oukg BkgckhmLb ULb ULb ULb ULb Umpubkr Ympubkr Ympubkr Ympubkr Ympubkr Ylckhhnøg y Klckhhnøg y Klckhhnøg y Klckhhnøg y Klckhhnøg y Kcfngnstrkhnøg?cfngnstrkhnøg?cfngnstrkhnøg?cfngnstrkhnøg?cfngnstrkhnøg? Iktmvæ 950> Slb' 9>9>;;>; Dkx? 9>9305<4 Hmrrlm lblhtrøgnhm?lbpmpubkrEkcnglt'hmf'uy'NfNfNfNfNfprlsnøgprlsnøgprlsnøgprlsnøgprlsnøg? Fnhrmhmsfms XK' Hukrlnf 95<9' Slb'? 9>930555 Slbldkx 9>93;995Ulrfnsm cl FLHUlrfnsm cl FLHUlrfnsm cl FLHUlrfnsm cl FLHUlrfnsm cl FLH' Lxp' 9;1851 Kcfntnck bk rlprmcuhhnøg tmtkb m pkrhnkb cl bms krtæhubms ngcnhkgcm bk dulgtl' Bks gmtks dnrfkcks pulclg gm slr hmfpkrtncks pmr bk bæglk lcntmrnkb y smg rlspmgskinbnckc cl sus kutmrls' Xlfkgkrnm cl hnrhubkhnøg gkhnmgkb' Bk slfkgk lhmgøfnhkBk slfkgk lhmgøfnhkBk slfkgk lhmgøfnhkBk slfkgk lhmgøfnhkBk slfkgk lhmgøfnhk Umr Ukibm Ck YmhakLb cmfng`m ;4 sl rlkbnzø bk lblhhnøg cl bk gulvk cnrlhhnøg clb FUU' Ukrtn&hnpkrmg cl bk vmtkhnøg fës cl >'555 plrsmgks qul lbn`nlrmg k bms 3< gulvmsngtl`rkgtls clb ør`kgm cl cnrlhhnøg cl bk hntkck dulrzk drlgtlkfpbnstk' Lgmrclg cl vmtkhnøg dulrmg lblhtms bms sn`unlgtls fnlfirms cl bk cnrlhhnøggkhnmgkb clb FUU? Buhæk Smpmbkgsjy Lrglstm K`kzzn Lcukrcm Imgmfn BunsKbfk`rm Xuskgk Ulrlyrk Alhtmr Skokf Kblokgcrm Xëghalz Kgnikb Ulrlyrk  ^kfkgcÿ Mrsn Hlhnbnk Hknrm Oubnm Iktnstmgn Oubnm Ikrknikr Ckgnlb Ubkhlrls Nvmggl Uksskck Drkgsnshm Ilbtrkfl Omr`l Flrmgn Omsî Dlrgëgclz CkgnlbHk``nkgn Lvkrnstm Hmlcm Omsî @mgzëblz Xlikstnëg Xkingn Hakrbls Hkrrlrk Ckgnlb @krng @kirnlb Mtlrm Oukg Unshnmttkgm Ckgnlb Tkbblom Ckgnlb Fmgtnlb Hkrbms Mtlrm @rkhnlbk Hëhlrls Alilr Imussls Hlhnbnk Imttngm Glrn Futtn Hkrbms Ymcræ`ulz Nsfklb Xfnta Fkrtâg Glssn Skikrî Bkhk Oubnm Fkrtæglz \ru`uky Ymcræ`ulz Clbnk Xmrnk @kirnlb Fmrkbls Omr`l @mgzëblz Fkræk cl bksFlrhlcls Xkgtkbbk Ukibm Hk``nkgn @kirnlbk Cmikb y Bkurm Flbîgclz' FUU lbn`nø gulvk cnrlhhnøg Lg lstms cæks dul cnvub`kcm pmr lbNgstntutm Hulstk Cukrtl ‘ør`kgm ksl&smr clb UNS&HGS& ug ngdmrfl smirl bksntukhnøg cl bms skbkrnms lb kûm pksk&cm clscl ugk plrsplhtnvk pmr tnpm clkhtnvnckc bbkfkcm « Xkbkrnms Xuflr`n& cms lg 95;9? Kgëbnsns pmr Xlhtmrls cl Khtnvnckc  º sl trktk pmr hnlrtm cl ugkhmgtngukhnøg cl mtrms ngdmrfls k bmsqul lb Ngstntutm prlstk pkrtnhubkr ktlg&hnøg qul tnlglg qul vlr gm søbm lghøfm akg lvmbuhnmgkcm bms gnvlbls sk&bkrnkbls sngm clsk`rl`kgcm lb lstucnmcl khulrcm k cndlrlgtls gnvlbls clktlghnøg' Lg lstl hksm lb îgdksns lstëpulstm smirl bk rkfk cl khtnvnckc lgqul bk sl clslfplûk lb trkikokcmr ksk&bkrnkcm'Lg ldlhtm lb cmhuflgtm lbkimrkcm pmrcnham Ngstntutm prlslgtk ug kgëbnsns clbgnvlb qul tlgækg bms skbkrnms lg 95;9 kpkrtnr cl bms cktms cnvub`kcms pmr lbNgstntutm Gkhnmgkb cl Lstkcæstnhk lg bkLghulstk Hmgtnguk cl Am`krls cl lslkûm' Lg prnghnpnm lb cmhuflgtm sl hlg&trk lg nclgtndnhkr bms skbkrnms suflr`n&cms pmr slhtmr cl khtnvnckc hmg lb fk&ymr gnvlb cl clsk`rl`khnøg pmsnibl kgkbnzkgcm cnham kgëbnsns slpkrkck&flgtl pkrk bms trkikokcmrls dmrfkblsclb slhtmr prnvkcm pkrk bms trkikokcm&rls clb slhtmr pÿibnhm y pmr ÿbtnfm pkrkkqulbbms trkikokcmrls ngdmrfkbls lsclhnr qunlgls qul gm hmtnzkg k bk sl&`urnckc smhnkb'Ls kprmpnkcm ‘gm mistkgtl& akhlr kb&`ugks hmgsnclrkhnmgls prlvnks kgtlscl kclgtrkrgms lg bks hmghbusnmgls clbngdmrfl' Xl trktk cl bms ksplhtmsfltmcmbø`nhms hmg bms hukbls dul lbk&imrkcm lb trkikom' Lg prnghnpnm aky qulslûkbkr qul k bms ldlhtms cl vmbvlr hmf&pkrkibls bks cndlrlgtls rlfuglrkhnm&gls sl utnbnzø lb ng`rlsm bkimrkb pmr amrkclb trkikom prnghnpkb cl tmcms bms mhu&pkcms hmg bk lxhlphnøg cl bms fnlf&irms clb am`kr gm rlfuglrkcms' Clfmcm qul bks cndlrlgtls drkgoks clng`rlsms bkimrkbls sl mituvnlrmg kpkrtnr clb ng`rlsm pmr amrk qul sur&`l cl bks rlfuglrkhnmgls flgsuk&bls bæquncks plrhnincks lg lb trkik& om prnghnpkb ikom lb supulstm cl 35amrks cl trkikom slfkgkbls' Umr bmtkgtm lg tîrfngms lstrnhtms bm qulsl kgkbnzk smg bms ng`rlsms bkimrk&bls pmr amrk cl mhupkcms qul trk&ikokrækg ugk omrgkck cl 1 amrkscnkrnks ; ' Ikom lstl lgtlgcncm &qulgm ls flgmr& sl prlslgtkg bks hmg&hbusnmgls clb ngdmrfl'Lb ngdmrfl prlslgtkcm ck hulgtkqul lg 95;9 hksn 155'555 mhupk&cms plrhninlrmg rlfuglrkhnmgls bæ&quncks pmr clikom cl bms # ;3'555flgsukbls bm qul rlprlslgtk ug3> 1, clb tmtkb cl mhupkcms' Lgtrllbbms hksn 3>5'555 gm kbhkgzkrmg bms# ;5'555' Lb lstucnm clstkhk pkrtnhu&bkrflgtl qul « plsl k qul bms skbkrnms rlkbls bblvkg vkrnms kûms cl hrlhnfnlgtm ngngtlrrufpncm lstks hndrks fulstrkg bk fk`gntuc y prmdugcnckc cl bk prm& iblfëtnhk cl bms skbkrnms suflr`ncms  º qul plsl kb iulg clslfplûm lhmgø&fnhm cl bms ÿbtnfms kûms kÿg plrsnstllg gulstrk lhmgmfæk'\g ksplhtm nfpmrtkgtl clb ngdmrfl clbHulstk Cukrtl ls qul lxpbnhk hmg hbk&rnckc qul lb kgëbnsns rlhkl smirl bmskskbkrnkcms y gm smirl lb tmtkb cl bmsmhupkcms: puls lgtrl bms mhupkcmslghmgtrkfms gm søbm kskbkrnkcms sngmtkfinîg trkikokcmrls pmr hulgtk prm&pnk pktrmgls hmmplrktnvnstks y mtrms'Ls clhnr lb îgdksns ls smirl bms kskbk&rnkcms ‘trkikokcmrls lg rlbkhnøg clclplgclghnk& pkrk qunlgls bk dnokhnøgclb Xkbkrnm Fægnfm Gkhnmgkb « ksæhmfm bk gl`mhnkhnøg hmblhtnvk hmgdn`urkg lbl& flgtms hlgtrkbls pkrk lxpbnhkr lb cls& lfplûm cl sus ng`rlsms  ºUmr su pkrtl lb ngdmrfl prlslgtk ugknfpmrtkgtl kdnrfkhnøg? « bk sntukhnøg qul lb tmtkb cl kskbkrnkcms hmg sulb& cms flgmrls k #;3'555 kshnlgcl k hksn <48'555 !30 >, clb tmtkb. lgtrl bms hukbls ugms 89<'555 gm kbhkgzkg bms # ;5'555 bæquncms  º' Lg ldlhtm bkshmghbusnmgls clb ngdmrfl sl pulclgrlsufnr cl bk sn`unlgtl fkglrk?!;. Ulsl kb iulg clslfplûm lhmgøfn&hm `lglrkb y kb hrlhnfnlgtm clb skbkrnmrlkb rl`nstrkcm lg bms ÿbtnfms kûms bmsskbkrnms suflr`ncms hmgtngÿkg tlgnlg&cm ugk dulrtl prlslghnk lg lb flrhkcmbkimrkb' Hksn 155'555 mhupkcms plrhn&ilg ugk rlfuglrkhnøg flgsukb bæqun&ck ngdlrnmr k # ;3'555 cl bms hukblshksn 3>5'555 gm kbhkgzkg bms #;5'555'!9. Lg rldlrlghnk k bms kskbkrnkcms !trk&ikokcmrls lg rlbkhnøg cl clplgclghnk hksn <48'555 gm kbhkgzkg bms # ;3'555!31, clb tmtkb. fnlgtrks qul 89<'555gm kbhkgzkg bms # ;5'555 bæquncms'Ukrk kqulbbms gm rl`nstrkcms k bk sl&`urnckc smhnkb ug 48, gm kbhkgzk bms# ;5'555 hndrk qul ck hulgtk clb kb&hkghl cl lstk prmiblfëtnhk pkrk lstkpmibkhnøg' Lgtrl bms kskbkrnkcmshmtnzkgtls k bk sl`urnckc smhnkb clilcnstng`unrsl bk sntukhnøg cl bms trkikok&cmrls clb slhtmr prnvkcm hmg ug <5,qul pkclhlg skbkrnms suflr`ncms rls&plhtm k bk cl bms pÿibnhms pkrk bms qulcnhak prmpmrhnøg sl uinhk lg 95, y slhmghlgtrk dugckflgtkbflgtl lgtrldughnmgkrnms clb Loîrhntm y lg flgmrflcnck cl bk Umbnhæk'!8. Hmgsnclrkgcm bms kskbkrnkcms prn&vkcms bms slhtmrls cl khtnvnckc fëskdlhtkcms smg bks trkikokcmrks clb Xlr&vnhnm Cmfîstnhm lb Xlhtmr Urnfkrnm vng&hubkcm k bk `kgkclræk k`rnhubturk yplshk lb Hmflrhnm y lb cl Ylstmrkglsy Amtlbls' Clgtrm cl bk Ngcustrnk bmssuislhtmrls hmg fkymr prmpmrhnøg clskbkrnms suflr`ncms smg lbkimrkhnøg clprmcuhtms cl pkgkclræk pkstks y dn&clms prlgcks cl vlstnr fkclrk dkirn&hkhnøg cl lqunpm lbîhtrnhm okimglsy cltlr`lgtls bk ngcustrnk tlxtnb y bkclb hkbzkcm'K su vlz lb ngdmrfl clb ør`kgm ksl&smr clb fmvnfnlgtm sngcnhkb prltlg&cl ugk fnrkck smirl bk rlkbnckc sk&bkrnkb clscl bk øptnhk cl bks hkclgksprmcuhtnvks pkrk kimrckr huëb ls bkrlkbnckc khtukb lg hkck ugm cl bmslsbkimgls' Lg lstl slgtncm lb trk&ikom bul`m cl kgkbnzkr lg prmdugcn&ckc bms skbkrnms suflr`ncms pmr slh&tmr cl khtnvnckc mdrlhl ug lgdmqulhmfpblflgtkrnm qul hmgsnstl lgmislrvkr bk rlkbnckc skbkrnkb lg bmscndlrlgtls lsbkimgls cl bks prnghn&pkbls hkclgks prmcuhtnvks clb pkæs'Gm mistkgtl lb ngdmrfl slûkbk qulsl cndnhubtk lb kgëbnsns lg lstl slgtncmlg dughnøg clb gnvlb cl clsk`rl`khnøgcl bms cktms lg bk LHA pmr bm qul slmptø pmr prlslgtkr ug kgëbnsns `lglrkbqul prltlgcl nclgtndnhkr bms `rkgcls ls&bkimgls k gnvlb k`rl`kcm'Ksæ ls qul bks cndlrlghnks skbkrnkblsqul lxnstlg lg bks cndlrlgtls ltkpksqul sn`ul ug prmcuhtm k`rm ngcustrnkbgkhnmgkb clscl qul sl lxtrkl lg lbflcnm rurkb akstk qul bbl`k kb hmgsu&fncmr dngkb ck hulgtk cl qul bms ls&bkimgls fës rlbl`kcms clscl lb pugtmcl vnstk skbkrnkb hbkrkflgtl smg? lgprnflr bu`kr lb «Hmflrhnm kb Umr Fl&gmrºhmg ug skbkrnm prmflcnm bæquncmngdlrnmr k bms # ;9'<55 y lg sl`ugcmbu`kr bks khtnvnckcls clb slhtmr prnfk&rnm vnghubkcks k bk k`rnhubturk y bk `k&gkclræk hmg ugk rlfuglrkhnøg flcnkkplgks suplrnmr k bms # ;3'555' Gmmistkgtl cnham ngdmrfl clstkhk qullstk sntukhnøg pulcl fkrhkrnglqunckcls skbkrnkbls nfpmrtkgtlsclgtrm cl bks hkclgks prmcuhtnvks plrm qul îstks sn inlg lg kb`ugms hk&sms pulclg lstkr ksmhnkcks hmg fk&ymrls rlqulrnfnlgtms cl hkbndnhkhnmglsm cndlrlgtls gnvlbls cl prmcuhtnvnckc lg fuhams hksms lsms cndlrlghnkblsskbkrnkbls milclhlg k dkhtmrls fës cns&hrlhnmgkbls hmfm bk sulrtl cl plrtl&glhlr k ug lsbkiøg fës dulrtl m cîinbcl bk hkclgk'Lstms ngsufms sng cuck clilg slr lbl&flgtms qul plrfntkg flomrls rlsubtk&cms lg bk rmgck cl hmgsloms qul slngnhnk' Ksæ ls hmfm lgdktnzk lb ngdmrfk « qul bms rlsubtkcms qul sl kbhkghlg plrfntnrëg m gm kvkgzkr lg bk lrrkcn& hkhnøg cl bms skbkrnms suflr`ncms  º'Xkbuc+!gmtks. ;  Bms vkbmrls fmgltkrnms lstë g lxprlskcms k prlhnms cl gmvnlfirl cl 95;9' Clil y pulcl flomrkr Lb Hulstk Cukrtl y bms skbkrnms suflr`ncms  Tnlrgls 9; cl Ougnm cl 95;8 8 Bms trkikokcmrls smg ug khtmrhlgtrkb cl bk lshlgk pmbætnhk clb \ru&`uky' Bm smg akhl fuhams kûms y akg ou`kcm ug pkplb clhnsnvm lg bms prnghn&pkbls khmgtlhnfnlgtms cl bk anstmrnkrlhnlgtl y gm tkgtm cl gulstrm pkæs' Gm sl pulcl lxpbnhkr lb \ru`uky sn gm sl tmfklg hulgtk k bms trkikokcmrls' Bm kgtlrnmr gm lsugk cldngnhnøg tlørnhk kxnmfëtnhk gn ugk lxprl&snøg cl clslms oustms plrm clslms kb dng' Lsugk rlkbnckc pkbpkibl y hmghrltk hmgqunstkckhmg cîhkcks cl khufubkhnøg kprlgcnzkol bu&hak y lbkimrkhnøg pmbætnhk l nclmbø`nhk'Bms trkikokcmrls smg ugk hbksl smhnkb y lg tkg&tm tkb tnlglg cnvlrsks dmrfks y fkglrks cl lx&prlskrsl y mr`kgnzkrsl? nclmbø`nhks smhnkbls ypmbætnhks' Lb plsm qul amy tnlglg bms trkikokcm&rls lg bk rlkbnckc gkhnmgkb gm sl akiræk hmgsl&`uncm sn gm sl auinlrkg hmgstruncm ugk slrnlcl alrrkfnlgtks qul bm anhnlrkg pmsnibl'Bk hmgstruhhnøg cl ug fmvnfnlgtm sngcnhkb dulr&tl hmfiktnvm hbksnstk clfmhrëtnhm y cl fk&sks ls ugk cl bks alrrkfnlgtks dugckflgtk&bls' \g pbkgtlm y k bk vlz hmgqunstk lstrktî`nhk qul pmsninbntk y k bk vlz pmtlghnk lsl rmb cl bmstrkikokcmrls ls bk ugnckc' Bk ugnckc ls ugkhmgqunstk lstrktî`nhk cl bms trkikokcmrls uru&`ukyms y bm ls lg vkrnms slgtncms'Ukrk lgtlgclr su nfpmrtkghnk aky qul vlrbk lgtmcks sus cnflgsnmgls' Lfpnlzk pmr bms sngcn&hktms ÿgnhms cl iksl qul plrfntlg ugk fkymrdulrzk pkrk buhakr hmgtrk bk pktrmgkb lsplhædnhky lcuhkg clscl bm hmghrltm lg bk clfmhrkhnkngtlrgk bk pkrtnhnpkhnøg y lb vkbmr cl bk ugnckchmfm alrrkfnlgtk cl buhak' Xl hmgtngÿk lg bmssngcnhktms ÿgnhms cl rkfk qul ls ug gnvlbsuplrnmr cl ugnckc qul plrfntl k bms trkikok&cmrls trkshlgclr bks rlnvngcnhkhnmgls lsplhædn&hks cl su bu`kr cl trkikom plgskr su trkikom bk mr`kgnzkhnøg clb fnsfm lbkimrkr lg lb tlrrl&gm prm`rkfëtnhm ngvmbuhrkrsl lg bk smhnlckc'Bm kgtlrnmr sl hmfpbltk lg bk hmgstruhhnøg clugk hlgtrkb ÿgnhk qul prmylhtk bk ugnckc k uggnvlb suplrnmr bl mtmr`k prmylhhnøg lstrktî`nhky ls ugk hmgqunstk pmbætnhk qul gm ls bm fnsfmqul pkrtnckrnk' Ls pmbætnhk lg lb slgtncm qul plr&fntl k bms trkikokcmrls kuflgtkr su plsm l ng&dbulghnk lg tkgtm tkbls hmfm hbksl smhnkb lg bksmhnlckc'Bk ugnckc lg su gnvlb suplrnmr lg ugk hlgtrkbÿgnhk sl sustlgtk y sl prmylhtk sn sl kpmyk ysl hmgstruyl lg bms mtrms gnvlbls cl ugnckc?sngcnhktms cl iksl y cl rkfk' Gm ls ugk lgtl&blqunk m ugk hmgstruhhnøg kistrkhtk' Bk lxns&tlghnk cl lsl gnvlb suplrnmr cl ugnckc lg ugkhlgtrkb ÿgnhk dkhnbntk y dmrtkblhl k su vlz lgugk rlbkhnøg cnkbîhtnhk bk lxnstlghnk y dmrfk&hnøg cl bms mtrms gnvlbls lg bms bu`krls cmgclkÿg dkbtkg m smg nghnpnlgtls' Ulrm tkfinîg hukb&qunlr clinbntkfnlgtm lg bms gnvlbls cl iksl `mb&plk y lrmsnmgk bk ugnckc `lglrkb'Bk ugnckc ls lgtmghls ugk alrrkfnlgtk hbkvlpkrk bms trkikokcmrls sngcnhkb y pmbætnhk y qunlgktlgtl hmgtrk lbbk clinbntk k bms trkikokcmrlstmcms k su pmtlghnk rlnvngcnhktnvk k su hkpkhn&ckc cl buhak k su plsm lg bk smhnlckc' Bk clrlhak y Lb Ukæs'Bk clrlhak y Lb Ukæs'Bk clrlhak y Lb Ukæs'Bk clrlhak y Lb Ukæs'Bk clrlhak y Lb Ukæs' Bks pktrmgkbls sus lxprlsnmgls smhnkbls bmspkrtncms cl clrlhak y bms flcnms cl hmfugnhk&hnøg qul bl smg kdngls bm tnlglg hbkrm y khtÿkg ykhtukrkg pkrk cnsfngunr lb plsm cl bms trkikok&cmrls' Ukrk lbbm clskrrmbbkg cnvlrsks prëhtnhksqul lfpnlzkg pmr bk rlprlsnøg bnsk y bbkgk cls&cl lb Lstkcm hukgcm tnlglg lb `minlrgm y k trk&vîs cl clspncms bnstks gl`rks m lgvæms slblhtn&vms kb sl`urm cl pkrm' Ulrm tkfinîg clspbnl`kgugk hkfpkûk snstlfëtnhk cl clsprlstn`nm clbfmvnfnlgtm sngcnhkb y cl sus prnghnpkbls rldl&rlgtls'Lb cnkrnm Lb Ukæs ak sncm anstørnhkflgtl lb vm&hlrm cl bm fës rlkhhnmgkrnm y hmgslrvkcmr cl bksmhnlckc uru`ukyk y clgtrm cl su prîcnhk snlf&prl ak tlgncm ug bu`kr clstkhkcm lb ktkqul kbfmvnfnlgtm sngcnhkb k bms trkikokcmrls y k suslxprlsnmgls pmbætnhks'Hkil rlhmrckr qul lb khtm fëxnfm cl Lb Ukæshmgtrk bms trkikokcmrls dul su kpmym kb `mbpl clLstkcm y k bk cnhtkcurk bk puibnhkhnøg cl bnstkscl cnrn`lgtls sngcnhkbls rlqulrncms' Lb 90 cl ougnm cl ;>01 lg lb qungtm kgnvlrskrnm clb `mb&pl cl Lstkcm Lb Ukæs sl clsguckik lg su lcn&tmrnkb y lshrniæk? «Akg sur`ncm bks vlrsnmgls clqul lg lb \ru`uky smpmrtkfms ugk cl bks cnhtk&curks fës hrulbls y rlpu`gkgtls cl KfîrnhkBktngk iurck lsplhnl k bk qul sl prmhurk ckrpktlgtl cl vlrckc lg lb lxtlrnmr pmr flcnm clcktms lstkcæstnhms rncæhubms smirl uru`ukymskslsngkcms prlsms tmrturkcms m dmrzkcms kkikgcmgkr lb tlrrntmrnm gkhnmgkbº'Lstl hmfprmfnsm nclmbø`nhm kgtnsngcnhkb cl LbUkæs tuvm fës lxprlsnmgls clstkhkcks' Lg ;>10 sng ug hlgtæfltrm cl kutmhrætnhk pmr su rlspkb&cm kb tlrrmrnsfm cl Lstkcm Lb Ukæs slûkbkik bmscms plbn`rms qul lgdrlgtkik lb \ru`uky y pbkg&tlkik sus mioltnvms? «Slrfngkfms ug `minlrgmcl dkhtm' Kamrk qulckg cms `minlrgms cl dkhtm?bms sngcnhktms y bk \gnvlrsnckc' Aky qulclfmhrktnzkrbmsº' Fës hbkrm nfpmsnibl y bm cl&hækg akhl 94 kûms' Bm sn`ulg plgskgcm y sn&`ulg mplrkgcm pkrk lbbm'Ls lg lsl fkrhm qul clilg lgtlgclrsl bms ktk&quls qul clscl bk fnsfk pë`ngk lcntmrnkb slrlkbnzkrmg akhl pmhms cæks hmgtrk lb UNS&HGS bms trkikokcmrls y lg pkrtnhubkr dkbtkik fës hmgtrk cms cnrn`lgtls hmfugnstks? FkrhlbmKickbk y @kirnlb Fmbngk'Lg lb lcntmrnkb khusk Kickbk y Fmbngk cl prmfm&vlr ug «UNS&HGS kdnbnkcmkb fkrxnsfm sng fësvulbtksº' K bk hlgtrkb mirlrk cl tlglr ugk prm&pulstk qul hmgcuhl «k ug \ru`uky fkrxnstk hmg rldmrfk k`rkrnk lstktnzkhnøg cl bk lhmgm&fæk y rlcuhhnøg clb hkpntkb lxtrkgolrmº' Akibkcl ug UNS&HGS «hkck vlz fës clvkbukcm kgtl bkmpngnøg pÿibnhkºy cuck cl su rlprlslgtktnvnckclg kdnbnkcms'Hmfm lg sus flomrls îpmhks lb cnkrnm cl bkspktrmgkbls bk clrlhak y bk cnhtkcurk cnstng`ullgtrl cnrn`lgtls sngcnhkbls fkbms y «fmgmbætnhmsºy mtrms iulgms k bms qul hkbndnhk cl «mrlokgmsºhmfm Ynhakrc Ylkc' Lb fmvnfnlgtm sngcnhkb uru&`ukym ls sudnhnlgtlflgtl fkcurm pkrk gm hklrlg lstks fkgnmirks tkg iurcks'Lb Ukæs y bk clrlhak skilg fuy inlg qul ugkhmsk ls ug `minlrgm clb Drlgtl Kfpbnm hmg ug Lb fmvnfnlgtm sngcnhkb bkugnckc y bk plrsplhtnvk fmvnfnlgtm sngcnhkb dulrtl mr`kgnzkcm fmvnbn&zkcm hmg hkpkhnckc cl prmpulstk y cl nghn&clghnk y mtrk hmsk sng îb' ^ pmr supulstm blculblg bms hmfugnstks lb kgtnhmfugnsfm lspkrtl clb KCG cl Lb Ukæs hmgdmrfk su lslghnkdnbmsødnhk' Bms clskdæms cl bk ugnckc y bkBms clskdæms cl bk ugnckc y bkBms clskdæms cl bk ugnckc y bkBms clskdæms cl bk ugnckc y bkBms clskdæms cl bk ugnckc y bkbuhakbuhakbuhakbuhakbuhak' Lsl ls lb lglfn`m lsl ls lb cnshursm qul akyqul lgdrlgtkr' Cldlgclr bk ugnckc hmgstrunrbkhkck cæk hmg cnshusnøg hmg cliktl hmg rls&pltm y hmg buhak hmfÿg ls bk flomr y bk ÿgnhkrlspulstk pmsnibl'Lb fmvnfnlgtm sngcnhkb uru`ukym clil guhblkr rlprlslgtkr y cldlgclr k tmcms bms trkikokcm&rls pÿibnhms y prnvkcms urikgms y rurkbls fuolrls y amfirls hukbqunlrk slk su hrlcm su nclmbm`æk y su cldngnhnøg pmbætnhk' Lb UNS&HGSgm dul gm ls y gm slrë fkrxnstk plrm sn lshbksnstk y sl prmpmgl bk hmgqunstk cl bk bnilr&tkc pblgk cl bms trkikokcmrls ls clhnr bk lbnfn&gkhnøg cl bk lxpbmtkhnøg' Lsm ls ngclplgclg&hnk cl hbksl y akstk bks ÿbtnfks hmgslhulg&hnks'Umrqul bk ugnckc glhlsntk y plrfntl plrsplhtn&vk cl hbksl pmr lsm ls lstrktî`nhk' Ulrfntltrkshlgclr bk khhnøg rlnvngcnhktnvk y bk nghbuyllg ugk iktkbbk `lglrkb' Ukrk uskr lb blfk ans&tørnhm cl bk HGS bk ugnckc plrfntl bk smbnckrn&ckc y lblvk bk buhak k ug gnvlb suplrnmr'Ls lg lsl slgtncm qul lb UNS&HGS rktndnhø sulstrktl`nk cl kvkgzkr akhnk rlkbnzkhnmglsprm`rkfëtnhks qul kirkg ugk gulvk ltkpk clhkfinms hmg fmvnbnzkhnøg hmg ugk tëhtnhkhmfÿg qul ngshrnik bks rlnvngcnhkhnmgls hmg&hrltks lg bk buhak `lglrkb pmr lb prm`rkfk qulprmfulvk bk fës kfpbnk pkrtnhnpkhnøg cl fk&sks lg hkck flcnck qul sl tmfl y kpmstkgcmk ngvmbuhrkr k slhtmrls pmpubkrls fës kbbë clbms sngcnhktms lvntkgcm lb knsbkfnlgtm' Ls pmrlsm qul lb fmvnfnlgtm sngcnhkb hmgvmhø y trk&ikok lg bk Hmghlrtkhnøg pkrk lb Clskrrmbbm Urm&cuhtnvm'Lb dmrtkblhnfnlgtm clb fmvnfnlgtm sngcnhkb y clsu ugnckc lb plsm cl bms trkikokcmrls lg bksmhnlckc ls ug prmiblfk hlgtrkb y lstrktî`n&hm cl hukbqunlr prmhlsm cl hkfinms y cl hukb&qunlr plrsplhtnvk cl khufubkhnøg cl dulrzks yrlvmbuhnmgkrnk' Bk ugnckc ls ugk hmgcnhnøgglhlskrnk pkrk lstks cms plrsplhtnvks y pkrkbk trkgsdmrfkhnøg cl ugk lg mtrk'Bk ugnckc cl bms trkikokcmrls ls hmgcnhnøg y`krkgtl cl bk ugnckc fës kfpbnk clb pulibm lglb Drlgtl Kfpbnm hkuhl qul plrfntl bk plrs&plhtnvk cl hkfinms y cl rlvmbuhnøg'Bk clrlhak bk ktkhk bk nzqunlrck tmck bk nz&qunlrck clil cldlgclrbk y clskrrmbbkrbk'LB UMU\BKY ak alham cl lbbm ug hmfprmfnsmcl lxnstlghnk sl`unfms lg îb'  Tnlrgls 9; cl Ougnm cl 95;8 3 Lg ;>00 cms rlstms aufkgms hkrktubkcms hmfm GG dulrmg lgtlrrk&cms lg lb pkgtløg clb Hærhubm Umbnhnkbclb hlflgtlrnm cl Flrhlcls' Lg tnlf&pms cl cnhtkcurk tmcm lrk pmsnibl? bmsrlstms dulrmg bblvkcms pmr ldlhtnvms clbk Cnrlhhnøg cl Ngvlstn`khnmgls'Bk clgughnk plgkb bk rlkbnzø Oukg Hkr&bms Uîrlz [unûmgls bk oulzk Fkræk clbHkrflg Ymnikb kb`m anzm y bul`m krhan&vø lb hksm' Akhl pmhm lb gulvm oulz clFlrhlcls cmhtmr Fkrhlbm Xmutm rlsmb&vnø rlkirnr bk hkusk y kamrk sl lstë ng&vlstn`kgcm' Lb plrnmcnstk flrhlckrnmKbcm Ymqul Cldnbnppm akhl ug tnlfpmclom bk hmrrlspmgskbæk clb cnkrnm Bk Yl&pÿibnhk' Kamrk trkikok lg lb plrnøcnhmHlgtlgkrnm cl Hkrcmgk y hmg mtrmskfn`ms hrlø ugk k`lghnk cl gmtnhnks'Xl bk pulcl hmgsubtkr lgtrkgcm k?www'k`lsmr'hmf' Lb gms prmpmrhnmgøprëhtnhkflgtl tmck bk ngdmrfkhnøg pkrkbks cms gmtks cl amy' Bk bnirltk qul «sl plrcnøºy lb lstucnm cl KCG qul gm slrlkbnzø «Bm su`lstnvm ‘gms hulgtk Kbcm YmqulCldnbnppm& ls qul lg lb bnirm cl rl`ns&trms clb hlflgtlrnm kpkrlhlg hmfm rls&tms GG qul dulrmg bblvkcms pmr bk cn&rlhhnøg cl Ngvlstn`khnmgls' ^ gm cnhlgkck fës'Lg lb hlflgtlrnm pmr ug tlfk cl prm&hlcnfnlgtms aky cms dmrfks cl rl`ns&trkr bms lgtlrrkfnlgtms? ug bnirm cmg&cl sl bblvk lb rl`nstrm cmgcl lstë lgtl&rrkcm lb hulrpm y mtrm rl`nstrm qul pkskk bk Ngtlgclghnk' Lb rl`nstrm cl bk Ng&tlgclghnk cmgcl clilræk kpkrlhlr lblgtlrrkfnlgtm cl bms GG qul ls ugkbnirltk cl kpugtls clb kûm ;>00 cls&kpkrlhnøº'Akhl fës cl ug kûm «bk clgughnk bkanzm Oukg Hkrbms Uîrlz [unûmgls& clbhukb bms rlstms cl su alrfkgm Fmcls&tm dulrmg rlhuplrkcms lg 9551& khmf&pkûkcm pmr ug plrnmcnstk y îb vlgæk ng&vlstn`kgcm pmr mtrks hmsks y sl lghmg&trø hmg lsm'Lb kûm pkskcm bk oulzk Fkræk clb Hkr& Smcms smg gkhncms lg Flrhlclsflgms Buoëg Kbhncls Xmsk Tkbclz' [ullrk mrnugcm cl Omsî Lgrnqul Ymcø' Cmsclskpkrlhnlrmg lg \ru`uky y mham lgKr`lgtngk lg tnlfpms clb Ubkg Høgcmr'Hmfm cktm k tlglr lg hulgtk hmrrls&pmgcl slûkbkr qul lb prnflr kslsngk&cm pmr bk cnhtkcurk lg oubnm clb ‑08 tkf&inîg ls cl Xmrnkgm' Ykføg Ulrî akiækgkhncm lg Uulibm K`rkhnkck cl lslclpkrtkflgtm'Ynhkrcm Ibkghm Tkbnlgtl? Lrk hkskcm ypkcrl cl cms anoms' Fnbntkik lg bk K`ru&pkhnøg cl Dughnmgkrnms cl \SL !K\SL. lrk cnrn`lgtl clb Ublgkrnm Xngcnhkb clFlrhlcls y plrtlglhæk kb Ukrtncm Hmfu&gnstk Ylvmbuhnmgkrnm' Lb ;< cl lglrm cl;>01 dul cltlgncm pmr plrsmgks cl hnvnblg Fmgtlvnclm cmgcl tlgæk ug kbfkhîg'Dul trksbkckcm k «Bk Hksmgkº ug hlg&trm hbkgclstngm sntm lg Fnbbëg y Bmrltm@mflgsmrm lg Fmgtlvnclm' Umstlrnmr&flgtl dul vnstm lg «Bk Skibkckº mtrmhlgtrm hbkgclstngm uinhkcm lg Hmg' Clbk Srmpks y Hkfngm cl bk Ylclghnøg'Kgtmgnm Mfkr Uknttk? Lrk hkskcm y pk&crl cl trls anoks' Mirlrm cl bk hmgstruh&hnøg fnbntkgtl sngcnhkb y fnlfirm clbUkrtncm Hmfugnstk cl \ru`uky' ClsclFlrhlcls pksø k vnvnr k Fmgtlvnclm' Lb9; cl sltnlfirl cl ;>1; ls cltlgncmkb skbnr cl su hksk' Xu vmz dul rlhmgmhn&ck pmr Tnhtmrnkgm @mgzëblz sngcnhkbnstkcltlgncm lg «Bk Skibkckº lgtrl lb 91cl sltnlfirl y lb 95 cl mhtuirl cl ;>1;Glinm Flbm Hulstk ? Anom ÿgnhm cl Bun&sk Hulstk y cl Ylgî Flbm su fkcrl bmiushk lfplhngkckflgtl clscl quldul slhulstrkcm lg Iulgms Knrls lb 1cl dlirlrm cl ;>04' Fnbntkik lg lb Ukr&tncm Hmfugnstk Ylvmbuhnmgkrnm y lg bkvlhngk mrnbbk sl ngtl`rø kb prmhlsm clhrlkhnøg cl bk \gnøg Krtn`unstk cl Bn&ilrkhnøgLstuvm lgtrl qunlgls lcntkrmg «Hkuskclb Uulibmºy bul`m «Urlgsk Bnirlº pl&rnøcnhms qul bbl`kikg k \ru`uky hbkg&clstngkflgtl y clgughnkikg bks ktrm&hnckcls cl bk cnhtkcurk' Lrk smirngmcl @lrkrcm Hulstk lfiblfëtnhm cnrn&`lgtl sngcnhkb y pmbætnhm fulrtm lg bkhërhlb'Pngstmg Hîskr Fkzzuhan? Lrk anom clCmfng`k Drkthalz y Kgtmgnm Fkzzuhany lstkik hkskcm hmg Fkilb _kikbzk' Lrkvlgclcmr cl bnirms y fnbntkgtl clb Ukr&tncm Hmfugnstk Ylvmbuhnmgkrnm' Xu ls&pmsk lstkik cltlgnck lg \ru`uky y îbdul rlqulrncm' Lg ;>03 sl rldu`nk lgKr`lgtngk' Lstkik lg ug ikr lg Iul&gms Knrls y tkfinîg dul slhulstrkcmlb 1 cl dlirlrm cl ;>04 ougtm k GlinmFlbm' Kfims clskrrmbbkikg bks fnsfkskhtnvnckcls lg bk vlhngk mrnbbk'Buoëg Kbhncls Xmsk Tkbclz? Akiæk gkhn&cm lg lb pkrkol Hmrrkbntm Omsî LgrnqulYmcø clpkrtkflgtm cl Xmrnkgm' Lrkanom cl Ykfmgk Tkbclz y clb k`rnhubtmrLgrnqul Kbhncls Xmsk' Xl trksbkcø kKr`lgtngk ougtm hmg bms ngtl`rkgtls clsu ikgck cl fÿsnhk' Srkikokik lg ugknfprlgtk lg Iulgms Knrls y vnsntkik ksus dkfnbnkrls cl Omsî Lgrnqul Ymcøhmg drlhulghnk' Gm lstkik rlqulrncm ygm sl bl hmgmhæk fnbntkghnk kb`ugk lg\ru`uky'Uucm akilr mdnhnkcm cl hmrrlm cl bmsFmgtmglrms' Clskprlhnø lb 98 cl kirnbcl ;>00 lg Iulgms Knrls'Kbdrlcm Dlrgkgcm Imshm Fuûmz? Lrkanom cl Kbik Fuûmz y cl Kbdrlcm Tnhlg&tl Imshk: rlkbnzø prnfkrnk lg bk Lshul&bk Gm' ; y slhugckrnk lg lb Bnhlm Gm' ;cl Flrhlcls' K bms ;1 kûms sl rkcnhølg Fmgtlvnclm pkrk hmgtngukr sus ls&tucnms lg bk dkhubtkc cl Hnlghnks Lhm&gøfnhks trkikoø lg bk lfprls Ikm ybul`m lg lb Ikghm Xuckflrnhkgm' Fnbn&tø lg KLI\ y lg bms @rupms cl Khhnøg\gndnhkcmrk !@K\.' Lg ;>0< sl hksø hmgIlktrnz Fkrtæglz Kccnl`m hmg qunlgtuvm cms anoks'Lb 99 cl gmvnlfirl cl ;>00 bl kvnskgqul bm akiækg ncm k iushkr ldlhtnvmsclb D\XGK' Tnkok k Iulgms Knrls bl`kb&flgtl y hukgcm lsplrkik qul bl cnl&rkg ksnbm pmbætnhm ls slhulstrkcm lb 98cl cnhnlfirl cl ;>00'Hkrbms Dlclrnhm Hkilzucm Uîrlz? Lrkanom cl Fkræk Uîrlz y cl Fn`ulb Ëg`lbHkilzucm' Lstucnø Ng`lgnlræk y bul`mtrkikoø hmfm prmdlsmr cl fktlfëtnhks'Ylprlslgtø k \ru`uky lg lb Smrglm Ou&vlgnb cl Kolcrlz cnsputkcm lg Nsrklb lg;>40' Lghmgtrëgcmsl trkgsntmrnkflg&tl lg Kr`lgtngk lg ;>08 dul rlqulrncksu hkpturk lg \ru`uky' Clskpkrlhnø lgIulgms Knrls lb 85 cl cnhnlfirl cl;>00' Fnbntkik lg lb Ukrtncm HmfugnstkYlvmbuhnmgkrnm'Lbik Buhæk @ëgckrk Hkstrmfëg? Lrk anokcl Fkræk Lblgk Hkstrmfëg y cl Tkblgtæg@ëgckrk y rlkbnzø prnfkrnk lg Flrhl&cls' Dmrfø pkrlok hmg Oukg LgrnqulTlbëzqulz hmg qunlg tuvm ug anom y trlsanoks'Lstuvm prlsk lg \ru`uky lgtrl fkrzmcl ;>08 y lglrm cl ;>03' Kb slr bnilrk&ck sl dul k vnvnr k bk bmhkbnckc clDbmrlghnm Tkrlbk lg bk Urmvnghnk cl Iul&gms Knrls' Xl vnghubø pÿibnhkflgtl kFmgtmglrms !qul lg lsms kûms gm ls&tkikg nbl`kbnzkcms. y clskpkrlhnø lb ;1cl dlirlrm cl ;>00'Fmclstm [unûmgls? Lrk anom cl Lstalr[unûmgls y cl Fmclstm Uîrlz' Srkikoøsnlfprl lg bk hmgstruhhnøg y fnbntø lglb X\GHK' Lg ;>0; vmtø k _lbfkrFnhalbngn clgtrm clb Drlgtl Kfpbnm' Xldul k vnvnr k bk bmhkbnckc cl Xkg Oustmlg bk Urmvnghnk cl Iulgms Knrls k prng&hnpnms cl ;>00' Gm lstkik rlqulrncm'Lg Kr`lgtngk sn`unø trkikokgcm lg bkhmgstruhhnøg' Clskpkrlhnø lb 93 cl ou&gnm cl ;>00'Ynhkrcm Kbtkfnrkgm Kbzk? Xl clshmgm&hlg fkymrls cltkbbls puls gm dn`urkikhmfm clskpkrlhncm' Lg Flrhlcls fn&bntkik lg lb Ukrtncm Hmfugnstk cl \ru&`uky y bul`m sl trksbkcø k Kr`lgtngk'Clskprlhnø lg Iulgms Knrls lg ;>04'Xu hksm lg hnlrtms ksplhtms ls pkrlhn&cm kb clb tkfinîg flrhlckrnm Fmclstm[unûmgls' Xl rlhuplrkrmg trlsy sl sn`ul iushkgcm Umr su mrclg smg? Fmclstm [unûmglslstuvm slpubtkcm lg lb hlflgtlrnm cl@lglrkb Tnbbl`ks prmvnghnk cl IulgmsKnrls y sus rlstms dulrmg nclgtndnhkcmslg 9551' \gk fubtntuc khmfpkûø sulgtnlrrm lg Flrhlcls lb 95 cl mhtuirlcl 9551'Bms rlstms cl Ynhkrcm Kbtkfnrkgm Kbzkdulrmg nclgtndnhkcms lg lb hlflgtlrnmcl Xkgtk Føgnhk prmvnghnk cl IulgmsKnrls lg 95;5' Gm ak sncm kÿg rlpk&trnkcm k Flrhlcls puls gng`ÿg dkfn&bnkr u mr`kgnzkhnøg bm ak rlhbkfkcm'Lg bk hkpntkb cl Xmrnkgm gm bl qulckgdkfnbnkrls y sl skil qul lg Fmgtlvn&clm tnlgl ug tæm cl lckc kvkgzkck'Lb ;4 cl kirnb cl 95;9 Urlsnclghnk clbk Ylpÿibnhk ngdmrfø qul bms rlstmsakbbkcms lb ;4 cl fkrzm cl lsl kûm lgbk trnghalrk ;>> clb Iktkbbøg cl Ngdkg&tlræk Gm' ;3 cl Smblcm plrtlglhækg kYnhkrcm Ibkghm Tkbnlgtl'Ls lb ÿbtnfm cl bms clskpkrlhncms clXmrnkgm qul sl nclgtndnhk' Mtrm pksm kclbkgtl Bk Oustnhnk ngvlstn`k lgtlrrkfnlgtms GG lg ;>00 lg lb hlflgtlrnm cl Flrhlcls Umr Pkbtlr Hruzflg Ymnikb cnspusm qul lg Fmgtlvn&clm sl anhnlrkg lstucnms cl bms rlstms y bms rlstms vmbvnlrmg k Flrhlcls'Bm qul sl pucm cltlrfngkr ls qul plr&tlglhlg k ugk fuolr y k ug amfirl ygkck fës' Bk oulzk Ymnikb cltlrfngøqul lstl hksm sl krhanvkrk y lg lslægtlrng cloø lb hkr`m y dul suirm`kckpmr lb oulz Fkrhlbm Xmutm'Umr ugk clhnsnøg clb gulvm oulz slhmgstktø qul bm qul gm sl akiæk al&ham lrk ug lstucnm cl KCG pkrk vlr snsl pmcæk cltlrfngkr bks nclgtnckcls mgm'Umr lsm lb oulz Fkrhlbm Xmutm rlsmbvnørlkirnr bk hkusk y akhl hulstnøg clugms 95 cæks lstuvm lg Flrhlcls `lg&tl clb lqunpm kr`lgtngm cl Kgtrmpmbm&`æk Dmrlgsl'Hmfm lg Kr`lgtngk aky ug ikghm clcktms cl KCG y lg \ru`uky gm bm qulsl iushk ls halqulkr sn pucnlrkg hm&rrlspmgclr k kb`ugm cl bms hksms qullbbms lstëg fkglokgcm' Smckvæk gm slhmgmhlg bms rlsubtkcms lg Kr`lgtngkpmrqul lstm ls fuy rlhnlgtlº'Hmgsubtkcm smirl quî mpngnøg bl flrl&hl bk rlkplrturk cl lstl hksm lb plrnm&cnstk flrhlckrnm rlspmgcl? «K fæ flpkrlhl inlg' Bm qul lb oulz cmhtmrFkrhlbm Xmutm lstë trktkgcm cl cltlr&fngkr ls bk nclgtnckc pmrqul lb hksmdul hlrrkcm pmr bk oulzk Ymnikb sng hm&tlokrbm hmg gng`ÿg ikghm cl cktms' ^ kamrk bm qul sl iushk ls halqulkrbk ngdmrfkhnøg: pulcl kpkrlhlr kb`ÿgngcnhnm pkrk hmgmhlr bks nclgtnckclsº' Fkrhak clb Xnblghnmy mtrms amflgkols «Lb 95 cl Fkym sl rlkbnzø bk ;lr' Fkr&hak clb Xnblghnm lg Flrhlclsº clstk&hk Kbcm Ymqul Cldnbnppm' «Khë dughnm&gk bk Hmfnsnøg pkrk bk Flfmrnk y snlf&prl kb`ugk fmvnbnzkhnøg mr`kgnzk' Lghkck bu`kr cmgcl gkhnø m vnvnø ugm clbms clskpkrlhncms akg pulstm pbkhksrlhmrcktmrnks lg bks dlhaks cl huf&pblkûms m cl clskpkrnhnøg'Khë sl trkikok smirl lstl tlfk plrmls bk prnflrk vlz qul sl rlkbnzk ugkFkrhak clb Xnblghnmº' Bms cnlz cltlgncms clskpkrlhncms cl Xmrnkgm
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks