Documents

Fisa de Evaluare Gradul Ii_ Anexa Nr. 1 La Omen 3240_2014 (1)

Description
fisa de evaluare gradul II
Categories
Published
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Unitatea de învăţământ:____________________________________ FIŞĂ DE EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECŢIEI CURENTE/SPECIALE PENTRUACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II  Numele, iniţiala tatălui, prenumele cadrului didactic inspectat:  Numele avut înainte de căsătorie (acolo unde este cazul):Funcţia didactică: Specialitatea:Unitatea de invăţamânt:Data eectuării inspecţiei:!nspector colar de specialitate# metodist numit prin dele$aţia nr%________ din__________%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&% (numele i prenumele, uncţia didactică, specialitatea, $radul didactic, unitatea colară de la care provine)  '!*!'+' D!D'! '%'!*!'+ *+-!F!' lasa #$rupaipul lecţieiitlul lecţiei: GRUPA DE INDICATORICRITERII DE EVALUARE PUNCTAJMAXIMPUNCTAJACORDAT  .%/-0!+'-+''!*!1!!(ma2imum 34 p)Documentare tiinţiică 5 Deinirea o6iectivelor i o6iectivele operaţionale 5 orelaţia dintre o6iective i celelalte componente ale actului didactic (conţinut, strate$ie, mi7loace de învăţământ, orme de or$anizare, evaluare, etc%) 8  %D+SF9U-'-+''!*!1!!(ma2imum 4 p)-eprezentarea conţinutului 5 +conomia (esenţializarea) conţinutului ;radul de structurare i   or$anizare a materialului (sc<ema, planul, structura   lo$ică etc%) 5 /uterea eectivă a continutului (de a $enera idei noi, opinii,soluţii etc%) 5 aracterul tiinţiic 5 orelaţii intra= i interdisciplinare, caracter  practic=aplicativ 5 orelaţia conţinutului cu strate$ia didactică i cu tipul de interacţiune  -aportul dintre durata aectată solicitării elevilor i cea aectată e2plicaţiilor, în uncţie de speciicul conţinutului, de tipul i de varianta lecţiei, de particularităţile dezvoltării psi<ointelectuale, etc 8 1 'ne2a nr%3 la 0>+N nr% ?54#58%4?%543, pu6licat în >onitorul 0icial nr% ?4#4@%4A%543, partea 3%    oncordanţa naturii solicitărilor cu particularităţile conţinutului  -aportul dintre activitatea personală a elevilor i activitatea rontală, în conte2tul dat ? 'ctivitatea elevilor la nivelul pro2imei dezvoltări ? 0r$anizarea colectivului i a activităţii 3 'cţiuni lo$ice de or$anizare i prelucrare a inormaţiei% 'cţiuni strate$ice de dezvoltare 5 !mpunere 3 Dierenţiere 5 +valuarea 5 rearea climatului aectiv= emoţional 5  D%+*'BU'-+'-'ND'>+NUBU!90B'- (ma2imum 34 p)-ealizarea evaluării predictive (matricea conceptuală de  6ază) 3 -ealizarea evaluării ormative 3 -elaţia cerinţe=o6iective 3 -ealizarea pro$resului colar (raportul dintre rezultatele o6ţinute de elevi la începutul i la inalul unei secvenţe de învăţare) 3 /reocuparea pentru motivarea notei i ormarea capacităţii de autoevaluare 3 -aportul dintre conţinutul evaluării si conţinutul învăţării (cuno tinţe, priceperi, deprinderi, capacităţi, aptitudini, atitudini, interese etc%) 5 -aportul dintre notarea proesorului i norma docimolo$ică 3 -elatia dintre predare= învăţare, evaluare i (compensare) ameliorare, pe parcursul activităţii didactice 5 +%UN0'9+-+' 9!0NS!B!+-+'+B+*!B0- (ma2imum 34 p)Strate$ii de dierenţiere i individualizare  'daptarea e2i$enţelor la particularităţile de vârstă# individuale ale elevilor ? 'daptarea e2i$enţelor la pro$ramul zilnic al elevilor ? F%0>/++N1+ /S!C0= -+B'1!0N'B+ (ma2imum A p)n raporturile cu elevii A ;%'U0+*'BU'-+'(ma2imum 34 p)'utoanalizaA'precierea o6iectivăA 2   'ne2a nr% 3 la 0>+N nr% ?54#58%4?%543, pu6licat în >onitorul 0icial nr% ?4#4@%4A%543, partea 3%  %    PUNCTAJ TOTAL ACORDAT 85 Data:  ___________________________ In! #t$%/M t$&'t( Can&'&at( S )n*t+%a : _____________________ S )n*t+%a : _____________________ D'% #t$%( S )n*t+%a : _____________________  Notă: (3)% !nspectorul colar# cadrul didactic metodist care a eectuat inspecţia:=utilizează i a de evaluare a activităţii didactice pentru redactarea raportului de inspecţie scris i pentrusta6ilirea caliicativului inal#noteiE=predă (la inalizarea activităţii) inspectorului colar pentru dezvoltarea resursei umane i ele de evaluarea activităţii didactice (în număr de ), ca ane2e ale raportul scris înc<eiat la inspecţia curentă#specială%(5)% Ba inspecţia curentă  se acordă calificativ % aliicativul de promovare la inspecţia curentă pentruacordarea $radului didactic !! este 6ineG% Ba inspecţia specială se acordă notă % Nota minimă de promovare a inspecţiei speciale pentru acordarea $radului didactic !! este @ (opt)% 3   'ne2a nr% 3 la 0>+N nr% ?54#58%4?%543, pu6licat în >onitorul 0icial nr% ?4#4@%4A%543, partea 3%  %
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x