Documents

GLOBALIZAREA

Description
Globalizarea
Categories
Published
of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    IMPACTUL GLOBALIZARII ASUPRA DEZVOLTARII REGIONALE MASTERANZI :  GEORGESCU DIANA GEORGESCU VLAD MOVILARU BIANCA MODORAN MARINA Bucuresti 2018    CUPRINS: 1.   INTRODUCERE 2.   DATE SI METODE 2.1. Proba 2.2. măsuri  2.2.1. QOL. 2.2.2   Globalizarea. 2.2.3. Instabilitatea socială.   2.2.4. Puterea statului și cheltuielile sociale.  2.2.5. Variabile de control. 2.3. Model de estimare 3. ANALIZA SI REZULTATE 4. STUDIU DE CAZ : ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII     1.   INTRODUCERE În privinţa procesului de globalizare nu există încă o definiţie universal acceptată şi nici definitivă întrucât acesta subinclude o multitudine de procese complexe privind domenii diverse ale societăţii umane. Ca atare, globalizarea poate fi definită ca un fenomen, o strategie, o ideologie sau toate la un loc. Teoria dominantă a influenței globalizării asupra bunăstării umane sugerează evaluarea atât a rezultatelor favorabile, cât și a celor nefavorabile. Acest studiu formulează un model dialectic, adoptă o măsură cuprinzătoare a globalizării și utilizează trei panouri de date în perioada 1980 -2000 pentru a testa empiric efectele directe și indirecte ale consecințelor umane asupra f  luxurilor globale. Rezultatele obținute prin modelarea cu efect aleatoriu relevă impacturi pozitive ale globalizării  politice, în timp ce globalizarea economică și socială nu generează influențe favorabile atunci când nivelul de dezvoltare și diferențele regionale funcționează ca controale. Se constată că indicele general de globalizare generează o influență favorabilă asupra unui indice general de dezvoltare umană. În țările în curs de dezvoltare, influența umană a globalizării nu a fost la fel de semni ficativă ca în țările industriale. Mai multe ipoteze privind potențialele efecte negative ale globalizării prin creșterea instabilităților sociale și reducerea puterii de stat și a cheltuielilor sociale nu sunt susținute în analiză. Se concluzionează că globalizarea identificată de fluxurile și schimburile globale crescute , contribuie mai degrabă la impiedicarea progresului de dezvoltare si crestere a bunăstării umane.   Globalizarea, definită ca difuzarea bunurilor, serviciilor, capitalului, tehnologie   și oameni (lucrători) peste frontierele naționale de Sirgy și colab. (2004, p. 253), este considerat a fi un proces de difuzie cu mai multe fațete ce produce influențe semnificative în bunăstarea umană. Acest articol (Sirgy et al., 2004) propune 24 de te ze pentru a demonstra legături globale și a progresul socio - economic general al țării, concluzionând că globalizarea este un fenomen dublu; adică atât efecte  pozitive, cât și efecte adverse generate de această transformare globală perpetuă , necesită o spe cificare atentă a diferitelor mecanisme de proiectare a cercetării .   În management, globalizarea reprezintă un termen de marketing sau de strategie care se referă la apariţia unor pieţe internaţionale pentru bunuri de consum caracterizate de nevoi şi gustu ri similare ale clienţilor, reuşind astfel, de exemplu, să vândă aceleaşi maşini şi săpunuri sau produse alimentare prin campanii publicitare similare, unor persoane ce aparţin unor culturi diferite.  În domeniul software, globalizarea este termenul tehni c ce combină procesele de internaţionalizare şi localizare. Globalizarea se manifestă ca o schimbare fundamentală a instituțiilor umane în epoca contemporană. În timp ce literatura de specialitate este de acord că rapiditatea , fluxurile intensive și conexiunile intre bunuri, servicii, bani, oameni și cultură dincolo de granițele naționale, definesc  într- adevăr caracteristicile fundamentale ale societății mondiale actuale (Guille'n, 2001).   Două teorii prezinta si sustin modul în care afectează globalizarea bunăstare umană.   Școala neoliberală susține că globalizarea reprezinta o putere omniprezentă a distrugerii creative în comerțul global, transfrontalier . Investițiile și inovațiile tehnologice îmbunătățesc eficiența și performanta , generand o prosperitate extraordinară în pofida faptului că vechile locuri de muncă sunt înlocuite , iar salariile pentru lucrătorii necalificați scad în mod drastic . Din acest punct de vedere globalizarea atrage si genereaza o serie de amenintari . S tudii empirice relevante au demonstrat în plus că globalizarea determina cresterea si dezvoltarea sectorului induatrial în țările în curs de dezvoltare (DC), reducând astfel inegalitatea veniturilor globale (Firebaugh, 2004). Economistii sustin ca impor tanta comerțului exterior intr - o economie de piata , sa dovedit a fi strâns legata de construirea si educarea instituțională a unei societăți, care sa contribuie decisiv la o creștere economică (Rodrik et al., 2004).  A doua abordare vede globali zarea ca pe un nou proiect hegemonic , capitalurile transnaționale au funcționat în moduri care au permis câteva îmbunătățiri in cele mai multe tari. Potrivit lui Petras și Veltmeyer (2001), globalizarea demonstrează crearea unei noi structuri mondiale   de arhitectură globală (țările industriale, institutele financiare internaționale etc.)ce facilitează acumularea de capital într- un mediu de piață fără restricții tranzacționale . Acest studiu încearcă să ofere un model integrat care clarifică o plural itate a mecanismelor prin care globalizarea generează favorabil și nefavorabil consecințele umane. Sirgy și colab. (2004) afirmă  în mod explicit rolul important a statului în îmbunătățirea condițiilor de viață decente în această epocă globală. Totuși, cum astfel de acțiuni ale statului apar sau nu apar, nu sunt specificate în mod satisfăcător în dezbaterile actuale din lagărele neoliberale și radicale (Petras și Veltmeyer, 2001; Banca Mondială, 2002). Nici în cazul lui Sirgy et al. (2004). Formal elaborarea   relației dintre stat și globalizare este astfel este important să se ajungă la o mai bună înțelegere a problemelor la  îndemână.  

Bala Saheb

Mar 24, 2018
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks