Documents

Globalizarea

Description
#geografie
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Mfikjfnzjrlj [lprlzndtĀ ud pri`ls el `rlȞtlrl j ndtrjelpldeldȑln endtrl stjtl. J`lstj jrl fi` ejtirntĀ elzviftĀrnn tlcdifimnln. Ptjtlfl ju dlvinl tit ojn ouft udlfl el jftlfl.   \dlfl stjtl enspud el rlsursl djturjfl end klfȞum Ȟn fl lxpirtĀ, jftlfl ju dlvinl el pnlȑl el elsbj`lrl j oĀrburnfir. Enstjdȑlfl endtrl stjtl s - ju rleus ejtirntĀ elzviftĀrnn trjdspirturnfir Ȟn tlfl`ioudn`jȑnnfir.   Mfikjfnzjrlj prlsupudl i udnbironzjrl j fuonn `idtlopirjdl. Ptjtlfl rldudȑĀ fj `llj `l lstl trjenȑnidjf äd bjvijrlj `ufturnn el tnp jolrn`jd. J`ljstj lstl lxtndsĀ prnd jduontl sĀrkĀtirn, prnd fnokj ldmflzĀ `jrl elvndl i fnokĀ ndtlrdjȑnidjfĀ , prnd primrjol el `jf`ufjtir, ouzn`Ā Ȟn bnfol. \d rif nopirtjdt äd pri`lsuf el mfikjfnzjrl äf ju si`nltĀȑnfl trjdsdjȑnidjfl (PUD), j` lstlj elȑnd i trlnol end l`idionj oidenjfĀ (O`Eidjfe„s, @i`j @ifj, Bire).    Jvjdtjhuf mfikjfnzĀrnn lstl j``lsuf fj tlcdifimnl pldtru stjtlfl ojn puȑnd elzviftjtl. Elzjvjdtjhlfl mfikjfnzĀrnn sudt pnlrelrlj neldtntĀȑnn stjtlfir, rlfi`jrlj ndeustrnnfir Ȟn pnlre lrlj nopirtjdȑln snden`jtlfir.   @idslrvjrlj olenufun äd`idhurĀtir    End `juzj j`ȑnudnn ioufun, olenuf djturjf s - j rlstrëds `idtnduu. El j`llj, j bist dl`lsjrĀ  ädbnndȑjrlj udir jrljfl pritlhjtl (pjr`urnfl djȑnidjfl ‐  ``j. ;777 fj dnvlf oidenjf, prnouf endtrl lfl j bist Wjr`uf Djȑnidjf —^lffiw Ptidl‟ (P\J), njr äd [ioëdnj, Wjr`uf Djȑnidjf [ltlzjt).   Wjr`urnfl djȑnidjfl `uprnde rlzlrvjȑnn Ȟtnndȑnbn`l udel j``lsuf ioufun lstl ndtlrzns Ȟn zidlfl prl-pjr`, udel sudt pisnknfl j`tnvntĀȑnfl  l`idion`l rlstrëdsl. Lfl äok ndĀ lfloldtlfl `jerufun djturjf `u `lfl jdtripn`l, uroĀrnde rleu`lrlj `lfir end uroĀ (Wjr`uf Djȑnidjf Ku`lmn).   [lzlrvjȑnnfl djturjfl pritlhljzĀ jduontl lfloldtl jfl olenufun (bfirnstn`l, mlifimn`l, splifimn`l, pjflidtifimn`l, bjudnstn`l). [lzlrvjȑnnfl knisblrln sudt el`fjrjtl end rëdeuf pjr`urnfir djȑnidjfl, pritlhljzĀ jduontl l`isnstlol nopirtjdtl (jprixnojtnv 077 fj dnvlf oidenjf, el lxlopfu Elftj EudĀrnn).   Lvifuȑnn mlieloimrjbn`l    Lvifuȑnj duolrn`Ā j pipufjȑnln8       Jduf N 8 ;77  ‐  ;<7 onf. Fi`.    :3078 : ofe. Fi`.    :>078 ; ofe. Fi`.    ;7::8 = ofe. Fi`.  Jdujf, pipufjȑnj mfikufun `rlȞtl `u jprijpl :77 onf. Fi`.    Ppiruf djturjf lstl rnen`jt äd Jsnj el P-R, P, P- L1 Jbrn`j1 Jolrn`j @ldtrjfj Ȟn el P.      Ppiruf djturjf lstl s`Āzut äd Luripj1 Jolrn`j el D1 D Jsnln Ȟn äd  Justrjfnj.  J.   DI[E\F ELXRIFUJU -   P`Āelrl eloimrjbn`Ā  -   @rnzj birȑln el oud`Ā  -   Nopisnknfntjtlj jsnmurĀrnn pldsnnfir  -   @rlȞtlrlj vërstln el pldsnidjrl  -    Jeu`lrlj birȑln el oud`Ā end jftl stjtl  -    Jpjrldȑj `idbfn`tlfir ädtrl pipufjȑnj jutictidĀ Ȟn lonmrjdȑn  K.   P\E\F ÄD @\[P EL ELXRIFUJ[L -   @rlȞtlrl eloimrjbn`Ā ojrl    -   Fnpsj fi`urnfir el oud`Ā  -   Nopisnknfntjtlj jsnmurĀrnn crjdln  -   I pjrtl j pipufjȑnln lonmrljzĀ   [lsurslfl uojdl Ȟn elzvifjrlj    Wrieusuf ndtlrd krut rlprlzndtĀ vldnturnfl ikȑndutl el ud stjt pl tlrntirnuf j`lstunj pl ud jd (sju WNK/fi`) @lfl ojn ojrn vjfirn jfl WNK sudt äd Fuxlokurm Ȟn äd stjtlfl elzvifjtl (Jolrn`j el D, Hjpidnj, D Luripln), njr `lfl ojn on`n vjfirn (suk :77$/fi`) sudt äd Jbrn`j. Mrjeuf el jfbjkltnzjrl8    @lfl ojn ojrn vjfirn (plstl >3% - >>%)8 Luripj el D, Luripj el L    @lfl ojn rleusl vjfirn (suk <7%)8 Jbrn`j Pplrjdȑj el vnjȑĀ fj djȞtlrl (eurjtj olenl j vnlȑnn)       Rjfirn el plstl 37 el jdn8 Hjpidnj, Ntjfnj, Jdeirrj     Rjfirn el sud <7 el jdn8 Jbrn`j Nden`lfl elzviftĀrnn uojdl8      Lstl `lf ojn kud nden`jtir jf dnvlfufun el elzviftjrl jf stjtlfir    Pl `jf`ufljzĀ ȑndëde `idt el WNK, mrjeuf el jfbjkltnzjrl Ȟn splrjdȑj el vnjȑĀ fj djȞtlrl      Pl lxprnoĀ äd vjfirn el fj 7 fj :    NE\ plstl 7,>8 Luripj el R Ȟn D1 Jolrn`j el D, Hjpidnj, Justrjfnj      NE\ el suk 7,<8 stjtl end Jbrn`j1 P Jsnln.  JȞlzĀrnfl uojdl Ȟn elzvifjtlj    Fj dnvlf oidenjf, jsnstĀo fj i lxpfiznl urkjdĀ (i `rlȞtlrl j duoĀrufun el fi`untirn end irjȞl Ȟn i `rlȞtlrl j duoĀrufun el irjȞl).   LxnstĀ jprixnojtnv 577 el oltripifl.   Wrikflol :   Äd irjȞl sl j``ldtuljzĀ bldiolduf el pifujrl ;   IrjȞlfl elvnd —ndsufl el `ĀfeurĀ‟, tloplrjturj end irjȞ bnnde ojn rnen`jtĀ bjȑĀ el `lj end jbjrj j`lstunj 0   Fnpsj spjȑnufun vlrel  5   Enstjdȑlfl el pjr`urs äd ndtlrniruf irjȞlfir sudt ojn ojrn (jpjr enblrntl tnpurn el trjdspirturn äd `ioud prl`uo juti kuzlfl, triflnkuzlfl Ȟn oltriuf)  <    Jpjr zidl bud`ȑnidjfl (suprjblȑl ndeustrnjfl, el jmrloldt, `iolr`njfl, rlzneldȑnjfl, el trjdspirturn) 2   Pl elzviftĀ ojrn rlȑlfl el enstrnkuȑnl pldtru ldlrmnj lfl`trn`Ā, mjzl djturjfl, jpĀ Ȟn sntlouf el `ifl`tjrl j jplfir oldj  hlrl, j elȞlurnfir  =   Ouftl irjȞl, end fnpsĀ el spjȑnu el elzviftjrl, sl elzviftĀ pl vlrtn`jfĀ  3   Äd stjtlfl äd `urs el elzvifjrl, jpjr `jrtnlrl sĀrj`l, ndsjfukrl, eiondjtl el ndbrj`ȑnudn  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x