Documents

globalizarea pe glob.docx

Description
GLOBALIZAREA ÎNDRUMĂTOR: MASTERAND: Globalizarea Bucureşti - 2013 - 2 din 20 Globalizarea Cuprins Noţiuni introductive......................................................................................................
Categories
Published
of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  GLOBALIZAREA ÎNDRUMĂTOR:MASTERAND:  Globalizarea Bucureşti- 2013 - 2 din 20  Globalizarea u!ri # Noţiuni introductive................................................................................................................................4Globalizarea - dimensiuni.......................................................................................................................6Avantaje şi dezavantaje ale globalizării..............................................................................................12oncluzii................................................................................................................................................16!ibliogra ie.............................................................................................................................................1# 3 din 20  Globalizarea Noţiuni introductive Factori precum progresul tehnologic, costurile scăzute de transport şi liberalizareapoliticilor comerciale au condus la intensifcarea schimburilor comerciale şi a circulaţieiondurilor între ţările lumii. Aceste aspecte au consecinţe importante asupra uncţionăriieconomiei globale. Fenomenul globalizării, deşi reprezintă o sursă de mari benefcii şioportunităţi, implică aptul că fecare stat trebuie să acă aţă unei concurenţe acerbe,atât din partea unor economii cu costuri scăzute, cum sunt cele ale Chinei şi ndiei, cât şidin partea unor economii ino!atoare, cum este cea a tatelor #nite. Aceste inter$relaţionări includ ără a se mărgini atât actori statali% gu!erne, instituţii ale statului, cât şiactori nonstatali% organizaţii non$gu!ernamentale şi corporaţii multinaţionale.&otiunea de globalizare a început din '(() să fe olosită pentru a descrie unproces comple*, socio$economic şi cultural, ale cărui principale caracteristici suntdiuziunea globală a instituţiilor şi practicilor democratice, popularizarea şi răspandireaunor modele economice, fnanciare şi tehnologice. +otodată, globalizarea uni!ersalizează,implicând ideea de unifcare a societăţilor şi prin aceasta se aunge la relati!izareaidentităţilor naţionale sau comunitare, cele prin care un popor sau o comunitate anume îşi defneşte e*istenţa sa.&u e*istă o defniţie a globalizării într$o ormă uni!ersal acceptată şi, probabil, nicidefniti!ă. -oti!ul rezidă în aptul că globalizarea subinclude o multitudine de procesecomple*e cu o dinamică !ariabilă atingând domenii di!erse ale unei societăţii. a poate fun enomen, o ideologie, o strategie, sau toate la un loc./0rocesul de surmontare al graniţelor apărute de$a lungul istoriei. a de!ine astelsinonimă cu eroziunea 1dar nu şi cu dispariţia2 su!eranităţii statelor naţionale şi se înăţişează ca o /detaşare3 a economiei de piaţă aţă de normele morale şi legăturileinstituţionalizate dintre societăţi3 4 lmar Alt!ater ' ./ntensifcarea relaţiilor sociale de pretutindeni, prin care locuri a5ate la maredistanţă unele de celelalte aung să se interconecteze astel încât e!enimentele dintr$un' lmar Alt!ater 4 proesro de ştiinţe politice la #ni!erstiatea 6erlin şi membru al nstitutului 7tto uhr. 4 din 20
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks