School Work

Globalizarea Si Mediul Inconjurator

Description
Globalizarea si mediul inconjurator. Incalzirea globala si efectele ei asupra mediului.
Categories
Published
of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Universitatea din Oradea, Globalizarea şi  mediul  înconjurător   Oradea, 2014  2 Este  sigur  însă   că  pentru toata lumea globalizarea”  reprezint ă  destinul implacabil spre care se îndreapta lumea, un proces ireversibil care ne afectează  pe toţi  în egală   masură   şi  în acelaş i mod.” 1  Nu există  însa o definiţie   definitivă   şi  universal acceptată  a globalizarii, ea poate lua forma unui fenomen, a unei strategii, sau chiar toate acestea la un loc. Globalizarea, evidenţiază   schimbările  din societate şi  din economia mondială,  rezultate în cea mai mare parte din comerţ    internaţional   ş i schimburi culturale. Totodată , presupune formarea unui stat uninaţional  pe tot globul pămâ ntesc. Motivul rezid ă  în faptul că  globalizarea include o multitudine de procese complexe atingand domenii diverse ale unei societăţ  i. Problemele în ceea ce priveşte  globalizarea apar înca din momentul încercarii de definire a acestei noţiuni.  Oamenii de ştiinţă   şi  opinia publică  nu au că zut de acord asupra unei singure definiţii.  Globalizarea în linii formale, descrie un proces multicauzal care are drept rezultat faptul că  evenimentele care au loc într-o parte a globului au repercusiuni din ce in ce mai ample asupra societăţilor    şi  problemelor din alte părţ  i ale globului. Globalizarea   reprezintă  fenomenul care influenţează  mediul de securitate contemporan, atât în ceea ce priveş te geneza noilor riscuri şi   ameninţări,  cât ş i cel al apariţiei  diferitelor oportunităţi” 2 . Astfel, nici un stat nu poate să   rămână  izolat şi  nu este la adapost şi  nici nu trebuie sa rămână  în afara proceselor globale. Globalizarea profileaza o şansă  nereala de dezvoltare economică  care să  formeze prosperitate şi  care să  protejeze mediul, dar acest lucru nu este garantat pentru fiecare ţară . Acesta depinde de capacitatea fiecarui stat de a exploata programatic şi  eficient astfel de oportunităţ  i. Astfel, ţă rile care nu corespund acestor exigente riscă   să   piardă   ş ansa de a beneficia de efectele pozitive ale globalizarii. Termenul de globalizare a aparut la sfarş itul anilor ‟60   ş i a fost lansat de un specialist Canadian în teoria mijloacelor de comunicare în masă . Acest termen a intrat  în dicţionar   prima dată  în 1961. 1  Bauman, Zigmunt, Globalizarea si efectele ei sociale . 2  Bran, Florina, Globalizarea si mediul  , Editura Universitara, 2009, Bucuresti.  3 O modalitate sau un sistem de receptare şi  abordare a marilor probleme contemporane, determinate de interacţiunea  multiplelor procese şi  fenomene economice, tehnice, politice, sociale, culturale, ecologice şi  preconizarea soluţionării  lor  într-o larg ă   perspectivă  de către  comunitatea internaţională .  În ceea ce priveşte   apariţia   globalizării,   există  3 tipuri de abordari: a) Globalizarea a aparut odat ă  cu istoria, argumentul principal fiind apariţ  ia primelor imperii; b) Este un fenomen contemporan, caracteristic modernizării   şi   dezvoltă rii capitalismului; c) Este un fenomen recent, asociat cu alte evenimente denumite postindustrializare. După opinia specialiştilor în domeniul lingvisticii, verbul a globaliza”, a fost atestat pentru prima oară de către Merriam Webster Dictionary în 1944. Unii lingvişti istorici, consideră însă că acest cuvânt se poate regăsi şi în unele scrieri ce datează dela sfârşitul secolului al XIV, sau chiar mai înainte.   După opinia unor economişti teoreticieni procesul globalizării a fost ”inventat” în anii „80, dar recunosc că din punct de vedere conceptual, el a existat cu mult timp înainte.  Conform teoriei, globalizarea presupune o circulaţie   internaţională  a ideilor şi   informaţiilor,   experienţ  e cultural comune, o societate civil ă  global şi  o mişcare   ecologistă  global. Efectele ei sunt numeroase şi  diversificate. Nu putem susţine   că   există  numai efecte pozitive sau efecte negative, pentru unele persoane acesta este un lucru pozitiv, iar pentru restul unul negativ. 3  Un efect pozitiv pe care îl reprezintă  globalizarea este cunoscut de marea majoritate a adoleşcenţilor   în special şi  anume Internetul, dar şi   creşterea  schimbului de mărfuri   între state, astfel încât să  ne putem bucura şi  de produsele altor ţări,   creşterea   investiţ  iilor, dezvoltarea tehnologiilor ş i posibilitatea de a comunica din orice colţ   al lumii. Globalizarea are ş i alte dimensiuni. Unele probleme globale, cum ar fi  încă lzirea atmosferei, gaura din stratul de ozon sau tă ierea pădurilor   tropicale ilustrează  în modul 3  Negreponti-Delivanis, Maria, 2002, Mondializarea conspiratoare , Editura Eficient, Bucuresti.  4 cel mai impresionant fenomenul globalizării,  pentru că  în acest caz este vorba despre probleme globale, care neces ită  o abordare pe masură . Globalizarea reprezintă   activităţile  companiilor multinaţionale  implicate în investiţiile   străine  directe ş i dezvoltarea reţelelor   de afaceri pentru a crea valoare în afara graniţelor    naţionale . 4   În ceea ce priveşte  dimensiunea ei socială,  globalizarea afectează  direct viaţa  tuturor cetăţ  enilor, lumea devenind un “global   village”,  iar comunităţile   tradiţionale,  extinzându-se la scară   planetară . Fiecare ţ  ar  ă  are valori, tradi ţ  ii, obiceiuri ş i conduit. Surprinz ă tor, nu este nevoie neaparat de na ţ  ionalism pentru ca oamenii s ă  se dovedeasc ă  ap ţ  i de a alege. Relaţia dintre globalizare şi mediul înconjurător este determinată de legătura dintre mediul înconjurător şi economie. Fenomentul globalizării a adus puţin câte puțin diferite schimbări conceptului de “mediu înconjurător”. O mare parte a populaţiei consideră că pr  oblemele de mediu produc îngrijorare la nivel mondial, în contextul în care mediul înconjurător este un patrimoniu comun al   umanităţii.   Efectele globalizării pot fi:     directe  –   emisiile şi daunele aduse mediului asociate cu libera circulaţie a bunurilor;   indirecte  –   sunt clasificate în funcţie de dimensiune, compoziţie şi efecte tehnice şi apar ca rezultat al comerţului şi al investiţiilor straine directe.  Totodat ă , colapsul global al mediului  înconjurător   este inevitabil. Statele dezvoltate ar trebui să  lucreze alături  de statele în curs de dezvoltare pentru a se sigură  faptul că  economiile acestor ţări  nu contribuie la accentuarea problemelor legate de poluare. Cele mai sensibile strategii de control ale poluării  atmosferice implica metode ce reduc, cole ctează,   captează  sau reţin   poluanţi  înainte ca ei să  intre în atmosferă.  Din punct de vedere ecologic, reducând emisiile poluante cu o mărire  a randamentului energetic, precumarderea de mai puţin  combustibil este strategia preferată.   Influenţând   4   Alan Rugman, „The end of globalization”, Ed. Random House, 2000 .
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x