Industry

Hcsn9

Description
Hcsn9
Categories
Published
of 50
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  - 1 - BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP========================Bai 2.1:A.Ti ĐV HCSN M !"#$ 2%N &' &"& ai (i)   *+ ,-+ /0 :1/.I.S3 45 /6+ !"#$ 2N: - TK 111 : 300.000 - TK 112 : 240.000 - TK 008 : 900.000 - Các tài khoản khác có số dư hợp ! II.C"& #$!i)   *7 08 9i#!  7!" ,i#!: 1."#à$ 4%2 &T 0034 '(t )TK& ho*t +,  n# thưn# /$n  nh   p 56 tin 7  t: 100.0002."#à$ %2 &C 0023 Chi tin 7  t tả tin +i  n nư;c d<n# cho ho*t +,  n# thưn# /$n: 0.0003."#à$ =%2 >?" 0012 '(t tin #@i 7A n#$n Bt i +ưA ào s@ dDn# cho dE án F: 2=.0004."#à$ 9%2 &T 003G '(t T>K?  56 tin 7  t +H chi ưIn#:120.000G."#à$ 10%2 &C 0024 Chi ưIn# +ợt 1 cho cán J,   in chc ton# LM: 120.000."#à$ 1G%2 >?C 0042 Th sE n#hi   p JNn# T>K?:=G.G00=."#à$ 1%2 &T 003 Th h,   cOp dư;i JNn# tin 7  t G3.000.8."#à$ 18%2 &T 003= Th phPQ    phP JNn# tin 7  t :2G.30.9."#à$ 19%2 &T 0038T*7 n# kinh phP JNn# tin 7Rt số tin G0.00010."#à$ 20%2 Số th phPQ  phP phải np cho nhà nư;c à 40.000.11."#à$ 22%2 &C 002G ",   p cho "hà nư;c các khoản th phPQ    phP :40.000 JNn# tin 7  t 12."#à$ 23%2 >?C 0043 "h  n   nh chi tin JNn# T>K?: 200.00013."#à$ 29%2 &T 0039 '(t T>K?  56 tin 7  t +H chi thUo   nh chi tin : 200.00014."#à$ 30%2 &C 002 Chi tin 7  t cho VLTW thUo   nh chi tin: 200.000 B.;)+ &6+: 1.LXnh khoản à #hi ào sI +Y tài khoản các n#hi   p D tn.2.Z[ à #hi ào: S\ 56Q "h  t k! chn#Q S\ cái TK 111Q TK 112 c]A h^nh thc "h  t k! chn#. Bai 2.2A.Ti /<# 0 HCSN A >?#$ !"#$ @%N &' &"& #$!i7 08 9i#!  7!" ,i#! #!5 ,-+ /0:1./ &"&ai 9!?# &' ,3 45 !D7 (E. 1."hBn th,n# Jáo dE toán kinh phP ho*t +n# do cI 5An tài chPnh d$t cho 5! _%" số tin 80.0002."#à$ G%3 &T 130 (t dE toán kinh phP ho*t +n#  nhBp 56 tin 7Rt: 30.0003."#à$ G%3 &C 149Q chi tả ưIn# à phD cOp khác cho in chc 1=.000 phD cOp ưIn# 2.0004."#à$ =%3 &C 1G0 chi 7A Bt i nhBp kho d<n# cho ho*t +n# VCS" số tin 1.G00G."#à$ 8%3 &T 131Q th h`c phP c]A sinh inQ số tin 13G.000."#à$ 9%3 &C 1G1 #@i tin 7Rt ào n#n hàn# số tin G0.000=."#à$ 12%3 &C 1G3 chi tả phD cOp h`c J\n# sinh inQ số tin 12.0008."#à$ 14%3 &C 1G4 chi tả tin +in tho*iQ tin +in G.G40 #hi chi ho*t +n# thưn# /$n9."#à$ 1G%3 &C 1GG chi 7A tài i phDc D ho*t +n# VCS" #hi chi ho*t +n# thưn# /$n à10.8G010."#à$ 2G%3Q &C 1GQ chi ho*t +n# n#hip D à ch$n 7,n +ược #hi chi thưn# /$n: 9.80011."#à$ 2G%3 nhBn cOp phát JNn# nh chi tin +H chi ti +t /Ot ahi thảo ch$n +b số tin 12.000+In X nhBn +ược #iO$ Jáo có c]A kho J*c nhà nư;c.12."#à$ 2=%3 &C 132Q (t tin #@i kho J*c  56 tin 7Rt: 12.00013."#à$ 2=% &C 1G= chi cho hi thảo ch$n + 12.000 B.;)+ &6+: 1.LXnh khoản các n#hip D kinh t phát sinh.2.&hản ánh ào sI +Y tài khoản k toán Jit tin 7Rt tYn 56 + thán# 3 à G0.000  - 2 - Bai 2.@A.Ti ĐV HCSN H !"#$ 1%N &' &"& ai (i)   *+ ,-+ Đ0 :1/I. S3 45 /6+ !"#$ 1%N . - TK 111 : 3.G00.000 - TK 112 a"Vb: 1.G00.000 - TK 112 aK?b: 2G0.000 - TK G11 : ==0 . 000 - Các tài khoản khác có số dư hợp ! II. C"& #$!i)   *7 08 7!" ,i#! >?#$ !"#$ #!5 ,-+: 1."#à$ 1%10 &T 101 T*7 n# kinh phP nh   p 56 tin 7  t +H chi ho*t +,  n# thưn# /$n 100.0002."#à$ 3%10 &C 321 Chi tin 7  t 7A   t i   nh   p kho 2G.000.3."#à$ 4%10 >?" 0031 Chi tả ưIn# Ao +,  n# hợp +Yn# JNn# tin #@i: G0.000 4."#à$ 8%10 >?C 0231 Th nợ khách hàn# F JNn# T>"V =G0.000.G."#à$ 9%10 >?" 0032Q &C 322 COp kinh phP cho LM cOp dư;i JNn# T>K? 120.000Q JNn# tin 7  t 80.000.."#à$ 11%10 &T 102 Th phPQ    phP JNn# tin 7  t 30.000.=."#à$ 13%10 >?C 234"#n hàn# #@i #iO$ Jáo có số tin thAnh ! tài sản cố +Xnh khách hàn# tả à=2.000.8."#à$ 1G%10 Số th phPQ  phP phải np cho "S"" 800.0009."#à$ 20%10 &C 00323 ",   p tin 7  t cho "#n sách "hà nư;c số thQ    phP phải n,   p 800.00010."#à$ 23%10 >?C23G "h  n   nh chi tin JNn# T>K? =20.000 cho ho*t +,  n# thưn# /$n.11."#à$ 24%10 &C 324Chi t*7 n# JNn# tin 7  t cho in chc F G.000 +i c,n# tác.12."#à$ 2%10 "h  n i  n tợ 200.000 c]A t\ chc Z JNn# T>K?Q LM chưA có chn# te #hi thQ #hi chi.13."#à$ 2=%10 &T 103 '(t T>K?  56 tin 7  t +H chi thUo chi thUo   nh chi =20.000.14."#à$ 28%10 LM thAnh toán t*7 n# kinh phP ;i kho J*c n#à$ 1Q số kinh phP t*7 n# LM #hitn# n#Yn kinh phP thưn# /$n1G."#à$ 29%10 &C 32G Chi thUo   nh chi #Y7 các khoản ton# dE toán JNn# tin 7  t =20.000.1."#à$ 30%10 LM có chn# te #hi th #hi chi  n#hi   p D nh  n i  n tợ n#à$ 2. B.;)+ &6+: 1.LXnh khoản các n#hi   p D kinh t phát sinh à #hi sI +Y tài khoản các n#hi   p D.2.Z[ à #hi ào s\ k toán :S\ 56Q "h  t k! chn#Q S\ cái TK 111Q112 ton# h^nh thc "KC Bai 2.F:A.Tai (i)   *+ i ĐV HCSN  !"#$ %N &' &"& ai (i)   *+ ,-+: /0 :1/.I. S3 45 /6+ !"#$ : - TK 111: G30.000 - TK 112: =00.000 - Các tài khoản khác có số dư hợp ! II. T>?#$ !"#$ &' &"& #$!i)   *7 08 9i#!  7!" ,i#! ,-+: 1."#à$ 2%8 '(t )TK&  tài khoản T>K? th,  c kinh phP dE án: 280.000Q kinh phP ho*t +,  n#thưn# /$n: 920.0002."#à$ 3%8 '(t T>K?  56 tin 7  t th,  c K&VLTW à 920.000Q K&)F 280.0003."#à$ 4%8 Chi tin 7  t tả ưIn# in chc 40.000Q tả h`c J\n# sinh in 120.0004."#à$ %8 Th +ào t*o thUo hợp +Yn# JNn# tin 7  t 1.000.000G."#à$ 8%8 ",   p tài khoản T>K? số tin 7  t th th +ược 1.100.000."#à$ 11%8 Th h`c phP các h   +ào t*o JNn# tin 7  t 1.240.000=."#à$ 14%8 ",   p tin 7  t ào kho J*c 1.240.0008."#à$ 1=%8 Chi tin 7  t t*7 n# cho in chc 1G.2009."#à$ 1=%8 Chi tin 7  t 7A   t i   n phfn# +g nh   p kho thUo #iá 7A 8.800Q 10."#à$ 18%8 Chi phP h,  i h`p +Xnh k thán# #hi chi thưn# /$n JNn# tin 7  t .00011."#à$ 20%8 tả nhà cn# cOp Z G0.000 JNn# tin #@i kho J*c.12."#à$ 24%8 ThAnh toán số thEc chi ho*t +,  n# thưn# /$n te tin t*7 n# 11.200Q số cfn *i n,   phoàn 56 tin 7  t 4.000.13."#à$ 2G%8 ThAnh toán t*7 n# + tài n#hin c khoA h`c #hi chi dE án 120.000.14."#à$ 2=%8 Th dXch D h tợ +ào t*o JNn# tin 7  t 1.844.0001G."#à$ 29%8 Chi phP tin 7  t cho ho*t +,  n# dXch D h tợ +ào t*o à 1.044.000.  - 3 -1."#à$ 30%8 ",   p tài khoản T>K? số tin 7  t à 800.000 B.;)+ &6+: 1. LXnh khoản à phản ánh ào tài khoản các n#hi   p D kinh t phát sinh tn. 2.  Z[ à #hi ào s\ k toán các h^nh thc jchn# te - #hi s\các n#hi   p D kinh t tn. Bai @.1: A.Tai (i+ &!?: Đ<# 0 HCSN M >?#$ #J N #!5 ,-+: /0:1/:I.T#! !#! /6+ 5 ai &!L#! #$# !# #!5 ,-+: - TK 1211: 100.000 a1000 c\ phi c,n# t$ Fb - TK 1218: 3G0.000 - Các tài khoản khác có số   dư hợp ! II.C"& #$!i7 08 7!" ,i#! #!5 ,-+: 1."#à$ G%4 7A tái phi c,n# t$ ZQ k h*n 10 thán# gi sOt 1l%thán#Q 7nh #iá G0.000Q gi +ượcthAnh toán n#A$ khi 7A. Các chi phP in 5An 00 tOt cả +g tả JNn# tin 7Rt2."#à$ =%4 Ján G00 c\ phi c,n# t$ F #iá Ján 120%C& th JNn# tin #@i3."#à$ 1G%4 ZA 1G0 c\ phi c,n# t$ )Q #iá 7A G00%C&Q +g thAnh toán JNn# tin #@iQ hoA hYn# phải tả à 2lQ +g tả JNn# tin 7Rt.4."#à$ 20%4 "#n hàn# Jáo có aốn #óp n#mn h*n ;i c,n# t$ Fb: c,n# t$ F thAnh toán số tin 7à +InX #óp ốn JNn# tin #@i số tin: 30.000 à th nhBp +ược chiA te ho*t +n# #óp ốn à 2.000G."#à$ 29%4 "#n hàn# #@i #iO$ Jáo Có  khoản gi tin #@i n#n hàn# 2.000.."#à$ 10%G 7A k phi n#n hàn# 7nh #iá G0.000Q gi sOt 0QGl%thán#Q k h*n 12 thán#Q githAnh toán +Xnh k.=."#à$ 1% >óp ốn n#mn h*n JNn# tin 7Rt 100.000. 8."#à$ 3%10 ZA tái phi c,n# t$ " k h*n 12 thán#Q 7nh #iá 4G.000Q gi sOt 12l +ược thAnhtoán ào n#à$ +áo h*n  B.Yêu cầu: 1.LXnh khoản à phản ánh ào sI +Y tài khoản2.Các chn# khoán n#mn h*n c]A c,n# t$ ton# 5! khi +áo h*n h*ch toán như th nào Bai @.2:A.Tai (i+ &!? #! !#! /6+ 5 ai &!L#! i /<# 0 HCSN ; >?#$ +L III%N #!5 ,-+: /0:1/ &"&ai 9!?# &' ,3 45 !D7 (E 1."#à$ 4%= LIn X #óp ốn in doAnh dài h*n JNn# 7t TSCL h h^nh acó n#$n #iá 300.000Q#iá tX khO hAo 6 k G0.000b ;i c,n# t$ F. ThUo +ánh #iá c]A hi +Yn# in doAnh th^ tài sảnnà$ tX #iá: 2=0.0002."#à$ 21%= LIn X nhBn *i ốn #óp in doAnh a#óp ốn ;i c,n# t$ Wb JNn# TSCL h h^nh thUon#$n #iá +ược thoả thBn: 1=0.000 à tin gi in doAnh +In X nhBn JNn# tin #@i n#n hàn# 23.0003."#à$ 22%8 "hBn +ược th,n# Jáo c]A Jn in doAnh F  số th nhBp +ược chiA cho +In X à 20.0004."#à$ 30%8 tBp hợp phi /Ot Bt tư +H #óp ốn in doAnh ;i +In X F tX #iá 30.000Q #iá +ánh#iá c]A hi +Yn# in doAnh à 23.G00G."#à$ G%9 7A tPn phi kho J*c JNn# tin 7RtQ k h*n G n7Q gi sOt 10l%n7Q 7nh #iá100.000Q gi +ược thAnh toán n#A$ sA khi 7A.."#à$ 20%9 7A tái phi c,n# t^nh tX #iá 2G0.000 k h*n 10 n7 gi sOt 12l%n7Q gi thAnhtoán ào n#à$ +áo h*n. B.;)+ &6+: 1.LXnh khoản à phản ánh ào tài khoản các n#hip D phát sinh.2.Z[ à #hi s\ các n#hip D +g cho tn s\ c]A h^nh thc j"hBt k! chn#.3."#hip D G à  các n7 sA phản ánh như th nào Bai F.1:A.C' ,3 (i+ 0 SP HH !"#$ %N i JQ /<# 0 SNCT  #!5 ,-+ /0: 1./.I.S3 45 /6+ !"#$ &R- &"& ai 9!?# - TK 1GG1 F: 120.000 asố ượn# 300 cái / 400%cáib - TK 1GG2 C: 3G.000 asố ượn# 3G0 cái / 100%cáib - Các tài khoản có só dư hợp !  - 4 - II.T>?#$ 9 &' &"& #$!i7 08 9i#!  ,-+ 7!" ,i#!: 1."#à$ G% J phBn sản /Ot Jàn #iAo 1.000 sản ph7 F tX #iá 4G0.000 2."#à$ 8% nhBp kho hàn# hoá C 7A JNn# tin 7Rt - Số ượn#: 300Q thành tin 39.00Q ton# +ó th >T>T 10l.3."#à$ 10% /Ot kho sản ph7Q hàn# hoá Ján cho c,n# t$ q - Sản ph7 F: 3G0 cái #iá Ján +In X cả th >T>T 10l à GG0 - Vàn# hoá C: 4G0 cáiQ t\n# #iá Ján =4.2G0Q ton# +ó th .=G04."#à$ 1G% sản /Ot nhBp kho sản ph7 F +ợt 2: 1.200 +In XQ #iá thành +In X sản ph7 420G."#à$ 18% /Ot kho sản ph7Q hàn# hoá Ján cho c,n# t$ r. - Vàn# hoá C: 180 cáiQ #iá Ján +In X chưA có th >T>T 10l à 1=0. - Sản ph7 F: 1.400 cáiQ t\n# #iá Ján có th >T>T 10l cho 1.400 sản ph7 F à: ==0.000."#à$ 20% (t tin #i@i kho J*c 7A hàn# hoá C  nhBp kho ;i số ượn# 2G0Q t\n# #iá thAnh toán30.2G0Q ton# +ó th >T>T 10l B.;)+ &6+: 1.LXnh khoản các n#hip D kinh t phát sinh2.&hản ánh ào sI +Y tài khoản?iHt Nn# +In X thc +ối tượn# np th >T>T thUo phưIn# pháp khO teQ #iá thEc t hàn# /Otkho +ược tPnh thUo phưIn# pháp nhBp tư;c /Ot tư;c. Bai F .2 A. Ti ĐV HCSN ; >?#$ !"#$ 12% N &' #! !#! # 9!? 0a #!U   *7 +W 0U   * (i)   *+  #!5 ,-+:/0: 1./I.VU   * (i)   *+  # 9!? /6+ !"#$ 12 : 1G2W: 18.000.a2.000k# / 9%k#bCác tài khoản khác có số dư hợp ! II.T!"#$ 12%N &' &"& #$!i)   *7 08 9i#!  7!" ,i#! ,-+ /UX: 1."#à$ 3%12 "h   p kho   t i   W chưA thAnh toán 1.G00k#Q #iá 7A chưA có th >T>T 9%k#Qth sOt >T>T GlQ   t i   7A cho ho*t +,  n# thưn# /$n.2."#à$ 4%12 "h   p kho   t i   W do cOp tn cOp kinh phP số ượn# 2.000k#Q #iá nh   p kho 9%k#Qchi phP   n ch$Hn LM +g tả JNn# tin 7  t G.0003."#à$ 8%12 WOt   t i   W cho ho*t +,  n# thưn# /$n 2.200k#.4."#à$ 10%12 ZA   t i   W nh   p kho d<n# cho ho*t +,  n# thưn# /$n 1.00k#Q #iá 7A chưAcó th >T>T 9Q1%k# th sOt >T>T GlQ +g tả JNn# tin #@i n#n hàn#.G."#à$ 13%12 WOt   t i   W cho ho*t +,  n# thưn# /$n 1.100k#.."#à$ 1G%12 '(t )TK& ho*t +,  n# thưn# /$n ch$Hn tả nợ n#ưi Ján   t i   W n#à$ 3.=."#à$ 18%12 '(t )TK& ho*t +,  n# thưn# /$n 7A   t i   W 2.G00k#Q +In #iá chưA có th>T>T à 9Q2% k#Q th sOt >T>T Gl.8."#à$ 20%12 WOt   t i   cho ho*t +,  n# thưn# /$n à 2.400k#. B ;)+ &6+: 1. TPnh #iá tX   t i   W /Ot kho tn Jản# k tPnh #iá thUo phưIn# pháp nh   p tư;c  /Ot tư;cà phưIn# pháp J^nh 5n cối k. 2. Z[ à #hi s\ các n#hi   p D thUo h^nh thc s\ jchn# te  #hi s\ tn cI s[ phưIn# pháp tPnh#iá nh   p tư;c  /Ot tư;c. ?it số   t i   W 7AQ s@ dDn#Q tYn kho th,  c kinh phP n7 tài chPnh " . Bai F.@:A.Ti ĐV HCSN M >?#$ !"#$  &' #! !#! #!5 ,-+:/0: 1./I.S3 45 &R- TK 1Y2 /6+ !"#$  $J: - 1G2F : 10.000 aG.000k# / 2b - 1G2 ?: =.G00 aG.000k# /1QGb - 1G2 C: G.000 aG00 / 10 b - Các tài koản khác có số dư hợp ! II.T>?#$ !"#$  &' &"& #$!i)   *7 08 9i#!  7!" ,i#! #!5 ,-+: 1."#à$ 2% '(t dE toán K&VLTW X 7A G.000k#   t i   F #iá 2Q th >T>T 10lQ chi phP  n ch$Hn Jốc d 0Q1%k# +g tả JNn# tin #@i n#n hàn#  - G -2."#à$ 4% LM 7A G00  "hin i   CQ #iá +g JAo #Y7 th 10l à 11Q chit khO thưIn# 7*iLM +ược hư[n# 0.G%Q +g tả JNn# tin 7  t3."#à$ G% LM chi t*7 n# 13.000 cho ,n# F +H 7A n#$n i   ?4."#à$ =% LM /Ot =.000k# n#$n i   chPnh FQ ton# +ó d<n# cho VLTW à G.000Q dE án1.000Q +In +  t hàn# c]A nhà nư;c 1.000G."#à$ 10% "hn in F thAnh toán t*7 n# số tin 7A n#$n i   ?Q +g nh   p kho 8.000 k##iá chưA th 1Q4 th >T>T 10l số tin cfn theA nh   p 56 tin 7  t.."#à$ 11% LM /Ot nhin i   C cho VLTW 00Q dE án 200.=."#à$ 12% WOt   t i   ? cho VLTW 10.000k#8."#à$ 13% "h   p kh G.000k#   t i   Z +H sản /Ot sản ph7 ". >iá nh   p kh 4Q thnh   p kh GlQ th >T>T 10lQ chưA thAnh toán tin cho nhà cn# cOp9."#à$ 1G% WOt 2.000 k# MuFQ 2000 k# Mu? cOp cho LM cOp dư;i q 10."#à$ 20% WOt 4.000k#   t i   Z +H sản /Ot sản ph7 ".11."à$ 30% KiH7 k phát hin theA 20k# Bt i F tX #iá G0 B.;)+ &6+ : 1.LXnh khoản các n#hi   p D kinh t phát sinh2.Z[ à #hi ào s\ chi tit à s\ cái TK 1G2?it Nn# LM th,  c +ối tượn# n,   p th >T>T thUo phưIn# pháp khO teQ #iá thEc t hàn# /Ot kho +ược tPnh thUo phưIn# pháp nh   p sA /Ot tư;c. Bai F.FA.Ti ĐV HCSN ; >?#$ !"#$ 12%N &' ai (i)   *+ ,-+ /0: 1./I.S3 (i)   *+ /6+ !"#$ &R- 1Y2 1Y@ 1YY #!5 ,-+: - 1G2 )12.000 a2.000 k# /  b - 1G3 Z10.000 a100 cái / 100b - 1GG2 F 400.000 a40.000 chic / 10b - Các tài khoản khác có số dư hợp ! II.T>?#$ +E &' &"& #$!i)   *7 08 9i#!  7!" ,i#! #!5 ,-+. 1."#à$ 4%12 "h   p kho 3.000 k# n#$n i   ) #iá 7A chưA th QG th 10lQ tin hàn# chưA thAnh toán2."#à$ G%12 ZA 30.000 chic hàn# hoá F #iá 7A chưA th 10Q th 10lQ +g tả JNn# tin #@i "V3."#à$ %12 WOt n#$n i   ) cho ho*t d,  n# thưn# /$n 3.000k#4."#à$ 10%12 Ján G0.000 hàn# hoá FQ #iá Ján 1GQ th >T>T + A 10lQ n#ưi 7A tả 7,  t n@A JNn# T>"VQ cfn *i  thán# sA thAnh toánG."#à$ 11%12 "hBn #óp ốn in doAnh c]A c,n# t$ ZZ G00k# dDn# cD " tX #iá 4G.000."#à$ 1G%12 (t dE toán dE án 7A 200 c,n# cD dDn# cD Z phDc D cho dE án WQ #iá 7A JAo #Y7 th >T>T 110Q th 10lQ c,n# cD dDn# cD +g nhBp kho +]=."#à$ 1%12 (t dE toán kinh phP ho*t +,  n# thưn# /$n tả n#ưi Ján n#$n i   )8."#à$ 18%12 /Ot 300 c,n# cD dDn# cD Z cho dE án W.9."#à$ 20%12 Ján ht hàn# hoá F cfn *i ton# kho cho c,n# t$ "Q #iá Ján 14Q th 10lQ 3 thán# sA c,n# t$ " tả tin. 10."#à$ 31%12 kiH7 k kho n#$n i   ) cfn 2.000k# d<n# cho ho*t +,  n# thưn# /$nQ ton# +ó 1.G00k# cfn s@ dDn# +ượcQ G00k# JX hư hvn# LM 5$t +Xnh thAnh !. B. ;)+ &6+: 1. LXnh khoản các n#hi   p D kinh t phát sinh2. Z[ à #hi s\ k toán thUo h^nh thc "KCQ Jit LM tPnh th >T>T thUo phưIn# pháp khO te thQ #iá /Ot kho thUo phưIn# pháp w_wx.3. "#$n i   ) cfn tYn kho +n + n7 "y1 /@ ! như th nào Bai Y.1:A.Ti JQ /<# 0 HCSN &' #! !#! #$ $iJ TSCĐ >?#$ 9 #!5 ,-+:I.S3 45 /6+ !"#$ 12%N &R- JQ ,3 ai 9!?# /0: 1./ - TK 211:24.=92.000 - TK 4:20.300.000 - TK 214: 4.492.000 - Các tài khoản khác có số dư hợp ! II.T>?#$ !"#$ &' &"& #$!i7 08 9i#!  ,-+ 7!" ,i#!.
Search
Similar documents
Tags
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x