Brochures

Informativo Técnico nº 4 - Diferenciais do Inoculante Rizoliq TOP na cultura da Soja

Description
A inoculação da soja é uma tecnologia comprovada como fator fundamental para garantir a produtividade da cultura a baixo custo. Atualmente, o mercado oferece várias marcas de inoculantes à disposição dos produtores que apenas diferem entre si na população de bactérias nas embalagens. Rizoliq Top é um inoculante de nova geração, um avanço na formulação de inoculantes pois possui a Tecnologia Osmo-Protetora (TOP), que fortalece as bactérias desde as embalagens e, após a inoculação das sementes, aumenta a sobrevivência das células e a nodulação da soja, com a formação de maior número de nódulos mais eficientes e eficazes na fixação do nitrogênio atmosférico.
Categories
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  H cmh`ubimtl ^czhbcq WHU prhguz gcdlrlm`cics vlfltitcvhs mi `ubturi gi shoi qulplrjctlj cglmtcdc`ir is vimtiflms gi Wl`mhbhfci Hsjh * Urhtlthri    I cmh`ubiæàh gi shoi ã uji tl`mhbhfci `hjprhvigi `hjh dithr dumgijlmtib piri firimtcr i prh*gutcvcgigl gi `ubturi i nicxh `usth- Ituibjlmtl h jlr`igh hdlrl`l vércis jir`is gl cmh`ubimtls ågcsphscæàh ghs prhguthrls qul iplmis gcdlrlj lmtrl sc mi phpubiæàh gl ni`tãrcis mis ljnibiflms-   ^czhbcq Whp ã uj cmh`ubimtl gl mhvi flriæàh uj ivimæh mi dhrjubiæàh gl cmh`ubimtls phcs phs*suc i Wl`mhbhfci Hsjh * Urhtlthri !WHU# qul dhrtibl`l is ni`tãrcis glsgl is ljnibiflms l ipðs icmh`ubiæàh gis sljlmtls iujlmti i shnrlvcvïm`ci gis `ãbubis l i mhgubiæàh gi shoi `hj i dhrji*æàh gl jichr mÿjlrh gl mðgubhs jics ldc`clmtls l ldc`izls mi dcxiæàh gh mctrhfïmch itjhsdãrc`h-   Ulbis suis `iri`tlrêstc`is h cmh`ubimtl ^czhbcq Whp plrjctl vcsuibczir ibfums gcdlrlm`cis gurimtlh `c`bh gl `ubtcvh gi shoi ibfums jucth sutcs qul iplmis plsshis jics trlcmigis `hmslfulj vcsuibc*zir l hutrhs jics `birhs gl dé`cb vcsuibcziæàh l `hjprhviæàh-   @rls`cjlmth Tlfltitcvh  I dcxiæàh gh mctrhfïmch jics ldc`iz l ldc`clmtl plbis ni`tãrcis prlslmtls mh ^czhbcq Whp plrjctluj jlbahr l jics répcgh `rls`cjlmth vlfltitcvh gi shoi jics di`cbjlmtl gltl`tévlb mis prcjlcris sl*jimis gl `rls`cjlmth ipðs i flrjcmiæàh gis sljlmtls   -   Uhgl * sl hnslrvir qul h ^czhbcq Whp h`ischmi uj jichr `rls`cjlmth vlfltitcvh gis pbimtis qulimtl`cpi h dl`aijlmth gi érli iujlmtimgh h shjnrlijlmth `hmslqulmtljlmtl i jimutlmæàh giujcgigl mh shbh ibãj gl uji `hbh`iæàh lsvlrgligi jics ls`uri qul cmgc`i uji jichr dcxiæàh nch*bðfc`i gh mctrhfïmch-   Lmf¿ Ifr¿ Dénch B- Jhstissh P\UL^TCPH^ WÃ@MC@H   CMDH^JIWCTHWÃ@MC@H OIMLC^H(>59>OIMLC^H(>59>  Gcdlrlm`cics gh Cmh`ubimtl^czhbcq WHU mi `ubturi gi Phoi M¿ 7M¿ 7  ^czhbcq Whp Phoi gl `c`bh bhmfh 45 Gcis ipðs i Ljlrfïm`ci   Cmh`ubimtl @hjuj Phoi gl `c`bh bhmfh 45 Gcis ipðs i Ljlrfïm`ci   Bh`ib? Bucs Lguirgh Jifibaàls * NI Giti? 96(59(>59> Iuthr? Dénch Buês Jhstissh  Lmriczijlmth  Ibãj gh ldlcth phsctcvh shnrl h `rls`cjlmth vlfltitcvh tijnãj h`hrrl uj jichr glslmvhbvcjlm*th gh scstlji rigc`ubir- Lstl ldlcth h`hrrl plbh lstêjubh h`ischmigh plbi jlbahr dcxiæàh nchbðfc`i ghmctrhfïmch piri suprcr i gljimgi gl mutrclmtls ml`lssérci piri i`hjpimair h jlbahr glslmvhbvcjlmthvlfltitcvh gi pbimti isscj h iujlmth gh scstlji rigc`ubir rlsubti mh iujlmth gi suplrdê`cl gl inshr*æàh gis riêzls l isscj i pbimti`hmslful inshrvlr thgi i éfuil mutrclmtls ml`lssérchs pirisuphrtir uj jichr `rls`cjlmthgis pbimtis- H jichr lmriczi*jlmth tijnãj plrjctl ås pbim*tis iujlmtir i inshræàh gléfui gh shbh jlsjh lj `hmgc*æüls gl dibti gl `auvi h qul viclvctir gimhs ih glslmvhbvcjlmthgi `ubturi mi h`hrrïm`ci gl vlri*mc`hs-   Mhgubiæàh H jlbahr lstigh dcschbðfc`h lj qul sl lm`hmtrij is ni`tãrcis gh cmh`ubimtl ^czhbcq Whp iougi mishnrlvcvïm`ci gis ni`tãrcis shn is sljlmtls l `hmslqulmtljlmtl mi jubtcpbc`iæàh `lbubir shnrl isuplrdê`cl gis riêzls hmgl cré h`hrrlr i dhrjiæàh ghs mðgubhs- Yuimth jichr h mÿjlrh gl `ãbubis dhr*tibl`cgis l vcfhrhsis shnrl is riêzls jichr i quimtcgigl l i quibcgigl ghs mðgubhs qul cràh rlibczir hprh`lssh gi dcxiæàh nchbðfc`i gh mctrhfïmch iujlmtimgh i ldc`é`ci l i ldc`cïm`ci gh prh`lssh rlsubtim*gh lj jichr quimtcgigl gl mctrhfïmch itjhsdãrc`h gcsphmcncbczigh piri is pbimtis-    I phscæàh ghs mðgubhs mis riêzls tijnãj cmgc`i i quibcgigl gh cmh`ubimtl utcbczigh l gi ldc`cïm*`ci gi dcxiæàh gh mctrhfïmch- Hs mðgubhs prhvlmclmtls gl uj cmh`ubimtl gl quibcgigl qul suphrthu hsldlcths mlfitcvhs gh tritijlmth gis sljlmtls l plrêhgh prã * flrjcmitcvh sl dhrjij prldlrlm`cibjlmtlmi ricz prcm`cpib l mis riêzls sl`umgércis jics prðxcjis- Uiri sl ivibcir h mÿjlrh gl mðgubhs glvl * slcjifcmir uj `cbcmgrh gl 0 i 7 `j gl gcîjltrh phr 4 i 6 `j gl ibturi ih rl*ghr gi ricz prcm`cpib l `hmtir hs mðgubhs prlslmtls mh cmtlrchr gh `cbcmgrh phr dcj `hmtir hs mðgubhs qul sl lm`hmtrij dhri gh `cbcmgrh-   Lj érlis oé `ubtcvigis `hj shoi lj imhs imtlrchrls h`hrrl i dhrji*æàh gl jucths mðgubhs plbi cmdl`æàh gis riêzls phr ni`tãrcis oé prlslmtlsmh shbh qul flribjlmtl phssulj jlmhr hu mlmauji `ipi`cgigl gl dcxi*æàh gl mctrhfïmch- Ulbi prlslmæi gcsplrsi mh shbh i mhgubiæàh phr lstisni`tãrcis h`hrrlj quisl lj sui thtibcgigl mis riêzls sl`umgércis gcstim*tls gi ricz prcm`cpib-   CMDH^JIWCTH WÃ@MC@H M¿ 7CMDH^JIWCTH WÃ@MC@H M¿ 7  >>   Cmh`ubimtl@hjuj ^czhbcq Whp Bh`ib? Bucs Lguirgh Jifibaàls * NI Giti? 96(59(>59> Iuthr? Dénch Buês Jhstissh  Urã*Cmh`ubiæàh  Ituibjlmtl hs prhguthrls gl shoi nus`ij mhvis tl`mhbhfcis qul vcslj rlguzcr hs `usths gi bi*vhuri glmtrl hs quics hs prcm`cpics sàh h glsplrgê`ch jiu ush ghs prhguths l i jàh * gl * hnri-   Hs cmh`ubimtls trigc`chmics màh dhrml`lj `hmgcæüls gl shnrlvcvïm`ci piri is `ãbubis ipðs i cmh*`ubiæàh gis sljlmtls phr plrêhghs prhbhmfighs hnrcfimgh hs prhguthrls i tritir is sljlmtls mhjlsjh gci gh pbimtch- @ish h`hrri ibfuj prhnblji qul `iusl h itrish gh pbimtch phr jics gl >7 ah*ris hs prhguthrls sàh hnrcfighs i cmh`ubir mhvijlmtl is sljlmtls-    Ibãj gcssh h `urth prizh gl shnrlvcvïm`ci glstis ni`tãrcis thrmi ml`lssérci i h`hrrïm`ci gl`auvis piri jimtlr i ujcgigl ml`lssérci piri i vcgi `lbubir `ish h`hrri uj vlrimc`h lj phu`hsgcis h`hrrlré i jhrtl gl frimgl pirtl gis `ãbubis rlguzcmgh gristc`ijlmtl i mhgubiæàh l i dcxiæàh glmctrhfïmch-   \j cmh`ubimtl gl quibcgigl glvl tlr i `ipi`cgigl gl dhrml`lr is `hmgcæüls l i prhtlæàh ml`ls*sércis å shnrlvcvïm`ci l å jubtcpbc`iæàh gis `ãbubis shnrl i sljlmtl phr plrêhghs prhbhmfighs gl tlj*ph lvctimgh i ml`lsscgigl gl rlcmh`ubiæàh gis sljlmtls hu gl `hjpbljlmtiæàh gi bivhuri `hj mc*trhfïmch jcmlrib lvctimgh h glsplrgê`ch gl prhguth l h`upiæàh glsml`lssérci gi jàh * gl * hnri misprhprclgigls rurics-   H cmh`ubimtl ^czhbcq Whp phssuc `iri`tlrêstc`is qul firimtlj qul h pbimtch gis sljlmtls triti*gis h`hrri itã 95 gcis ipðs h tritijlmth gis sljlmtls `hmdhrjl `hjprhvigh plbi Ljnripi Phoi huphr plrêhghs jichrls glplmglmgh gis `hmgcæüls gl tritijlmth l irjizlmijlmth gis sljlmtls-Wijnãj plrjctl i shnrlvcvïm`ci gis `ãbubis plbhs lstrlssl quêjc`h gh tritijlmth gis sljlmtls l ghlstrlssl aêgrc`h lj `hmgcæüls gl dibti gl ujcgigl ipðs h pbimtch- CMDH^JIWCTH WÃ@MC@H M¿ 7CMDH^JIWCTH WÃ@MC@H M¿ 7  00   Cmh`ubimtl@hjuj 7< Gcis ipðs i Ljlrfïm`ci   ^czhbcq Whp 7< Gcis ipðs i Ljlrfïm`ci   Bh`ib? Pàh Glscgãrch *NI Giti?91(59(>59>Iuthr?Dénch BuêsJhstissh    Urhgutcvcgigl H cmh`ubimtl ^czhbcq Whp tlj prhphr`chmigh fimahs gl prhgutcvcgigl gl itã >>6 kf phr al`tirl ljérlis gl `ubtcvh mi Irflmtcmi quimgh `hjpirigh `hj érlis qul utcbczirij cmh`ubimtls `hjums-    I jlbahr l jichr mhgubiæàh gis pbimtis l `hmslqulmtljlmtl uji dcxiæàh gh mctrhfïmch jics ldc*`iz l ldc`clmtl rlsubtij lj uj jichr glslmvhbvcjlmth vlfltitcvh gi pirtl iãrli l ghs scstlji rigc`ubir prhphr`chmimgh h iujlmth mi suplrdê`cl gl inshræàh rigc`ubir `hj cssh is pbimtis thrmij * sl jics siu*gévlcs l vcfhrhsis iujlmtimgh sui rlscstïm`ci å prifis l ghlmæis l gimgh is `hmgcæüls cglics pirijixcjczir i prhgutcvcgigl gi shoi-   ^czhbcq Whp h prcjlcrh cmh`ubimtl gh jlr`igh mi`chmib `hj dhrjubiæàh gcdlrlm`cigi- I Wl`mhbhfciHsjh * Urhtlthri prhtlfl mutrl l dhrtibl`l is `ãbubis gl Nrigyraczhncuj oiphmc`uj gimgh * bals h vcfhr  ml`lssérch piri suphrtirlj hs lstrlssls quêjc`h aêgrc`h l dêsc`h h`ischmighs plbi suplrdê`cl cmðspcti gissljlmtls firimtcmgh jichr vcincbcgigl gl mhgubiæàh jichr dcxiæàh nchbðfc`i gh mctrhfïmch jichr vcfhr gipbimtis l jichr prhgutcvcgigl gi shoi-   CMDH^JIWCTH WÃ@MC@H M¿ 7CMDH^JIWCTH WÃ@MC@H M¿ 7  77   ^hghvci @lbsh Fir`êi @cg 4<7< * Og- @ijphs Lbcslhs * @LU 14577 * >35 * Bhmgrcmi(U^ * Nriscb   Dhml? +<<!70#0079 * 1606 rczhni`tlrErczhni`tlr-`hj-nr www-rczhni`tlr-`hj-nr   (rczhni`tlrN^ (rcnriscb (Ercznri     Mhgubiæàh `hj ^czhbcq Whp Ubimtch 95 gcis ipðs i cmh`ubiæàhUbimtch 75 gcis ipðs i cmh`ubiæàh Bh`ib? Pàh Glscgãrch * NI Giti? 91(59(>59> Iuthr? Dénch Buês Jhstissh
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x