Documents

inv_primar_Matematica_test_initial2011.pdf

Description
Numele şi prenumele elevului: ____________________________________ EVALUARE INIŢIALĂ Disciplina: Matematică CLASA a IV-a 1.Completează şirul de numere: a. 697, 698, 699, , , ; _________________________________________________________________________________ b. 983, 982, 981, , ; 2.Compară numerele din fiecare pereche şi scrie între ele semnul corespunzător
Categories
Published
of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  1  Numele şi prenumele elevului : ____________________________________    E VALUARE INIŢIALĂ  Disciplina: Matematică CLASA a IV-a   1.Complete azăşirul de numere:   a. 697, 698, 699 , ,,;  _________________________________________________________________________________   b. 983, 982, 981,  ,; 2. Compară numerele din fiecare pereche şi scrie î  ntre ele semnul corespunzător (<,=,<).   a) 1912 1 918 ; b) 590 513 590 315 ; c)78 200 78 200 ; 3.Efectu ează:  a. 325 +224 = b. 16x 8=   826-146 = 36 : 4 = 4. Calculează:  (74 -38): 4 +27: 3 + 5x 8 = 5 .Află termenul necunoscut:   414 + a = 890 c x 6 = 54 d : 9 =3  a = ______ c =______ d =______  a = ______ c= _____ d =____  6.Afl ă suma dintre 5470 şi produsul numerelor 5 2 şi 6.  ________________________________________________________________  ______________________________________________________________   2 7. Scrie unitatea de măsură potrivită pentru a măsura:   a)distanţa Bucureşti - Braşov; ______     b)zahărul dintr  - un pliculeţ;  ______  c)laptele dintr- o sticlă;  _______ 8. Notează cu adevărat sau fals: a) Mingea are forma unui cub. ____  b) Cutia de pantofi are forma unui cuboid. ____ c) Doza de suc are forma unui cilindru. _____ d) Bila are forma unei sfere. ____  9.La o fermă sunt 124 de păsări.Un sfert dintre ele sunt curci,iar restul raţe .   Câte păsări de fiecare fel sunt?  __________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________   3 TEST DE EVALUARE INI ŢIALĂ Anul scolar 2011-2012 Disciplina Matematică Clasa a IV-a Capacitatea:- cunoaşterea şi util izarea conceptelor specifice matematicii; -rezolvarea de probleme; Obiective operaţionale: O1- să numere crescător şi descrescător; O2- să efectueze operaţii de adunare şi de scădere cu numere naturale, în concentrul 0-1000 , fără si cutrecere peste ordin;O3 - să efectueze operaţii de inmultire (0 -1000) ; O4 - să efectueze operaţii de impartire (0 -100) la un numar de ocifra; O5- să afle termenul necunoscut; O6- să transpună limbajul matematic într  - un exerciţiu; O7–  să identifice unitatea de masurapotrivita pentru:lungime,masa,capacitate;O8 –  săaprecieze valoarea de adevăr a unei afirmatii; O9- să rezolve probleme care presupun mai multe operatii;  BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE DESCRIPRI DE PERFOR  MANŢĂ ITE/EX.CALIFICATIVEFoarte bine/FbBine/BSuficient/S1. Răspuns corect şi complet : Scrie în ordine corectă 6 numere; Răspuns parţial corect: Scrie în ordine corectă patru/cinci numere Răspuns parţial :Scrie în ordine corectă două sau trei de numere. 2. Răspunde corect şi complet : Compară corect 3 perechi de numere in toate situatiile; Răspuns parţial corect: Compară corect 2 perechi de numere; Răspuns parţial: Compară corect 0 pereche de numere; 3. Răspuns corect şi complet Efectuează corect cele 4 operaţii ; Răspuns parţial corect Efectuează corect 2-3 dintre operaţiile date Răspuns parţial Efectuează corect o operaţie dintre cele date; 4. Răspuns corect şi complet Efectuează corect toate operatiile siobtine rezultatul corect. Răspuns parţial corect Efectueaza corect 4 calcule. Răspuns parţial Efectueaza corect 1-2 calcule 5. Răspuns corect şi complet Completeaza termenul necunoscut în cele 3 situaţii; Răspuns parţial corect Completeaza termenul necunoscut în 2 situaţii date; Răspuns parţial Completeaza termenul necunoscut intr- o situaţie; 6. Răspuns corect şi complet Recunoaste operaţi -ile specifice limbajului Răspuns parţial corect Recunoaste operaţ iile specifice, greşind la un Răspuns parţial: Recunoaste corect o singură operaţie  4 matematic şi a rezolvat corect execiţiul; calcul; 7. Răspuns corect şi complet Scrie unitatea de masura  potrivita in cele 3 situatii; Răspuns parţial corect Scrie unitatea de masura  potrivita in 2 situatii; Răspuns parţial: Scrie unitatea de masura  potrivita intr-o situatii; 8. Răspuns corect şi complet Identifică toate cele 3-4 valori de adevăr. Răspuns parţial corect Identifică2 valori de adevăr. Răspuns parţial: Identifică o singurăvaloare de adevăr; 9. Răspuns corect şi complet R ezolvă problema cu plansi toate calculele corect Răspuns parţial corect R ezolvă problema cu plan,dar greseste uncalcul. Răspuns parţial: R ezolvă problema cu plan,dar greseste calculele/ rezolvăcorect, fără plan.  REALIZAREA OBIECTIVELOR:   TABEL CU REZ ULTATELE OBŢINUTE MATEMATICA EVALUARE TIPUL CALIFICATIVULUINR. DE ELEVIFOARTE BINE-FBBINE-BSUFICIENT-SINSUFICIENT-I   TABEL NOMINAL CU REZULTATELE ÎNREGISTRATE  NR. CTR.  NUME ŞI PRENUME CALIFICATIV1.2.3.4. NR.OBIECTIVO1O2 O3O4O5 O6 O7 O8 O9  Nr. elevi care l-au realizatF.B.B.S.I.

Incesto

Jul 31, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks