Documents

kupdf.com_carnea-i-produsele-din-carne.pdf

Description
I. Zootehnia ecologică Creşterea animalelor reprezintă una dintre cele mai vechi îndeletniciri ale omului; a început odată cu domesticirea animalelor şi s-a dezvoltat continuu, paralel cu evoluţia societăţii omeneşti. Noţiunea de zootehnie a fost introdusă în ştiinţă de către Gasparin în anul 1885 şi deriva din cuvintele greceşti zoon (animal) şi technos (tehnica). Zootehnia ecologică cuprinde creşterea ecologică a animalelor domestice, probleme
Categories
Published
of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  1 I.   Zootehnia ecologică   Creşterea animalelor reprezintă  una dint re cele mai vechi îndeletniciri ale omului; a început odată cu domesticirea animalelor ş i s-a dezvoltat continuu,  paralel cu evoluţia societăţii omeneşti. Noţ iun ea de zootehnie a fost introdusă î n ştiinţă de către Gasparin în anul 1885 ş i deriva din cuvint ele greceşti zoon (animal) ş i technos (tehnica). Zootehnia ecologică cuprinde creşterea ecologică  a animalelor domestice,  probleme generale de alimentaţie şi tehnologii de întreţ inere a acestora. Animalele bio trebuie să aibă foarte mult spaţiu la dispoziţie, atât la paşune, cât şi în adăposturi, astfel încât să fie relaxate şi nici să nu polueze. Lupta împotriva bolilor se face î n princip al prin metode fitoterapeutice ş i homeopatice. Me dicamentele de sinteză  sunt limitate numai pentru a salva animalele sau a evita suferinţele lor. Sunt interzise mutilă rile de orice fel dar pot fi aprobate castrarea, ecornarea ş i ta\ ăierea cozii. Se promovează rasele şi metişii autohtoni, cu mare reziste nţă naturală, indici buni de reproducţie, vitalitate şi producţ ii mixte. Se acordă importanţă maximă î nsus şirilor calitative ale producţiei ş i nu celor cantitative. Este int erzis orice manipulare genetică  ca transplantarea de embrioni ori clonarea. 1.1 Pr incipiile şi obiectivele agro -zootehniei ecologice. Cererea tot mai mare de produse alimentare cât mai naturale şi mai   sănătoase , din partea unei p opulaţii tot mai bine informate, a favorizat apariţia   agriculturii ecologice care prin tehnologiile şi normele aplicate răspunde acestor cereri, producând o hrană sănătoasă de înaltă calitate nutritivă şi organoleptică.   Agricultura ecologică diminuează în cea mai mare măsură impactul negativ  al activităţii agricole asupra mediului, integrându - se şi interacţionâ nd armonios cu mediul înconjurător.Aplică, în cadrul tehnolog iilor practicate, legile fundamentale ale ecosistemelor naturale respectând circuitul materiei în  2 agroecosistem şi ciclurile biologice esenţiale ce implică microorganismele, fauna ş i flora solului, plantele ş i animale. În agricultura ecologică, creştera animalelor constitue   o parte esenţială a   organizării procesului de producţie , în măsura în care aceasta este singura care poate asigura materia organică şi elementele nutritive necesare terenurilo r cultivate, contribuind în mod esenţial la menţinerea şi ameliorarea calităţii solurilor şi la  dezvoltarea unei agriculturi durabile.P revenirea poluării mediului, în particular a resurselor naturale cum suntsolul şi  apa, se realizeaz ă prin asigurarea unei legături strânse între animal şi terenul agricol,  prin practicarea unor rotaţii plurianuale corespunzătoare a culturilor vegetale şi asigurarea, în mod obligatoriu, numai a furajelor ecologice în alimentaţia animalelor de fermă . Pentru evitarea poluării aerului cu compuşi azotaţi, fermele ecologice  trebuie să dispună de capacităţi proprii de stocare şi împrăştiere a dejecţiilor solide   şi lichide provenite din sectorul propriu de creştere a animalelor.   Agricultura ecologică încurajează o mare biodiversitate, aceasta făcând  posibilă alegerea raselor utilizate în procesul de producţie, în funcţie de  particularităţile climatice ale zonei ori regiunii în care este amplasată ferma.   În agricultura ecologică nu este permisă utilizarea organismelor modificategenet ic (OMG), microorganisme, plante şi animale, acestea fiind incompatibile cumodul de producţie ecologic. De asemenea e ste inte rzisă utilizarea unor părţi ori aunor derivate obţinute din astfel de organisme.   Un principiu de bază al agriculturii ecologice îl   constitue demersul utilizării   în procesul de producţie numai a materialelor şi a substanţelor refolosibile ori  reciclab ile, în cadrul acestui sistem de producţie agricolă fiind exclusă utilizarea   substanţelor de sinteză.   Asigură,    prin soluţiile constructive şi prin tehnicile şi tehnologiile aplicate , condiţii de viaţă şi de creştere cât mai apropiate celor din natură, adaptate fiecărei   specii în parte, permiţând manifestarea comportamentului natural al animalelor.Agricultura ecologică pune un accent deose  b it pe profilaxie în  3  prevenirea îmbolnăvirii animalelor, punând bază pe utilizarea unor soiuri şi rase rustice cu rezistenţă naturală ridicată la dăunători, boli şi paraziţi, prin  practicarea unei alimentaţii echilibrate, prin asigurarea unor condiţii de microclimat optime, prin asigurarea unei densităţi corespunzătoare şi prin aplicarea unor tehnologi i de creştere adecvate. Utili zarea medicamentelor de sinteză în tratamentul unor afecţiuni esteinterzisă în sistemul de producţie ecologic, fiind admise numai  tratamentele homeopate, fitoterapeutice, acupunctura şi presopunctura.   Se vor asigura în mod obligat oriu cond iţii de acces şi de deplasare a animalelor în aer liber, eliminându - se pe cât posibil toate sursele de stres.De a asigura obţinerea unor produse cu înaltă valoare biologică, sănătoase,  libere de substanţe toxice, cu o caliatate organoleptică superioară.   1.2 Durata perioadei de conversie în sectorul  animal În cazul în care o unitate de creştere şi exploatare a animalelor iniţiază  procesul de convers ie către sistemul de producţie ecologic, totalitatea suprafeţei agricole destinată asigurării furajelor va trebui să treacă concomitent, în mod obligatoriu, la acelaşi sistem de producţie.Perioada de conversie poate fi redusă la un an în cazul păşunilor şi   a suprefeţelor de teren utilizate ca padocuri pentru  păsări şi poate fi redusă la numai şase luni, în cazul în care nu au fost utilizate nici un fel de produse interzise pentru tratarea acestor suprafeţe.   Decizia de scurtare a perioadei de conversie în ca zul acestor terenuri o ia comisia de atestare la propunerea organului de certificare şi control.   Pentru ca produsul animal să poată fi valorificat ca produs provenit din agricultura ecologică, animalul trebuie să fie supus conform regelmentărilor învigoare   unei perioade minime de conversie, care în funcţie de specie este de:  -   12 luni în cazul cabalinelor şi a bovinelor destinate producţiei  de carne (inclusiv speciile Bubalus şi Bison)  ; -   6 luni pentru rumegătorele mici şi pentru suine. Cu toate acestea,    4  pent ru o perioadă tranzitorie  ce expiră la 24 august 2003,  perioada de conversie  pentru suine este de numai 4 luni. -   6 luni pentru animalele exploatate pentru producţia de lapte.Pentru o  perioadă tranzitorie care expiră la 24 august 2003, perioada de conversie   se reduce până la 3 luni.  -   10 săptămâni la păsările exploatate pentru producţia de carne cucondiţia introducerii în exploatare până la vârsta de trei zile.  -   6 săptămâni pentru păsările exploatate pentru producţia de ouă  Pentru a se putea asigura posibilitatea constituirii efective lor şi turmelor,viţeii şi rumegătoarele mici destinaţi producţiei de carne pot fi vânduţi ca provenind din cres cătorii ecologice pentru o perioadă tranzitorie ce expiră la 31decembrie 2003, în următoarele condiţii:  -   să provină din unităţi şi exploataţii  ce au practicat un sistem extensiv de creştere  ; -   să fie crescuţi în unităţi ecologice,    pentru o perioadă minimă deşase luni  pentru viţei şi de două luni pentru rumegătorele mici, până în momentul achiziţionării  ; -   srcinea animalelor să fie comformă reglementărilor în vigoarecu privire la provenienţa animalelor ce pot fi crescute în sistemulde producţie ecologic. În cazul adoptării procedeului de conversie simultană a întregii unităţi,   înţelegând sectorul de creştere a animalelor, al păşunilor şi al terenurilor destinate asigurarii furajelor, perioada totală de conversie se reduce la douzeci şi  patru de săptămâni  sub rez erva următoarelor condiţii :    această facilitate nu se aplică decât animalelor existente deja înfermă şi în acelaşi timp   terenurilor ori păşunilor destinatefurajării animalelor existente în unitate înaintea declanşării  perioadei de conversie.    ca fura  jele să provină în exclusivitate din unitatea aflată în  perioada de conversie.  
Search
Similar documents
View more...
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x