Documents

kupdf.com_de-ce-crestinii-se-imbolnavesc.pdf

Description
De ce creştinii se îmbolnăvesc 1 2 De ce creştinii se îmbolnăvesc 3 4 George H. Malkmus George H. Malkmus DE CE CREŞTINII SE ÎMBOLNĂVESC All Rights Reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means
Categories
Published
of 70
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  De ce cre  ş tinii se îmboln  ă vesc 1   2  De ce cre  ş tinii se îmboln  ă vesc 3   George H. Malkmus DE CE CRE Ş TINII SE  ÎMBOLN Ă VESC Traducere: Tatiana Cif 4 George H. Malkmus DE CE CRE Ş TINII SE ÎMBOLN Ă VESC All Rights Reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopying, recording, or by any information retrieval system without permission in writing from the Publisher.  © Copyright 2002 DSG Press Toate drepturile asupra versiunii în limba român ă  apar ţ  in editurii DSG Press. Reproducerea integral ă  sau par ţ  ial ă  a textului din aceast ă  carte este posibil ă  numai cu acordul prealabil scris al editurii DSG Press. Titlul srcinal: Why Christians get sick Tehnoredactare computerizat ă : Dani Gujan Coperta: Daniel Nicolici ISBN 973-98621-1-X Descrierea CIP: 613.261 Editura “DSG Press” C.P. 64, O.P. 1 4650 DEJ, Jud. Cluj Tel: 093 278 101 e-mail: dsg_press@yahoo.com  De ce cre  ş tinii se îmboln  ă vesc 7   “Ca s ă  se cunoasc ă  pe p ă mânt calea Ta, ş i printre toate neamurile mântuirea Ta!” (Psalmii 67:2) “Dar te voi vindeca, ş i î  ţ i voi lega r ă nile, zice Domnul...” (Ieremia 30:17) “Binecuvânteaz ă , suflete, pe Domnul, ş i tot ce este în mine s ă  binecuvânteze Numele Lui cel Sfânt! Binecuvânteaz ă , suflete, pe Domnul, ş i nu uita nici una din binefacerile Lui! El î  ţ i iart ă  toate f ă r ă delegile tale, El î  ţ i vindec ă  toate bolile tale, El î  ţ i izb ă ve ş te via ţ a din groap ă , El te încununeaz ă  cu bun ă tate ş i îndurare, El î  ţ i satur ă  de bun ă t ăţ i b ă trâne ţ ea, ş i te face s ă  întinere ş ti iar ăş i ca vulturul.” (Psalmul 103:1-5) 8 DESPRE AUTOR În 1976, la vârsta de 42 de ani, pastorului George H. Malkmus  i s-a spus c ă  avea cancer de colon. Cum era aceasta posibil? El era cre ş tin! El era predicator! Π ş i dedicase via ţ  a Domnului! Întrebarea lui iminent ă  a fost, “De ce?” Nevrând s ă  accepte acest cancer ca fiind “voia lui Dumnezeu” pentru via ţ  a lui, el a început un profund studiu biblic ş i ş tiin ţ  ific pentru a afla “de ce?”,   ş i pentru a g ă si un tratament alternativ obi ş nuitelor tratamente ale medicinii, care nu dau rezultat. Ceea ce pastorul Malkmus a descoperit, nu numai c ă  a adus vindecare propriului s ă u organism, dar a r ă spuns ş i acestor întreb ă ri: De ce cre ş tinii se îmboln ă vesc? Pot oamenii s ă  nu aib ă  probleme fizice? Este cancerul ( ş i alte probleme fizice) de înl ă turat? Ce poate face o persoan ă  pentru a evita boala? Aplicând cuno ş tin ţ  ele împ ă rt ăş ite în aceast ă  carte cre ş tinii – ş i de fapt to ţ  i oamenii – pot fi liberi de aproape orice problem ă  fizic ă  cunoscut ă  de c ă tre om! Pastorul George H. Malkmus  a p ă storit biserici în New York, North Carolina, Florida ş i Tennessee, ş i a înfiin ţ  at o Ş coal ă  Cre ş tin ă   ş i un Institut Biblic. Emisiunea lui radiofonic ă , “America are nevoie de Hristos”, a fost difuzat ă  timp de mai mult de 15 ani. Autor a dou ă  c ă r ţ  i, recent a publicat o revist ă  de s ă n ă tate trimestrial ă , care are un tiraj de aproape 40.000 de exemplare. Pastorul Malkmus apare regulat în emisiuni la televiziune ş i radio, ş i conduce seminare de s ă n ă tate în toat ă   ţ  ara.
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x