Documents

kupdf.com_r259zboiul-artei-de-steven-pressfield.pdf

Description
Doamne,dacă ai şti cât de mare e pânza de păianjen care se ţese...cum de au ajuns cuvintele astea la tine.Cum de am ajuns eu la tine,tu la mine...câţi oameni implicaţi sunt... 1 Introducere Ce fac eu Mă trezesc,fac un duş,iau micul dejun.Citesc ziarul,mă spăl pe dinţi.Dacă am apeluri de făcut le fac.Îmi servesc cafeaua.Îmi trag în picioare cizmele de muncă norocoase şi înod şiretele norocoase oferite de către nepoata mea,Meredith.Ajuns înapoi
Categories
Published
of 126
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
     1 Doamne,dac ă  ai ş ti cât de mare e pânza de p ă ianjen care se ţ ese...cum de au ajuns cuvintele astea la tine.Cum de am ajuns eu la tine,tu la mine...câ ţ i oameni implica ţ i sunt...  2 Introducere Ce fac eu Mă  trezesc,fac un du ş ,iau micul dejun.Citesc ziarul,m ă  sp ă l pe din ţ i.Dac ă  am apeluri de f ă cut le fac.Îmi servesc cafeaua.Îmi trag în picioare cizmele de muncă  norocoase ş i înod ş iretele norocoase oferite de c ă tre nepoata mea,Meredith.Ajuns înapoi în birou,pornesc calculatorul.Hanoracul meu cu glugă  norocos împodobe ş te scaunul împreun ă  cu talismanul norocos-luat de la o ţ iganc ă  din Saintes Maries-de-la-Mer doar cu 8 dolari în franci, pe care scrie “ LARGO ” ,nume venit dintr-un vis pe care l-am avut odat ă .Îmi pun talismanul. Pe lexiconul meu st ă  norocosul cannon pe care prietenul meu Bob Versandi mi l-a oferit cadou tocmai din Morro,Cuba.Îndrept ma ş ina de scris spre scaun,astfel s ă  simt cum inspira ţ ia se av ă nt ă  în mine.Îmi zic rug ă ciunea,care este Invoca ţ ia Muzei din Odiseea de Homer,traducere(în englez ă ) de T.E. Lawrence,Lawrence al Arabiei,cu care prietenul meu drag Paul Rink m-a îmbog ăţ it ş i st ă  aproape de raftul ai căror  butoni erau al tat ă lui meu ş i lângă  ghinda norocoas ă  de la b ă t ă lia de la Termopile.Este aproape zece jum ă tate acum.M ă  a ş ez ş i m ă  apuc de treabă .Când încep s ă  fac greşeli  în scris ş tiu c ă  am început s ă  obosesc.Dupa vreo 4 ore a ş a.Am ajuns în punctul in care randamentul îmi scade.Împachetez totul ş i închei pentru azi.Copiez orice am scris pe o dischet ă   ş i o depozitez în torpedoul camionului meu în cazul în care este vreun incendiu s ă  nu trebuiasc ă  fug stânga dreapta.Biroul e închis.Este trei,trei jum ă tate.Câte pagini am scris?Nu îmi pas ă .Câte dintre ele valoreaz ă  ceva?Nici nu m ă  gândesc la asta.Tot ce conteaz ă  e c ă  am pus timp ş i am dat tot ce am putut.Tot ce conteaz ă  pentru azi,pentru repriza de ast ă zi este c ă  am învins Rezisten ţ a.    3 Ce ş tiu eu E un secret ce adev ă ra ţ ii scriitori îl cunosc iar al ţ ii nu,iar secretul e acesta:nu partea cu scrisul este cea grea.Ce este cu adev ă rat greu este sa stai jos s ă  scrii. Ce ne opre ş te din a sta s ă  scriem este Rezisten ţ a.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x