Documents

lp Intro.ppt

Description
Prima radiografie din lume 22 decembrie 1895 ra d io m ic ro u n d e S p e c tru R aze X R aze v iz ib il gam a W : 103 m 10 -2 m 0 .5 x 1 0 -6 m 10 -1 0 m 10 -1 2 m F: 104 H z 108 H z 10 15 Hz 10 18 Hz 10 20
Categories
Published
of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Prima radiografe din lume22 decembrie 1895  radioSpectruvizibilRaze XRaze gamamicrounde 10 3 m10 -2 m0.5x10 -6 m10 -10 m10 -12 m10 4 z10 ! z10 15 z10 1! z10 20 z #$#  Razele X Razele X   sunt produse în tubul radiogen Acesta converteşte energia electrică în raze X, cu producerea concomitentă de căldură. IMAGISTICA CU RAZE X - producerea razelor X – tubul radiogen -    Fasciculul de raze X ( fascicul incident ) – proiectat pe regiunea anatomică de examinat şi, trecând prin corp, este absorbit diferenţiat  în funcţie de compoziţia  chimică a structurilor (numărul atomic  al atomilor componenţi), densitate ( ρ ), grosime  (d) şi distanţa de emisie a fasciculului!   a ieşirea din pacient, fasciculul  de radiaţii ( emergent ) este atenuat energetic , neomogenitatea sa exprimând diferenţele de a#sor#ţie ale organelor$ţesuturilor stră#ătute!   Fasciculul emergent  întâlneşte apoi suportul ( film radiologic, ecran fluorescent, detectori ) care transformă  – pe #aza efectelor ionizat şi fotochimic % informaţia latentă  transportată de fotonii X în imagine structurată, utilă & 'maginea o#ţinută poate fi analogică (radiografia standard, fluoroscopia clasică) sau digitală (radiografia şi fluoroscopia digitală, computer%tomografia), directă (radiografia, fluoroscopia) sau reconstruită (computer%tomografia)&
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks