Magazine

O CAMIÑO DE SANTIAGO

Description
O CAMIÑO DE SANTIAGO Historia,orixe e lenda. ORIXE ã As orixes do culto ao Apóstolo Santiago na Hispania romana son descoñecidos, pero parece ser que no ano 812…
Categories
Published
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
O CAMIÑO DE SANTIAGO Historia,orixe e lenda. ORIXE • As orixes do culto ao Apóstolo Santiago na Hispania romana son descoñecidos, pero parece ser que no ano 812 atopáronse unhas reliquias atribuídas ao Apóstolo. Ao final do século IX esténdese a peregrinaxe pola Europa cristiana.No século XI o número de pelegríns aumentou considerablemente gracias aos contactos culturais entre as nacións europeas. HISTORIA • O Camiño ten varias vías alternativas, de maior ou menor uso segundo as épocas e circunstancias do seu nacemento. • O primeiro foi o camiño Primitivo, que, ao parecer, foi o que seguiu o rei Afonso II de Oviedo na súa peregrinaxe a Santiago (inaugurando esta vía dun xeito politicamente interesado). • En Francia hai catro vías para a peregrinaxe a Santiago: A vía tolosana, que entra en España por Somport, e as vías lemosina, podianense e turonense, que pasaban os Pireneos por Somport para seguir polo Camiño Francés. • O Camiño Francés transcorre pola meseta entrando na Península por Roncesvalles e en Galicia polo Cebreiro .Fíxose o máis importante que o Camiño do Norte, pola costa do mar Cantábrico LENDA • Compostela é unos dos tres centros de peregrinaxe máis importantes do cristianismo. Baséase no suposto descubrimento dos restos do Apóstolo Santiago alá polos escuros anos do medievo (sobre mediados do s.IX) no mítico bosque de Libredon. • A lenda fala de que despois de predicar por Hispania, Santiago o Maior regresou a Palestina onde faleceu vítima dos martirios do rei Herodes Agripa I. Os seus discípulos levaron os seus restos dende o porto de “Jaffa”,a través do Mediterráneo,ata Galicia, ao porto de Iria Flavia. Tras unha serie da acontecementos sería enterrado no lugar que a tradición define como “Arca Marmarica”,supostamente no lugar no que se sitúa o actual sepulcro. Oito séculos despois, os restos serían atopados polo eremita Paio grazas a unhas luces no lugar exacto do seu enterramento e o bispo de Iria,Teodomiro identificaríaos como os do Apóstolo Santiago. • A partires de aquí a cidade iría crecendo ao redor do Camiño Xacobeo ata chegar a ser o centro turístico e de peregrinaxe que é na actualidade. L A U R A E S A R A • Esperamos que vos gustara a nosa “redacción”. • Un saúdo:
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x