Slides

O uso da tecnologia na educação em saúde

Description
1. Vau «c › t.1;«s: › : :A âr; «:: js~1t: ›L. t:xqlnx : aux 321mm: : o ; x4 : isxüzlgí 2. f; l E377 Í É» ã : ÍÀL O A A_ À ' A H' *' Ná.…
Categories
Published
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
 • 1. Vau «c › t.1;«s: › : :A âr; «:: js~1t: ›L. t:xqlnx : aux 321mm: : o ; x4 : isxüzlgí
 • 2. f; l E377 Í É» ã : ÍÀL O A A_ À ' A H' *' Ná. ›, --n , a " . - w _lv _ Í. . _x _FLJ/ .hllv llqt_ lcilgrE ÀpAA_ : LF l| _l<_l; _tâ_liÀlik. v, 5px : ú 'E ¡E!
 • 3. 1 @J MOÍYÍAR COMO 5M GAÍOTO *Xnfâãf* A
 • 4. É' Camlpio HUÀÍHCEIÉÍCIIICIL¡ CÇIIIIO 'çêãÍlluilcujlc› pncii Íüiíllííílllláí, l * mu; !IIII piroca-sat» dia* iaicimiullqiçjic» 'iamcnacfldlm praia ~ luu-: :cugzcu-_igjio di: ikacncilqgúqg; dia' Inírcmncigjici, Ccllnm w aluminio í¡ ujllíirílnrcflq¡ a 'nlêli! lljlqllclglillã› dia' aujlucuríic» l czcniílnmaiqial, ;mu qu: si; «Liazgik-. ic-_nnu q¡ clçzgicauiirqiluqiçfñm a q¡ innqhvncjlumlnqiçjis» @lo ; marcava ãlllsílllcHllplíilllílüllgíâllll, 'guuñw W-*v-E. .J-«v
 • 5. ,_ 77 'l í ¡- í
 • Ppt

  Sep 12, 2018

  Matriz divina

  Sep 12, 2018
  Search
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks